Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 87/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/479

av den 1 april 2016

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av steviolglykosider (E 960) som sötningsmedel i vissa drycker som är energireducerade eller utan tillfört socker

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artikel 10.3, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för användningen.

(2)

Denna förteckning får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 (2), antingen på initiativ av kommissionen eller efter en ansökan.

(3)

Den 25 mars 2013 lämnades det in en ansökan om godkännande av användningen av steviolglykosider (E 960) som sötningsmedel i vissa drycker som är energireducerade eller utan tillfört socker och som omfattas av livsmedelskategori 14.1.5.2, ”Övriga”, i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008. Ansökan delgavs därefter medlemsstaterna i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1331/2008.

(4)

Steviolglykosider är energifria, sötsmakande beståndsdelar och kan användas för att ersätta energigivande sockerarter i vissa drycker för att på så sätt minska energiinnehållet i dessa produkter. Steviolglykosider tillför följaktligen sötma utan att slutprodukten tillförs ytterligare kalorier, varigenom konsumenterna erbjuds sockerprodukter som är energireducerade eller utan tillfört socker i enlighet med artikel 7 i förordning (EU) nr 1333/2008.

(5)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) innan unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 uppdateras.

(6)

År 2010 antog myndigheten ett vetenskapligt yttrande (3) om säkerheten hos steviolglykosider för den föreslagna användningen som livsmedelstillsats (E 960) och fastställde ett acceptabelt dagligt intag (ADI) på 4 mg/kg kroppsvikt/dag, uttryckt som steviolekvivalenter. Med tanke på den föreslagna utvidgningen av användningen som livsmedelstillsats, reviderade myndigheten bedömningen av exponeringen för steviolglykosider och avgav sina yttranden den 2 maj 2014 (4) respektive den 30 juni 2015 (5). Myndigheten konstaterade angående dessa utvidgningar av användningar att den uppskattade exponeringen låg under ADI för alla åldersgrupper, utom för småbarn i den övre delen av den högexponerade gruppen (95:e percentilen), i ett land. Exponeringsberäkningar som utförts av Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu visade att den föreslagna utvidgningen av användningen inte påverkar den 95:e percentilen av exponering hos småbarn i åldern två till sex år i Nederländerna, och att alkoholfria drycker och smaksatta, syrade mjölkprodukter fortsätter att vara de viktigaste huvudkällorna till exponeringen för steviolglykosider hos den åldersgruppen.

(7)

Med tanke på att livsmedelskategori 14.1.5.2 omfattar produkter som inte är avsedda att konsumeras av småbarn (i åldern 12–35 månader) medför de förslagna användningarna och mängderna av steviolglykosider (E 960) som sötningsmedel inte några risker.

(8)

Användningen av steviolglykosider (E 960) som sötningsmedel i drycker som är energireducerade eller utan tillfört socker bör därför tillåtas för livsmedelskategori 14.1.5.2, ”Övriga”: kaffe, te och örtte (vid en maximihalt på 30 mg/l), smaksatt snabbkaffe och smaksatta, snabblösliga cappuccinoprodukter (vid en maximihalt på 30 mg/l) och maltbaserade drycker och drycker smaksatta med choklad/cappuccino (vid en maximihalt på 20 mg/l).

(9)

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 april 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (EUT L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  EFSA Journal, vol. 8(2010):4, artikelnr 1537.

(4)  EFSA Journal, vol. 12(2014):5, artikelnr 3639.

(5)  EFSA Journal, vol. 13(2015):6, artikelnr 4146.


BILAGA

Del E i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I livsmedelskategori 14.1.5.2, ”Övriga,” ska följande uppgifter för E 960 införas efter uppgifterna för E 491–495 sorbitaner:

”E 960

Steviolglykosider

30

(60) (93)

Endast kaffe, te och örtte, energireducerade eller utan tillfört socker

E 960

Steviolglykosider

30

(60) (93)

Endast smaksatt snabbkaffe och smaksatta, snabblösliga cappuccinoprodukter, energireducerade eller utan tillfört socker

E 960

Steviolglykosider

20

(60) (93)

Endast maltbaserade drycker och drycker smaksatta med choklad/cappuccino, energireducerade eller utan tillfört socker”

2.

I livsmedelskategori 14.1.5.2, ”Övriga”, ska följande fotnoter läggas till:

”(60):

Uttryckt som steviolekvivalenter.

(93):

Maximihalten gäller konsumtionsfärdiga dryckesprodukter (t.ex. på burk) och blandningar och koncentrat av dessa efter beredning och konsumtionsfärdiga.”