Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

01979L0923-19911223.pdf

1979L0923 — SV — 23.12.1991 — 001.004


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

▸B

RÅDETS DIREKTIV

av den 30 oktober 1979

om kvalitetskrav för skaldjursvatten

(79/923/EEG)

(EGT L 281, 10.11.1979, p.47)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

▸M1

RÅDETS DIREKTIV 91/692/EEG av den 23 december 1991

  L 377

48

31.12.1991

Rättad genom:

▸C1

Rättelse, EGT L 190, 12.7.2006, s. 99  (79/923)


▾B

RÅDETS DIREKTIV

av den 30 oktober 1979

om kvalitetskrav för skaldjursvatten

(79/923/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 100 och 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:

I syfte att skydda och förbättra miljön krävs konkreta åtgärder för att skydda vattenområden, inklusive skaldjursvatten, mot föroreningar.

Det är nödvändigt att skydda vissa populationer av skaldjur från olika skadliga effekter av utsläpp av förorenande ämnen i havet.

Europeiska gemenskapernas åtgärdsprogram för miljön från 1973 (4) och 1977 (5) anger att kvalitetsmål måste utarbetas gemensamt för fastställandet av de olika krav som en viss miljö måste uppfylla, bl.a. definitionen av parametrarna för vattenområden inklusive skaldjursvatten.

Olikheter mellan redan gällande bestämmelser och bestämmelser som är under utarbetande i de olika medlemsstaterna vad avser kvalitetskraven för skaldjursvatten kan skapa ojämlika konkurrensvillkor och på så sätt direkt påverka den gemensamma marknadens funktion. En tillnärmning av lagstiftningen inom detta område bör därför ske i enlighet med artikel 100 i fördraget.

Det är nödvändigt att denna tillnärmning av lagstiftningen åtföljs av gemenskapsåtgärder som syftar till att, genom mer långtgående bestämmelser, uppnå ett av gemenskapens mål inom området miljöskydd och förbättring av livskvaliteten. I detta syfte bör vissa särskilda bestämmelser fastställas. Eftersom fördraget inte anger särskilda befogenheter för att vidta de nödvändiga åtgärderna är det nödvändigt att tillämpa artikel 235 i fördraget.

För att kunna uppnå målen i direktivet måste medlemsstaten ange de vatten för vilka det skall tillämpas och fastställa gränsvärden enligt vissa parametrar. De vatten som har angetts på detta sätt måste uppfylla dessa värden inom sex år efter det att de har pekats ut.

I syfte att kontrollera att kvaliteten på skaldjursvatten uppfyller kraven bör ett minsta antal prover tas och mätningar som avser de parametrar som anges i bilagan utföras. Sådan provtagning kan utföras i mindre omfattning eller avbrytas mot bakgrund av resultatet av mätningarna.

Vissa naturliga förhållanden ligger utanför medlemsstaternas kontroll och det är därför nödvändigt att i vissa fall kunna avvika från detta direktiv.

Tekniska och vetenskapliga framsteg kan göra det nödvändigt att snabbt anpassa några av de krav som anges i bilagorna. För att underlätta beslut om de åtgärder som krävs för detta ändamål bör ett förfarande fastställas om ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen. Ett sådant samarbete bör äga rum inom Kommittén för anpassning till tekniska och vetenskapliga framsteg som inrättades genom artikel 13 i rådets direktiv 78/659/EEG av den 18 juli 1978 om kvaliteten på sötvatten som behöver skyddas eller förbättras för att skydda fiskbeståndet (6).

Detta direktiv kan inte i sig självt säkerställa skydd för konsumenter av skaldjursprodukter. Kommissionen bör därför så snart som möjligt lämna förslag till sådant skydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv avser kvaliteten på skaldjursvatten och är tillämpligt på de kustvatten och bräckvatten som enligt vad som anges av medlemsstaterna behöver skyddas eller förbättras för att göra det möjligt för skaldjur (blötdjur som tillhör klasserna snäckor eller musslor) att leva och växa till i dessa vatten och på så sätt bidra till en hög kvalitet på sådana skaldjursprodukter som äts direkt av människor.

Artikel 2

De parametrar som är tillämpliga på de vatten som medlemsstaterna har angett finns förtecknade i bilagan.

