Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31982L0501.pdf

31982L0501

Rådets direktiv 82/501/EEG av den 24 juni 1982 om risker för storolyckor i vissa industriella verksamheterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 230 , 05/08/1982 s. 0001 - 0018

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 4 s. 0023

Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 3 s. 0228

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 4 s. 0023

Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 3 s. 0228RÅDETS DIREKTIV av den 24 juni 1982 om risker för storolyckor i vissa industriella verksamheter (82/501/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 och 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1)

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Målen och principerna för gemenskapernas miljöpolitik fastlades i de Europeiska gemenskapernas aktionsprogram för miljön den 22 november 1973(4) och den 17 maj 1977(5); härvid gäller framför allt principen att den bästa politiken består i att förebygga uppkomsten av miljöföroreningar och miljöbelastningar från första början. Den tekniska utvecklingen skall därför uppfattas och inriktas på så sätt att den styrs av omsorgen om miljön.

Målen för gemenskapens politik för hälsa och säkerhet i arbetet är fastlagda i rådets resolution av den 29 juni 1978 om ett handlingsprogram för Europeiska gemenskaperna för säkerhet och hälsa i arbetet(6) med särskild hänsyn till principen att den bästa politiken för att vid källan förebygga eventuella olyckor består i att man tar hänsyn till säkerhetsaspekten i de olika planerings-, produktions- och driftstadierna.

Rådgivande kommittén för arbetarskyddsfrågor, som bildades enligt beslut 74/325/EEG(7), har konsulterats.

För att skydda allmänheten och miljön och värna om arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet är det nödvändigt att ägna särskild uppmärksamhet åt vissa industriella verksamheter som kan orsaka storolyckor. Sådana olyckor har redan inträffat inom gemenskapen och har lett till allvarliga konsekvenser för arbetstagarna och, mera generellt, för allmänheten och miljön.

För varje industriell verksamhet som omfattar, eller kan omfatta, farliga ämnen och som i händelse av en storolycka kan medföra allvarliga konsekvenser för människan och miljön skall verksamhetsidkaren vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga sådana olyckor och begränsa följderna av dem.

Utbildning och information för de personer som arbetar på en industriarbetsplats kan ha särskilt stor betydelse för att förebygga storolyckor och få situationen under kontroll i händelse av sådana olyckor.

Vid sådan industriell verksamhet som omfattar eller kan omfatta hantering av ämnen som är särskilt farliga i vissa kvantiteter är det nödvändigt att verksamhetsidkaren till behöriga myndigheter lämnar information med detaljerade uppgifter om ämnena i fråga samt om anläggningar och situationer som kan ge upphov till storolyckor, så att riskerna för sådana olyckor kan minskas och nödvändiga åtgärder kan vidtas för att lindra följderna av dem.

Det är nödvändigt att fastslå att personer utanför anläggningen, som kan påverkas av en storolycka, på lämpligt sätt skall informeras om de säkerhetsåtgärder som skall vidtas och hur man skall uppträda i händelse av en sådan olycka.

Om en storolycka inträffar, skall tillverkaren omedelbart informera behöriga myndigheter och tillhandahålla den information som behövs för att bedöma olyckans omfattning.

Medlemsstaterna skall förse kommissionen med information om storolyckor som inträffar på deras territorier, så att kommissionen kan analysera riskerna i samband med storolycköor.

Detta direktiv hindrar inte medlemsstaterna från att ingå avtal med tredje land om utbyte av de informationer som de internt förfogar över, utöver de informationer de erhåller genom gemenskapens informationsutbytessystem, som införs i enlighet med detta direktiv.

Skillnader i de bestämmelser som redan är i kraft eller under utarbetande i de olika medlemsstaterna beträffande åtgärder för att förebygga storolyckor och begränsa följderna av dem för människan och miljön kan leda till ojämlika konkurrensvillkor och därigenom ha en omedelbar inverkan på hur den gemensamma marknaden fungerar. Den tillnärmning av rättsregler som avses i artikel 100 i fördraget skall därför genomföras på detta område.

