Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31992R2079.pdf

31992R2079

Rådets förordning (EEG) nr 2079/92 av den 30 juni 1992 om införande av en stödordning i gemenskapen för förtidspensionering från jordbrukEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 215 , 30/07/1992 s. 0091 - 0095

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 43 s. 0229

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 43 s. 0229RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2079/92 av den 30 juni 1992 om införande av en stödordning i gemenskapen för förtidspensionering från jordbruk

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 42 och 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Utsikterna på medellång och lång sikt för jordbruket i gemenskapen och reformen av marknadsstödsmekanismerna ställer ökade krav på jordbrukarnas förmåga att anpassa sig till utvecklingen.

Förtidspensionering från jordbruket bör uppmuntras i syfte att förbättra jordbruksföretags ekonomiska livskraft.

En stödordning för förtidspensionering kan medverka till att ge en inkomst till de äldre jordbrukare som bestämmer sig för att upphöra med jordbruk, att sådana jordbrukare som kan förbättra de återstående jordbruksföretagens livskraft får möjlighet att överta äldre jordbrukares företag och till att jordbruksmark ställs om till andra ändamål än jordbruk i de fall där det sannolikt inte finns några jordbrukare som kan överta jordbruket med tillfredsställande lönsamhet.

Äldre medhjälpande familjemedlemmar och anställda lantarbetare kan förlora sin anställning och sin inkomst om det jordbruksföretag där de arbetar läggs ned. Det bör därför möjliggöras att sådana personer får en inkomstkälla.

För att få en effektiv stödordning bör överlåtelse och utvidgning av jordbruksföretag och omställning av mark till andra ändamål än jordbruk organiseras, samtidigt som landsbygden utnyttjas rationellt. Medlemsstaterna kan uppnå det målet genom att ge sina nuvarande organ de nödvändiga resurserna eller ge stöd till inrättandet av nya organ.

På grund av deras olikartade orsaker, art och omfattning kan jordbrukets strukturella problem kräva lösningar som varierar från region till region och som kan anpassas över tiden. Lösningarna måste bidra till den allmänna ekonomiska och sociala utvecklingen i varje berörd region. De bästa resultaten uppnås om medlemsstaterna, genom tillämpning av gemenskapskriterier, genomför ordningen i form av fleråriga program som utarbetats i samråd med kommissionen, och antar de lagar och andra författningar som krävs för genomförandet av ordningen.

Ett förfarande bör fastställas för beslut om de tillämpningsföreskrifter som kan krävas för denna förordning, särskilt vad gäller kontrollmekanismer.

De tillgängliga medlen för att genomföra åtgärderna i denna förordning måste komplettera de medel som avsatts för att genomföra åtgärder som vidtagits enligt reglerna för strukturfonderna, och i synnerhet åtgärderna för de regioner som omfattas av målen 1 och 5 b som de definieras i artikel 1 i förordning (EEG) nr 2052/88(4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1 Målen med stödordningen för förtidspensionering

1. I samband med de förändringar som skall genomföras inom de gemensamma organisationerna av de olika marknaderna får medlemsstaterna införa en gemenskapsordning för stöd till förtidspensionering, delfinansierad av Europeiska utvecklings och garantifonden för jordbruket, garantisektionen, enligt villkoren i denna förordning.

2. Stöd till förtidspensionering skall samtidigt bidra till att följande mål uppnås:

a) Att säkra en inkomst för de äldre jordbrukare som bestämmer sig för att upphöra med jordbruksverksamhet.

b) Att sådana jordbrukare som kan förbättra de återstående jordbruksföretagens ekonomiska livskraft uppmuntras till att överta äldre jordbrukares företag.

c) Att jordbruksmark ställs om till andra ändamål än jordbruk i de fall där marken sannolikt inte kan brukas med tillfredsställande lönsamhet.

3. Stöd till förtidspensionering får omfatta åtgärder med följande syften:

a) Att säkra en inkomst för de äldre medhjälpande familjemedlemmar och äldre anställda lantarbetare som förlorar sin anställning när en jordbrukare förtidspensionerar sig.

b) Att organisera överlåtelse och utvidgning av jordbruksföretag och omställning av jordbruksmark till andra ändamål än jordbruk och att säkra ett rationellt utnyttjande av landsbygden.

Artikel 2 Definitioner

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

- överlåtande part: en jordbrukare som definitivt upphör med allt kommersiellt jordbruk enligt denna stödordning för förtidspensionering.

- arbetstagare: medhjälpande familjemedlemmar eller anställda lantarbetare som var sysselsatta inom en överlåtande parts jordbruksföretag innan denne förtidspensionerade sig och som definitivt upphör med allt jordbruksarbete.