Artikel 3

1.  Medlemsstaterna skall för de vatten som har angetts, fastställa värden för de parametrar som finns förtecknade i bilagan, i de fall värden anges i kolumn G eller kolumn I. De skall beakta anmärkningarna i båda kolumnerna.

2.  Medlemsstaterna får inte fastställa värden som är mindre stränga än de som anges i kolumn I i bilagan och skall sträva efter att nå värdena i kolumn G, med beaktande av den princip som anges i artikel 8.

3.  För utsläpp av ämnen som omfattas av parametrarna ”organiska halogenföreningar” och ”metaller” skall de standarder för utsläpp som medlemsstaterna har fastställt enligt rådets direktiv 76/464/EEG av den 4 maj 1976 om förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö (7) tillämpas samtidigt med de kvalitetsmål och andra förpliktelser som följer av detta direktiv, särskilt sådana som avser provtagning.

Artikel 4

1.  Medlemsstaterna skall inledningsvis inom en tvåårsperiod efter anmälan av detta direktiv ange skaldjursvatten.

2.  Medlemsstaterna får senare besluta att ytterligare vatten skall ingå.

3.  Medlemsstaterna får se över beslutet att ange vissa vatten, särskilt för att ta hänsyn till faktorer som inte var kända när beslutet fattades, varvid den princip som anges i artikel 8 skall beaktas.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall upprätta program för att minska föroreningarna och säkerställa att angivna vatten, inom sex år efter beslutet enligt artikel 4, uppfyller kraven, både vad avser de värden som medlemsstaterna har fastställt enligt artikel 3 och anmärkningarna i kolumnerna G och I i bilagan.

Artikel 6

1.  Vid tillämpningen av artikel 5 skall de angivna vattnen anses uppfylla bestämmelserna i detta direktiv om prover från sådana vatten, tagna med minst den frekvens som fastställs i bilagan vid samma provtagningsplats och under en period av 12 månader, visar att de uppfyller kraven både vad gäller de värden som medlemsstaterna har fastställt enligt artikel 3 och anmärkningarna i kolumnerna G och I i bilagan enligt följande:

 100 % av proverna för parametrarna ”organiska halogenföreningar” och ”metaller”,

 95 % av proverna för parametrarna ”salthalt” och ”löst syre”,

 75 % av proverna för övriga parametrar i bilagan.

Om provtagningsfrekvensen i enlighet med artikel 7.2 för alla parametrarna i bilagan utom för ”organiska halogenföreningar” och ”metaller” är lägre än den som anges i bilagan, skall de ovannämnda kraven beträffande värdena och anmärkningarna vara uppfyllda för alla prover.

2.  Avvikelser från de av medlemsstaterna enligt artikel 3 fastställda värdena eller från anmärkningarna i kolumn G eller I i bilagan skall inte beaktas vid beräkningen avseende de procenttal som anges i punkt 1, om de är följden av en katastrof.

Artikel 7

1.  Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall utföra provtagningar åtminstone så ofta som anges i bilagan.

2.  Om den behöriga myndigheten konstaterar att kvaliteten på de vatten som har angetts är väsentligt högre än den som följer av en tillämpning av de värden som har fastställts enligt artikel 3 och anmärkningarna i kolumnerna G och I i bilagan, kan provtagningsfrekvensen minskas. Om vattnet inte är förorenat och om det inte finns någon risk för försämring av vattenkvaliteten, kan den behöriga myndigheten i fråga besluta att ingen provtagning behövs.

3.  Om provtagning visar att kraven inte följs vad avser ett värde som har fastställts i enlighet med artikel 3 eller i fråga om anmärkningarna i kolumnerna G och I i bilagan, skall den behöriga myndigheten fastställa om detta beror på en tillfällighet, har en naturlig orsak eller beror på förorening, och därefter vidta lämpliga åtgärder.

4.  Den exakta provtagningspunkten, avståndet från denna till den närmaste punkt där utsläpp av föroreningar sker och det djup på vilket proverna skall tas skall fastställas av den behöriga myndigheten i varje medlemsstat med särskilt beaktande av lokala miljöförhållanden.

5.  De referensmetoder för analys som skall användas vid beräkningen av värdet avseende parametrarna i fråga anges i bilagan. Laboratorier som använder andra metoder skall säkerställa att de uppnådda resultaten är likvärdiga eller jämförbara med dem som anges i bilagan.

