Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

01984L0491-19911223.pdf

1984L0491 — SV — 23.12.1991 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

▸B

RÅDETS DIREKTIV

av den 9 oktober 1984

om gränsvärden och kvalitetsmål för utsläpp av hexaklorcyklohexan

(84/491/EEG)

(EGT L 274, 17.10.1984, p.11)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

▸M1

RÅDETS DIREKTIV 91/692/EEG av den 23 december 1991

  L 377

48

31.12.1991


▾B

RÅDETS DIREKTIV

av den 9 oktober 1984

om gränsvärden och kvalitetsmål för utsläpp av hexaklorcyklohexan

(84/491/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 och 235 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 76/464/EEG av den 4 maj 1976 om förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö (1), särskilt artikel 6 och 12 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (2),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (3),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (4), och

med beaktande av följande:

För att skydda gemenskapens vattenmiljö mot förorening av vissa farliga ämnen införs genom artikel 3 i direktiv 76/464/EEG ett system med förhandstillstånd för fastställande av utsläppsnormer för de ämnen som anges i förteckning 1 i bilagan till det direktivet. I artikel 6 i samma direktiv föreskrivs om gränsvärden för sådana utsläppsnsnormer och om kvalitetsmål för den vattenmiljö som påverkas av utsläpp av ämnena.

Hexaklorcyklohexan (i det följande kallat HCH) är en organisk halogenförening som på grund av sin giftighet, svårnedbrytbarhet och bioackumulerbarhet ingår i förteckning 1.

Medlemsstaterna är skyldiga att tillämpa gränsvärdena, utom i de fall då de får använda kvalitetsmål.

Förorening genom direkt utsläpp av HCH till vatten orsakas i stor utsträckning av företag som på samma plats tillverkar, behandlar och i samband härmed formulerar ämnet. Gränsvärden bör därför fastställas för utsläpp från sådana företag och kvalitetsmål bestämmas för den vattenmiljö till vilken utsläpp av HCH sker från företagen.

Direkt påverkan från andra industriella källor till HCH-förorening är också av betydelse. Eftersom det för sådana utsläpp av tekniska skäl inte är möjligt att fastställa gränsvärden på gemenskapsnivå, bör medlemsstaterna självständigt fastställa utsläppsnormer med beaktande av bästa tillgängliga teknik.

Medlemsstaterna bör se till att de åtgärder som vidtas i enlighet med detta direktiv inte leder till ökad förorening av mark eller luft.

Ett särskilt övervakningsförfarande bör införas för att möjliggöra för medlemsstaterna att visa att kvalitetsmålen uppfylls.

För att effektivt kunna genomföra detta direktiv bör medlemsstaterna kunna övervaka den vattenmiljö som påverkas av de nämnda HCH-utsläppen. Det är viktigt att kommissionen vart femte år lämnar en rapport till rådet om genomförandet av detta direktiv i medlemsstaterna.

Grundvatten omfattas av direktiv 80/68/EEG (5) och undantas därför från tillämpningsområdet för detta direktiv.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.  Genom detta direktiv

 fastställs i enlighet med artikel 6.1 i direktiv 76/464/EEG gränsvärden för utsläppsnormer avseende HCH i utsläpp från de industrianläggningar som anges i artikel 2 g i detta direktiv,

 fastställs i enlighet med artikel 6.2 i direktiv 76/464/EEG kvalitetsmål för HCH i vattenmiljön,

 fastställs i enlighet med artikel 6.4 i direktiv 76/464/EEG tidsfrister för uppfyllande av villkoren i de tillstånd som de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna har utfärdat beträffande befintliga utsläpp,

 fastställs i enlighet med artikel 12.1 i direktiv 76/464/EEG referensmätmetoder som gör det möjligt att fastställa koncentrationen av HCH i utsläpp och i vattenmiljön,

 inrättas ett övervakningsförfarande i enlighet med artikel 6.3 i direktiv 76/464/EEG,

 åläggs medlemsstaterna att samarbeta med varandra när utsläpp påverkar vattnen i flera medlemsstater.

