Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32008R0637.pdf

5.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 178/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 637/2008

av den 23 juni 2008

om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 och om upprättande av nationella omstruktureringsprogram för bomullssektorn

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37.2 tredje stycket,

med beaktande av 1979 års anslutningsakt, särskilt punkt 6 i protokoll 4 om bomull (1), som är fogat till denna, nedan kallat protokoll 4,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

av följande skäl:

(1)

I kapitel 10 a i avdelning IV i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (4), infört genom artikel 1.20 i rådets förordning (EG) nr 864/2004 (5), fastställs bestämmelser för grödspecifikt stöd för bomull.

(2)

Genom Europeiska gemenskapernas domstols dom av den 7 september 2006 i mål C-310/04 (6) upphävdes kapitel 10 a i avdelning IV i förordning (EG) nr 1782/2003 på grund av brott mot proportionalitetsprincipen, särskild med tanke på att ”rådet, som antagit förordning nr 864/2004, inte har visat inför domstolen att det nya stödsystem för bomull som inrättas genom den förordningen har antagits genom ett faktiskt utövande av dess utrymme för skönsmässig bedömning, vilket omfattade beaktande av alla relevanta uppgifter och omständigheter i det aktuella fallet, däribland samtliga lönekostnader som har ett samband med bomullsodlingen och rensningsföretagens lönsamhet, vilka är nödvändiga att ta hänsyn till vid bedömningen av bomullsodlingens lönsamhet”, och att domstolen inte kunnat ”kontrollera huruvida gemenskapslagstiftaren, utan att överskrida gränserna för det stora utrymmet för skönsmässig bedömning som den har på området, har kunnat komma fram till slutsatsen att fastställandet av beloppet för det särskilda stödet för bomull till 35 procent av det totala stödet enligt det tidigare stödsystemet är tillräckligt för att uppnå det mål som anges i skäl 5 i förordning nr 864/2004, nämligen att säkerställa bomullsodlingens lönsamhet och därmed dess fortsatta existens. Detta mål återspeglar det som anges i punkt 2 i protokollet”. Domstolen föreskrev också att följderna av detta upphävande skulle skjutas upp fram till dess att en ny förordning antas, förutsatt att detta sker inom rimlig tid.

(3)

Ett nytt system för särskilt bomullsstöd måste antas i enlighet med domstolens dom i mål C-310/04.

(4)

Alla relevanta faktorer och omständigheter som rör bomullssektorns särskilda situation bör beaktas, inbegripet alla faktorer som krävs för att denna grödas lönsamhet ska kunna bedömas. I detta syfte har ett utvärderings- och samrådsförfarande inletts: två undersökningar har genomförts avseende det framtida stödsystemets socioekonomiska och miljömässiga inverkan på gemenskapens bomullssektor, och särskilda seminarier och ett Internetsamråd med berörda parter har anordnats.

(5)

Det nya systemet bör uppfylla de mål som anges i punkt 2 i protokollet, nämligen att främja bomullsproduktionen i de regioner i gemenskapen där det är av vikt för jordbruksekonomin, att ge de berörda producenterna möjlighet till en skälig inkomst och att stabilisera marknaden genom strukturförbättringar på tillgångs- och marknadsföringsnivå.

(6)

Systemet bör också överensstämma med en politik som avser inkomststöd för jordbrukarna, vilket är den främsta ledande principen för den reformerade gemensamma jordbrukspolitiken.

(7)

En frikoppling av de direkta producentstöden och införande av det samlade gårdsstödet är två centrala inslag i reformerna av den gemensamma jordbrukspolitiken. Genom rådets förordning (EG) nr 1782/2003 införs detta för många jordbruksprodukter.

