Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

28.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/71


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 300/2013

av den 27 mars 2013

om ändring av förordning (EU) nr 605/2010 om djur- och folkhälsovillkoren samt villkoren för utfärdande av veterinärintyg för införsel till Europeiska unionen av obehandlad mjölk och mjölkprodukter avsedda att användas som livsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (1), särskilt artikel 8 inledningsfrasen, artikel 8.1 första stycket, artiklarna 8.4 och 9.4,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (2), särskilt artikel 11.1, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EU) nr 605/2010 (3) fastställs folkhälso- och djurhälsovillkoren samt kraven för utfärdande av intyg för införsel till Europeiska unionen av sändningar av obehandlad mjölk och mjölkprodukter samt förteckningen över tredjeländer från vilka sådana sändningar får föras in till unionen.

(2)

I bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010 fastställs en förteckning över tredjeländer eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in sändningar av obehandlad mjölk och mjölkprodukter till unionen med uppgift om den typ av värmebehandling som krävs för dessa varor. Enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 605/2010 ska medlemsstaterna tillåta import av sändningar av mjölkprodukter som framställts av obehandlad mjölk från kor, får, getter eller bufflar från de tredjeländer eller delar därav som utgör en risk i fråga om mul- och klövsjuka och som förtecknas i kolumn C i bilaga I till den förordningen, under förutsättning att sådana mjölkprodukter, eller den obehandlade mjölk som de har framställts av, har värmebehandlats i enlighet med den artikeln.

(3)

Riskerna till följd av import till unionen av mjölkprodukter som framställts av obehandlad mjölk från kameldjur av arten Camelus dromedarius (dromedarer) från de tredjeländer eller delar därav som utgör en risk i fråga om mul- och klövsjuka och som förtecknas i kolumn C i bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010 är inte större än riskerna till följd av import av mjölkprodukter som framställts av obehandlad mjölk från kor, får, getter eller bufflar, under förutsättning att sådana mjölkprodukter, eller den obehandlade mjölk som de har framställts av, har värmebehandlats i enlighet med artikel 4 i den förordningen. Följaktligen bör denna artikel ändras så att den omfattar mjölkprodukter som framställts av obehandlad mjölk från den djurarten.

(4)

Vidare har emiratet Dubai i Förenade Arabemiraten, ett tredjeland som av Världsorganisationen för djurens hälsa (OIE) inte har förtecknats som fritt från mul- och klövsjuka, uttryckt intresse för att till unionen exportera mjölkprodukter som framställts av obehandlad mjölk från dromedarer efter fysikalisk eller kemisk behandling i enlighet med artikel 4 i förordning (EU) nr 605/2010, och har lämnat uppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (4).

(5)

Kommissionens inspektionstjänst har med tillfredsställande resultat granskat djur- och folkhälsokontrollerna av produktionen av mjölk från dromedarer i emiratet Dubai. Dessutom har emiratet Dubai på lämpligt sätt åtgärdat rekommendationerna från kommissionens inspektionstjänst.

(6)

På grundval av denna information kan man dra slutsatsen att emiratet Dubai kan lämna de garantier för att säkerställa att mjölkprodukter som framställts i emiratet Dubai av obehandlad mjölk från dromedarer uppfyller de tillämpliga djur- och folkhälsokraven för import till unionen av mjölkprodukter från tredjeländer eller delar därav som utgör en risk i fråga om mul- och klövsjuka och som förtecknas i kolumn C i bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010.

(7)

För att import till unionen av mjölkprodukter som framställts av mjölk från dromedarer från vissa delar av Förenade Arabemiraten ska vara tillåten bör emiratet Dubai läggas till i förteckningen över tredjeländer eller delar av tredjeländer i bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010, med uppgift om att godkännandet enligt kolumn C i den förteckningen endast gäller mjölkprodukter som har framställts av mjölk från denna art.

(8)

Förlagan till hälsointyg ”Milk-HTC” i del 2 i bilaga II till förordning (EU) nr 605/2010 bör ändras så att det införs en hänvisning till mjölkprodukter som framställts av mjölk från dromedarer.

(9)

Vissa av de mjölkprodukter som omfattas av förordning (EU) nr 605/2010 kan inte hänföras till någon av varukoderna (HS-numren) i förlagorna till hälsointyg för mjölkprodukter. För att möjliggöra en exaktare identifiering av dessa varor i förlagorna till hälsointyg är det nödvändigt att lägga till de HS-nummer som saknas, 15.17 (margarin) och 28.35 (fosfater), i förlagorna till hälsointyg ”Milk-HTB”, ”Milk-HTC” och ”Milk-T/S” i bilaga II till den förordningen.

(10)

Förordning (EU) nr 605/2010 bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 605/2010 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 4.1 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”Medlemsstaterna ska tillåta import av sändningar av mjölkprodukter som framställts av obehandlad mjölk från kor, får, getter, bufflar eller, om detta uttryckligen tillåts i bilaga I, från kameldjur av arten Camelus dromedarius från de tredjeländer eller delar därav som utgör en risk i fråga om mul- och klövsjuka och som förtecknas i kolumn C i bilaga I, under förutsättning att sådana mjölkprodukter, eller den obehandlade mjölk som de har framställts av, har värmebehandlats genom något av följande:”

2.

Bilagorna I och II ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 april 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 mars 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 206.

(3)  EUT L 175, 10.7.2010, s. 1.

(4)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1.


BILAGA

Bilagorna till förordning (EU) nr 605/2010 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I ska ändras på följande sätt:

a)

Följande uppgifter ska införas efter uppgifterna om Andorra i tabellen i bilagan:

”AE

Emiratet Dubai i Förenade Arabemiraten (1)

0

0

+ (2)”

b)

Följande fotnoter ska läggas till i tabellen i bilagan:

”(1)

Endast mjölkprodukter som har framställts av mjölk från kameldjur av arten Camelus dromedarius.

(2)

Mjölkprodukter som har framställts av mjölk från kameldjur av arten Camelus dromedarius är tillåtna.”

2.

Del 2 i bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

I förlaga Milk-HTB ska fält I.19 i del I i anmärkningarna ersättas med följande:

”—

Fält I.19: Ange lämplig kod enligt Harmoniserade systemet (HS) under följande rubriker: 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05, 04.06, 15.17, 17.02, 21.05, 22.02, 28.35, 35.01, 35.02 eller 35.04.”

b)

Förlagan Milk-HTC ska ersättas med följande:

Förlaga Milk-HTC

Hälsointyg för mjölkprodukter som är avsedda att användas som livsmedel och för import till Europeiska unionen från tredjeländer eller delar därav som är godkända enligt kolumn C i bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010

c)

I förlaga Milk-T/S ska fält I.19 i del I i anmärkningarna ersättas med följande:

”—

Fält I.19: Ange lämplig kod enligt Harmoniserade systemet (HS) under följande rubriker: 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05, 04.06, 15.17, 17.02, 19.01, 21.05, 21.06, 22.02, 28.35, 35.01, 35.02 eller 35.04.”