Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31998D0433.pdf

31998D0433

98/433/EG: Kommissionens beslut av den 26 juni 1998 om harmoniserade kriterier för undantag i enlighet med artikel 9 i rådets direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår [delgivet med nr K(1998) 1758] (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 192 , 08/07/1998 s. 0019 - 0020KOMMISSIONENS BESLUT av den 26 juni 1998 om harmoniserade kriterier för undantag i enlighet med artikel 9 i rådets direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår [delgivet med nr K(1998) 1758] (Text av betydelse för EES) (98/433/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

med beaktande av rådets direktiv 96/82/EG av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (1), särskilt artikel 9 i detta, och

av följande skäl:

I artikel 9 i direktiv 96/82/EG fastställs att medlemsstaterna skall se till att verksamhetsutövarna för vissa verksamheter lägger fram säkerhetsrapporter.

I artikel 9.6 a i direktiv 96/82/EG fastställs att när den behöriga myndigheten är övertygad om att varken vissa särskilda ämnen inom anläggningen eller någon del av själva anläggningen skulle kunna åstadkomma fara för allvarliga olyckshändelser, får medlemsstaten i enlighet med de kriterier som avses i punkt b begränsa kraven på upplysningar i säkerhetsrapporterna till sådana som har samband med förebyggande av kvarstående fara för allvarliga olyckshändelser och begränsning av dessas följder för människor och miljö.

Fastställandet av mängden farliga ämnen för tillämpning av artikel 9 i direktiv 96/82/EG påverkas inte av dessa kriterier.

I artikel 9.6 b i direktiv 96/82/EG fastställs att kommissionen innan detta direktiv genomförs och enligt det förfarande som anges i artikel 16 i rådets direktiv 82/501/EEG av den 24 juni 1982 om risker för storolyckor i vissa industriella verksamheter (2), skall fastställa harmoniserade kriterier för den behöriga myndighetens beslut att en verksamhet inte kan åstadkomma fara för en allvarlig olyckshändelse i den mening som avses i punkt a.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut överensstämmer med yttrandet från den kommitté som upprättats i enlighet med artikel 16 i direktiv 82/501/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de syften som avses i artikel 9.6 i direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår antar kommissionen härmed de harmoniserade kriterier som anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 juni 1998.

På kommissionens vägnar

Ritt BJERREGAARD

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 10, 14.1.1997.

(2) EGT L 230, 5.8.1982. Ändrat genom direktiv 87/216/EEG (EGT L 85, 28.3.1987), direktiv 88/610/EEG (EGT L 336, 7.12.1988) och direktiv 91/692/EEG (EGT L 377, 31.12.1991).

BILAGA

Harmoniserade kriterier för undantag i enlighet med artikel 9 i rådets direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår

Undantag enligt artikel 9.6 kan medges om minst ett av följande generiska kriterier är uppfyllt.

1. Ämnets fysikaliska tillstånd

Ämnen i fast form vilka inte kan avge materia eller energi som skulle kunna åstadkomma fara för allvarliga olyckshändelser, vare sig under normala förhållanden eller under någon form av onormala förhållanden som rimligen kan förutses.

2. Inneslutning och mängder

Ämnen som är förpackade eller inneslutna på sådant sätt och i sådan mängd att det största möjliga utsläppet under inga förhållanden kan åstadkomma fara för allvarliga olyckshändelser.

3. Placering och mängder

Ämnen som finns i sådana mängder och på sådana avstånd till andra farliga ämnen (inom eller utanför verksamheten) att de varken kan åstadkomma fara för en allvarlig olyckshändelse av sig själva eller leda till en allvarlig olyckshändelse där andra farliga ämnen ingår.

4. Klassificering

Ämnen som definieras som farliga ämnen på grund av sin generiska klassificering i bilaga I del 2 till direktiv 96/82/EG, men som inte kan åstadkomma fara för allvarliga olyckshändelser och för vilka den generiska klassificeringen därför inte är adekvat för detta ändamål.