Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

6.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 66/11


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 209/2014

av den 5 mars 2014

om ändring av förordning (EU) nr 605/2010 vad gäller djur- och folkhälsovillkoren samt villkoren för utfärdande av veterinärintyg för införsel till unionen av råmjölk och råmjölksprodukter som är avsedda att användas som livsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (1), särskilt artikel 8 första meningen, artikel 8.1 första stycket och artiklarna 8.4 och 9.4,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (2), särskilt artikel 9 andra stycket,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (3), särskilt artikel 11.1 och artikel 16 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 853/2004 fastställs särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung som livsmedelsföretagarna ska följa. I förordningen fastställs att livsmedelsföretagare som producerar obehandlad mjölk, mjölkprodukter, råmjölk och råmjölksprodukter avsedda att användas som livsmedel ska följa tillämpliga bestämmelser i bilaga III till den förordningen.

(2)

Vidare föreskrivs det i förordning (EG) nr 853/2004 att livsmedelsföretagare som importerar produkter av animaliskt ursprung från tredjeländer ska se till att import endast sker om det avsändande tredjelandet finns på en förteckning som upprättats i enlighet med förordning (EG) nr 854/2004 och att produkterna uppfyller bland annat kraven i förordning (EG) nr 853/2004 och alla importvillkor som fastställs i den unionslagstiftning som är tillämplig på importkontroller av produkter av animaliskt ursprung.

(3)

I kommissionens förordning (EU) nr 605/2010 (4) fastställs folk- och djurhälsovillkoren samt villkoren för utfärdande av intyg för införsel av sändningar av obehandlad mjölk och mjölkprodukter till unionen. I förordningen fastställs även en förteckning över tredjeländer från vilka det är tillåtet att föra in sådana sändningar till unionen.

(4)

I förordning (EU) nr 605/2010 fastställs olika importvillkor beroende på djurhälsosituationen i det exporterande tredjelandet i fråga om mul- och klövsjuka och boskapspest. Tredjeländer som varit fria från mul- och klövsjuka utan vaccinering och boskapspest i minst tolv månader före importen förtecknas i kolumn A i bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010 och det är tillåtet att till unionen importera obehandlad mjölk och mjölkprodukter som framställts av obehandlad mjölk från dessa tredjeländer utan att mjölken eller mjölkprodukterna har genomgått någon särskild behandling.

(5)

Kommissionen har tagit emot begäran från några medlemsstater och handelspartner om att det fastställs djurhälsovillkor för import till unionen av råmjölk och råmjölksprodukter som är avsedda att användas som livsmedel.

(6)

Förordning (EU) nr 605/2010 är inte tillämplig på råmjölk och råmjölksprodukter. Råmjölk utgör dock samma risk för djurhälsan med avseende på mul- och klövsjuka som obehandlad mjölk. Det är därför säkert att importera råmjölk från länder som redan är godkända för import av obehandlad mjölk och som förtecknas i kolumn A i bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010.

(7)

Flera kommersiella produkter är tillverkade av pastöriserad eller steriliserad råmjölk. Eftersom effekterna av pastörisering och sterilisering inte har validerats för råmjölk som har ett högt celltal, bör dock pastöriserad eller steriliserad råmjölk och pastöriserade eller steriliserade råmjölksprodukter endast importeras från de tredjeländer som är fria från mul- och klövsjuka utan vaccinering och som förtecknas i kolumn A i bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010.

(8)

I artiklarna 11, 12 och 13 i rådets direktiv 97/78/EG (5) fastställs reglerna och villkoren för de kontroller som ska genomföras på sändningar av produkter av animaliskt ursprung som importeras till unionen men som är avsedda för ett tredjeland genom transitering antingen direkt eller efter lagring i unionen.

(9)

För att göra det möjligt att föra in råmjölk och råmjölksprodukter till unionen bör en ny förlaga till hälsointyg för dessa varor läggas till i del 2 i bilaga II till förordning (EU) nr 605/2010, och den förlaga till hälsointyg för obehandlad mjölk och mjölkprodukter som är avsedda att användas som livsmedel och för transitering genom eller lagring i unionen som fastställs i del 3 i bilaga II till den förordningen bör ändras så att den även omfattar råmjölk och råmjölksprodukter.

