Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

18.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/13


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 556/2013

av den 14 juni 2013

om ändring av förordningarna (EG) nr 798/2008, (EU) nr 206/2010, (EU) nr 605/2010 och (EU) nr 28/2012 vad gäller transitering av vissa produkter av animaliskt ursprung från Bosnien och Hercegovina

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (1), särskilt artikel 8.5 tredje strecksatsen samt artikel 9.2 b och 9.4 c, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 798/2008 (2) fastställs en förteckning över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka fjäderfä och fjäderfäprodukter får importeras till och transiteras genom unionen samt kraven för veterinärintyg.

(2)

I kommissionen förordning (EU) nr 206/2010 (3) fastställs förteckningar över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till unionen samt kraven för veterinärintyg.

(3)

I kommissionens förordning (EU) nr 605/2010 (4) fastställs djur- och folkhälsovillkoren samt villkoren för utfärdande av veterinärintyg för införsel till unionen av obehandlad mjölk och mjölkprodukter avsedda att användas som livsmedel.

(4)

I kommissionens förordning (EU) nr 28/2012 (5) fastställs intygskrav för import till och transitering genom unionen av vissa sammansatta produkter.

(5)

Särskilda villkor behöver fastställas för transitering via unionen av sändningar av fjäderfäprodukter, färskt kött, obehandlad mjölk och mjölkprodukter samt vissa sammansatta produkter till tredjeländer från Bosnien och Hercegovina på grund av det geografiska läget och behovet av att upprätthålla tillträdet till hamnen i den kroatiska staden Ploče efter Kroatiens anslutning till unionen.

(6)

I kommissionens beslut 2009/821/EG (6) finns en förteckning över godkända gränskontrollstationer och vissa regler för inspektioner som utförs av kommissionens veterinärexperter, och dessutom anges där veterinärenheter i Traces. Eftersom arrangemangen för transitering via unionen från Bosnien och Hercegovina till tredjeländer av de sändningar som omfattas av förordningarna (EG) nr 798/2008, (EU) nr 206/2010, (EU) nr 605/2010 och (EU) nr 28/2012 bara kan ges verkan genom tillträde via de kroatiska gränskontrollstationerna i Nova Sela och Ploče, behöver de gränskontrollstationerna föras upp på förteckningen i bilaga I till beslut 2009/821/EG så snart som de tekniska villkoren för att godkänna dem är uppfyllda.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av förordning (EG) nr 798/2008

I förordning (EG) nr 798/2008 ska följande artikel föras in som artikel 18a:

”Artikel 18a

Undantag för transitering genom Kroatien av sändningar från Bosnien och Hercegovina till tredjeländer

1.   Genom undantag från artikel 4.4 ska det vara tillåtet att på landsväg mellan gränskontrollstationen i Nova Sela och gränskontrollstationen i Ploče direkt transitera sändningar av kött, malet kött och maskinurbenat kött av fjäderfä, inklusive ratiter och frilevande fjädervilt, samt ägg, äggprodukter och specifikt patogenfria ägg som kommer från Bosnien och Hercegovina och är destinerade till tredjeländer, om följande villkor uppfylls:

a)

Den officiella veterinären vid gränskontrollstationen för införsel har förseglat sändningen med en försegling som är försedd med ett löpnummer.

b)

De handlingar som enligt artikel 7 i direktiv 97/78/EG ska åtfölja sändningen har på varje sida märkts med ”ENDAST FÖR TRANSITERING TILL TREDJELÄNDER VIA EU” av den officiella veterinären vid gränskontrollstationen för införsel.

c)

Formföreskrifterna i artikel 11 i direktiv 97/78/EG uppfylls.

d)

Det anges på den gemensamma veterinärhandling vid införsel som avses i artikel 2.1 i kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 (7) och som utfärdats av den officiella veterinären vid gränskontrollstationen för införsel att sändningen är godkänd för transitering.

2.   Lossning eller lagring enligt artikel 12.4 eller artikel 13 i direktiv 97/78/EG av sådana sändningar ska inte vara tillåten inom unionen.

3.   Den behöriga myndigheten ska göra regelbundna kontroller för att se till att antalet sändningar och mängden produkter som lämnar unionen motsvarar det antal och den mängd som fördes in till unionen.

Artikel 2

Ändring av förordning (EU) nr 206/2010

I förordning (EU) nr 206/2010 ska följande artikel föras in som artikel 17a:

”Artikel 17a

Undantag för transitering genom Kroatien av sändningar från Bosnien och Hercegovina till tredjeländer

1.   Genom undantag från artikel 16 ska direkt transitering på landsväg genom unionen mellan gränskontrollstationen i Nova Sela och gränskontrollstationen i Ploče vara tillåten för sändningar som kommer från Bosnien och Hercegovina och är destinerade till tredjeländer, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a)

Den officiella veterinären har försett sändningen med en försegling med löpnummer vid gränskontrollstationen för införsel.

b)

De handlingar som åtföljer sändningen och som avses i artikel 7 i direktiv 97/78/EG har på varje sida märkts med ”ENDAST FÖR TRANSITERING TILL TREDJELÄNDER VIA EU” av den officiella veterinären vid gränskontrollstationen för införsel.

c)

Formföreskrifterna i artikel 11 i direktiv 97/78/EG uppfylls.

d)

Den officiella veterinären vid gränskontrollstationen för införsel har på den gemensamma veterinärhandling vid införsel som avses i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 136/2004 intygat att sändningen är godkänd för transitering.