(8)

I syfte att uppnå de mål som ligger till grund för reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken samt målen i protokollet, bör bomullsstödet i stor utsträckning frikopplas och integreras i det samlade gårdsstödet. Eftersom dessa mål inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av behovet av gemensamma åtgärder, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(9)

En fullständig och omedelbar integrering av bomullsstödet i det samlade gårdsstödet skulle troligtvis innebära en avsevärd risk för ett avbrott i produktionen i de producerande områdena i gemenskapen. En del av stödet bör därför även i fortsättningen vara kopplat till själva odlingen av bomull, genom ett grödspecifikt stöd per stödberättigande hektar. Stödbeloppet bör beräknas så att det uppfyller de krav som fastställs i punkt 2 i protokollet och samtidigt anpassar bomullsordningen till den allmänna riktningen för den pågående reformen och förenklingen av den gemensamma jordbrukspolitiken. För att detta mål ska kunna uppnås, och mot bakgrund av den undersökning som genomförts, bör det sammanlagda stödet per medlemsstat uppgå till 35 % av den nationella andelen av det stöd som indirekt gick till producenterna. En sådan andel innebär att bomullssektorn kan utvecklas mot långsiktig hållbarhet, samtidigt som en hållbar utveckling av de bomullsproducerande regionerna främjas och jordbrukarna garanteras en skälig inkomst.

(10)

Resterande 65 % av den nationella andelen av det stöd som indirekt gick till producenterna bör gå till det samlade gårdsstödet.

(11)

Av miljöskäl bör det fastställas en basareal per producentmedlemsstat. Dessutom bör de stödberättigande arealerna begränsas till vad medlemsstaterna ger tillstånd till.

(12)

En fast avkastning per hektar bör fastställas för varje producentmedlemsstat. Den kommer – tillsammans med basarealkravet, den generella begränsningen av medlen och systemets i huvudsak frikopplade karaktär – att bestämma programmets produktionsbegränsande karaktär och samtidigt uppfylla målen i protokollet.

(13)

I syfte att tillfredsställa rensningsindustrins behov bör behörigheten för stödet kopplas till en minimikvantitet faktiskt skördad bomull.

(14)

Dessutom bör man uppmuntra bildandet av branschorganisationer, som ska godkännas av medlemsstaterna, för att producenter och rensningsföretag ska kunna höja bomullens kvalitet. Gemenskapen bör indirekt stödja de verksamheter som organisationerna bedriver genom att öka stödet till de jordbrukare som är medlemmar i dem.

(15)

Förordning (EG) nr 1782/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

(16)

Utöver det nya systemet för specifikt stöd för bomull vore det lämpligt att anta en uppsättning andra regler i syfte att bidra till en stabilisering av bomullssektorn i dess nya rätts- och marknadssammanhang.

(17)

I den utsträckning som rensningsindustrin förefaller nödvändig i producentområdena, skulle den industrins krav komma att uppfyllas på ett tillfredställande sätt, bland annat genom att fastställa en minimikvantitet för faktiskt skördad bomull och genom att tillåta branschorganisationer att höja bomullens kvalitet. Med hänsyn till den betydande överkapaciteten i rensningsindustrin, är det dessutom lämpligt att vidta ytterligare åtgärder för att stödja deras omstruktureringsprocess för att få till stånd en ökad marknadsinriktning.

(18)

Dessutom förefaller det lämpligt att vidta marknadsinriktade åtgärder till stöd för särskilda kvalitetsprogram och dithörande säljfrämjande verksamhet. Nationella program för omstrukturering i bomullssektorn bör därför upprättas. Samtidigt som relevanta stödåtgärder bör finansieras av gemenskapen, bör det överlåtas åt medlemsstaterna att välja rätt kombination för att möta behoven inom sina respektive områden, med beaktande av lokala förhållanden när så behövs.

(19)

Omstruktureringsprogrammen bör läggas fram för kommissionen för kontroll av att åtgärderna är förenliga med de krav som föreskrivs i denna förordning och dess tillämpningsföreskrifter. Medlemsstaterna bör ha ansvaret för genomförandet av dessa omstruktureringsprogram.

(20)

Åtgärderna bör komplettera redan befintliga åtgärder enligt rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (7).

(21)

Åtgärderna inom ramen för dessa program kan inkludera fullständig och permanent avveckling av en del av rensningsanläggningarna för att säkerställa en livskraftigare rensningsindustri. Stöd kan också ges för investeringar i rensningssindustrin som är inriktade på att förbättra själva företagens ekonomiska resultat. Dessutom kan stöd ges till de maskinentreprenörer som påverkas genom omstruktureringen av bomullssektorn.

