Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

01982L0176-19911223.pdf

1982L0176 — SV — 23.12.1991 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

▸B

RÅDETS DIREKTIV

av den 22 mars 1982

om gränsvärden och kvalitetsmål för kvicksilverutsläpp från klor-alkaliindustrin

(82/176/EEG)

(EGT L 081, 27.3.1982, p.29)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

▸M1

RÅDETS DIREKTIV 91/692/EEG av den 23 december 1991

  L 377

48

31.12.1991


▾B

RÅDETS DIREKTIV

av den 22 mars 1982

om gränsvärden och kvalitetsmål för kvicksilverutsläpp från klor-alkaliindustrin

(82/176/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 och 235 i detta,

med beaktande av direktiv 76/464/EEG av den 4 maj 1976 om förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö (1), särskilt artikel 6 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (2),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (3),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (4), och

med beaktande av följande:

För att skydda gemenskapens vattenmiljö mot förorening av vissa farliga ämnen införs genom artikel 3 i direktiv 76/464/EEG ett system med förhandstillstånd för fastställande av utsläppsnormer för de ämnen som anges i förteckning 1 i bilagan till det direktivet. I artikel 6 i samma direktiv föreskrivs om gränsvärden för sådana utsläppsnormer och om kvalitetsmål för den vattenmiljö som påverkas av utsläpp av ämnena.

Kvicksilver och kvicksilverföreningar ingår i förteckning 1.

Medlemsstaterna är skyldiga att tillämpa gränsvärdena, utom i de fall då de får använda kvalitetsmål.

Eftersom den förorening som orsakas av kvicksilverutsläpp i vatten till stor del härstammar från elektrolys av alkaliska klorider, bör i första hand gränsvärden fastställas för denna industriella verksamhet och kvalitetsmål formuleras för den vattenmiljö i vilken kvicksilver släpps ut till följd av verksamheten. Sådana utsläpp bör därför kräva förhandstillstånd.

Syftet med kvalitetsmålen bör vara att eliminera kvicksilverföroreningar i de delar av vattenmiljön som kan påverkas av kvicksilverhaltiga utsläpp från klor-alkaliindustrin.

Sådana kvalitetsmål bör uttryckligen ha detta syfte och inte fastställas i avsikt att tillskapa bestämmelser om konsumentskydd eller om saluförande av varor som härrör från vattenmiljön.

Ett särskilt övervakningsförfarande bör införas för att möjliggöra för medlemsstaterna att visa att kvalitetsmålen uppfylls.

För att genomföra detta direktiv på ett effektivt sätt bör medlemsstaterna kunna övervaka den vattenmiljö som påverkas av kvicksilverutsläppen. I artikel 6 i direktiv 76/464/EEG föreskrivs inte om befogenheter att besluta om en sådan övervakning. Eftersom särskilda regler om sådana befogenheter inte heller finns i fördraget, bör artikel 235 i fördraget tillämpas.

Det är viktigt att kommissionen vart femte år lämnar en jämförande utvärdering till rådet som avser medlemsstaternas tillämpning av detta direktiv.

Grundvatten behandlas i ett särskilt direktiv och omfattas därför inte av tillämpningsområdet för detta direktiv.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.  Genom detta direktiv

 fastställs i enlighet med artikel 6.1 i direktiv 76/464/EEG gränsvärden för utsläppsnormer gällande kvicksilver i utsläpp från sådana industrianläggningar som avses i artikel 2 d,

 fastställs i enlighet med artikel 6.2 i direktiv 76/464/EEG kvalitetsmål för kvicksilver i vattenmiljön,

 fastställs i enlighet med artikel 6.4 i direktiv 76/464/EEG tidsfrister för uppfyllande av villkoren i de tillstånd som har lämnats av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och som avser redan förekommande utsläpp,

 fastställs i enlighet med artikel 12.1 i direktiv 76/464/EEG referensmätmetoder som gör det möjligt att fastställa kvicksilverhalten i utsläpp och i vattenmiljön,

 införs ett övervakningsförfarande i enlighet med artikel 6.3 i direktiv 76/464/EEG,

 åläggs medlemsstaterna att samarbeta när utsläpp påverkar vattnen i mer än en medlemsstat.