- övertagande inom jordbruket: den person som efterträder den överlåtande parten som ledare för jordbruksföretaget och utvidgar det, eller en jordbrukare som övertar hela eller en del av den mark som frigjorts av en överlåtande part i syfte att utvidga sitt eget jordbruksföretag.

- övertagande utanför jordbruket: varje annan person eller annat organ som övertar hela eller en del av den mark som frigjorts i syfte att utnyttja marken för annat ändamål än jordbruk, för skogsbruk eller inrättande av naturreservat.

- frigjord mark: mark som brukades av en överlåtande part innan han upphörde med kommersiellt jordbruk och som inte längre brukas av honom.

- jordbruk som huvudsysselsättning: jordbruk enligt artikel 5.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2328/91 av den 15 juli 1991 om förbättring av jordbruksstrukturernas effektivitet(5).

Artikel 3 Stödordning

1. Stöd till förtidspensionering för överlåtande parter får beviljas i följande former:

a) Ett avgångsvederlag.

b) En årlig ersättning som är oberoende av den frigjorda markens storlek.

c) Ett årligt bidrag per hektar frigjord mark.

d) Ett pensionstillägg i de fall där det belopp som betalas enligt det nationella pensionssystemet är för lågt för att stimulera jordbrukare att upphöra med jordbruksverksamhet.

Dessa stödformer får kombineras och eventuellt betalas årligen med gradvis minskande belopp.

Det totala belopp som får delfinansieras av gemenskapen per företag skall beräknas med hjälp av en referensmetod som är baserad på följande:

a) Stödet betalas, från förtidspensioneringsåldern till den normala pensionsåldern, i form av en årlig ersättning på 4 000 ecu per företag, plus ett årligt bidrag på 250 ecu per hektar, upp till ett årligt maximibelopp på 10 000 ecu per företag.

b) Stödet betalas, i tillämpliga fall, i form av ett årligt tillägg till den normala pension som betalas av medlemsstaten för att uppnå samma årliga totalbelopp som anges i a.

c) Stödets varaktighet som det definieras i a eller b överstiger inte 10 år och fortsätter inte efter det att den överlåtande parten fyllt 70 år.

Medlemsstaterna får dock använda en betalningsmetod som skiljer sig från den referensmetod som definieras i tredje stycket, i synnerhet betalning av mindre årliga belopp som eventuellt kan vara gradvis minskande och som kan utsträcka sig längre än 10 år eller fortsätta efter det att den överlåtande parten fyllt 70 år. I sådana fall skall det belopp som får delfinansieras av gemenskapen inte överstiga det belopp som skulle blivit resultatet av att använda referensmetoden. I de fall där stödordningen omfattar ett avgångsvederlag skall det maximibelopp som får delfinansieras av gemenskapen dessutom inte överstiga 12 000 ecu, plus 750 ecu per hektar frigjord mark, upp till en gräns på 30 000 ecu per jordbruksföretag. Detta belopp skall räknas in i det totalbelopp som får delfinansieras av gemenskapen beräknat enligt referensmetoden.

2. Stöd till förtidspensionering som beviljas arbetstagare får ske i följande former:

a) Ett avgångsvederlag.

b) En årlig ersättning.

Dessa stödformer får kombineras.

Det totala belopp som får delfinansieras av gemenskapen per arbetstagare skall beräknas med hjälp av en referensmetod som är baserad på följande:

a) Stödet betalas, från förtidspensioneringsåldern till den normala pensionsåldern, i form av en årlig ersättning på 2 500 ecu.

b) Varaktigheten av den ersättning som avses i a överstiger inte 10 år och fortsätter inte efter det att arbetstagaren uppnår normal pensionsålder.

Medlemsstaterna får dock använda en betalningsmetod som skiljer sig från den referensmetod som definieras i tredje stycket, i synnerhet betalning av mindre årliga belopp som eventuellt kan vara gradvis minskande och som kan utsträcka sig längre än 10 år eller fortsätta efter det att arbetstagaren uppnår normal pensionsålder. I sådana fall skall det belopp som får delfinansieras av gemenskapen inte överstiga det belopp som skulle blivit resultatet av att använda referensmetoden. I de fall där stödordningen omfattar ett avgångsvederlag, skall det maximibelopp som får delfinansieras av gemenskapen dessutom inte överstiga 7 500 ecu per arbetstagare. Detta belopp skall medräknas i det totalbelopp som får delfinansieras av gemenskapen beräknat enligt referensmetoden.

