Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

14.9.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 237/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 914/2011

av den 13 september 2011

om ändring av förordning (EU) nr 605/2010 om djur- och folkhälsovillkoren samt villkoren för utfärdande av veterinärintyg för införsel till Europeiska unionen av obehandlad mjölk och mjölkprodukter avsedda att användas som livsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (1), särskilt artikel 9.4 inledningsfrasen och led b, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EU) nr 605/2010 av den 2 juli 2010 om djur- och folkhälsovillkoren samt villkoren för utfärdande av veterinärintyg för införsel till Europeiska unionen av obehandlad mjölk och mjölkprodukter avsedda att användas som livsmedel (2) ska sändningar av obehandlad mjölk och mjölkprodukter avsedda att användas som livsmedel som får importeras till unionen åtföljas av ett hälsointyg som upprättats i enlighet med den lämpliga förlagan för den berörda varan i del 2 i bilaga II till den förordningen (nedan kallade förlagorna till hälsointyg).

(2)

Det bör klargöras att kravet på användning av förlagorna till hälsointyg i den förordningen inte påverkar tillämpningen av de särskilda krav för utfärdande av intyg som föreskrivs i andra unionsrättsakter eller i unionens avtal med tredjeländer.

(3)

I förlagorna till hälsointyg anges varukoden för de varor som omfattas av förordning (EU) nr 605/2010 på grundval av systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering (nedan kallad HS-nummer) enligt Världstullorganisationens (WCO) tulltaxa.

(4)

Vissa mejeriprodukter som omfattas av förordning (EU) nr 605/2010 omfattas inte av varukoderna i förlagorna till hälsointyg. För att möjliggöra en exaktare identifiering av dessa varor i förlagorna till hälsointyg måste dessa förlagor ändras och de HS-nummer som saknas läggas till, främst HS-numren 35.01 och 35.02 (kasein, kaseinater och albuminer).

(5)

I förlagorna till hälsointyg bör det vidare klargöras att kraven avseende resthalter av antibiotika, främmande ämnen och resthalter av bekämpningsmedel kan baseras på resultaten från övervakningsprogram som är åtminstone likvärdiga med dem som fastställs i unionslagstiftningen.

(6)

Av hänsyn till att unionslagstiftningen ska vara klar och tydlig bör förlagorna till hälsointyg ersättas med förlagorna till hälsointyg i bilagan till den här förordningen.

(7)

Förordning (EU) nr 605/2010 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 605/2010 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 ska följande stycke läggas till som andra stycke:

”Denna förordning ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av eventuella särskilda krav för utfärdande av intyg som föreskrivs i andra unionsrättsakter eller i unionens avtal med tredjeländer.”

2.

Bilaga II ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Under en övergångsperiod till och med den 30 november 2011 får sändningar av obehandlad mjölk och mjölkprodukter för vilka de relevanta hälsointygen utfärdades enligt förordning (EU) nr 605/2010 innan denna förordning trädde i kraft fortsätta att föras in till Europeiska unionen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 september 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 175, 10.7.2010, s. 1.


BILAGA

Delarna 2 och 3 i bilaga II till förordning (EU) nr 605/2010 ska ersättas med följande:

”DEL 2

Förlaga Milk-RM

Hälsointyg för obehandlad mjölk som kommer från tredjeländer eller delar därav som är godkända enligt kolumn A i bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010 och som är avsedd för vidarebearbetning i Europeiska unionen innan den används som livsmedel

Förlaga Milk-RMP

Hälsointyg för mjölkprodukter som är framställda av obehandlad mjölk och avsedda att användas som livsmedel samt för import till Europeiska unionen från tredjeländer eller delar därav som är godkända enligt kolumn A i bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010

Förlaga Milk-HTB

Hälsointyg för mjölkprodukter som är framställda av mjölk från kor, får, getter och bufflar och avsedda att användas som livsmedel samt för import till Europeiska unionen från tredjeländer eller delar därav som är godkända enligt kolumn B i bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010

Förlaga Milk-HTC

Hälsointyg för mjölkprodukter som är avsedda att användas som livsmedel och för import till Europeiska unionen från tredjeländer eller delar därav som är godkända enligt kolumn C i bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010

DEL 3

Förlaga Milk-T/S

Djurhälsointyg för obehandlad mjölk eller mjölkprodukter som är avsedda att användas som livsmedel för [transitering]/[lagring] (1) (2) i Europeiska unionen