Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

26.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 114/97


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 23 april 2008

om ändring av tillägget till bilaga VI till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien när det gäller vissa mjölkbearbetningsanläggningar i Bulgarien

[delgivet med nr K(2008) 1572]

(Text av betydelse för EES)

(2008/331/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt kapitel 4 avsnitt B led f första stycket i bilaga VI, och

av följande skäl:

(1)

Bulgarien har genom anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien beviljats övergångsperioder när det gäller vissa mjölkbearbetningsanläggningars efterlevnad av kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (1).

(2)

Tillägget till bilaga VI till anslutningsakten har ändrats genom kommissionens beslut 2007/26/EG (2), 2007/689/EG (3) och 2008/209/EG (4).

(3)

Bulgarien har lämnat garantier för att en av de berörda anläggningar som bearbetar mjölk endast kommer att få leveranser av obehandlad mjölk som uppfyller EU:s krav. Anläggningen bör därför utgå ur kapitel II i tillägget till bilaga VI.

(4)

Tillägget till bilaga VI till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den anläggning som anges i bilagan till detta beslut ska utgå ur kapitel II i tillägget till bilaga VI till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 april 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 22. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1243/2007 (EUT L 281, 25.10.2007, s. 8).

(2)  EUT L 8, 13.1.2007, s. 35.

(3)  EUT L 282, 26.10.2007, s. 60.

(4)  EUT L 65, 8.3.2008, s. 18.


BILAGA

Mjölkbearbetningsanläggning som ska utgå ur kapitel II i tillägget till bilaga VI till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien

Chaskovoregionen – nr 26

10.

BG 26.1.2047

”Balgarsko sirene” OOD

gr. Haskovo bul. ”Saedinenie” 94