Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

15.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 220/27


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 11 augusti 2008

om ändring av tillägget till bilaga VI till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien när det gäller vissa mjölkbearbetningsanläggningar i Bulgarien

[delgivet med nr K(2008) 4269]

(Text av betydelse för EES)

(2008/672/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt kapitel 4 avsnitt B led f första stycket i bilaga VI, och

av följande skäl:

(1)

Bulgarien har genom anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien beviljats övergångsperioder när det gäller vissa mjölkbearbetningsanläggningars efterlevnad av kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (1).

(2)

Tillägget till bilaga VI till anslutningsakten har ändrats genom kommissionens beslut 2007/26/EG (2), 2007/689/EG (3), 2008/209/EG (4), 2008/331/EG (5) och 2008/547/EG (6). Bulgarien har lämnat garantier för att fem mjölkbearbetningsanläggningar har avslutat sin uppgradering och nu uppfyller de krav som ställs i gemenskapslagstiftningen. Dessa anläggningar får ta emot och bearbeta obehandlad mjölk som inte uppfyller kraven. De bör därför läggas till i förteckningen i kapitel I i tillägget till bilaga VI.

(3)

En mjölkbearbetningsanläggning som finns angiven som en anläggning som uppfyller kraven kommer att ta emot och bearbeta i två separata produktionslinjer både obehandlad mjölk som uppfyller kraven och obehandlad mjölk som inte gör det. Denna anläggning bör därför läggas till i förteckningen i kapitel II. En annan anläggning som finns angiven i kapitel II kommer endast att ta emot och bearbeta mjölk som uppfyller kraven. Den anläggningen bör därför utgå ur kapitel II i tillägget till bilaga VI.

(4)

Tillägget till bilaga VI till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillägget till bilaga VI till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 augusti 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 22. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1243/2007 (EUT L 281, 25.10.2007, s. 8).

(2)  EUT L 8, 13.1.2007, s. 35.

(3)  EUT L 282, 26.10.2007, s. 60.

(4)  EUT L 65, 8.3.2008, s. 18.

(5)  EUT L 114, 26.4.2008, s. 97.

(6)  EUT L 176, 4.7.2008, s. 11.


BILAGA

Tillägget till bilaga VI till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien ska ändras på följande sätt:

1.

I kapitel 1 ska följande uppgifter läggas till:

”№

Veterinärnummer

Anläggningens namn

Stad/gata eller ort/region

2.

BG 2012022

’Bratya Zafirovi’ OOD

gr.Sliven

Promishlena zona Zapad

3.

0112014

ET’Veles-Kostadin Velev’

gr.Razlog

ul. ’Golak’ 14

4.

1512003

’Mandra-1’ OOD

s. Tranchovitsa,

obsht. Levski

5.

2312041

’Danim-D.Stoyanov’ EOOD

gr.Elin Pelin

m-st Mansarovo

6.

2712010

’Kamadzhiev-milk’ EOOD

s.Kriva reka

obsht.N.Kozlevo”

2.

Kapitel II ska ändras på följande sätt:

a)

Följande uppgifter ska utgå:

”6.

BG 1612011

’Em Dzhey Deriz’ EOOD

gr. Karlovo

bul. ’Osvobozhdenie’ 69”

b)

Följande uppgifter ska läggas till:

”14.

BG 1212001

’S i S - 7’ EOOD

gr.Montana

’Vrachansko shoes’1”