Det är nödvändigt att kombinera denna tillnärmning av rättsreglerna med en aktivitet inom gemenskapen för att förverkliga en av gemenskapens målsättningar inom områdena miljöskydd samt hälsa och säkerhet i arbetet. I enlighet med denna målsättning skall därför vissa särskilda bestämmelser utfärdas. Eftersom de befogenheter som erfordras för detta ändamål inte är fastställda i fördraget, skall artikel 235 i fördraget åberopas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta direktiv gäller åtgärder för att hindra storolyckor som kan inträffa i samband med vissa industriella verksamheter och för att begränsa följderna av dem för människor och miljö. Det avser särskilt en tillnärmning av de åtgärder som medlemsstaterna vidtar på detta område.

2. I detta direktiv avses med

a) industriell verksamhet:

- all verksamhet som bedrivs i en industrianläggning enligt bilaga 1 och som omfattar, eller kan tänkas omfatta, ett eller flera farliga ämnen och som kan medföra risk för storolyckor, samt även interna transporter och förvaring inom anläggningen i samband med denna verksamhet,

- all annan förvaring enligt de villkor som anges i bilaga 2,

b) verksamhetsidkare:

- alla personer som bedriver industriell verksamhet,

c) storolycka:

- en händelse, t.ex. större utsläpp, brand eller explosion som omfattar ett eller flera farliga ämnen och som orsakas av okontrollerade händelser i samband med en industriell verksamhet och medför allvarlig fara för människor, omedelbar eller fördröjd, inom eller utanför verksamheten, och/eller för miljön,

d) farliga ämnen:

- i artiklarna 3 och 4 sådana ämnen som allmänt anses uppfylla kriterierna enligt bilaga 4,

- i artikel 5 ämnen enligt listorna i bilaga 3 och bilaga 2 i de kvantiteter som anges i den andra kolumnen.

Artikel 2

Följande omfattas inte av detta direktiv:

1. Kärnkraftanläggningar och anläggningar för upparbetning av radioaktiva ämnen och material.

2. Militära anläggningar.

3. Tillverkning och enbart förvaring av explosiva ämnen, krut och ammunition.

4. Gruvbrytning samt övrig gruvverksamhet.

5. Anläggningar för omhändertagande av giftigt och farligt avfall som omfattas av gemenskapernas rättsakter i den mån dessa rättsakter avser förebyggande av storolyckor.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall anta de bestämmelser som är nödvändiga för att säkerställa att verksamhetsidkaren i samband med sådan industriell verksamhet som avses i artikel 1 ålägges att vidta alla åtgärder som behövs för att hindra storolyckor och begränsa följderna av dem för människor och miljö.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att alla verksamhetsidkare ålägges att närsomhelst för behörig myndighet i samband med de kontroller som avses i artikel 7.2 styrka att de har identifierat de risker för storolyckor som föreligger, att de har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder och att de försett de personer som arbetar på arbetsplatsen med information, utbildning och den utrustning som behövs för deras säkerhet.

Artikel 5

1. Utan att det hindrar tillämpning av artikel 4 skall medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att ålägga verksamhetsidkaren att anmäla till de behöriga myndigheterna enligt artikel 7

- om det i en industriell verksamhet som avses i artikel 1.2 a första strecksatsen förekommer eller konstateras kunna förekomma ett eller flera farliga ämnen enligt bilaga 3 i de kvantiteter som anges i nämnda bilaga, såsom

- ämnen som lagras eller används i samband med aktuell industriell verksamhet,

- slutprodukter,

- biprodukter, eller

- överskott,

- eller om det i en industriell verksamhet som avses i artikel 1.2 a andra strecksatsen, förvaras ett eller flera farliga ämnen enligt bilaga 2 i de kvantiteter som anges i andra kolumnen i samma bilaga.

