Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

17.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 70/40


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 16 mars 2011

om godkännande av planer som lagts fram av tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG

[delgivet med nr K(2011) 1630]

(Text av betydelse för EES)

(2011/163/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 96/23/EG av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och restsubstanser av dessa i levande djur och i produkter framställda därav och om upphävande av direktiv 85/358/EEG och 86/469/EEG samt beslut 89/187/EEG och 91/664/EEG (1), särskilt artikel 29.1 fjärde stycket och artikel 29.2, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 96/23/EG fastställs kontrollåtgärder för de ämnen och de grupper av restsubstanser som anges i bilaga I till det direktivet. Enligt direktiv 96/23/EG måste berörda tredjeländer, för att bli upptagna eller få kvarstå i förteckningarna över tredjeländer från vilka medlemsstaterna får importera djur och animaliska produkter som omfattas av det direktivet, lägga fram en plan där det anges vilka garantier de ger i fråga om kontroll av de grupper av restsubstanser och ämnen som förtecknas i den bilagan. Dessa planer ska uppdateras på begäran av kommissionen, särskilt när detta krävs för vissa kontroller.

(2)

I kommissionens beslut 2004/432/EG av den 29 april 2004 om godkännande av de planer för kontroll av restsubstanser som lagts fram av tredje land i enlighet med rådets direktiv 96/23/EG (2) godkänns de planer enligt artikel 29 i direktiv 96/23/EG (nedan kallade planerna) för kontroll av restsubstanser som vissa tredjeländer som förtecknas i bilagan till det beslutet har lagt fram avseende de djur och animaliska produkter som anges i förteckningen.

(3)

Mot bakgrund av de planer som vissa tredjeländer nyligen lagt fram och den ytterligare information som kommissionen har mottagit är det nödvändigt att uppdatera förteckningen över de tredjeländer från vilka medlemsstaterna får importera vissa djur och animaliska produkter enligt direktiv 96/23/EG och som för närvarande förtecknas i bilagan till 2004/432/EG (nedan kallad förteckningen).

(4)

Förenade Arabemiraten har lämnat in en plan avseende kamelmjölk till kommissionen. Planen ger tillräckliga garantier och bör godkännas. Kamelmjölk bör därför anges i uppgifterna för Förenade Arabemiraten i förteckningen.

(5)

Brunei har lämnat in en plan avseende vattenbruk till kommissionen. Planen ger tillräckliga garantier och bör godkännas. Brunei bör därför tas med i förteckningen vad gäller vattenbruk.

(6)

Kommissionen har uppmanat f.d. jugoslaviska republiken Makedonien att lämna uppgifter om genomförandet av landets plan avseende hästdjur för slakt. Eftersom f.d. jugoslaviska republiken Makedonien inte har svarat föreligger inte tillräckliga garantier för ett godkännande. Uppgiften avseende hästdjur för slakt för detta tredjeland bör därför strykas ur förteckningen. F.d. jugoslaviska republiken Makedonien har underrättats om detta.

(7)

Uppgifterna för Malaysia i förteckningen omfattar fjäderfä, men den plan som landet har lämnat in och den ytterligare information som kommissionen mottagit ger inte tillräckliga garantier med avseende på fjäderfä. Den enda anläggning som bearbetar denna råvara och som nyligen godkändes enligt artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (3) importerar emellertid alla sina råvaror från en medlemsstat. För att denna verksamhet ska kunna fortsätta bör uppgifterna i förteckningen omfatta fjäderfä, men bör endast gälla råvaror som importeras från andra tredjeländer som är upptagna i förteckningen avseende denna råvara eller från medlemsstater. Malaysia har underrättats om detta. Det bör införas en fotnot om denna begränsning i förteckningen för detta tredjeland.

(8)

Kommissionen har uppmanat Ryssland att lämna uppgifter om genomförandet av landets plan avseende hästdjur för slakt. Eftersom Ryssland inte har svarat föreligger inte tillräckliga garantier för ett godkännande. Uppgiften avseende hästdjur för slakt för detta tredjeland bör strykas ur förteckningen. Ryssland har underrättats om detta.

(9)

Kommissionen har uppmanat Ukraina att lämna uppgifter om genomförandet av landets plan avseende hästdjur och produkter av hästdjur. Eftersom Ukraina inte har svarat föreligger inte tillräckliga garantier för ett godkännande. Uppgiften avseende hästdjur och produkter av hästdjur för detta tredjeland bör strykas ur förteckningen. Ukraina har underrättats om detta.

