Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32007R0378.pdf

5.4.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 95/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 378/2007

av den 27 mars 2007

om fastställande av bestämmelser för frivillig modulering av direktstöd enligt förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, och om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Vissa medlemsstater har särskilda problem att finansiera sina program för landsbygdsutveckling enligt rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (1). För att stärka sin politik för landsbygdsutveckling bör dessa medlemsstater ges möjlighet att tillämpa ett system för frivillig modulering. Denna möjlighet bör erbjudas de medlemsstater som redan tillämpar frivillig modulering enligt kommissionens förordning (EG) nr 1655/2004 av den 22 september 2004 om fastställande av bestämmelser för övergången från frivillig modulering enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 1259/1999 till obligatorisk modulering enligt rådets förordning (EG) nr 1782/2003 (2) eller som har beviljats undantag från kravet på samfinansiering av gemenskapsstöd enligt artikel 70.4a i förordning (EG) nr 1698/2005. Den frivilliga moduleringen bör ta formen av minskat direktstöd enligt artikel 2 d i förordning (EG) nr 1782/2003 (3), där de medel som motsvarar minskningen används för att finansiera programmen för landsbygdsutveckling enligt förordning (EG) nr 1698/2005. Minskningar av direktstöd genom frivillig modulering bör ske utöver de minskningar som görs genom tillämpning av obligatorisk modulering enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1782/2003.

(2)

För att underlätta det administrativa genomförandet bör reglerna för den frivilliga moduleringen anpassas till dem som gäller för obligatorisk modulering enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1782/2003, inklusive beräkningsgrunden.

(3)

Av hänsyn till små jordbrukares särskilda situation bör ett kompletterande stödbelopp beviljas i de fall frivillig modulering tillämpas, vilket är fallet vid obligatorisk modulering. Det kompletterande beloppet bör vara lika med det belopp som uppstår genom tillämpning av frivillig modulering för ett belopp upp till 5 000 EUR i direktstöd, inom de gränser som fastställs av kommissionen.

(4)

Vad gäller de medlemsstater där frivillig modulering redan tillämpas bör det nya system för frivillig modulering som föreskrivs i denna förordning i minsta möjliga mån avvika från den befintliga mekanismen, så att man undviker onödiga administrativa bördor som stör de arrangemang för genomförandet som har tillämpats under flera år och som jordbrukarna i praktiken och ekonomiskt har anpassat sig till. Det förefaller därför lämpligt att de medlemsstater som tillämpar frivillig modulering när denna förordning träder i kraft ges rätt att behålla vissa väl etablerade mönster i sina nu gällande system, samtidigt som omotiverad ojämlik behandling av jordbrukarna undviks. För att säkerställa att de nya arrangemangen överensstämmer med genomförandemönstret för systemet med samlat gårdsstöd bör dessutom regionalt differentierade procentsatser för frivillig modulering endast kunna tillämpas av medlemsstater som tillämpar systemet för samlat gårdsstöd på regional nivå enligt artikel 58 i förordning (EG) nr 1782/2003.

(5)

De medel som härrör från tillämpningen av frivillig modulering får inte omfattas av taken för EJFLU-bidraget enligt förordning (EG) nr 1698/2005. Det bör därför ges möjlighet till undantag från den förordningen. De regler för förhandsfinansiering som gäller för EJFLU enligt rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (4) bör inte gälla dessa medel.

(6)

För att kunna fatta välgrundade beslut om tillämpningen av frivillig modulering bör medlemsstaterna noga bedöma de potentiella konsekvenserna av en sådan modulering, särskilt vad gäller den ekonomiska situationen för de jordbrukare som omfattas av en sådan modulering och dess inverkan på deras relativa position inom jordbrukssektorn. Konsekvenserna av genomförandet av frivillig modulering bör nära övervakas av de medlemsstater som tillämpar frivillig modulering. Kommissionen bör underrättas om konsekvensbedömningen och övervakningsresultaten som underlag för eventuella ytterligare politiska åtgärder.

(7)

Den frivilliga moduleringen bör ses i det vidare perspektivet gemenskapsfinansiering av landsbygdsutveckling. Dess bidrag bör bland annat analyseras mot bakgrund av medlemsstaternas konsekvensbedömningar. På grundval av denna analys kommer kommissionen att före utgången av 2008 förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om dittills gjorda erfarenheter av genomförandet.

(8)

De åtgärder som krävs för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (5).