2.  Detta direktiv gäller för de vatten som avses i artikel 1 i direktiv 76/464/EEG, dock med undantag för grundvatten.

Artikel 2

I detta direktiv har följande beteckningar den betydelse som här anges:

a) Kvicksilver:

 grundämnet kvicksilver,

 det kvicksilver som ingår i en av dess föreningar.

b) Gränsvärden:

de värden som anges i bilaga 1 till detta direktiv.

c) Kvalitetsmål:

de krav som anges i bilaga 2 till detta direktiv.

d) Industrianläggning:

en anläggning i vilken kvicksilverceller används för elektrolys av alkaliska klorider.

e) Befintlig anläggning:

en industrianläggning som är i drift den dag då detta direktiv anmäls.

f) Ny anläggning:

 en industrianläggning som tas i drift efter den dag då detta direktiv anmäls,

 en befintlig industrianläggning vars kapacitet för elektrolys av alkaliska klorider med hjälp av kvicksilverceller har ökats betydligt efter den dag då detta direktiv anmäls.

Artikel 3

1.  Gränsvärdena, tidsfristerna för tillämpningen av dessa värden och förfarandet för övervakning av utsläppen fastställs i bilaga 1.

2.  De tillstånd som avses i artikel 3 i direktiv 76/464/EEG skall innehålla villkor som är minst lika stränga som de som anges i bilaga 1 till detta direktiv, om inte en medlemsstat följer artikel 6.3 i direktiv 76/464/EEG i enlighet med bilaga 2 och 4 till detta direktiv.

Tillstånden skall omprövas minst vart fjärde år.

3.  Utan att det inverkar på tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 76/464/EEG och de skyldigheter som följer av punkt 1 och 2 får medlemsstaterna meddela tillstånd för nya anläggningar endast om tillstånden innehåller en hänvisning till standarder som motsvarar bästa tillgängliga teknik för att undvika kvicksilverutsläpp.

Oavsett vilken metod som används skall medlemsstaten, om de planerade åtgärderna av tekniska skäl inte motsvarar bästa tillgängliga teknik, lämna uppgifter till kommissionen som visar på de tekniska svårigheterna innan tillstånd meddelas.

Kommissionen skall inom tre månader lämna en rapport till medlemsstaterna med ett yttrande över avvikelsen som avses i andra stycket.

4.  Referensanalysmetoden för att fastställa kvicksilverförekomst beskrivs i bilaga 3.1. Andra metoder får användas, om metoderna i fråga om detektionsgränser, precision och noggrannhet minst motsvarar vad som föreskrivs i bilaga 3.1. Kravet på noggrannhet vid mätning av utsläppt mängd anges i bilaga 3.2.

Artikel 4

Berörda medlemsstater skall ansvara för övervakningen av den vattenmiljö som påverkas av industriutsläpp.

I fråga om utsläpp som påverkar vattnen i flera medlemsstater skall de berörda medlemsstaterna samarbeta i syfte att harmonisera sina övervakningsförfaranden.

Artikel 5

▾M1

Vart tredje år skall medlemsstaterna lämna uppgifter till kommissionen om genomförandet av detta direktiv genom en områdesrapport, som även skall omfatta andra relevanta gemenskapsdirektiv. Rapporten skall utarbetas på grundval av frågeformulär eller mallar som kommissionen fastställer enligt förfarandet i artikel 6 i direktiv 91/692/EEG (5). Frågeformuläret eller mallarna skall lämnas till medlemsstaterna sex månader innan den period börjar som rapporten skall avse. Rapporten skall sändas till kommissionen senast nio månader efter utgången av den treårsperiod som rapporten avser.

Den första rapporten skall omfatta perioden 1993-1995.

Kommissionen skall senast nio månader efter mottagandet av medlemsstaternas rapporter offentliggöra en gemenskapsrapport om genomförandet av direktivet.

▾B

Om den vetenskapliga kunskapen om främst kvicksilvers giftighet, beständighet och ackumulerbarhet i levande organismer och sediment ändras, eller om den bästa tillgängliga tekniken förbättras, skall kommissionen lämna rådet lämpliga förslag i syfte att vid behov skärpa gränsvärdena och kvalitetsmålen.

Artikel 6

1.  Medlemsstaterna skall före den 1 juli 1983 sätta i kraft de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2.  Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 7

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.


BILAGA 1

Gränsvärden, tidsfrister för tillämpningen av dessa värden och förfarandet för övervakning av utsläpp

1.