2.  Detta direktiv gäller de vatten som avses i artikel 1 i direktiv 76/464/EEG, dock med undantag för grundvatten.

Artikel 2

I detta direktiv avses med

a) HCH:

isomerer av 1, 2, 3, 4, 5, 6-hexaklorcyklohexan,

b) lindan:

en produkt som innehåller minst 99 % av -isomeren av 1, 2, 3, 4, 5, 6-hexaklorcyklohexan,

c) lindanextrahering:

separering av lindan från en blandning av hexaklorcyklohexanisomerer,

d) gränsvärden:

de gränsvärden som anges i bilaga 1,

e) kvalitetsmål:

de krav som anges i bilaga 2,

f) behandling av HCH:

varje industriprocess som innefattar tillverkning eller användning av HCH samt andra industriprocesser i vilka HCH ingår,

g) industrianläggning:

anläggning i vilken HCH eller något annat ämne som innehåller HCH behandlas,

h) befintlig anläggning:

en industrianläggning som är i drift på dagen för anmälan av detta direktiv,

i) ny anläggning:

 en industrianläggning som tas i drift efter dagen för anmälan av detta direktiv,

 en befintlig industrianläggning vars kapacitet för tillverkning eller behandling av HCH ökas väsentligt efter dagen för anmälan av detta direktiv.

Artikel 3

1.  Gränsvärdena, tidsfristerna för tillämpningen av dessa värden och förfarandet för övervakning av utsläppen fastställs i bilaga 1.

2.  Gränsvärdena skall i normalfallet gälla den punkt där avloppsvatten som innehåller HCH lämnar industrianläggningen.

Om avloppsvatten som innehåller HCH behandlas utanför industrianläggningen vid en behandlingsanläggning för avlägsnande av HCH, får den berörda medlemsstaten medge att gränsvärdena skall gälla den punkt där avloppsvattnet lämnar behandlingsanläggningen.

3.  De tillstånd som avses i artikel 3 i direktiv 76/464/EEG skall innehålla minst lika stränga villkor som de som anges i bilaga 1 till detta direktiv, om inte en medlemsstat i enlighet med bilaga 2 och 4 till detta direktiv följer artikel 6.3 i direktiv 76/464/EEG.

Tillstånden skall omprövas minst vart fjärde år.

4.  Utan att det inverkar på tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 76/464/EEG eller på de skyldigheter som följer av punkt 1—3 får medlemsstaterna meddela tillstånd för nya anläggningar endast om bästa tillgängliga teknik tillämpas och det är nödvändigt för att eliminera förorening i enlighet med artikel 2 i det nämnda direktivet eller för att förhindra snedvriden konkurrens.

Oavsett vilken metod som används skall medlemsstaten, om de planerade åtgärderna av tekniska skäl inte motsvarar bästa tillgängliga teknik, lämna uppgifter till kommissionen som visar på de tekniska svårigheterna innan tillstånd meddelas.

Kommissionen skall genast vidarebefordra dessa uppgifter till de andra medlemsstaterna och så snart det är möjligt tillställa samtliga medlemsstater en rapport med ett yttrande över avvikelsen enligt andra stycket. Vid behov skall kommissionen samtidigt föreslå rådet lämpliga åtgärder.

5.  Referensanalysmetoden för att fastställa förekomsten av HCH beskrivs i bilaga 3 punkt 1. Andra metoder får användas, om metoderna i fråga om detektionsgränser, precision och noggrannhet minst motsvarar vad som fastställs i bilaga 3 punkt 1. Kravet på noggrannhet vid mätning av utsläppt mängd anges i bilaga 3 punkt 2.

6.  Medlemsstaterna skall säkerställa att de åtgärder som vidtas i enlighet med detta direktiv inte leder till en ökad HCH-förorening i omgivningen i övrigt, främst i fråga om luft och mark.

Artikel 4

De berörda medlemsstaterna skall ansvara för övervakningen av den vattenmiljö som påverkas av industriella utsläpp.

I fråga om utsläpp som påverkar vattnen i flera medlemsstater skall de berörda medlemsstaterna samarbeta i syfte att harmonisera sina övervakningsförfaranden.

Artikel 5

▾M1

1.  Vart tredje år skall medlemsstaterna lämna uppgifter till kommissionen om genomförandet av detta direktiv genom en områdesrapport, som även skall omfatta andra relevanta gemenskapsdirektiv. Rapporten skall utarbetas på grundval av frågeformulär eller mallar som kommissionen fastställer enligt förfarandet i artikel 6 i direktiv 91/692/EEG (6). Frågeformuläret eller mallarna skall lämnas till medlemsstaterna sex månader innan den period börjar som rapporten skall avse. Rapporten skall sändas till kommissionen senast nio månader efter utgången av den treårsperiod som rapporten avser.

Den första rapporten skall omfatta perioden 1993-1995.

Kommissionen skall senast nio månader efter mottagandet av medlemsstaternas rapporter offentliggöra en gemenskapsrapport om genomförandet av direktivet.

