Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31995R2773.pdf

31995R2773

Kommissionens förordning (EG) nr 2773/95 av den 30 november 1995 om ändring av ecuvärdena i rådets förordning (EEG) nr 2079/92 om införande av en stödordning i gemenskapen för förtidspensionering från jordbrukEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 288 , 01/12/1995 s. 0037 - 0038KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2773/95 av den 30 november 1995 om ändring av ecuvärdena i rådets förordning (EEG) nr 2079/92 om införande av en stödordning i gemenskapen för förtidspensionering från jordbruk

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3813/92 av den 28 december 1992 om den beräkningsenhet och de omräkningskurser som skall tillämpas inom den gemensamma jordbrukspolitiken (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 150/95 (2),

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 1068/93 av den 30 april 1993 om närmare föreskrifter för fastställande och tillämpning av jordbruksomräkningskurserna (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1053/95 (4), särskilt artikel 18.2 i denna, och

med beaktande av följande:

Med giltighet från och med den 1 februari 1995 ändras i artikel 13.2 i förordning (EEG) nr 3813/92 värdet i ecu för vissa priser och belopp för att neutralisera verkan av upphävandet av korrektionsfaktorn 1,207509, som till och med den 31 januari 1995 påverkar jordbruksomräkningskurserna.

De nya värdena i ecu för de berörda beloppen har fastställts från och med den 1 februari 1995 enligt de regler som anges i artikel 13.2 i förordning (EEG) nr 3813/92 och artikel 18.1 i förordning (EEG) nr 1068/93.

För att undvika förvirring och underlätta tillämpningen av den gemensamma jordbrukspolitiken är det lämpligt att i enlighet med artikel 18.2 i förordning (EEG) nr 1068/93 ersätta värdena i ecu för de belopp i rådets förordning (EEG) nr 2079/92 (5) som åtminstone skall tillämpas från och med

- den 1 januari 1996 för de belopp som inte berörs av ett regleringsår,

- början av regleringsåret 1996 för de belopp vars regleringsår börjar i januari 1996,

- början av regleringsåret 1995/96 i andra fall,

som är angivna i akter som trätt i kraft före den 1 februari 1995.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till följd av den justering som från och med den 1 februari 1995 i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EEG) nr 3813/92 och artikel 18.1 i förordning (EEG) nr 1068/93 har gjorts av ecubeloppen i förordning (EEG) nr 2079/92 skall den förordningen ändras i enlighet med artikel 2.

Artikel 2

Förordning (EEG) nr 2079/92 ändras enligt följande:

1. I artikel 3.1 skall beloppet "4 000 ecu" ersättas med "4 830 ecu", beloppet "250 ecu" ersättas med "301,9 ecu", beloppet "10 000 ecu" ersättas med "12 075 ecu", beloppet "12 000 ecu" ersättas med "14 490 ecu", beloppet "750 ecu" ersättas med "905,6 ecu" och beloppet "30 000 ecu" ersättas med "36 225 ecu".

2. I artikel 3.2 skall beloppet "2 500 ecu" ersättas med "3 019 ecu" och beloppet "7 500 ecu" ersättas med "9 056 ecu".

3. I artikel 3.3 skall beloppet "36 000 ecu" ersättas med "43 470 ecu".

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall för varje belopp som berörs tillämpas från och med dagen för den första tillämpningen av en jordbruksomräkningskurs som fastställs från och med den 1 februari 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 november 1995.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 387, 31.12.1992, s. 1.

(2) EGT nr L 22, 22.1.1995, s. 1.

(3) EGT nr L 108, 1.5.1993, s. 106.

(4) EGT nr L 107, 12.5.1995, s. 4.

(5) EGT nr L 215, 30.7.1992, s. 91.