Gränsvärden uttryckta som koncentrationer vilka i princip inte bör överskridas framgår av tabellen nedan.

Måttenhet

Genomsnittliga gränsvärden per månad som inte får överskridas fr.o.m. den 1 juli

Anmärkningar

1983

1986

Cirkulerad och icke cirkulerad saltlösning

Mikrogram kvicksilver per liter

75

50

Gäller den totala kvicksilvermängden i allt kvicksilverhaltigt vatten som släpps ut från industrianläggningen

Gränsvärdena uttryckta som maximala koncentrationer får inte i något fall överskrida de värden som uttrycks som maximala kvantiteter dividerade med vattenförbrukningen per ton installerad klorproduktionskapacitet.

2.

Eftersom kvicksilverhalten i utsläpp är beroende av vattenvolymen, vilken är olika för olika processer och anläggningar, skall emellertid de gränsvärden som uttrycks som utsläppt kvicksilvermängd i förhållande till installerad klorproduktionskapacitet och som anges i tabellen nedan följas i samtliga fall.

Måttenhet

Genomsnittliga gränsvärden per månad som inte får överskridas fr.o.m. den 1 juli

Anmärkningar

1983

1986

Cirkulerad saltlösning

Gram kvicksilver per ton installerad klorproduktionskapacitet

0,5

0,5

Gäller kvicksilverhalten i utsläpp från klorproduktionsanläggningen.

 

1,5

1,0

Gäller den totala mängden kvicksilver i allt kvicksilverhaltigt vatten som släpps ut från industrianläggningens tomt.

Icke cirkulerad saltlösning

Gram kvicksilver per ton installerad klorproduktionskapacitet

8,0

5,0

Gäller den totala mängden kvicksilver i allt kvicksilverhaltigt vatten som släpps ut från industrianläggningen

3.

De genomsnittliga dygnsgränsvärdena är fyra gånger större än motsvarande månatliga genomsnittsgränsvärden som anges i punkt 1 och 2.

4.

Ett övervakningsförfarande måste införas för att kontrollera att utsläppen överensstämmer med de utsläppsnormer som fastställts i enlighet med de gränsvärden som skall gälla enligt denna bilaga. Enligt detta förfarande

 skall dagligen ett prov tas som är representativt för utsläppet under en period av 24 timmar och kvicksilverhalten i provet mätas,

 skall den totala utsläppsmängden under samma period mätas.

Mängden kvicksilver som släpps ut under en månad skall beräknas genom att addera de dagliga mängderna utsläppt kvicksilver under månaden i fråga. Denna summa skall sedan divideras med den installerade klorproduktionskapaciteten.


BILAGA 2

Kvalitetsmål

För de medlemsstater som utnyttjar möjligheten till undantag enligt artikel 6.3 i direktiv 76/464/EEG, skall de utsläppsnormer som medlemsstaterna enligt artikel 5 i det direktivet är skyldiga att uppställa och tillämpa fastställas på ett sådant sätt, att det eller de kvalitetsmål kan upprätthållas som är relevanta inom det område som påverkas av kvicksilverutsläpp till följd av industriell elektrolys av alkaliska klorider. Det åligger den behöriga myndigheten att fastställa det område som påverkas i varje enskilt fall och att bland kvalitetsmålen som förtecknas i punkt 1 välja det eller de som myndigheten finner lämpliga med hänsyn till den avsedda användningen av det påverkade området och med hänsyn till att syftet med detta direktiv är att eliminera all förorening.

1.

För att eliminera förorening som avses i direktiv 76/464/EEG och enligt artikel 2 i det direktivet fastställs följande kvalitetsmål:

1.1.

Kvicksilverkoncentrationen i ett representativt prov av fiskkött valt som indikator får inte överskrida 0,3 mg/kg våt vikt.

1.2.

Den totala kvicksilverkoncentrationen i inlandsytvatten som påverkas av utsläpp får inte överskrida 1 µg/l som aritmetiskt medelvärde av de resultat som erhålls under ett år.

1.3.

Koncentrationen av löst kvicksilver i flodmynningar som påverkas av utsläpp får inte överskrida 0,5 µg/l som aritmetiskt medelvärde av de resultat som erhålls under ett år.

1.4.

Koncentrationen av löst kvicksilver i territorialvatten och i inre kustvatten utom flodmynningar som påverkas av utsläpp får inte överskrida 0,3 µg/l som aritmetiskt medelvärde av de resultat som erhålls under ett år.

