Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31999D0314.pdf

31999D0314

1999/314/EG: Kommissionens beslut av den 9 april 1999 om frågeformuläret avseende rådets direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår [delgivet med nr K(1999) 856] (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 120 , 08/05/1999 s. 0043 - 0045KOMMISSIONENS BESLUT

av den 9 april 1999

om frågeformuläret avseende rådets direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår

[delgivet med nr K(1999) 856]

(Text av betydelse för EES)

(1999/314/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 96/82/EG av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår(1), särskilt artikel 19.4 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 91/692/EEG av den 23 december 1991 om att standardisera och rationalisera rapporteringen om genomförandet av vissa direktiv om miljön(2), och

av följande skäl:

Enligt artikel 19.4 i direktiv 96/82/EG skall medlemsstaterna vart tredje år lämna rapporter om genomförandet av detta. Denna rapport måste utarbetas på grundval av ett frågeformulär eller utkast som upprättats av kommissionen i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 6 i direktiv 91/692/EEG.

Treårsperioden bör sträcka sig från och med år 2000 till och med år 2002.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som upprättas genom artikel 6 i direktiv 91/692/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed antas det frågeformulär som återfinns i bilagan.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall, i enlighet med frågeformuläret i bilagan, upprätta en rapport för perioden 2000-2002.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 9 april 1999.

På kommissionens vägnar

Ritt BJERREGAARD

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 10, 14.1.1997, s. 13.

(2) EGT L 377, 31.12.1991, s. 48.

BILAGA

Frågeformulär angående rådets direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (SEVESO II)

Inledande kommentarer

Detta frågeformulär har utarbetats för att bistå medlemsstaterna och kommissionen då de utbyter information enligt artikel 19 i rådets direktiv 96/82/EG. Enligt artikel 19.4 i direktivet skall medlemsstaterna vart tredje år lämna en rapport till kommissionen angående de verksamheter som omfattas av artiklarna 6 och 9 (verksamheter i det s.k. övre skiktet).

Medlemsstaterna skall överlämna en rapport för varje treårsperiod, senast nio månader efter rapporteringsperiodens slut. Rapporten bör omfatta uppgifter för varje år i rapporteringsperioden. Den rapport som omfattar perioden 1997-1999 måste överlämnas före utgången av september år 2000.

1. Allmän information

Det totala antalet verksamheter som omfattas av artiklarna 6 och 9 i direktivet (verksamhet i det s.k. övre skiktet).

2. Säkerhetsrapporter

a) Det totala antalet verksamheter från vilka säkerhetsrapporter överlämnats enligt artikel 9 i direktivet.

b) Det totala antalet verksamheter för vilka säkerhetsrapporter har granskats av de behöriga myndigheterna och slutsatserna meddelats verksamhetsutövaren för att uppfylla skyldigheterna i artikel 9.4.

3. Planer för räddningsinsatser

a) Hur många verksamheter har interna planer för räddningsinsatser, vilket krävs enligt artikel 11.1 a i direktivet?

b) Hur många verksamhetsutövare har lämnat nödvändiga upplysningar till de behöriga myndigheterna för att dessa skall kunna upprätta en extern plan för räddningsinsatser, enligt artikel 11.1 b i direktivet?

c) För hur många verksamheter har externa planer för räddningsinsatser upprättats av de utsedda myndigheterna, enligt artikel 11.1 c i direktivet?

d) I hur många fall har de behöriga myndigheterna, mot bakgrund av den information som lämnas i säkerhetsrapporten, beslutat att bestämmelserna om kravet att det skall upprättas en extern plan för räddningsinsatser inte är tillämpliga, enligt artikel 11.6?

4. Dominoeffekter

a) För hur många verksamheter eller grupper av verksamheter har det fastställts att sannolikheten och möjligheten för eller konsekvenserna av en allvarlig olyckshändelse är högre på grund av verksamheternas lokalisering och närhet till varandra, enligt direktivets artikel 8.1 om dominoeffekt?

b) I hur många sådana fall som avses i punkt a) ovan har relevant information utbytts, enligt artikel 8.2 a i direktivet?

c) I hur många sådana fall som avses i punkt a) ovan bedrivs samarbete för att informera allmänheten och den behöriga myndigheten, enligt artikel 8.2 b?

5. Fysisk planering

Hur många verksamheter i det övre skiktet har beaktats vid utvecklingen av strategierna för markanvändning, enligt artikel 12.1?

6. Information om säkerhetsåtgärder

a) För hur många verksamheter har information lämnats till allmänheten, enligt artikel 13.1?

b) I hur många fall har de behöriga myndigheterna lämnat andra medlemsstater tillräcklig information för att de skall kunna utarbeta planer för räddningsinsatser, enligt artikel 13.2?

c) I hur många fall har de behöriga myndigheterna lämnat information till andra medlemsstater angående verksamheter som man anser inte skulle kunna orsaka fara för en allvarlig olyckshändelse utanför sitt område, enligt artikel 13.3?

d) Hur många säkerhetsrapporter har gjorts tillgängliga för allmänheten, enligt artikel 13.4 i direktivet?

7. Driftförbud

I hur många fall har de behöriga myndigheterna enligt artikel 17.1 förbjudit drift eller idrifttagande av en verksamhet, en anläggning eller ett lager som omfattas av artikel 9?

8. Tillsyn

a) Vid hur många verksamheter i det övre skiktet har det genomförts tillsyn, enligt artikel 18.1?

b) Hur många verksamheter i det övre skiktet

- omfattas av ett tillsynsprogram som grundas på en systematisk bedömning?

- omfattas av ett tillsynsprogram som grundas på minst en tillsyn på platsen var tolfte månad?