(10)

För att den gemensamma veterinärhandling vid införsel som avses i artikel 2.1 i kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 (6) även ska omfatta råmjölk och råmjölksprodukter är det nödvändigt att i förlagan till det hälsointyg som omfattar dessa produkter ange den lämpliga kod enligt Harmoniserade systemet som förtecknas i kapitel 4 i bilaga I till kommissionens beslut 2007/275/EG (7).

(11)

För att undvika eventuella störningar i handeln bör det vara tillåtet att under en övergångsperiod använda de djurhälsointyg för obehandlad mjölk och mjölkprodukter som är avsedda att användas som livsmedel och för transitering genom eller lagring i unionen som utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 605/2010.

(12)

Förordning (EU) nr 605/2010 bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EU) nr 605/2010

Förordning (EU) nr 605/2010 ska ändras på följande sätt:

1.

Titeln ska ersättas med följande:

2.

I artikel 1 första stycket ska led a ersättas med följande:

”a)

folkhälso- och djurhälsovillkoren samt kraven för utfärdande av intyg för införsel till Europeiska unionen av sändningar av obehandlad mjölk, mjölkprodukter, råmjölk och råmjölksprodukter,”

3.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Import av obehandlad mjölk, mjölkprodukter, råmjölk och råmjölksprodukter från tredjeländer eller delar därav som förtecknas i kolumn A i bilaga I

Medlemsstaterna ska tillåta import av sändningar av obehandlad mjölk, mjölkprodukter, råmjölk och råmjölksprodukter från de tredjeländer eller delar därav som förtecknas i kolumn A i bilaga I.”

4.

Artikel 6 ska ersättas med följande:

”Artikel 6

Villkor för transitering och lagring

Införsel till Europeiska unionen av sändningar av obehandlad mjölk, mjölkprodukter, råmjölk och råmjölksprodukter som inte är avsedda för import till Europeiska unionen utan för ett tredjeland antingen genom direkt transitering eller efter lagring i unionen i enlighet med artikel 11, 12 eller 13 i rådets direktiv 97/78/EG, får endast tillåtas om sändningarna uppfyller följande villkor:

a)

De kommer från ett tredjeland eller en del därav som förtecknas i bilaga I för införsel till Europeiska unionen av sändningar av obehandlad mjölk, mjölkprodukter, råmjölk eller råmjölksprodukter och som uppfyller de tillämpliga villkoren för behandling av sådana sändningar i artiklarna 2, 3 och 4.

b)

De uppfyller de särskilda djurhälsovillkoren för import till Europeiska unionen av den obehandlade mjölk, de mjölkprodukter, den råmjölk eller de råmjölksprodukter som berörs enligt djurhälsointyget i punkt II.1 av den relevanta förlagan till hälsointyg i del 2 i bilaga II.

c)

De åtföljs av ett hälsointyg som har upprättats i enlighet med den tillämpliga förlagan för den berörda sändningen i del 3 i bilaga II och har fyllts i enligt anvisningarna i del 1 i den bilagan.

d)

Den officiella veterinären vid gränskontrollstationen för införsel till unionen har på den gemensamma veterinärhandling vid införsel som avses i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 136/2004 intygat att sändningarna är godkända för transitering, inbegripet lagring i tillämpliga fall.”

5.

Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8

Särskild behandling

Sändningar av mjölkprodukter och råmjölksprodukter som i enlighet med artikel 2, 3, 4, 6 eller 7 har godkänts för införsel till Europeiska unionen från tredjeländer eller delar därav där det har förekommit utbrott av eller där det har vaccinerats mot mul- och klövsjuka under tolv månader före utfärdandet av hälsointyget, får endast föras in till Europeiska unionen om sådana produkter har genomgått någon av behandlingarna i artikel 4.”

6.

Bilagorna I och II ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Övergångsbestämmelser

Under en övergångsperiod till och med den 6 september 2014 får sändningar av obehandlad mjölk och mjölkprodukter som inte är avsedda för import till Europeiska unionen utan avsedda för ett tredjeland genom transitering antingen direkt eller efter lagring i unionen, i enlighet med artikel 11, 12 eller 13 i direktiv 97/78/EG, och som åtföljs av ett hälsointyg enligt förlagan i del 2 i bilaga II till förordning (EU) nr 605/2010, i dess lydelse innan den här förordningen trädde i kraft, föras in till Europeiska unionen under förutsättning att intyget undertecknades senast den 26 juli 2014.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 mars 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.

(3)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 206.