Artikel 8

Genomförandet av åtgärder som vidtas på grundval av detta direktiv får inte i något fall direkt eller indirekt leda till ökad förorening av kustvatten och bräckvatten.

Artikel 9

Medlemsstaterna får när som helst fastställa strängare värden för vattnen i fråga än de som har fastställts i detta direktiv. De får också fastställa bestämmelser vad avser andra parametrar än dem som regleras i detta direktiv.

Artikel 10

Om en medlemsstat överväger att ange skaldjursvatten i omedelbar närhet till en annan medlemsstats gräns, skall dessa stater samråda för att bestämma för vilka vattenområden detta direktiv kan komma att tillämpas och konsekvenserna av de gemensamma kvalitetsmålen. Dessa konsekvenser skall efter samråd i frågan bestämmas av varje berörd stat. Kommissionen kan delta i dessa överläggningar.

Artikel 11

Medlemsstaterna får besluta om avvikelser från detta direktiv i händelse av väderförhållanden eller geografiska förhållanden av exceptionellt slag.

Artikel 12

Sådana ändringar som är nödvändiga för att anpassa G-värdena för de parametrar och analysmetoder som anges i bilagan till tekniska och vetenskapliga framsteg skall antas av den kommitté som har inrättats genom artikel 13 i direktiv 78/659/EEG enligt det förfarande som har fastställts i artikel 14 i detta direktiv.

Artikel 13

Vid tillämpningen av detta direktiv skall medlemsstaterna förse kommissionen med information om

 de vatten som har angetts enligt artikel 4.1 och 4.2, i form av en sammanfattning,

 en översyn av angivna vattenområden enligt artikel 4.3,

 de bestämmelser som har fastställts för att införa nya parametrar enligt artikel 9.

Om en medlemsstat tillämpar bestämmelserna i artikel 11, skall den omedelbart underrätta kommissionen om detta, och ange sina skäl och förväntad varaktighet.

Allmänt sett skall medlemsstaterna med anledning av en välgrundad begäran från kommissionen förse den senare med all information som behövs för tillämpningen av detta direktiv.

Artikel 14

▾M1

Vart tredje år skall medlemsstaterna lämna uppgifter till kommissionen om genomförandet av detta direktiv genom en områdesrapport, som även skall omfatta andra relevanta gemenskapsdirektiv. Rapporten skall utarbetas på grundval av frågeformulär eller mallar som kommissionen fastställer enligt förfarandet i artikel 6 i direktiv 91/692/EEG (8). Frågeformuläret eller mallarna skall lämnas till medlemsstaterna sex månader innan den period börjar som rapporten skall avse. Rapporten skall sändas till kommissionen senast nio månader efter utgången av den treårsperiod som rapporten avser.

Den första rapporten skall omfatta perioden 1993-1995.

Kommissionen skall senast nio månader efter mottagandet av medlemsstaternas rapporter offentliggöra en gemenskapsrapport om genomförandet av direktivet.

▾B

Artikel 15

1.  Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom två år efter dagen för anmälan. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2.  Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 16

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.


BILAGA

KVALITET PÅ SKALDJURSVATTEN

 

Parameter

G

I

Referensmetoder för analys

Lägsta provtagnings- och mätfrekvens

1.

pH

pH enheter

 

7—9

—  Elektrometri

Mäts in situ vid provtagningstillfället

Kvartalsvis

2.

Temperatur oC

Ett utsläpp som påverkar skaldjursvatten får inte orsaka att vattnets temperatur överstiger temperaturen hos vatten som inte har pårverkats på detta sätt med mer än 2 oC

 

—  Termometri

Mäts in situ vid provtagningstillfället

Kvartalsvis

3.

Färgtal

(efter filtrering)

mg Pt/l

 

▸C1 Ett utsläpp som påverkar skaldjursvatten får inte orsaka att vattnets färg efter filtrering avviker från färgen på vatten som inte har påverkats på detta sätt med mer än 100 mg Pt/l ◂

—  Filtreras genom ett 0,45 µm membran

Fotometrisk metod med platinakobolt-skalan

Kvartalsvis

4.