Stöd till förtidspensionering får delfinansieras av gemenskapen för två arbetstagare per jordbruksföretag.

3. Medlemsstaterna får bevilja startbidrag för organ och nätverk som ansvarar för att organisera överlåtelse och utvidgning av jordbruksföretag och omställning av jordbruksmark till andra ändamål än jordbruk samtidigt som ett rationellt utnyttjande av landsbygden säkras. Ett sådant stöd skall bidra till att täcka driftskostnader.

Organen får genomföra undersökningar av de jordbruksföretag som skall överlåtas, utarbeta en förteckning över den mark och de jordbruksföretag som är tillgängliga eller som önskas, och utarbeta planer för hur den frigjorda marken skall utnyttjas. De kan också överta frigjord mark och överlåta den senare till en övertagande part som uppfyller villkoren i denna förordning.

För att vara berättigade till stöd måste sådana organ godkännas av medlemsstaten och sysselsätta minst en heltidsanställd medarbetare som är kompetent att sköta de uppgifter som krävs.

Det startbidrag som får delfinansieras av gemenskapen skall vara 36 000 ecu per heltidsanställd medarbetare. Betalningen av detta belopp skall spridas över respektive medarbetares första fem anställningsår.

Artikel 4 Stödprogram

1. Medlemsstaterna skall genomföra stödordningen inom sina territorier med hjälp av fleråriga program som utarbetas på nationell eller regional nivå.

2. Varje program skall omfatta minst följande:

- En geografisk avgränsning av det område som omfattas av programmet.

- En beskrivning av områdets strukturella situation, inklusive statistiska uppgifter om antalet jordbruksföretag, uppdelade efter storlek och jordbrukarens ålder och inkomst.

- En beskrivning av de förtidspensionerings- och pensionssystem som finns i området, av i hur stor utsträckning de har tagits i anspråk de senaste åren och av de problem som har uppstått.

- En uppgift, med förklarande kommentarer, om storleken och villkoren för beviljande av stödet, uppdelat efter typ av övertagande part.

- En uppskattning av antalet överlåtande parter, övertagande parter och arbetstagare som kommer att beröras av ett sådant stöd.

- En uppskattning av antalet hektar som kommer att frigöras av de överlåtande parterna och hur stor andel som kommer att överlåtas till övertagande inom jordbruket (efterträdare eller andra jordbrukare) respektive övertagande utanför jordbruket.

- En uppskattning av de förväntade kostnaderna för de olika typerna av stöd som förutses och de finansiella medel som kommer att krävas, med angivande av den förväntade utgiftstakten.

- Den föreslagna tidsplanen för genomförande av de olika stödformerna.

Artikel 5 Villkor för berörda parter

Medlemsstaterna skall fastställa de villkor som skall uppfyllas av berörda parter, som minst skall inbegripa följande:

1. En överlåtande part skall

- vid tidpunkten för överlåtelsen vara minst 55 år gammal men ännu inte ha uppnått den normala pensionsåldern,

- ha bedrivit jordbruk som huvudsysselsättning under de 10 år som föregår överlåtelsen.

2. En övertagande inom jordbruket skall

- inneha tillräcklig yrkesskicklighet enligt artikel 5.6 i förordning (EEG) nr 2328/91,

- åta sig att bedriva jordbruk som huvudsysselsättning inom jordbruksföretaget under minst fem år enligt villkoren i artikel 6.3 och 6.4.

3. En arbetstagare skall

- vara minst 55 år gammal men ännu inte ha uppnått den normala pensionsåldern,

- upphöra fullständigt och definitivt med jordbruk efter att under de fem föregående åren ha använt minst halva sin arbetstid till jordbruk,

- ha arbetat på den överlåtande partens jordbruksföretag under en period som minst motsvarar två års heltidssysselsättning under den fyraårsperiod som föregår den överlåtande partens förtidspensionering,

- vara ansluten till ett socialförsäkringssystem.

4. En övertagande utanför jordbruket skall åta sig att använda marken enligt artikel 6.5.

Artikel 6 Villkor för frigjord mark

1. Villkoren i denna artikel skall tillämpas under hela den period som den överlåtande parten får stöd till förtidspensionering.

2. Överlåtande part får fortsätta att bruka högst 10 %, men inte mer än en hektar, av sin jordbruksmark under förutsättning att de upphör fullständigt med kommersiell produktion. Storleken på den jordbruksmark som behålls av den överlåtande parten får anpassas av kommissionen enligt förfarandet i artikel 29 i förordning (EEG) nr 4253/88(6). Dessutom får den överlåtande parten, på villkor som skall fastställas av medlemsstaten, fortsätta att bruka marken där de byggnader ligger som de fortsätter att bebo med sin familj.