(4)  Kommissionens förordning (EU) nr 605/2010 av den 2 juli 2010 om djur- och folkhälsovillkoren samt villkoren för utfärdande av veterinärintyg för införsel till Europeiska unionen av obehandlad mjölk och mjölkprodukter avsedda att användas som livsmedel (EUT L 175, 10.7.2010, s. 1).

(5)  Rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (EGT L 24, 30.1.1998, s. 9).

(6)  Kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 av den 22 januari 2004 om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontrollstationer (EUT L 21, 28.1.2004, s. 11).

(7)  Kommissionens beslut 2007/275/EG av den 17 april 2007 om förteckningar över djur och produkter som ska undersökas vid gränskontrollstationer enligt rådets direktiv 91/496/EEG och 97/78/EG (EUT L 116, 4.5.2007, s. 9).


BILAGA

Bilagorna I och II till förordning (EU) nr 605/2010 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I ska ersättas med följande:

”BILAGA I

Förteckning över tredjeländer eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in sändningar av obehandlad mjölk, mjölkprodukter, råmjölk (1) och råmjölksprodukter (1) till Europeiska unionen med uppgift om den typ av värmebehandling som krävs för dessa varor

”+”

:

Tredjelandet är godkänt för införsel

”0”

:

Tredjelandet är inte godkänt för införsel

Tredjelandets ISO-kod

Tredjeland eller del därav

Kolumn A

Kolumn B

Kolumn C

AE

Emiratet Dubai i Förenade Arabemiraten (5)

0

0

+ (6)

AD

Andorra

+

+

+

AL

Albanien

0

0

+

AR

Argentina

0

0

+

AU

Australien

+

+

+

BR

Brasilien

0

0

+

BW

Botswana

0

0

+

BY

Vitryssland

0

0

+

BZ

Belize

0

0

+

BA

Bosnien och Hercegovina

0

0

+

CA

Kanada

+

+

+

CH

Schweiz (2)

+

+

+

CL

Chile

0

+

+

CN

Kina

0

0

+

CO

Colombia

0

0

+

CR

Costa Rica

0

0

+

CU

Kuba

0

0

+

DZ

Algeriet

0

0

+

ET

Etiopien

0

0

+

GL

Grönland

0

+

+

GT

Guatemala

0

0

+

HK

Hongkong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

IL

Israel

0

0

+

IN

Indien

0

0

+

IS

Island

+

+

+

KE

Kenya

0

0

+

MA

Marocko

0

0

+

MG

Madagaskar

0

0

+

MK (3)

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien

0

+

+

MR

Mauretanien

0

0

+

MU

Mauritius

0

0

+

MX

Mexiko

0

0

+

NA

Namibia

0

0

+

NI

Nicaragua

0

0

+

NZ

Nya Zeeland

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paraguay

0

0

+

RS (4)

Serbien

0

+

+

RU

Ryssland

0

0

+

SG

Singapore

0

0

+

SV

El Salvador

0

0

+

SZ

Swaziland

0

0

+

TH

Thailand

0

0

+

TN

Tunisien

0

0

+

TR

Turkiet

0

0

+

UA

Ukraina

0

0

+

US

Förenta staterna

+

+

+

UY

Uruguay

0

0

+

ZA

Sydafrika

0

0

+

ZW

Zimbabwe

0

0

+

2.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

Del 1 ska ersättas med följande:

DEL 1

Förlagor till hälsointyg

’Milk-RM’

:

Hälsointyg för obehandlad mjölk som kommer från tredjeländer eller delar därav som är godkända enligt kolumn A i bilaga I och som är avsedd för vidarebearbetning i Europeiska unionen innan den används som livsmedel.

’Milk-RMP’

:

Hälsointyg för mjölkprodukter som är framställda av obehandlad mjölk och avsedda att användas som livsmedel samt för import till Europeiska unionen från tredjeländer eller delar därav som är godkända enligt kolumn A i bilaga I.

’Milk-HTB’

:

Hälsointyg för mjölkprodukter som är framställda av mjölk från kor, får, getter och bufflar och avsedda att användas som livsmedel samt för import till Europeiska unionen från tredjeländer eller delar därav som är godkända enligt kolumn B i bilaga I.

’Milk-HTC’

:

Hälsointyg för mjölkprodukter som är avsedda att användas som livsmedel och för import till Europeiska unionen från tredjeländer eller delar därav som är godkända enligt kolumn C i bilaga I.