(9)

De belopp som härrör från tillämpningen av frivillig modulering bör tas i beaktande vid fastställande av det årliga tak för utgifter som finansieras genom Europeiska garantifonden för jordbruket, och en möjlighet att anta föreskrifter som särskilt gäller frivillig modulering bör införas i förordning (EG) nr 1290/2005.

(10)

Förordning (EG) nr 1290/2005 bör följaktligen ändras i enlighet därmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

FRIVILLIG MODULERING

Artikel 1

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10 i förordning (EG) nr 1782/2003 får de medlemsstater

a)

där, vid ikraftträdandet av denna förordning, systemet med ytterligare sänkningar av beloppen för direktstöd enligt artikel 1 i förordning (EG) nr 1655/2004 tillämpas, eller

b)

som har beviljats undantag från kravet på samfinansiering av gemenskapsstöd enligt artikel 70.4a i förordning (EG) nr 1698/2005,

tillämpa en minskning, nedan kallad ”frivillig modulering”, av alla direktstöd, i den mening som avses i artikel 2 d i förordning (EG) nr 1782/2003, som beviljas på deras territorium under ett visst kalenderår enligt artikel 2 e i den förordningen under perioden 2007–2012.

2.   De nettobelopp som härrör från tillämpningen av frivillig modulering skall i de medlemsstater där de uppkommit vara tillgängliga som gemenskapsstöd för åtgärder inom landsbygdsutvecklingsprogram som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i enlighet med förordning (EG) nr 1698/2005.

3.   Minskningar genom frivillig modulering skall göras på samma beräkningsgrund som för modulering enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1782/2003. Kompletterande belopp som beviljas jordbrukare enligt artikel 12 i den förordningen får inte omfattas av sådana minskningar.

Om minskningar genom frivillig modulering tillämpas, skall jordbrukare som får direktstöd enligt förordning (EG) nr 1782/2003 beviljas ett kompletterande stödbelopp som skall vara lika med det belopp som uppstår genom tillämpning av den procentuella minskningen för belopp upp till 5 000 EUR i direktstöd. Det kompletterande beloppet får inte omfattas av minskningar genom frivillig modulering eller av modulering enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1782/2003.

De sammanlagda kompletterande stödbelopp härrörande från tillämpningen av andra stycket som får beviljas i en medlemsstat under ett kalenderår får inte överskrida de tak som fastställs av kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 144.2 i förordning (EG) nr 1782/2003. Medlemsstaterna skall vid behov göra en linjär procentuell justering av kompletterande stödbelopp för att taken inte skall överskridas.

4.   Varje medlemsstat skall tillämpa en enda procentsats för frivillig modulering per kalenderår. Satsen får ändras successivt i enlighet med förutbestämda steg. Minskningssatsen får vara högst 20 %.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall inom två månader efter det att denna förordning har trätt i kraft besluta om och meddela kommissionen den årliga procentsats för frivillig modulering som kommer att tillämpas under perioden 2007–2012.

2.   De medlemsstater som avser att tillämpa frivillig modulering skall bedöma konsekvenserna av dess tillämpning, särskilt för de berörda jordbrukarnas ekonomiska situation och därvid beakta behovet att undvika omotiverad ojämlik behandling av jordbrukare.

De medlemsstater som avser att tillämpa regionalt differentierade procentsatser enligt artikel 3.1 skall också bedöma konsekvenserna av sådana differentierade procentsatser och därvid beakta behovet att undvika omotiverad ojämlik behandling av jordbrukare.

De berörda medlemsstaterna skall överlämna sina konsekvensbedömningar till kommissionen tillsammans med det meddelande som avses i punkt 1.

Artikel 3

1.   Varje medlemsstat där systemet med ytterligare sänkningar av direktstödet enligt artikel 1 i förordning (EG) nr 1655/2004 tillämpas när den här förordningen träder i kraft och systemet med samlat gårdsstöd tillämpas på regional nivå enligt artikel 58 i förordning (EG) nr 1782/2003 får under perioden 2007–2012 välja att

a)

genom undantag från artikel 1.3 inte tillämpa bestämmelserna i andra stycket i den punkten,

och/eller

b)

genom undantag från artikel 1.4 tillämpa regionalt differentierade procentsatser enligt objektiva kriterier. Den maximala procentsatsen för var och en av regionerna i varje berörd medlemsstat skall vara 20 %.