3. Storleken på de jordbruksföretag som tar över mark som frigörs av den överlåtande parten skall öka så att företagens ekonomiska livskraft förbättras, enligt villkor som skall definieras, särskilt avseende den övertagande partens yrkesskicklighet, areal, arbetsvolym eller inkomst, alltefter region och produktionstyp. Medlemsstaterna skall fastställa dessa villkor och den tidsfrist inom vilken stödmottagaren skall uppfylla villkoren.

4. Frigjord mark som överlåtits till övertagande inom jordbruket skall brukas under en period om minst fem år, i enlighet med miljöskyddskraven.

5. Frigjord mark som överlåtits till övertagande utanför jordbruket skall användas på ett sätt som är förenligt med kraven på skydd eller förbättring av miljön och landskapet.

6. Frigjord mark får ingå i en omfördelning av jordbruksskiften eller i ett enkelt byte av skiften. I sådana fall skall villkoren i denna artikel tillämpas på arealer som motsvarar den frigjorda marken.

Medlemsstater får även föreskriva att frigjord mark får övertas av organ som åtar sig att överlåta marken senare till en övertagande part som uppfyller villkoren i denna förordning.

Artikel 7 Nationella bestämmelser

1. Medlemsstaterna skall anta de lagar och andra författningar som krävs för att genomföra programmet. Dessa bestämmelser skall särskilt ha följande syfte:

- Att göra programmet tillräckligt attraktivt jämfört med de system för förtidspensionering som redan finns i de områden som omfattas av programmet.

- Att underlätta överlåtande av frigjord mark, särskilt genom att uppmuntra lämpliga former för köp eller arrendering av mark som säkrar bevarande och förbättring av marken.

- Att köpe- och arrendeavtalen för den frigjorda marken innehåller bestämmelser om att de villkor om markanvändning som fastställs i artikel 6 skall uppfyllas.

- Att överlåtelse och utvidgning av jordbruksföretag och ett rationellt utnyttjande av landsbygden organiseras genom att de nuvarande organen får nödvändiga medel eller genom att stöd ges till att inrätta nya organ.

- Att en harmonisk övergång sker från gemenskapens stödordning för förtidspensionering till det nationella pensionssystemet.

2. Denna förordning skall inte inskränka medlemsstaternas rättighet att genomföra ytterligare stödåtgärder, vars villkor och beviljande skiljer sig från de som fastställs i den här förordningen eller vars belopp överstiger de gränser som fastställs i den här förordningen, under förutsättning att stödåtgärderna uppfyller bestämmelserna i artiklarna 92, 93 och 94 i fördraget.

Artikel 8 Utvärdering av programmen

1. Medlemsstaterna skall till kommissionen meddela förslagen till stödprogram och nuvarande och planerade nationella åtgärder.

2. Kommissionen skall granska dessa meddelanden i syfte att fastställa följande:

- Om de överensstämmer med bestämmelserna i denna förordning, med beaktande av dess mål och kopplingarna mellan de olika åtgärderna.

- Vilket slags åtgärder som kan medfinansieras av gemenskapen.

- Den totala storleken av de utgifter som skall delfinansieras av gemenskapen.

3. Kommissionen skall besluta om godkännandet av programmen enligt förfarandet i artikel 29 i förordning (EEG) nr 4253/88.

Artikel 9 Del som gemenskapen skall finansiera

Den del som gemenskapen skall medfinansiera skall vara 75 % i de regioner som omfattas av det mål 1 som definieras i artikel 1 i förordning (EEG) nr 2052/88 och 50 % i de övriga regionerna.

Artikel 10 Tillämpningsföreskrifter

Tillämpningsföreskrifter för denna förordning skall vid behov antas av kommissionen enligt förfarandet i artikel 29 i förordning (EEG) nr 4253/88.

Artikel 11 Slutbestämmelser

Förordning (EEG) nr 1096/88(7) upphör att gälla. Den skall dock tillämpas på stöd som beviljas före den 30 juli 1993.

Artikel 12 Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 30 juni 1992.

På rådets vägnar

Ordförande

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) EGT nr C 300, 21.11.1991, s. 15.

(2) EGT nr C 94, 13.4.1992.

(3) EGT nr C 98, 21.4.1992, s. 25.

(4) EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 9.

(5) EGT nr L 218, 6.8.1991, s. 1.

(6) EGT nr L 374, 31.12.1988, s. 1.

(7) EGT nr L 110, 29.4.1988, s. 1.