Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31987D0445.pdf

31987D0445

87/445/EEG: Kommissionens beslut av den 31 juli 1987 om ändring av beslut 74/442/EEG om inrättande av en gemensam kommitté för lantarbetares sociala problemEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 240 , 22/08/1987 s. 0034 - 0034

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 24 s. 0096

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 24 s. 0096KOMMISSIONENS BESLUT av den 31 juli 1987 om ändring av beslut 74/442/EEG om inrättande av en gemensam kommitté för lantarbetares sociala problem (87/445/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, och med beaktande av följande:

Utvidgningen av gemenskapen nödvändiggör en ökning av antalet företrädare för de europeiska organisationerna i den gemensamma kommittén för lantarbetares sociala problem.

Kommissionen måste ta hänsyn till den särskilda situationen i de olika medlemsstaterna för att säkerställa att arbetsmarknadens parter i jordbrukssektorn deltar optimalt i den gemensamma kommitténs arbete och på så sätt säkerställa representation från de berörda socioekonomiska parterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kommissionens beslut 74/442/EEG (), ändrat genom kommissionens beslut 83/54/EEG (), ändras på följande sätt:

1. Artikel 4 skall ersättas med följande:

"Artikel 4

1. Kommittén skall bestå av 56 medlemmar.

2. Kommitténs platser skall fördelas på följande sätt:

a) 28 till arbetsgivarorganisationernas företrädare.

b) 28 till arbetstagarorganisationernas företrädare.

3. Kommitténs medlemmar skall utses av kommissionen på följande sätt:

a) 50 på förslag av följande organisationer för arbetsgivare och arbetstagare i jordbruket:

P Organisationen för jordbrukets näringslivsorganisationer i Europeiska ekonomiska gemenskapen (COPA): 25 medlemmar.

P Europeiska lantarbetarfederationen (EFA): 25 medlemmar.

b) Sex medlemmar skall utses direkt av kommissionen efter samråd med de organisationer som anges i punkt 3 a ovan och dessa medlemmar skall komma från de mest representativa organisationerna för arbetsgivare och arbetstagare. Om det anses lämpligt kan de komma från andra organisationer än de som anges i 3 a."

2. Artikel 13.3 skall ersättas med följande:

"3. En företrädare för sekretariatet i var och en av de organisationer som anges i artikel 4.3 a får som observatör närvara vid kommitténs möten."

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 31 juli 1987.

Utfärdat i Bryssel den 31 juli 1987.

På kommissionens vägnar

Manuel MARÍN

Vice ordförande

() EGT nr L 243, 5.9.1974, s. 22.

() EGT nr L 44, 16.2.1983, s. 22.