Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31983D0054.pdf

31983D0054

83/54/EEG: Kommissionens beslut av den 24 januari 1983 om ändring av beslut 74/442/EEG om inrättande av en gemensam kommitté för lantarbetares sociala problemEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 044 , 16/02/1983 s. 0022 - 0022

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 15 s. 0238

Spansk specialutgåva: Område 05 Volym 3 s. 0041

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 15 s. 0238

Portugisisk specialutgåva: Område 05 Volym 3 s. 0041KOMMISSIONENS BESLUT av den 24 januari 1983 om ändring av beslut 74/442/EEG om inrättande av en gemensam kommitté för lantarbetares sociala problem (83/54/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, och

med beaktande av följande:

Det har skett strukturförändringar i de europeiska organisationer som representerar lantarbetare efter det att den gemensamma kommittén har inrättats, och nya behov har uppstått på grund av gemenskapens utvidgning.

Kommissionen måste ta hänsyn till situationen i de enskilda medlemsstaterna för att säkerställa att arbetsgivare och arbetstagare i jordbruket deltar i den gemensamma kommitténs arbete och på så sätt bibehålla en effektiv representation från alla berörda parter.

Om observatörer från andra organisationer än dem som avses i artikel 4 i kommissionens beslut 74/442/EEG() får närvara vid kommitténs möten kan dess effektivitet öka.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 74/442/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 4 skall ersättas med följande:

"Artikel 4

1. Kommittén skall bestå av 52 medlemmar.

2. Kommitténs platser skall fördelas på följande sätt:

a) 26 till arbetsgivarnas företrädare.

b) 26 till arbetstagarnas företrädare.

3. Kommitténs medlemmar skall utses av kommissionen, varvid 50 av dem utses på förslag av följande organisationer för arbetsgivare och lantarbetare i jordbruket:

- Arbetsgivarorganisation (25 medlemmar):

Organisationen för jordbrukets näringslivsorganisationer i Europeiska ekonomiska gemenskapen (COPA).

- Arbetstagarorganisation (25 medlemmar):

Europeiska lantarbetarfederationen (EFA)."

2. Följande punkt 4 skall läggas till i artikel 13:"4. Kommissionen får, efter samråd med kommittén, inbjuda andra organisationer än dem som avses i artikel 4.3 för att som observatörer delta i kommitténs arbete."

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 24 januari 1983.

Utfärdat i Bryssel den 24 januari 1983.

På kommissionens vägnar

Ivor RICHARD

Ledamot av kommissionen

() EGT nr L 243, 5.9.1974, s. 22.