Suspenderad substans

mg/l

 

Ett utsläpp som påverkar skaldjursvatten får inte orsaka att den suspenderade substans som vattnet innehåller, överstiger innehållet i vatten som inte har påverkats på detta sätt med mer än 30 %

— Filtrering genom ett 0,45 µm membran, torkning vid 105 oC och vägning

— Centrifugering (i minst 5 minuter med en genomsnittlig acceleration av 2 800 till 3 200 g), torkning vid 105 oC och vägning

Kvartalsvis

5.

Salthalt %

12—38 %

— ≤ 40 %

— Ett utsläpp som påverkar skaldjursvatten får inte orsaka att vattnets salthalt överstiger salthalten i vatten som inte har påverkats på detta sätt med mer än 10 %

Mätning av konduktivitet

Månadsvis

6.

Mättnadsgrad i löst syre %

≥ 80 %

— ≥ 70 % (medelvärde)

— Om en enskild mätning skulle ge ett värde lägre än 70 %, skall mätningen göras om

— En enskild mätning får inte ge ett värde mindre än 60 % utom i fall då detta inte är till skada för skaldjursbeståndens tillväxt

— Winkler-metoden

— Elektrokemisk metod

Månadsvis, med minst ett prov som är representativt för låga syreförhållanden på provtagningsdagen. Om misstanke finns om stora dagliga variationer skall dock minst två prov tas per dag

7.

Kolväten från mineraloljor

 

Kolväten får inte förekomma i skaldjursvatten in sådana kvantiteter att de

— ger en synlig beläggning på vattenytan eller en beläggning på skaldjur

— har en skadlig inverkan på skaldjur

Okulärbesiktning

Kvartalsvis

8.

Organiska halogenföreningar

Koncentrationen av varje ämne i skaldjurets kött skall vara så låg att den, i enlighet med artikel 1, bidrar till en hög kvalitet hos skaldjursprodukter

Koncentration av varje ämne i skaldjursvatten eller i skaldjurskött får inte vara lika med eller överstiga en nivå som har skadliga följder för skaldjuren och deras larver

Gaskromatografi, efter extraktion med lämpliga lösningsmedel och rening

Varje halvår

9.

MetallerSilver

Ag

Arsenik

As

Kadmium

Cd

Krom

Cr

Koppar

Cu

Kvicksilver

Hg

Nickel

Ni

Bly

Pb

Zink

Zn

mg/l

Koncentrationen av varje ämne i skaldjurets kött skall vara så lågt att den, i enlighet med artikel 1, bidrar till en hög kvalitet hos skaldjursprodukter

Koncentrationen av varje ämne i skaldjursvatten eller i skaldjurskött får inte överstiga en nivå som har skadliga följder för skaldjuren och deras larver

Dessa metallers synergieffekter skall beaktas

Atomabsorptionsspektrometri som vid behov föregås av koncentration eller extraktion

Varje halvår

10.

Fekala

kolibakterier/100 ml

≤ 300 i skaldjurskött och vätska innanför skal (1)

 

Utspädningsmetod med jäsning i flytande substrat i minst tre rör i tre utspädningar. Odling av de positiva rören på ett annat substrat för konfirmering. Räkning i enlighet med MPN (most probable number). Inkubationstemperatur: 44 oC ± 0,5 %

Kvartalsvis

11.

Ämnen som påverkar smaken på skaldjuret

 

Koncentrationen lägre än vad som kan antas påverka smaken på skaldjuret

Undersökning av skaldjuren genom smaktest om något av dessa ämnen antas förekomma

 

12.

Saxitoxin (producerat av dinoflagellater)

    

(1)   I väntan på antagandet av ett direktiv om konsumentskydd vad avser skaldjursprodukter är det dock viktigt att detta värde beaktas för vatten där skaldjur lever som direkt äts av människor.

Förkortningar:

G (guide) = riktvärde

I (imperativ) = obligatoriskt


(1) EGT nr C 283, 30.11.1976, s. 3.

(2) EGT nr C 133, 6.6.1977, s. 48.

(3) EGT nr C 114, 11.5.1977, s. 29.

(4) EGT nr C 112, 20.12.1973, s. 3.

(5) EGT nr C 139, 13.6.1977, s. 3.

(6) EGT nr L 222, 14.8.1978, s. 1.

(7) EGT nr L 129, 18.5.1976, s. 23.

(8) EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 48.