(22)

För att förbättra kvaliteten på europeisk bomull bör jordbrukare som deltar i särskilda kvalitetsprogram få särskilt stöd inom ramen för dessa program som täcker en del av de därmed förknippade kostnaderna. Informationsverksamhet och säljfrämjande åtgärder för bomull som omfattas av kvalitetsprogrammen bör också stödjas.

(23)

Tilldelningen av medel för de nationella omstruktureringsprogrammen i medlemsstaterna bör grundas på de särskilda behoven av omstrukturering och anpassning i de viktigaste bomullsproducerande regionerna. Med hänsyn till det tillfälliga målet att omstrukturera och anpassa bomullssektorn kan programmen avslutas på medlemsstaternas begäran, varefter den årliga budgeten för omstruktureringsprogram får läggas till den berörda medlemsstatens nationella tak för frikopplat stöd enligt bilaga VIII till förordning (EG) nr 1782/2003.

(24)

Med beaktande av frånvaron av rensningsindustri i Portugal och tillämpningen av systemet för enhetlig arealersättning i Bulgarien finns det ingen anledning att anslå budgetmedel till nationella omstruktureringsprogram i dessa två medlemsstater.

(25)

För att det nya stödsystemet för bomull och systemet för omstrukturering av bomullssektorn ska kunna tillämpas från början av produktionssäsongen, bör denna förordning tillämpas från och med kalenderåret 2009.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

GRÖDSPECIFIKT STÖD FÖR BOMULL

Artikel 1

Ändring av förordning (EG) nr 1782/2003

Förordning (EG) nr 1782/2003 ska ändras på följande sätt:

1.

I avdelning IV ska kapitel 10a ersättas med följande:

”KAPITEL 10A

GRÖDSPECIFIKT STÖD FÖR BOMULL

Artikel 110a

Tillämpningsområde

Stöd ska beviljas jordbrukare som producerar bomull med KN-nummer 5201 00 enligt de villkor som anges i detta kapitel.

Artikel 110b

Stödberättigande

1.   Stödet ska beviljas per stödberättigande hektar bomull. För att stödet ska kunna beviljas ska arealen ligga på jordbruksmark som medlemsstaten har godkänt för bomullsproduktion, och som besåtts med godkända sorter som faktiskt skördas under normala odlingsbetingelser.

Det stöd som avses i artikel 110a ska betalas för bomull av sund och god marknadsmässig kvalitet.

2.   Medlemsstaterna ska ge tillstånd för den mark och de sorter som avses i punkt 1 i denna artikel i enlighet med specifierade regler och villkor som ska fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 144.2.

Artikel 110c

Basarealer, fast avkastning och referensbelopp

1.   Härmed fastställs följande nationella basarealer:

Bulgarien: 3 342 ha,

Grekland: 250 000 ha,

Spanien: 48 000 ha,

Portugal: 360 ha.

2.   Härmed fastställs följande fasta avkastning under referensperioden:

Bulgarien: 1,2 ton/ha,

Grekland: 3,2 ton/ha,

Spanien: 3,5 ton/ha,

Portugal: 2,2 ton/ha.

3.   Stödbeloppet per stödberättigande hektar ska fastställas genom att den avkastning som fastställs i punkt 2 multipliceras med följande referensbelopp:

Bulgarien: 671,33 EUR,

Grekland: 251,75 EUR,

Spanien: 400,00 EUR,

Portugal: 252,73 EUR.

4.   Om den stödberättigande bomullsarealen i en viss medlemsstat och under ett visst år överskrider den basareal som fastställs i punkt 1, ska det stöd som avses i punkt 3 för den medlemsstaten minskas i proportion till överskridandet.

5.   Närmare bestämmelser för tillämpningen av denna artikel ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 144.2.

Artikel 110d

Godkända branschorganisationer

1.   I detta kapitel avses med godkänd branschorganisation en juridisk person som består av jordbrukare som producerar bomull, och åtminstone ett rensningsföretag, vars syfte i första hand är att

bidra till bättre samordning av bomullens utsläppande på marknaden, särskilt med hjälp av studier och marknadsundersökningar,

utarbeta standardavtal som är förenliga med gemenskapens regler,

styra produktionen mot produkter som är bättre anpassade till marknadsbehoven och konsumenternas krav, särskilt i fråga om kvalitet och konsumentskydd,

uppdatera metoder och tekniker för att öka produktkvaliteten,

utveckla marknadsföringsstrategier till förmån för bomull med hjälp av system för kvalitetscertifiering.

