Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31988L0610.pdf

31988L0610

Rådets direktiv 88/610/EEG av den 24 november 1988 om ändring av direktiv 82/501/EEG om risker för storolyckor i vissa industriella verksamheterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 336 , 07/12/1988 s. 0014 - 0018

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 9 s. 0039

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 9 s. 0039RÅDETS DIREKTIV av den 24 november 1988 om ändring av direktiv 82/501/EEG om risker för storolyckor i vissa industriella verksamheter (88/610/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 130 S i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Till skydd för människor och miljö är det nödvändigt att skärpa bestämmelserna i direktiv 82/501/EEG(4), i dess lydelse enligt direktiv 87/216/EEG(5), med avseende på förvaring av farliga ämnen eller produkter.

Med denna ändring av direktiv 82/501/EEG utvidgas och skärps bestämmelserna i dess bilaga 2 vad avser förvaring av farliga ämnen eller produkter i förpackat eller oförpackat tillstånd.

Förvaringen av farliga ämnen eller produkter kan medföra risk för storolycka vare sig förvaringen äger rum i samband med en industriell verksamhet eller separat eller i en anläggning utan att ingå i en industriell verksamhet.

Kraven på förvaring av farliga ämnen eller produkter, för vilka direktiv 82/501/EEG skall äga tillämpning, kan identifieras genom en lista över kemiska ämnen eller en lista över riskkategorier enligt de klassificerings- och etiketteringskrav som fastställts i andra relevanta gemenskapsdirektiv, tillsammans med ämnenas respektive gränsvärden. Sådana ämnes- eller produktkategorier bör vara: 'mycket giftiga`, 'giftiga`, 'explosiva`, 'oxiderande`, 'ytterst brandfarliga` och 'mycket brandfarliga`.

Bestämmelserna i artikel 8 i riktlinje 82/501/EEG beträffande information till allmänheten behöver skärpas och preciseras bättre för att säkerställa att alla de personer som skulle kunna drabbas, om en storolycka inträffar i en enligt artikel 5 i nämnda direktiv anmäld industriell verksamhet, på ett tillfredsställande och effektivt och för hela gemenskapen harmoniserat sätt hålls informerade i alla frågor rörande säkerheten. Det område och de personer som skulle kunna drabbas definieras med hänsyn till det slag, den omfattning och de förutsägbara följder en storolycka i samband med de industriella verksamheterna kan ha.

Det är nödvändigt att innehållet i informationen enligt artikel 8 i direktiv 82/501/EEG klart specificeras. För att lindra följderna av en storolycka måste berörda personer vara informerade om de potentiella riskerna och de åtgärder som måste vidtas. En sådan information skall aktivt och utan anmaning förmedlas till berörda personer via allmänna informationsmedier som exempelvis broschyrer eller anslagstavlor.

I sin resolution av den 24 november 1986 uppdrog rådet åt kommissionen att se över gemenskapens åtgärder för att hindra storolyckor och för att begränsa följderna av dem samt att vid behov lägga fram lämpliga förslag.

Kommissionen skall lägga fram ett förslag till en fullständig och systematisk omarbetning av bilagorna till direktiv 82/501/EEG så snart ytterligare erfarenheter har samlats.

Rådgivande kommittén för arbetarskyddsfrågor, som bildades enligt beslut 74/325/EEG(6), har konsulterats.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 82/501/EEG ändras härmed enligt följande:

1. Artikel 8.1 skall ersättas med följande:

"1. Medlemsstaterna skall se till att information om säkerhetsåtgärder och om rätta åtgärder i händelse av en storolycka på lämpligt sätt och utan anmaning meddelas de personer som skulle kunna drabbas, om en storolycka inträffar i en enligt artikel 5 anmäld industriell verksamhet. Denna information skall upprepas och uppdateras med lämpliga tidsintervall. Den skall också göras tillgänglig för allmänheten.

Denna information skall innehålla de uppgifter som anges i bilaga 7."

2. Bilaga 2 skall ersättas med bilaga A till detta direktiv.

3. Bilaga 4 skall kompletteras enligt följande:

"e) Oxiderande ämnen:

Ämnen, som orsakar exoterma reaktioner med hög energi vid kontakt med andra ämnen, särskilt brandfarliga ämnen."

4. Bilaga 7 som ingår i bilaga B i detta direktiv skall tillfogas.

Artikel 2

1. För befintliga industriella verksamheter som, sedan detta direktiv antagits, för första gången omfattas av bestämmelserna i direktiv 82/501/EEG skall detta direktiv gälla senast fr.o.m. den 1 juni 1991.