1.5.

Vattnets kvalitet skall uppfylla kraven i alla andra rådsdirektiv som gäller för sådana vatten och som avser kvicksilverförekomst.

2.

Kvicksilverhalten i sediment eller blötdjur och skaldjur får inte med tiden öka väsentligt.

3.

Om flera kvalitetsmål gäller för vatten inom ett område skall vattnets kvalitet uppfylla vart och ett av målen.

4.

Siffervärdena för de kvalitetsmål som anges i 1.2, 1.3 och 1.4 får i undantagsfall och när så erfordras av tekniska skäl multipliceras med 1,5 fram till den 30 juni 1986, förutsatt att kommissionen i förväg underrättas.


BILAGA 3

Referensmätmetod

1.

Referensanalysmetoden för att fastställa kvicksilverhalten i vatten, fiskkött, sediment, blötdjur och skaldjur är flamfri atomabsorbtionsspektrofotometri efter lämplig förbehandling av provet, med särskilt beaktande av föroxidering av kvicksilvret och gradvis reduktion av kvicksilverjonerna Hg (II).

Detektionsgränserna (6) skall vara sådana att kvicksilverhalten kan mätas med en noggrannhet (6)  på ± 30 % och en precision (6)  på ± 30 % vid följande koncentrationer:

 för utsläpp, en tiondel av högsta tillåtna kvicksilverkoncentration som anges i tillståndet,

 för ytvatten, en tiondel av den kvicksilverkoncentration som anges i kvalitetsmålet,

 för fiskkött och skaldjur, en tiondel av den kvicksilverkoncentration som anges i kvalitetsmålet,

 för sediment, en tiondel av kvicksilverkoncentrationen i provet eller 0,05 mg/kg torr vikt, varvid det högre talet gäller.

2.

Flödesmätning skall utföras med en noggrannhet på ± 20 %.


BILAGA 4

Övervakningsförfarande för kvalitetsmål

1.

I varje tillstånd som meddelas i enlighet med detta direktiv skall den behöriga myndigheten ange de villkor, det övervakningsförfarande och de tidsfrister som behövs för att säkerställa att kvalitetsmålet eller kvalitetsmålen i fråga uppfylls.

2.

I enlighet med artikel 6.3 i direktiv 76/464/EEG skall medlemsstaterna för varje valt och tillämpat kvalitetsmål meddela kommissionen

 utsläppspunkterna och spridningssätten,

 området inom vilket kvalitetsmålet tillämpas,

 provtagningsplatsernas läge,

 provtagningsfrekvensen,

 provtagnings- och mätmetoderna,

 de erhållna resultaten.

3.

Proverna skall vara tillräckligt representativa för vattenmiljöns kvalitet inom det område som påverkas av utsläppen och provtagningsfrekvensen måste vara tillräcklig för att påvisa eventuella förändringar i vattenmiljön, med beaktande av naturliga variationer i de hydrologiska förhållandena. Analys av saltvattensfisk skall utföras på ett tillräckligt antal representativa prover och arter.

4.

Beträffande kvalitetsmålet 1.1 i bilaga 2 skall den behöriga myndigheten välja den fiskart som skall användas som indikator för analys. För saltvatten får de arter som väljs bland de som lever i kustvatten och fångas lokalt innefatta torsk, vitling, rödspätta, makrill, kolja och flundra.


Uttalande om artikel 3.3

Rådet och kommissionen konstaterar att tillämpningen av bästa tillgängliga teknik gör det möjligt att begränsa kvicksilverutsläpp från en ny industrianläggning där processen med cirkulerad saltlösning används till mindre än 0,5 g/ton installerad klorproduktionskapacitet.


(1) EGT nr L 129, 18.5.1976, s. 23.

(2) EGT nr C 169, 6.7.1979, s. 2.

(3) EGT nr C 341, 31.12.1980, s. 24.

(4) EGT nr C 83, 2.4.1980, s. 16.

(5) EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 48.

(6) Dessa termer definieras i rådets direktiv 79/869/EEG av den 9 oktober 1979 om mätmetoder samt provtagnings- och analysfrekvenser avseende ytvatten för dricksvattenframställning i medlemsstaterna (EGT nr L 271, 29.10.1979, s. 44).