2.   Den medlemsstat där rensningsföretagen är etablerade ska godkänna branschorganisationer som uppfyller kriterier som ska fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 144.2.

Artikel 110e

Utbetalning av stöd

1.   Jordbrukarna ska beviljas stöd per stödberättigande hektar enligt artikel 110c.

2.   Jordbrukare som är medlemmar i en godkänd branschorganisation ska beviljas ett stöd per stödberättigande hektar inom den basareal som anges i artikel 110c.1, ökat med 2 EUR.”

2.

I artikel 156.2 ska led g ersättas med följande:

”g)

Avdelning IV kapitel 10a ska gälla från och med den 1 januari 2009 för bomull som sås från och med den dagen.”

KAPITEL 2

NATIONELLA OMSTRUKTURERINGSPROGRAM FÖR BOMULLSEKTORN

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   Detta kapitel innehåller bestämmelser för tilldelningen av gemenskapsmedel till medlemsstaterna och för medlemsstaternas användning av dessa medel via nationella omstruktureringsprogram (nedan kallade omstruktureringsprogram) för att finansiera särskilda omstruktureringsåtgärder som främjar bomullssektorn.

2.   Stöd ska inte beviljas för

a)

forskningsprojekt och åtgärder till stöd för forskningsprojekt, och

b)

åtgärder som kan erhålla gemenskapsstöd enligt förordning (EG) nr 1698/2005.

Artikel 3

Allmänna bestämmelser

1.   Omstruktureringsprogrammen ska vara förenliga med gemenskapsrätten och ligga i linje med gemenskapens verksamhet, politik och prioriteringar.

2.   Medlemsstaterna ska ansvara för omstruktureringsprogrammen och se till att de är enhetliga inom respektive land samt utformas och genomförs på ett objektivt sätt med hänsyn till de berörda producenternas och bearbetningsföretagens ekonomiska situation och nödvändigheten av att undvika omotiverad olika behandling av producenter och/eller bearbetningsföretag.

Medlemsstaterna ska svara för de nödvändiga kontrollerna och sanktioner vid bristande efterlevnad av reglerna för omstruktureringsprogrammen.

Artikel 4

Framläggande och tillämpning av omstruktureringsprogrammen

1.   Varje producentmedlemsstat ska vart fjärde år och första gången senast den 1 januari 2009, för kommissionen lägga fram ett förslag till ett fyraårigt omstruktureringsprogram med åtgärder i enlighet med detta kapitel.

Innan omstruktureringsprogrammet läggs fram för kommissionen ska det ha varit föremål för samråd med behöriga myndigheter och organisationer inom bomullssektorn.

Varje medlemsstat ska lägga fram ett enda förslag till program i vilket hänsyn får tas till särskilda regionala förhållanden.

2.   Omstruktureringsprogrammen ska börja gälla tre månader efter det att de har förelagts kommissionen.

Om det framlagda programmet inte uppfyller kraven i detta kapitel och dess tillämpningsföreskrifter, ska kommissionen underrätta medlemsstaten om detta. Medlemsstaten ska i så fall lägga fram ett reviderat program för kommissionen. Det reviderade programmet ska börja gälla två månader efter det att har lagts fram, under förutsättning att det inte fortfarande finns ouppfyllda krav, i vilket fall detta stycke ska gälla.

3.   Punkt 2 ska även i tillämpliga delar gälla för ändringar som görs i omstruktureringsprogram som har lagts fram av medlemsstaterna.

Artikel 5

Budgetanslag

1.   Den årliga budgeten per medlemsstat för omställningsprogrammet ska från och med budgetåret 2010 vara

för Grekland: 4,0 miljoner EUR,

för Spanien: 6,134 miljoner EUR.