2.   Lossning eller lagring enligt artikel 12.4 eller 13 i direktiv 97/78/EG av sådana sändningar ska inte vara tillåten inom unionen.

3.   Den behöriga myndigheten ska göra regelbundna kontroller för att säkerställa att antalet sändningar och mängden produkter som lämnar unionen motsvarar det antal och den mängd som fördes in till unionen.”

Artikel 3

Ändring av förordning (EU) nr 605/2010

I förordning (EU) nr 605/2010 ska följande artikel föras in som artikel 7a:

”Artikel 7a

Undantag för transitering genom Kroatien av sändningar från Bosnien och Hercegovina till tredjeländer

1.   Genom undantag från artikel 6 ska direkt transitering på landsväg genom unionen mellan gränskontrollstationen i Nova Sela och gränskontrollstationen i Ploče vara tillåten för sändningar som kommer från Bosnien och Hercegovina och är destinerade till tredjeländer, under förutsättning att följande villkor uppfylls:

a)

Den officiella veterinären har försett sändningen med en försegling med löpnummer vid gränskontrollstationen för införsel.

b)

De handlingar som åtföljer sändningen och som avses i artikel 7 i direktiv 97/78/EG har på varje sida märkts med ”ENDAST FÖR TRANSITERING TILL TREDJELÄNDER VIA EU” av den officiella veterinären vid gränskontrollstationen för införsel.

c)

Formföreskrifterna i artikel 11 i direktiv 97/78/EG uppfylls.

d)

Den officiella veterinären vid gränskontrollstationen för införsel har på den gemensamma veterinärhandling vid införsel som avses i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 136/2004 intygat att sändningen är godkänd för transitering.

2.   Det är inte tillåtet att enligt artikel 12.4 eller 13 i direktiv 97/78/EG lossa eller lagra sådana sändningar på unionens territorium.

3.   Den behöriga myndigheten ska göra regelbundna kontroller för att säkerställa att antalet sändningar och mängden produkter som lämnar unionen motsvarar det antal och den mängd som fördes in till unionen.”

Artikel 4

Ändring av förordning (EU) nr 28/2012

I förordning (EU) nr 28/2012 ska följande artikel föras in som artikel 5a:

”Artikel 5a

Undantag för transitering genom Kroatien av sändningar som kommer från Bosnien och Hercegovina och är destinerade till tredjeländer

1.   Genom undantag från artikel 4 ska direkt transitering på landsväg genom unionen mellan gränskontrollstationen i Nova Sela och gränskontrollstationen i Ploče vara tillåten för sändningar av de sammansatta produkter som avses i artikel 3 och som kommer från Bosnien och Hercegovina och är destinerade till tredjeländer, under förutsättning att följande villkor uppfylls:

a)

Den officiella veterinären har försett sändningen med en försegling med löpnummer vid gränskontrollstationen för införsel till unionen.

b)

De handlingar som åtföljer sändningen och som avses i artikel 7 i direktiv 97/78/EG har på varje sida märkts med ”ENDAST FÖR TRANSITERING TILL TREDJELÄNDER VIA EU” av den officiella veterinären vid gränskontrollstationen för införsel.

c)

Formföreskrifterna i artikel 11 i direktiv 97/78/EG uppfylls.

d)

Den officiella veterinären vid gränskontrollstationen för införsel har på den gemensamma veterinärhandling vid införsel som avses i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 136/2004 intygat att sändningen är godkänd för transitering.

2.   Lossning eller lagring enligt artikel 12.4 eller 13 i direktiv 97/78/EG av sådana sändningar ska inte vara tillåten inom unionen.

3.   Den behöriga myndigheten ska göra regelbundna kontroller för att säkerställa att antalet sändningar och mängden produkter som lämnar unionen motsvarar det antal och den mängd som fördes in till unionen.”

Artikel 5

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Kroatien träder i kraft och då samtidigt med det fördraget.

Den ska tillämpas från dagen för tillämpning av de ändringar av beslut 2009/821/EG genom vilka posterna för Nova Sela och Ploče förs in i bilaga I till det beslutet.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 juni 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 226, 23.8.2008, s. 1.

(3)  EUT L 73, 20.3.2010, s. 1.

(4)  EUT L 175, 10.7.2010, s. 1.

(5)  EUT L 12, 14.1.2012, s. 1.

(6)  EUT L 296, 12.11.2009, s. 1.

(7)  EUT L 21, 28.1.2004, s. 11.”