(10)

Kommissionen har uppmanat Förenta staterna att lämna uppgifter om genomförandet av landets plan avseende hästdjur och produkter av hästdjur. Förenta staterna har dock inte lämnat motsvarande garantier eftersom man i landet har upphört att slakta hästdjur för export till unionen. Uppgiften avseende hästdjur och produkter av hästdjur för detta tredjeland bör därför strykas ur förteckningen. Förenta staterna har underrättats om detta.

(11)

En inspektion från kommissionen i Uruguay har visat på allvarliga brister i genomförandet av planen för kaniner och hägnat vilt. Vad det gäller kaniner fanns det ingen plan för kontroll av restsubstanser, och vad det gäller hägnat vilt var varken provtagning eller testning möjlig eftersom produktionen hade upphört. Uppgifterna avseende kaniner och hägnat vilt för Uruguay bör därför strykas ur förteckningen. Uruguay har underrättats om detta.

(12)

Vissa tredjeländer exporterar animaliska produkter som framställts av råvaror med ursprung i medlemsstater eller i andra tredjeländer som uppfyller bestämmelserna i direktiv 96/23/EG för dessa råvaror och som därför är upptagna i förteckningen. För att säkerställa att animaliska produkter som importeras till unionen omfattas av en godkänd plan bör tredjeländer som importerar sådana råvaror för att senare exportera dem till unionen införa en förklaring om detta i sin plan.

(13)

För att undvika eventuella avbrott i handeln bör en övergångsperiod fastställas för de relevanta sändningar från f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Ryssland, Ukraina och Uruguay som sändes till unionen före den dag då detta beslut började tillämpas.

(14)

Beslut 2004/432/EG har ändrats flera gånger. För att uppnå tydlighet i unionslagstiftningen bör det upphävas och ersättas med det här beslutet.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De planer som föreskrivs i artikel 29 i direktiv 96/23/EG och som lämnats in till kommissionen av de tredjeländer som förtecknas i tabellen i bilagan ska godkännas för de djur och animaliska produkter som är avsedda att användas som livsmedel och som är markerade med ”X” i den tabellen.

Artikel 2

1.   Tredjeländer som med avsikt att exportera råvaror till Europeiska unionen använder råvaror som importerats antingen från andra tredjeländer som godkänts för produktion av livsmedel av animaliskt ursprung i enlighet med detta beslut eller från medlemsstater, och som inte kan förelägga en plan för kontroll av restsubstanser som är likvärdig med den som enligt artikel 7 i direktiv 96/23/EG krävs för sådana råvaror, ska komplettera planen med följande förklaring:

”Den behöriga myndigheten i [tredjeland] garanterar att animaliska produkter som är avsedda att användas som livsmedel och som exporteras till Europeiska unionen, särskilt produkter som framställts av råvaror som importerats till [tredjeland], endast kommer från anläggningar som godkänts enligt artikel 12 i förordning (EG) nr 854/2004 och där det finns tillförlitliga rutiner för att garantera att de råvaror av animaliskt ursprung som används i dessa livsmedel endast kommer från medlemsstater i Europeiska unionen eller från tredjeländer som förtecknas för respektive råvara i bilagan till kommissionens beslut 2011/163/EU utan den fotnot om restriktioner som föreskrivs i artikel 2.2 i det beslutet.”

2.   Uppgifterna i bilagan till detta beslut avseende de tredjeländer som exporterar animaliska produkter avsedda att användas som livsmedel som uteslutande framställts av råvaror av animaliskt ursprung från medlemsstater i unionen eller från tredjeländer som lämnat in en plan enligt artikel 29 i direktiv 96/23/EG ska kompletteras med följande fotnot om restriktioner:

”Tredjeländer som i enlighet med artikel 2 endast använder råvaror antingen från andra tredjeländer som godkänts för import av sådana råvaror till unionen eller från medlemsstater.”

Artikel 3

1.   Medlemsstaterna ska under en övergångsperiod till och med den 30 april 2011 godkänna sändningar av kaniner och hägnat vilt från Uruguay och sändningar av produkter av hästdjur från Ukraina, under förutsättning att importören kan visa att det hade utfärdats intyg för dem och att de hade avsänts från Uruguay respektive Ukraina till unionen före den 15 mars 2011 i enlighet med beslut 2004/432/EG.

2.   Medlemsstaterna ska under en övergångsperiod till och med den 25 mars 2011 godkänna sändningar av hästdjur för slakt från f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Ryssland och Ukraina, under förutsättning att importören av dessa djur kan visa att det hade utfärdats intyg för dem och att de hade avsänts från f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Ryssland respektive Ukraina till unionen före den 15 mars 2011 i enlighet med beslut 2004/432/EG.