2.   Genom undantag från artikel 2.1 skall varje medlemsstat som tillämpar regionalt differentierade procentsatser för frivillig modulering enligt punkt 1 i denna artikel inom två månader efter det att denna förordning har trätt i kraft överlämna följande information för perioden 2007–2012 till kommissionen för granskning:

a)

De årliga procentsatserna för frivillig modulering för varje region och för hela territoriet.

b)

De sammanlagda årliga belopp som skall sänkas enligt frivillig modulering.

c)

I förekommande fall de sammanlagda årliga kompletterande belopp som erfordras för att täcka det kompletterande stödbelopp som avses i artikel 1.3 andra stycket.

d)

Statistik och andra stödjande uppgifter som har använts för att fastställa de belopp som avses i leden b och c.

3.   Medlemsstaterna skall vid behov tillställa kommissionen uppdaterade uppgifter om de belopp som avses i punkt 2 b och c. Dessa uppdaterade uppgifter skall sändas till kommissionen före den 31 december året före det kalenderår som beloppen avser enligt artikel 2 e i förordning (EG) nr 1782/2003.

4.   Om kommissionen begär förtydliganden av de uppgifter som har lämnats enligt punkterna 2 och 3, skall medlemsstaterna besvara denna begäran inom en månad.

Artikel 4

1.   De nettobelopp som härrör från tillämpningen av frivillig modulering skall fastställas av kommissionen på grundval av

a)

en beräkning, om en enda nationell procentsats för frivillig modulering har tillämpats,

b)

när det gäller medlemsstater som tillämpar regionalt differentierade procentsatser, de belopp för tillämpningen som medlemsstaterna har meddelat enligt artikel 3.2 eller de uppdaterade belopp som avses i artikel 3.3.

Dessa nettobelopp skall läggas till i den fördelning per år och medlemsstat som avses i artikel 69.4 och 69.5 i förordning (EG) nr 1698/2005.

2.   Medlemsstaterna får besluta att inte tillämpa de övre gränser som avses i artikel 70.3 i förordning (EG) nr 1698/2005 för nettobelopp som läggs till i fördelningen per år och per medlemsstat enligt punkt 1 i den här artikeln.

Artikel 25 i förordning (EG) nr 1290/2005 skall inte tillämpas för de nettobelopp som läggs till fördelningen per år och per medlemsstat enligt punkt 1 i den här artikeln.

Artikel 5

De medlemsstater som tillämpar frivillig modulering och kommissionen skall nära följa konsekvenserna av genomförandet av den frivilliga moduleringen, särskilt vad gäller jordbruksföretagens ekonomiska situation och med beaktande av behovet att undvika omotiverad ojämlik behandling av jordbrukarna. Dessa medlemsstater skall därför lämna in en rapport till kommissionen senast den 30 september 2008.

Artikel 6

Tillämpningsföreskrifter för detta kapitel skall antas

a)

i enlighet med det förfarande som avses i artikel 90.2 i förordning (EG) nr 1698/2005, vilket bland annat skall omfatta bestämmelser för integrering av frivillig modulering i programmen för landsbygdsutveckling, eller i tillämpliga fall,

b)

i enlighet med det förfarande som avses i artikel 41.2 i förordning (EG) nr 1290/2005, vilket särskilt skall omfatta bestämmelser för den finansiella förvaltningen av frivillig modulering och införlivande av systemet för ytterligare sänkningar av beloppen för direktstöd enligt artikel 1 i förordning (EG) nr 1655/2004 i det system som föreskrivs i den här förordningen.

Artikel 7

Kommissionen skall före den 31 december 2008 förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om tillämpningen av frivillig modulering, vid behov åtföljd av lämpliga förslag.

KAPITEL II

ÄNDRING AV FÖRORDNING (EG) NR 1290/2005 OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 8

Förordning (EG) nr 1290/2005 skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 12 skall punkt 2 ersättas med följande:

”2.   Kommissionen skall fastställa de belopp som med tillämpning av artikel 10.2 och artiklarna 143d och 143e i förordning (EG) nr 1782/2003 och artikel 4.1 i rådets förordning (EG) nr 378/2007 (6) skall ställas till förfogande för EJFLU.

2.

I det inledande stycket i artikel 42 skall andra meningen ersättas med följande:

”Dessa föreskrifter skall särskilt omfatta följande:”

Artikel 9

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 mars 2007.

På rådets vägnar

P. STEINBRÜCK

Ordförande


(1)  EUT L 277, 21.10.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2012/2006 (EGT L 384, 29.12.2006, s. 8).

(2)  EUT L 298, 23.9.2004, s. 3.

(3)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2013/2006 (EUT L 384, 29.12.2006, s. 13).

(4)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 320/2006 (EUT L 58, 28.2.2006, s. 42).

(5)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  EUT L 95, 5.4.2007, s. 1.”