▾B

2.  Om den vetenskapliga kunskapen om HCH ändras, främst i fråga om giftighet, svårbnedbrytbarhet och ackumulerbarhet i levande organismer och sediment, eller om den bästa tillgängliga tekniken förbättras, skall kommissionen vid behov tillställa rådet lämpliga förslag om att skärpa gränsvärdena och kvalitetsmålen eller om att fastställa nya gränsvärden och nya kvalitetsmål.

Artikel 6

1.  Medlemsstaterna skall senast den 1 april 1986 sätta i kraft de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2.  Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 7

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.


BILAGA 1

GRÄNSVÄRDEN, TIDSFRISTER FÖR TILLÄMPNINGEN AV DESSA VÄRDEN OCH FÖRFARANDET FÖR ÖVERVAKNING AV UTSLÄPP

1.   Gränsvärden och tidsfrister

Industrisektor ()

Måttenhet

 ()Gränsvärdensom skall tillämpas fr.o.m.

1.4.1986

1.10.1988

1.Anläggning för tillverkning av HCH

gram HCH per ton tillverkad HCH ()

3

2

milligram HCH per liter som släpps ut ()

3

2

2.Anläggning för extrahering av lindan

gram HCH per ton behandlat HCH ()

15

4

milligram HCH per liter som släpps ut ()

8

2

3.Anläggning där HCH framställs och lindan extraheras

gram HCH per ton behandlat HCH ()

16

5

milligram HCH per liter som släpps ut ()

6

2

(1)   Gränsvärdena i tabellen gäller även utsläpp som härrör från formulering av lindan på samma plats.

(2)   Gränsvärden uttryckta i vikt (månatligt genomsnitt).

(3)   Gränsvärden uttryckta som koncentrationer (månatlig flödesvägd genomsnittlig koncentration av HCH).

(4)   Gränsvärden för total HCH-mängd i samtliga utsläpp av HCH-haltigt vatten från platsen där industrianläggningen är belägen.

2.

Gränsvärden uttryckta som koncentrationer vilka i princip inte får överskridas anges i tabellen ovan. De gränsvärden som uttrycks som maximala koncentrationer får inte i något fall vara större än de gränsvärden som uttrycks i vikt dividerad med vattenförbrukningen per ton tillverkad eller behandlad HCH.

Gränsvärdena i vikt i tabellen ovan, som uttrycks som mängden utsläppt HCH i förhållande till mängden tillverkad eller behandlad HCH, måste följas i varje enskilt fall.

3.

Vid övervakning enligt bestämmelserna i punkt 4 och 5 nedan är de genomsnittliga gränsvärdena per dygn dubbelt så höga som motsvarande månatliga genomsnittsgränsvärden i tabellen ovan.

4.

Ett övervakningsförfarande skall inrättas för att kontrollera att utsläppen överensstämmer med de utsläppsnormer som har fastställts i enlighet med detta direktiv.

Detta förfarande skall innefatta provtagning och provanalys samt mätning av utsläppt mängd och mängden tillverkad eller behandlad HCH. Om det visar sig omöjligt att fastställa mängden tillverkad eller behandlad HCH får övervakningsförfarandet högst grundas på den mängd HCH som troligen kommer att tillverkas eller behandlas under perioden i fråga, med hänsyn till de tillverkningsanläggningar som är i drift och inom de gränser på vilka tillståndet grundats.

5.

Ett prov skall tas som är representativt för utsläppet under 24 timmar. Mängden HCH som släpps ut under en månad skall beräknas med utgångspunkt från dygnsmängderna utsläppt HCH.

Ett förenklat övervakningsförfarande får emellertid införas för industrianläggningar som inte släpper ut mer än 3 kg HCH per år.


BILAGA 2

KVALITETSMÅL

För de medlemsstater som tillämpar det i artikel 6.3 i direktiv 76/464/EEG angivna undantaget, fastställs de utsläppsnormer som medlemsstaterna skall sätta upp och tillämpa enligt artikel 5 i det nämnda direktivet så att det eller de kvalitetsmål som anges nedan uppfylls inom det område som påverkas av utsläpp av HCH. Den behöriga myndigheten bestämmer det område som påverkas i varje enskilt fall och väljer bland kvalitetsmålen i punkt 1 det eller de mål som anses vara relevanta, med hänsyn tagen till den avsedda användningen av det påverkade området och det faktum att syftet med detta direktiv är att eliminera all förorening.

1.

I syfte att eliminera förorening, som den definieras i direktiv 76/464/EEG och i enlighet med artikel 2 i det direktivet, fastställs följande kvalitetsmål, (7) (8) vilka skall kontrolleras genom mätning vid en punkt som ligger tillräckligt nära utsläppspunkten:Med undantag för kvalitetmål 1.3 avser samtliga koncentrationer medelvärdet av de resultat som erhålls under ett år.