Denna anmälan skall innehålla följande:

a) Information om ämnen enligt bilaga 2 och bilaga 3, dvs.

- uppgifter och informationer enligt bilaga 5,

- det stadium i verksamheten då ämnena förekommer eller kan förekomma,

- kvantitet (storleksordning),

- kemiska och/eller fysiska egenskaper under normala användningsförhållanden i produktionsprocessen,

- de former som ämnena kan förekomma i eller som de kan omvandlas till under förutsägbara onormala förhållanden,

- eventuellt andra farliga ämnen vilkas förekomst skulle kunna inverka på de potentiella riskerna som den aktuella industriella verksamheten kan medföra.

b) Information om anläggningarna, dvs.

- anläggningarnas geografiska läge och normala meteorologiska förhållanden samt riskfaktorer till följd av läget,

- största antalet personer som arbetar på företagets område och särskilt antalet personer som är exponerade för risken,

- en allmän beskrivning av de tekniska processerna,

- en beskrivning av de delar av företaget som är viktiga ur säkerhetssynpunkt, riskkällorna och de förhållanden under vilka en storolycka skulle kunna inträffa, tillsammans med en beskrivning av planerade förebyggande åtgärder,

- en beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att säkerställa att den tekniska utrustning ständigt finns till hands som behövs för att anläggningen skall kunna drivas på ett säkert sätt och för att eventuella brister skall kunna avhjälpas.

c) Information om eventuella storolyckssituationer, dvs.

- åtgärdsplaner i händelse av en storolycka, inklusive säkerhetsutrustning, alarmsystem och de resurser som finns tillgängliga inom företagen vid en stor-olycka,

- all information som behöriga myndigheter kan behöva för att de skall kunna förbereda åtgärdsplaner för insatser utanför anläggningen i enlighet med vad som avses i artikel 7.1,

- namnen på den person och dennes ställföreträdare eller det organ som ansvarar för säkerheten och äger befogenhet att aktivera åtgärdsplanerna och larma berörda myndigheter enligt artikel 7.

2. Vid nya anläggningar skall anmälan enligt punkt 1 vara inlämnad till behöriga myndigheter i god tid innan den industriella verksamheten påbörjas.

3. Anmälan enligt punkt 1 skall regelbundet uppdateras med hänsyn till den tekniska utvecklingen vad avser säkerheten samt till kunskapsutvecklingen när det gäller bedömningen av riskerna.

4. Om det rör sig om industriell verksamhet, för vilken kvantiteterna för ett enskilt ämne enligt bilaga 2 eller 3 sammanlagt överskrids i en grupp av anläggningar som hör till en och samma verksamhetsidkare och som ligger mindre än 500 meter från varandra, gäller följande: medlemsstaterna skall, utan att det hindrar tillämpning av artikel 7, vidta erforderliga åtgärder för att säkerställa att verksamhetsidkaren lämnar alla de upplysningar som behövs för anmälan enligt punkt 1, med hänsyn till att anläggningarna ligger nära varandra och riskerna för en storolycka därför ökar.

Artikel 6

Vid ändring av en industriell verksamhet som kan medföra betydande konsekvenser vad avser riskerna för en storolycka, skall medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att verksamhetsidkaren

- omprövar åtgärderna enligt artiklarna 3 och 4,

- om nödvändigt i förväg informerar de behöriga myndigheterna enligt artikel 7 om ändringen, i den mån den påverkar uppgifterna i anmälan enligt artikel 5.

Artikel 7

1. Medlemsstaterna skall upprätta eller utse den/de behöriga myndighet/er som, utan att det inskränker verksamhetsidkarens ansvar, har tillsynsansvar för

- att ta emot anmälan enligt artikel 5 och information enligt vad som sägs i artikel 6, andra strecksatsen,

- att granska inlämnad information,

- att säkerställa att en åtgärdsplan utarbetas för insatser i omgivningen kring det företag vars industriella verksamhet anmälan avser,

och, vid behov,

- att begära in kompletterande upplysningar,

- att säkerställa att verksamhetsidkaren för att förebygga storolyckor vidtar de lämpligaste åtgärderna i fråga om de olika delar som ingår i den anmälda industriella verksamheten och att han ser till att möjligheter finns att begränsa följderna av en storolycka.

