Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

18.10.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 287/5


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 957/2012

av den 17 oktober 2012

om ändring av bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010 vad gäller strykning av uppgifterna om Nederländska Antillerna i förteckningen över tredjeländer från vilka införsel till unionen av sändningar av obehandlad mjölk och mjölkprodukter är tillåten

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (1), särskilt artikel 8 inledningsfrasen, artikel 8.1 första stycket och artikel 8.4,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (2), särskilt artikel 11.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 854/2004 fastställs särskilda bestämmelser för genomförandet av offentliga kontroller av produkter av animaliskt ursprung. I förordningen föreskrivs särskilt att produkter av animaliskt ursprung endast får importeras från ett tredjeland eller en del av ett tredjeland som finns med i en förteckning som upprättats och uppdaterats enligt den förordningen.

(2)

I förordning (EG) nr 854/2004 föreskrivs det också att när sådana förteckningar upprättas och uppdateras ska hänsyn tas till unionens kontroller i tredjeländer och garantier från de behöriga myndigheterna i tredjeländer när det gäller efterlevnad av eller likvärdighet med unionens foder- och livsmedelslagstiftning samt bestämmelser om djurhälsa enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (3).

(3)

I bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 605/2010 av den 2 juli 2010 om djur- och folkhälsovillkoren samt villkoren för utfärdande av veterinärintyg för införsel till Europeiska unionen av obehandlad mjölk och mjölkprodukter avsedda att användas som livsmedel (4) förtecknas de tredjeländer från vilka det är tillåtet att till unionen föra in sändningar av obehandlad mjölk och mjölkprodukter.

(4)

Den självständiga staten Nederländska Antillerna finns för närvarande med i bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010.

(5)

Efter en intern reform i Konungariket Nederländerna, vilken trädde i kraft den 10 oktober 2010, har Nederländska Antillerna upphört att existera som en självständig stat inom det kungariket. Samma dag fick Curaçao och Sint-Maarten status som självständiga stater inom Konungariket Nederländerna, medan Bonaire, Sint Eustatius och Saba blev särskilda kommuner inom den europeiska delen av Konungariket Nederländerna. Därför bör uppgifterna rörande Nederländska Antillerna strykas från förteckningen i bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010.

(6)

Curaçao och Sint-Maarten har inte uttryckt något intresse för att fortsätta exporten till unionen av obehandlad mjölk och mjölkprodukter avsedda att användas som livsmedel. De bör därför inte föras in i förteckningen i bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010.

(7)

Förordning (EU) nr 605/2010 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010 ska uppgifterna om Nederländska Antillerna utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 oktober 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 206.

(3)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1.

(4)  EUT L 175, 10.7.2010, s. 1.