2. I fall enligt punkt 1 skall deklaration enligt artikel 9.3 i direktiv 82/501/EEG insändas till behörig myndighet senast den 1 juni 1991 och tilläggsdeklaration enligt artikel 9.4 i direktiv 82/501/EEG insändas till behörig myndighet senast den 1 juni 1994.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 juni 1990. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 24 november 1988.

På rådets vägnar

V. KEDIKOGLOU

Ordförande

(1) EGT nr C 119, 6.5.1988, s. 2.

(2) EGT nr C 290, 14.11.1988.

(3) EGT nr C 208, 8.8.1988, s. 5.

(4) EGT nr L 230, 5.8.1982, s. 1.

(5) EGT nr L 85, 28.3.1987, s. 36.

(6) EEG nr L 185, 9.7.1974, s. 15.

BILAGA A

"BILAGA 2

FÖRVARING AV ANDRA ÄMNEN ÄN DE SOM NÄMNS I BILAGA 3 I SAMBAND MED EN ANLÄGGNING ENLIGT BILAGA 1

Denna bilaga avser förvaring, separat eller ingående i en verksamhet, av farliga ämnen och/eller produkter på en plats, i en anläggning, på en tomt, i en byggnad eller inom ett område, om denna plats tjänar som förvaringsplats, med undantag för de fall då förvaringen äger rum i samband med en anläggning som omfattas av bilaga 1 och ämnena i fråga finns upptagna i bilaga 3.

De mängder som anges i delarna I och II nedan avser alla lager eller lagerkomplex som tillhör samma verksamhetsidkare, om avståndet mellan lagerplatserna inte är tillräckligt för att under förutsägbara omständigheter förhindra att riskerna för en storolycka ökar. Dessa mängder gäller alltid för varje grupp av förvaringsplatser som tillhör samma verksamhetsidkare, om avståndet mellan de enskilda förvaringsplatserna understiger 500 m.

De mängder som skall gälla avser de maximala mängderna av ämnet som förvaras eller kan förvaras vid en viss tidpunkt.

DEL I

Lista över ämnen

Om ett ämne (eller en ämnesgrupp) enligt del I också faller inom en kategori i del II, skall mängdangivelserna i del I gälla.

>Plats för tabell>

DEL II

Kategorier av ämnen och produkter som inte nämns i del I

Mängderna för de olika ämnena och produkterna(1) som tillhör samma kategori skall adderas. Om mer än en kategori anges i samma post, skall mängderna för samtliga ämnen och produkter i de angivna kategorierna i denna post adderas.

>Plats för tabell>

(1) Produkter är blandningar och lösningar som består av två eller flera ämnen (direktiv 79/831/EEG).

BILAGA B

"BILAGA 7

INFORMATION SOM MED TILLÄMPNING AV ARTIKEL 8.1 SKALL MEDDELAS ALLMÄNHETEN

a) Företagets namn och adress.

b) Namnet på den person som lämnar informationen samt dennes funktion.

c) Intygande om att lagar och andra författningar för uppfyllande av direktivet gäller för den plats där verksamheten bedrivs och att anmälan enligt artikel 5 eller åtminstone deklaration enligt artikel 9.3 har inlämnats till behörig myndighet.

d) En enkel beskrivning av den verksamhet som utförs på platsen.

e) Gängse beteckning eller, vid lagring enligt del II bilaga 2, generisk beteckning eller allmän riskklassificering för de ämnen och produkter som finns på företagets område och som skulle kunna orsaka en storolycka samt uppgift om deras viktigaste farliga egenskaper.

f) Allmän information om vilka risker för storolyckor som föreligger, inklusive potentiella följdverkningar av dem för människor och miljö.

g) Tillräcklig information om hur allmänheten i omgivningen skall varnas och informeras i fall en olycka skulle inträffa.

h) Tillräcklig information om hur allmänheten i omgivningen skall handla och uppträda i fall en olycka skulle inträffa.

i) Intygande om att verksamhetsidkaren är skyldig att vidta lämpliga åtgärder inom företagsområdet, inklusive samverka med räddningstjänsten, för att kunna hantera olyckor och minimera följdverkningarna av dem.

j) Redovisning av en åtgärdsplan för företagets omgivning som utarbetats för att hantera de följdverkningar en olycka kan ha i företagets omgivning. Denna bör innehålla en uppmaning att efterfölja anvisningar eller krav från räddningstjänstens sida i samband med en olycka.

k) Detaljerade uppgifter om var ytterligare information kan inhämtas med hänsyn till respektive nationell lagstiftnings gällande sekretesskrav."