Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31974D0442.pdf

31974D0442

74/442/EEG: Kommissionens beslut av den 25 juli 1974 om inrättande av en gemensam kommitté för lantarbetares sociala problemEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 243 , 05/09/1974 s. 0022 - 0024

Finsk specialutgåva Område 5 Volym 1 s. 0180

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 11 s. 0046

Svensk specialutgåva Område 5 Volym 1 s. 0180

Spansk specialutgåva: Område 05 Volym 2 s. 0035

Portugisisk specialutgåva: Område 05 Volym 2 s. 0035KOMMISSIONENS BESLUT av den 25 juli 1974 om inrättande av en gemensam kommitté för lantarbetares sociala problem (74/442/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 118 i detta, och

med beaktande av följande:

Stats- och regeringscheferna förklarade i sin deklaration av den 21 oktober 1972 att den ekonomiska expansionen som första mål har att minska skillnaderna i levnadsvillkoren och att detta mål bör yttra sig i en bättre livskvalitet och högre levnadsstandard. I detta sammanhang ansåg de det absolut nödvändigt att både arbetsgivare och arbetstagare i ökande grad deltar i gemenskapens ekonomiska och sociala beslut.

Som en av de viktigaste punkterna i gemenskapens sociala åtgärdsprogram har kommissionen rekommenderat att dialog och förlikning mellan arbetsgivare och arbetstagare bör främjas på gemenskapsnivå.

Europaparlamentet har i sin resolution av den 13 juni 1972(1) förklarat att arbetsgivarnas och arbetstagarnas deltagande i utarbetandet av en socialpolitik för gemenskapen bör uppnås under den första etappen i utvecklingen mot en ekonomisk och monetär union.

Ekonomiska och sociala kommittén har i sitt yttrande av den 24 november 1971 uttryckt en liknande åsikt.

Situationen i medlemsstaterna visar tydligt behovet av att de två parterna i jordbruket deltar aktivt i förbättringen och harmoniseringen av lantarbetarnas levnads- och arbetsvillkor. En gemensam kommitté vid kommissionens sida är det mest lämpliga sättet att säkra ett sådant deltagande, genom att det på gemenskapsnivå skapas ett debattforum med representanter för de berörda socioekonomiska intressenterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed inrättar kommissionen en Gemensam kommitté för lantarbetarnas sociala problem, nedan kallad "kommittén".

Artikel 2

Kommittén skall bistå kommissionen i formuleringen och genomförandet av gemenskapens socialpolitik med syfte att förbättra och harmonisera lantarbetarnas levnads- och arbetsvillkor.

Artikel 3

1. För att uppnå målen i artikel 2 skall kommittén

a) avge yttranden och lämna rapporter till kommissionen, antingen på den senares begäran eller på eget initiativ, och

b) vad gäller frågor som omfattas av de arbetsgivar- och arbetstagarorganisationers behörighet som avses i artikel 4,

- stimulera till dialog och förlikning och underlätta förhandlingar mellan dessa organisationer,

- ordna så att undersökningar genomförs,

- delta i diskussioner och seminarier.

2. Kommittén skall säkerställa att alla intresserade parter är informerade om dess aktiviteter.

3. När kommissionen begär ett yttrande eller en rapport får den bestämma en tidsgräns för inlämnande av yttrandet eller rapporten.

Artikel 4

1. Kommittén skall bestå av 50 medlemmar.

2. Kommitténs medlemmar skall utses av kommissionen på förslag av följande organisation för arbetsgivare i jordbruket och organisationer för lantarbetare:

Arbetsgivarorganisation:

- Organisationen för jordbrukets näringslivsorganisationer i Europeiska ekonomiska gemenskapen (COPA).

Arbetstagarorganisationer:

- Europeiska lantarbetarfederationen (EFA).

- Katolska fackföreningsinternationalens europeiska fackförbund för jordbruket (EUROFEDAG).

- Europeiska kommittén för lantarbetares fackföreningar (CGT-CGIL).

3. Kommitténs platser skall fördelas på följande sätt:

a) 25 till arbetsgivarorganisationens företrädare.

b) 25 till arbetstagarorganisationernas företrädare.

Artikel 5

1. En suppleant skall utses för varje kommittémedlem enligt villkoren i artikel 4.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10 skall en suppleant inte närvara vid kommittémöten eller möten med en sådan arbetsgrupp som föreskrivs i artikel 10, ej heller deltaga i dess arbete, om inte den medlem är förhindrad som han är suppleant för.