2. De behöriga myndigheterna skall i enlighet med nationell lagstiftning anordna inspektioner eller vidta andra kontrollåtgärder som är lämpliga för den aktuella typen av verksamhet.

Artikel 8

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att personer som kan förväntas beröras av en storolycka som inträffar i en anmäld industriell verksamhet enligt vad som avses i artikel 5 på lämpligt sätt informeras om säkerhetsåtgärderna och om hur de skall handla om en olycka skulle inträffa.

2. Berörda medlemsstater skall samtidigt, som en bas för nödvändiga konsultationer inom ramen för bilaterala kontakter, förse övriga intresserade medlemsstater med samma information som de förser sina egna medborgare med.

Artikel 9

1. Detta direktiv skall omfatta både nya och befintliga industriella verksamheter.

2. "Ny industriell verksamhet" skall också innefatta alla ändringar i en befintlig industriell verksamhet som i väsentlig grad kan påverka riskerna för en storolycka.

3. För befintliga industriella verksamheter skall detta direktiv börja tillämpas senast den 8 januari 1985.

Vad avser tillämpningen av artikel 5 på befintlig industriell verksamhet skall medlemsstaterna säkerställa att tillverkaren senast den 8 januari 1985 till behörig myndighet inkommer med en deklaration med följande innehåll:

- namn eller firmanamn samt fullständig adress,

- företagets säte och fullständiga adress,

- den ansvarige chefens namn,

- verksamhetens art,

- typ av produktion eller förvaring,

- uppgift om de ämnen eller den kategori av ämnen enligt bilagorna 2 och 3 som ingår i verksamheten.

4. Medlemsstaterna skall vidare se till att verksamhetsidkaren senast den 8 juli 1989 kompletterar deklarationen enligt punkt 3 andra stycket med uppgifter och informationer enligt artikel 5. Verksamhetsidkarna skall normalt vara skyldiga att inkomma med en sådan tilläggsdeklaration till behörig myndighet. Medlemsstaterna har emellertid rätt att inte obligatoriskt avkräva verksamhetsidkarna en sådan tilläggsdeklaration. I sådant fall skall deklarationen insändas till den behöriga myndigheten när denna uttryckligen begär det.

Artikel 10

1. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att verksamhetsidkaren, om en storolycka inträffar, blir skyldig att omgående

a) informera behöriga myndigheter enligt artikel 7,

b) förse dem med följande information så snart den finns tillgänglig:

- omständigheterna kring olyckan,

- farliga ämnen enligt artikel 1.2 d som är aktuella,

- de uppgifter som finns tillgängliga för att bedöma olyckans konsekvenser för människor och miljö,

- de räddningsåtgärder som vidtagits,

c) informera dem om åtgärder som planerats

- för att lindra följderna av olyckan på medellång och lång sikt,

- för att förhindra att en sådan olycka skall kunna inträffa igen.

2. Medlemsstaterna skall ålägga behöriga myndigheter

a) att säkerställa att alla räddningsåtgärder samt medel- och långsiktiga åtgärder som kan visa sig nödvändiga vidtas,

b) att om möjligt samla in den information som behövs för att kunna göra en komplett analys av storolyckan och eventuellt lämna rekommendationer.

Artikel 11

1. Medlemsstaterna skall snarast möjligt informera kommissionen om storolyckor som inträffar på deras territorier och förse den med de informationer som närmare anges i bilaga 6 så snart de finns tillgängliga.

2. Medlemsstaterna skall informera kommissionen om namnet på det organ som kan ha relevanta kunskaper om storolyckor och som kan ge råd till behöriga myndigheter i de övriga medlemsstaterna, om de måste hjälpa till vid en sådan olycka.