Artikel 4

Beslut 2004/432/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Det ska tillämpas från och med den 15 mars 2011.

Utfärdat i Bryssel den 16 mars 2011.

På kommissionens vägnar

John DALLI

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 125, 23.5.1996, s. 10.

(2)  EUT L 154, 30.4.2004, s. 43.

(3)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 206.


BILAGA

ISO2-kod

Land

Nötkreatur

Får och getter

Svin

Hästdjur

Fjäderfä

Vattenbruk

Mjölk

Ägg

Kanin

Frilevande vilt

Hägnat vilt

Honung

AD

Andorra

X

X

X

AE

Förenade Arabemiraten

X

X (1)

AL

Albanien

X

X

X

AR

Argentina

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australien

X

X

X

X

X

X

X

X

BA

Bosnien och Hercegovina

X

BD

Bangladesh

X

BN

Brunei

X

BR

Brasilien

X

X

X

X

X

BW

Botswana

X

X

X

BY

Vitryssland

X (3)

X

X

X

BZ

Belize

X

X

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Schweiz

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chile

X

X (4)

X

X

X

X

X

X

CM

Kamerun

X

CN

Kina

X

X

X

X

X

CO

Colombia

X

CR

Costa Rica

X

CU

Kuba

X

X

CW

Curaçao

X (2)

EC

Ecuador

X

ET

Etiopien

X

FK

Falklandsöarna

X

X

FO

Färöarna

X

GL

Grönland

X

X

X

GT

Guatemala

X

X

HK

Hongkong

X (2)

X (2)

HN

Honduras

X

HR

Kroatien

X

X

X

X (3)

X

X

X

X

X

X

X

X

ID

Indonesien

X

IL

Israel

X

X

X

X

X

X

IN

Indien

X

X

IS

Island

X

X

X

X

X

X

X (2)

IR

Iran

X

JM

Jamaica

X

X

JP

Japan

X

KG

Kirgizistan

X

KR

Sydkorea

X

LK

Sri Lanka

X

MA

Marocko

X

MD

Moldavien

X

ME

Montenegro

X

X

X

X

X

X

X

MG

Madagaskar

X

MK

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (5)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MU

Mauritius

X (2)

X

MX

Mexiko

X

X

X

X

MY

Malaysia

X (2)

X

MZ

Moçambique

X

NA

Namibia

X

X

X

X

NC

Nya Kaledonien

X

X

X

X

X

NI

Nicaragua

X

X

NZ

Nya Zeeland

X

X

X

X

X

X

X

X

PA

Panama

X

PE

Peru

X

X

PF

Franska Polynesien

X

PH

Filippinerna

X

PN

Pitcairnöarna

X

PY

Paraguay

X

RS

Serbien (6)

X

X

X

X (3)

X

X

X

X

X

X

RU

Ryssland

X

X

X

X

X

X

X (7)

X

SA

Saudiarabien

X

SG

Singapore

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

SM

San Marino

X

X

X

SR

Surinam

X

SV

El Salvador

X

SX

Sint-Maarten

X (2)

SZ

Swaziland

X

TH

Thailand

X

X

X

TN

Tunisien

X

X

X

TR

Turkiet

X

X

X

X

TW

Taiwan

X

X

TZ

Tanzania

X

X

UA

Ukraina

X

X

X

X

X

UG

Uganda

X

X

US

Förenta staterna

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

X

X

X

X

X

VE

Venezuela

X

VN

Vietnam

X

YT

Mayotte

X

ZA

Sydafrika

X

X

ZM

Zambia

X

ZW

Zimbabwe

X

X


(1)  Endast kamelmjölk.

(2)  Tredjeländer som i enlighet med artikel 2 endast använder råvaror antingen från medlemsstater eller från andra tredjeländer som godkänts för import av sådana råvaror till unionen.

(3)  Export till unionen av levande hästdjur för slakt (endast livsmedelsproducerande djur).

(4)  Endast får.

(5)  F.d. jugoslaviska republiken Makedonien: den definitiva beteckningen för detta land kommer att fastställas efter det att de nuvarande förhandlingarna i Förenta nationerna om detta har slutförts.

(6)  Med undantag för Kosovo som för närvarande står under internationell förvaltning i enlighet med Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.

(7)  Endast renar från regionerna Murmansk och Jamalo-Nenetien.