2.   Varje medlemsstat får besluta att upphöra att använda omstruktureringsprogrammet för att permanent överföra den årliga budgeten enligt punkt 1 i denna artikel till sitt nationella tak enligt bilaga VIII till förordning (EG) nr 1782/2003. Detta beslut ska meddelas kommissionen senast den 1 augusti ett bestämt år och ska gälla för de direktstöd som beviljas under det påföljande kalenderåret. Meddelandet ska också redogöra för genomförandet av omstruktureringsprogrammet och för hur målen för det har uppnåtts.

3.   Överföringen enligt punkt 2 i denna artikel, samt motsvarande ändring av punkt 1 i denna artikel, ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 144.2 i förordning (EG) nr 1782/2003, efter det att kommissionen har utvärderat genomförandet av omstruktureringsprogrammet mot bakgrund av dess mål.

Artikel 6

Allmänna bestämmelser för finansieringen av omstruktureringsprogrammen

1.   Gemenskapen ska lämna stöd endast för stödberättigande utgifter som uppkommit efter det att det berörda omstruktureringsprogrammet har lagts fram enligt artikel 4.1.

2.   Medlemsstaterna ska inte bidra till kostnaderna för åtgärder som finansieras av gemenskapen enligt omstruktureringsprogrammen.

Artikel 7

Stödberättigande åtgärder och stödmottagare

1.   Omstruktureringsprogrammen ska endast omfatta en eller flera av följande åtgärder:

a)

Fullständig och permanent avveckling av rensningsanläggningar.

b)

Investeringar i rensningsindustrin.

c)

Jordbrukarnas deltagande i kvalitetsprogram för bomull.

d)

Information och säljfrämjande verksamhet.

e)

Stöd till maskinentreprenörer, inte överskridande gjorda förluster.

2.   Omstruktureringsprogrammens stödmottagare ska vara

a)

stödmottagare enligt kapitel IV i rådets förordning (EG) nr 1051/2001 av den 22 maj 2001 om produktionsstöd för bomull (8) under regleringsåret 2005/06 av stöd till de åtgärder som avses i punkt 1 a, b och d i denna artikel,

b)

stödmottagare enligt kapitel 10A i förordning (EG) nr 1782/2003 av stöd till de åtgärder som avses i punkt 1 c och d i denna artikel,

c)

godkända branschorganisationer enligt kapitel 10A i förordning (EG) nr 1782/2003, för stöd till den åtgärd som avses i punkt 1 d i denna artikel,

d)

maskinentreprenörer, för stöd till den åtgärd som avses i punkt 1 e i denna artikel, som

är privatpersoner eller företag som enligt kontrakt med odlare/eller rensningsanläggningar under regleringsåret 2005/06 har arbetat med sina jordbruksmaskiner för skörd av bomull,

har skördat bomull som levererats till rensningsanläggningar som påverkas av den avveckling som avses i punkt 1 a i denna artikel

samt

har gjort bevisliga förluster till följd av brist på bomull att skörda.

Artikel 8

Finansiella resurser

Åtgärderna enligt detta kapitel ska anses vara interventionsåtgärder i syfte att reglera jordbruksmarknaderna enligt artikel 3.1 b i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (9).

Artikel 9

Tillämpningsföreskrifter

Närmare föreskrifter för tillämpningen av detta kapitel ska antas i enlighet med det förfarandet som avses i artikel 195.2 i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (10).

Artikel 10

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 23 juni 2008.

På rådets vägnar

I. JARC

Ordförande


(1)  EGT L 291, 19.11.1979, s. 174. Protokollet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1050/2001 (EGT L 148, 1.6.2001, s. 1).

(2)  Yttrandet avgivet den 14 februari 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  Yttrandet avgivet den 8 maj 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(4)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 479/2008 (EUT L 148, 6.6.2008, s. 1).

(5)  EUT L 161, 30.4.2004, s. 48. Rättad i EUT L 206, 9.6.2004, s. 20.

(6)  REG. 2006, s. I–7285.

(7)  EUT L 277, 21.10.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 146/2008 (EUT L 46, 21.2.2008, s. 1).

(8)  EGT L 148, 1.6.2001, s. 3. Förordningen upphävd genom förordning (EG) nr 1782/2003.

(9)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 479/2008.

(10)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 510/2008 (EUT L 149, 7.6.2008, s. 61).