3. Medlemsstaterna kan till kommissionen anmäla varje ämne som de anser böra tillfogas till bilagorna 2 och 3 samt alla åtgärder som de eventuellt har vidtagit beträffande sådana ämnen. Kommissionen skall vidarebefordra denna information till de övriga medlemsstaterna.

Artikel 12

Kommissionen skall upprätta och ställa till medlemsstaternas förfogande en förteckning över samtliga storolyckor som har inträffat inom medlemsstaternas territorier samt en analys av orsakerna till sådana olyckor, de erfarenheter som samlats och de åtgärder som vidtagits för att göra det möjligt för medlemsstaterna att använda denna information i förebyggande syfte.

Artikel 13

1. De informationer som inhämtas från behöriga myndigheter respektive erhålls enligt artiklarna 5, 6, 7, 9, 10 och 12 och från kommissionen enligt artikel 11 får endast användas för det ändamål som de begärts in för.

2. Detta direktiv skall emellertid inte hindra en medlemsstat från att ingå avtal med tredje land om utbyte av interna informationer utöver sådana informationer som inhämtats genom det system för informationsutbyte som införts inom gemenskapen i enlighet med detta direktiv.

3. Kommissionen och dess tjänstemän och övriga anställda får inte sprida den information de erhåller inom ramen för detta direktiv. Samma krav skall gälla för tjänstemän och övriga anställda på de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna vad avser all information de får från kommissionen.Sådana informationer kan emellertid utlämnas

- enligt artiklarna 12 och 18,

- om en medlemsstat utför eller godkänner publicering av information rörande den egna medlemsstaten.

4. Punkterna 1, 2 och 3 skall inte hindra kommissionen från att publicera allmänna statistiska uppgifter eller information i säkerhetsfrågor som inte innehåller några specifika detaljer rörande vissa företag eller grupper av företag och inte strider mot affärssekretessen.

Artikel 14

De ändringar som erfordras för att anpassa bilaga 5 till den tekniska utvecklingen skall vidtas enligt det tillvägagångssätt som beskrivs i artikel 16.

Artikel 15

1. För tillämpning av artikel 14 skall härmed utses en kommitté med uppgift att anpassa detta direktiv till den tekniska utvecklingen (i det följande kallad "kommittén"). Den skall bestå av representanter från medlemsstaterna och ledas av en representant från kommissionen.

2. Kommittén skall själv bestämma sin arbetsordning.

Artikel 16

1. När förfarandet enligt denna artikel skall följas, skall ordföranden hänvisa ärenden till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av en företrädare från någon medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom en tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med 45 rösters majoritet, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt artikel 148.2 i fördraget. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det har tillstyrkts av kommittén.

b) Om förslaget inte har tillstyrkts av kommittén eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

c) Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader efter det att förslaget mottagits, skall kommissionen själva besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 17

Detta direktiv skall inte begränsa medlemsstaternas rätt att tillämpa eller fatta beslut om administrativa eller legislativa åtgärder för att säkerställa ett bättre skydd för människan och miljön än det som bestämmelserna i detta direktiv medför.

Artikel 18

Medlemsstaterna och kommissionen skall utbyta informationer om de erfarenheter man samlar med avseende på förebyggande av storolyckor och minimering av deras konsekvenser. Denna information skall särskilt handla om hur bestämmelserna i detta direktiv fungerar. Fem år efter anmälan av detta direktiv skall kommissionen till rådet och Europaparlamentet överlämna en rapport om dess tillämpning, vilken kommissionen skall sammanställa på basis av detta informationsutbyte.

Artikel 19

Senast den 8 januari 1986 skall rådet på kommissionens förslag revidera bilagorna 1, 2 och 3.

Artikel 20

1. Medlemsstaterna skall senast den 8 januari 1984 vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa bestämmelserna i detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 21

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 24 juni 1982.