1.1

Den totala koncentrationen av HCH i inlandsytvatten som påverkas av utsläpp får inte överskrida 100 nanogram per liter.

1.2

Den totala koncentrationen av HCH i vatten från flodmynningar och territorialvatten får inte överskrida 20 nanogram per liter.

1.3

För vatten som används för uttag av dricksvatten skall koncentrationen av HCH överensstämma med kraven i direktiv 75/440/EEG (9).

2.

Utöver ovanstående krav skall koncentrationerna av HCH i inlandsytvatten fastställas av det nationella stationsnät som avses i artikel 5 och resultaten jänföras med en total koncentration av HCH på 50 nanogram per liter.

Om denna koncentration överskrids vid någon av punkterna i det nationella stationsnätet, skall kommissionen underrättas om skälen för detta.

3.

Den totala koncentrationen av HCH i sediment, blötdjur, skaldjur eller fisk får inte öka signifikant med tiden.

4.

Om flera kvalitetsmål tillämpas för vattnen inom ett område, skall vattnens kvalitet uppfylla vart och ett av dessa mål.


BILAGA 3

MÄTMETODER

1.

Som referensanalysmetod för att bestämma koncentrationerna av de ifrågavarande ämnena i utsläpp och i vatten skall gaskromatografi med ECD (elektron capture detection) användas, efter extrahering med lämpligt lösningsmedel och rening.

Metodens noggrannhet (10) och precision (10)  skall vara ± 50 % vid en halt som motsvarar dubbla värdet av detektionsgränsen.

Detektionsgränsen (10)  skall vara

 beträffande utsläpp: en tiondel av den koncentration som gäller för provtagningspunkten,

 beträffande vatten för vilka kvalitetsmål gäller:

 

i) för inlandsytvatten, en tiondel av den koncentration som anges i kvalitetsmålet,

ii) för vatten från flodmynningar och territorialvatten, en femtedel av den koncentration som anges i kvalitetsmålet,

 beträffande sediment: 1 µg/kg torr vikt,

 beträffande levande organismer: 1 µg/kg våt vikt.

2.

Flödesmätning skall utföras med en noggrannhet av ± 20 %.


BILAGA 4

ÖVERVAKNINGSFÖRFARANDE FÖR KVALITETSMÅL

1.

I varje tillstånd som meddelas i enlighet med detta direktiv skall den behöriga myndigheten föreskriva om övervakningsförfarande och tidsfrister, för att säkerställa att det eller de kvalitetsmål som är aktuella efterlevs.

2.

I enlighet med artikel 6.3 i direktiv 76/464/EEG skall medlemsstaterna för varje utvalt och tillämpat kvalitetsmål rapportera till kommissionen om

 utsläppspunkterna och spridningssätten,

 området inom vilket kvalitetsmålet tillämpas,

 provtagningsplatsernas läge,

 provtagningsfrekvensen,

 provtagnings- och mätmetoderna,

 de erhållna resultaten.

3.

Proverna skall vara tillräckligt representativa för vattenmiljöns kvalitet inom det område som påverkas av utsläppen och provtagningsfrekvensen måste vara tillräckligt hög för att påvisa eventuella förändringar i vattenmiljön, med beaktande av naturliga variationer i de hydrologiska förhållandena.


(1) EGT nr L 129, 18.5.1976, s. 23.

(2) EGT nr C 215, 11.8.1983, s. 3.

(3) EGT nr C 127, 14.5.1984, s. 138.

(4) EGT nr C 57, 29.2.1984, s. 1.

(5) EGT nr L 20, 26.1.1980, s. 43.

(6) EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 48.

(7) De koncentrationer som anges i 1.1 och 1.2 utgör minimikrav, som måste efterlevas för att skydda livet i vattenmiljön mot förorening som avses i artikel 1.2 e i direktiv 76/464/EEG.

(8) Med undantag för kvalitetmål 1.3 avser samtliga koncentrationer medelvärdet av de resultat som erhålls under ett år.

(9) Kvaliteten hos ytvatten avsett för uttag av dricksvatten i medlemsstaterna behandlas i direktiv 75/440/EEG (EGT nr L 194, 25.7.1975, s. 26). Genom det direktivet fastställs ett värde för ”totala pesticider” (inklusive HCH).

(10) Dessa termer definieras i direktiv 79/869/EEG av den 9 oktober 1979 om mätmetoder samt provtagnings- och analysfrekvenser avseende ytvatten för dricksvattenframställning i medlemsstaterna (EGT nr L 271, 29.10.1979, s. 44).