Artikel 6

En förteckning över kommitténs medlemmar och deras suppleanter skall i informationssyfte offentliggöras av kommissionen i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 7

1. Kommitténs medlemmar och deras suppleanter skall utses på fyra år. Deras mandat får förnyas.

2. De medlemmar och suppleanter vars mandat har gått ut skall sitta kvar tills de ersätts eller tills deras mandat förnyas.

3. En medlems eller en suppleants mandat skall upphöra före utgången av mandatperioden på fyra år, om denne avgår eller dör eller om organisationen som tillsatt honom begär att han byts ut. Den vakans som uppstår skall besättas enligt förfarandet i artikel 4 av en person som utses för resten av mandatperioden.

4. Medlemmarna och suppleanterna skall inte få ekonomisk ersättning för sina tjänster.

Artikel 8

1. Kommittén skall med två tredjedelars majoritet av de närvarande välja en av medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande, vilka skall sitta för en period på två år. Ordföranden och vice ordföranden skall väljas varannan gång, och i omvänd ordning, från en av de två grupperna av organisationer som anges i artikel 4. Den ordförande eller vice ordförande vars mandatperiod har gått ut skall sitta kvar tills han ersätts.

2. Om ordföranden eller vice ordföranden inte sitter kvar tills mandatet upphör, skall han ersättas för resten av mandatperioden av en person som utses enligt förfarandet i punkt 1 på förslag av den grupp till vilken hans organisation tillhör.

Artikel 9

För att planera och samordna sitt arbete får kommittén inrätta ett presidium bestående av ordföranden, vice ordföranden och rapportörer från de arbetsgrupper som föreskrivs i artikel 10.

Artikel 10

Kommittén får göra följande:

a) Inrätta ad hoc-arbetsgrupper eller permanenta arbetsgrupper för att underlätta dess arbete. Den får bemyndiga en medlem att utse en annan namngiven företrädare för sin organisation att ta hans plats i en arbetsgrupp. Denne företrädare skall vid arbetsgruppens möten ha samma rättigheter som den som han är ersättare för.

b) Föreslå kommissionen att inbjuda sakkunniga som kan bistå den vid bestämda uppgifter. Den skall vara förpliktad att göra detta på begäran av en av de organisationer som anges i artikel 4.

c) Begära att en person som är särskilt kompetent i något av de ärenden som skall behandlas får närvara som sakkunnig vid kommittémöten. Den sakkunnige får bara delta i diskussionen om det ärende som är anledningen till att han deltar.

Artikel 11

Kommittén skall sammankallas av sekreteraren på begäran av kommissionen, presidiet eller av en tredjedel av kommitténs medlemmar. I sistnämnda fall skall kommittén sammanträda inom 30 dagar.

Artikel 12

1. Ett kommittéyttrande skall inte anses som giltigt om inte två tredjedelar av medlemmarna, eller deras suppleanter, är närvarande.

2. Kommittén skall lämna sina yttranden eller rapporter till kommissionen. Om det inte uppnås enhällighet för ett yttrande eller en rapport, skall kommittén lämna de avgivna avvikande åsikterna till kommissionen.

Artikel 13

1. Kommissionen skall tillhandahålla sekretariatstjänster för kommittén, presidiet och arbetsgrupperna.

2. Företrädare för kommissionens berörda enheter skall närvara vid kommitténs, presidiets och arbetsgruppernas möten.

3. En företrädare för sekretariatet i var och en av de organisationer som anges i artikel 4 skall närvara vid kommitténs möten som observatör.

Artikel 14

Om kommissionen informerar kommittén om att ett begärt yttrande avser ett ärende av konfidentiell art, är kommitténs medlemmar förpliktade, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 214 i fördraget, att inte avslöja information som har kommit till deras kännedom genom möten i kommittén eller i dess arbetsgrupper. I sådana fall får bara kommittémedlemmarna och företrädare för kommissionens berörda enheter delta i mötena.

Artikel 15

Detta beslut träder i kraft den 25 juli 1974.

Utfärdat i Bryssel den 25 juli 1974.

På kommissionens vägnar

François-Xavier ORTOLI

Ordförande

(1) EGT nr C 70, 1.7.1972, s. 11.