På rådets vägnar

F. AERTS

Ordförande

(1) EGT nr C 212, 24.8.1979, s. 4.,

(2) EGT nr C 175, 14.7.1980, s. 48.

(3) EGT nr C 182, 21.7.1980, s. 25.

(4) EGT nr C 112, 20.12.1973, s. 1.

(5) EGT nr C 139, 13.6.1977, s. 1.

(6) EGT nr C 165, 11.7.1978, s. 1.

(7) EGT nr L 185, 9.7.1974, s. 15.

BILAGA 1

INDUSTRIELLA ANLÄGGNINGAR SOM AVSES I ARTIKEL 1

1. - Anläggningar för tillverkning eller bearbetning av organiska eller oorganiska kemiska ämnen, särskilt för följande processer:

- alkylering

- aminering genom ammonolys

- karbonylering

- kondensering

- dehydrering

- förestring

- halogenering och framställning av halogener

- hydrering

- hydrolys

- oxidering

- polymerisering

- sulfonering

- avsvavling, framställning och omvandling av svavelhaltiga föreningar

- nitrering och framställning av kvävehaltiga föreningar

- framställning av fosforhaltiga föreningar

- sammansättning av bekämpningsmedel och läkemedel.

- Anläggningar för bearbetning av organiska och oorganiska kemiska ämnen, särskilt för följande processer:

- destillering

- extraktion

- upplösning

- blandning.

2. Anläggningar för destillering, raffinering eller annan bearbetning av råolja eller oljeprodukter.

3. Anläggningar för helt eller delvis omhändertagande av fasta eller flytande ämnen genom förbränning eller kemisk sönderdelning.

4. Anläggningar för framställning eller bearbetning av energigaser, till exempel LPG, LNG, SNG.

5. Anläggningar för torrdestillering av sten- eller brunkol.

6. Anläggningar för framställning av metaller eller icke-metaller enligt våtmetoden eller med elektrisk energi.

BILAGA 2

FÖRVARING I ANDRA ANLÄGGNINGAR ÄN DE SOM AVSES I BILAGA 1 ('ENDAST FÖRVARING')

Nedanstående mängduppgifter gäller för en anläggning eller en grupp av anläggningar som tillhör samma tillverkare, om avståndet mellan de enskilda anläggningarna inte är tillräckligt för att under förutsägbara omständigheter undvika all tänkbar ökning av riskerna för storolyckor. Dessa mängduppgifter gäller alltid för en grupp av flera anläggningar som tillhör samma tillverkare, om avståndet mellan de enskilda anläggningarna underskrider cirka 500 m.

>Plats för tabell>

BILAGA 3

LISTA ÖVER ÄMNEN FÖR VILKA ARTIKEL 5 ÄGER TILLÄMPNING

Nedanstående mängduppgifter gäller för en anläggning eller en grupp av anläggningar som tillhör samma tillverkare, om avståndet mellan de enskilda anläggningarna inte är tillräckligt för att under förutsägbara omständigheter undvika all tänkbar ökning av riskerna för storolyckor. Dessa mängduppgifter gäller alltid för en grupp av flera anläggningar som tillhör samma tillverkare, om avståndet mellan de enskilda anläggningarna underskrider cirka 500 m.

>Plats för tabell>

BILAGA 4

RIKTVÄRDESKRITERIERa) Mycket giftiga ämnen- ämnen som motsvarar första raden i nedanstående tabell,- ämnen som motsvarar andra raden i nedanstående tabell och som på grund av sina fysikaliska och kemiska egenskaper kan medföra risk för liknande storolyckor som de ämnen som nämns i första raden:>Plats för tabell>

b) Andra giftiga ämnenÄmnen med den akuta giftighet som framgår av nedanstående tabell och som har sådana fysikaliska och kemiska egenskaper att de kan medföra risk för storolyckor:>Plats för tabell>