’Colostrum-C/CPB’

:

Hälsointyg för råmjölk från kor, får, getter och bufflar och råmjölksprodukter framställda av råmjölk från samma djurarter som är avsedda att användas som livsmedel samt för import till Europeiska unionen från tredjeländer eller delar därav som är godkända enligt kolumn A i bilaga I.

’Milk/Colostrum-T/S’

:

Djurhälsointyg för obehandlad mjölk, råmjölk, mjölkprodukter eller råmjölksprodukter som är avsedda att användas som livsmedel och för transitering genom eller lagring i Europeiska unionen.

Anvisningar

a)

Hälsointyg ska utfärdas av ursprungstredjelandets behöriga myndigheter på grundval av den tillämpliga förlagan i del 2 i denna bilaga, i enlighet med förlagan för respektive berörda obehandlade mjölk, råmjölk, mjölkprodukter eller råmjölksprodukter. De ska i den nummerordning som anges i förlagan innehålla de intyganden som krävs för det berörda tredjelandet och, i tillämpliga fall, de tilläggsgarantier som krävs för det exporterande tredjelandet.

b)

Originalet till hälsointyget ska bestå av ett enda blad med text på båda sidor eller, om mer text krävs, utformas på ett sådant sätt att alla blad utgör en odelbar enhet.

c)

Ett enda separat intyg ska uppvisas för varje sändning av den berörda varan som exporteras från ett tredjeland som anges i tabellen i bilaga I till samma destination och transporteras i samma järnvägsvagn, vägfordon, flygplan eller fartyg.

d)

Originalet till hälsointyget och de etiketter som avses i intygsförlagan ska vara avfattade på minst ett officiellt språk i den medlemsstat där besiktningen vid gränskontrollstationen sker och på minst ett officiellt språk i bestämmelsemedlemsstaten. Dessa medlemsstater kan dock tillåta att intyget avfattas på ett annat officiellt språk i Europeiska unionen än det egna och vid behov åtföljs av en officiell översättning.

e)

Om det för identifieringen av enskilda varor i sändningen bifogas ytterligare blad till hälsointyget, ska även dessa blad betraktas som en del av originalintyget och den intygande officiella veterinären ska underteckna och stämpla på varje sida.

f)

Om hälsointyget består av mer än en sida ska varje sida numreras ’–x (sidnummer) av y (det totala antalet sidor)–’ längst ned på sidan, medan intygets nummer, som tilldelats av den behöriga myndigheten, ska anges högst upp på sidan.

g)

Originalet till hälsointyget ska fyllas i och undertecknas av en företrädare för den behöriga myndighet som ansvarar för att kontrollera och intyga att den obehandlade mjölken, råmjölken, mjölkprodukterna eller råmjölksprodukterna uppfyller hälsovillkoren i avsnitt IX kapitel I i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 och i direktiv 2002/99/EG.

h)

De behöriga myndigheterna i det exporterande tredjelandet ska se till att de principer om utfärdande av intyg som följs är likvärdiga med dem som anges i rådets direktiv 96/93/EG (7).

i)

Den officiella veterinärens underskrift ska ha annan färg än den tryckta texten i hälsointyget. Detta gäller även för stämplar, med undantag för präglade stämplar och vattenmärken.

j)

Originalet till hälsointyget ska åtfölja sändningen till gränskontrollstationen för införsel till Europeiska unionen.

k)

Om det i intygsförlagan anges att ej tillämpliga förklaringar ska strykas, får intygsutfärdaren stryka över, parafera och stämpla förklaringar som inte är relevanta eller stryka dem ur intyget.

b)

I del 2 ska följande intygsförlaga läggas till:

c)

Del 3 ska ersättas med följande:

”DEL 3


(1)  Råmjölk och råmjölksprodukter får endast föras in till Europeiska unionen från länder som är godkända enligt kolumn A.

(2)  Intyg enligt avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (EGT L 114, 30.4.2002, s. 132).

(3)  F.d. jugoslaviska republiken Makedonien: den definitiva beteckningen för detta land kommer att fastställas efter det att de nuvarande förhandlingarna i Förenta nationerna om detta har slutförts.

(4)  Med undantag för Kosovo som för närvarande står under internationell förvaltning i enlighet med Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.

(5)  Endast mjölkprodukter från kameldjur av arten Camelus dromedarius.

(6)  Mjölkprodukter från kameldjur av arten Camelus dromedarius är tillåtna.”

(7)  EGT L 13, 16.1.1997, s. 28.”