c) Brandfarliga ämneni) Brandfarliga gaserÄmnen som i gasformigt tillstånd vid normalt tryck och när de blandas med luft blir brandfarliga och vilkas kokpunkt vid normalt tryck ligger på en temperatur av 20°C eller därunder.ii) Mycket brandfarliga vätskorÄmnen vars flampunkt ligger under 21°C och vars kokpunkt vid normalt tryck ligger över 20°C.iii) Brandfarliga vätskorÄmnen vars flampunkt ligger under 55°C och som förblir flytande under tryck, när särskilda processbetingelser, t.ex. högt tryck och hög temperatur, kan medföra risk för storolyckor.d) Explosiva ämnenÄmnen som i kontakt med eld kan explodera eller som är känsligare för stötar eller friktion än dinitrobensen.

BILAGA 5

UPPGIFTER OCH INFORMATIONER SOM SKALL LÄMNAS I SAMBAND MED ANMÄLAN ENLIGT ARTIKEL 5

Om någon av nedanstående frågor inte kan besvaras eller om det anses onödigt att besvara dem, skall skälen till detta anges.

1. ÄMNETS IDENTITET

Kemisk beteckning

CAS-nummer

Beteckning enligt IUPAC:s nomenklatur

Övriga beteckningar

Empirisk formel

Ämnets sammansättning

Renhetsgrad

Viktigaste föroreningar och procentsatser

Detekterings- och bestämningsmetoder som anläggningen förfogar över

Beskrivning av de metoder som används eller litteraturhänvisningar

Metoder och förebyggande åtgärder som verksamhetsidkaren planerat för hantering, lagring och brand.

Verksamhetsidkarens åtgärdsplan avseende oavsiktliga utsläpp.

Tillverkarens möjligheter att oskadliggöra ämnet.

2. KORTFATTAD RISKBESKRIVNING

- För människor:

- omedelbara risker . . .

- fördröjda risker . . .

- För miljön:

- omedelbara risker . . .

- fördröjda risker . . .

BILAGA 6

UPPGIFTER SOM MEDLEMSSTATERNA SKALL RAPPORTERA TILL KOMMISSIONEN ENLIGT ARTIKEL 11

RAPPORT OM STOROLYCKA

Medlemsstat:

Myndighet som lämnar rapporten:

Adress:

1. Allmänna uppgifter

Datum och tidpunkt för storlyckan:

Land, region, etc:

Adress:

Typ av industriell verksamhet:

2. Typ av storolycka

Explosion Brand Utsläpp av farliga ämnen Ämne/n/ som släppts ut:

3. Redogörelse för omständigheterna kring storolyckan

4. Räddningsåtgärder som vidtagits

5. Orsak/er/ till storolyckan

Känd/a/:

(exakta uppgifter)

Okänd/a/:

Information följer så snart som möjligt

6. Skadornas art och omfattning

a) Inom anläggningen

- Personskador

. . . . . dödsfall

. . . . . skadade

. . . . . förgiftningsfall

- Personer som utsatts för storolyckan

. . . . .

- Materiella skador

- Faran ej över

- Faran över

b) Utanför anläggningen

- Personskador

. . . . . dödsfall

. . . . . skadade

. . . . . förgiftningsfall

- Personer som utsatts för storolyckan

. . . . .

- Materiella skador

- Skador på miljön

- Faran ej över

- Faran över

7. Åtgärder på medellång och lång sikt, framför allt sådana åtgärder som syftar till att förhindra att liknande storolyckor inträffar igen (anges i den mån sådana informationer finns tillgängliga).

BILAGA 7

FÖRKLARING BETRÄFFANDE ARTIKEL 8

Medlemsstaterna skall inom ramen för sina bilaterala förbindelser samråda med varandra om de åtgärder som är nödvändiga för att förebygga storolyckor i industriella verksamheter som anmälts enligt artikel 5 samt för att begränsa följderna av sådana olyckor för människor och miljö. Beträffande nya anläggningar skall detta samråd äga rum inom de tidsgränser som anges i artikel 5.2.