Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32002D0605.pdf

32002D0605

2002/605/EG: Kommissionens beslut av den 17 juli 2002 om frågeformulär gällande rådets direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår [delgivet med nr K(2002) 2656]Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 195 , 24/07/2002 s. 0074 - 0080Kommissionens beslut

av den 17 juli 2002

om frågeformulär gällande rådets direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår

[delgivet med nr K(2002) 2656]

(2002/605/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 96/82/EG av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår(1), särskilt artikel 19.4 i detta, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 19.4 i direktiv 96/82/EG skall medlemsstaterna vart tredje år rapportera om genomförandet av detta direktiv.

(2) Rapporten skall upprättas på grundval av ett frågeformulär eller utkast som kommissionen utarbetat, i enlighet med det förfarande som anges i artikel 6 i direktiv 91/692/EEG av den 23 december 1991 om att standardisera och rationalisera rapporteringen om genomförandet av vissa direktiv om miljön(2).

(3) Treårsperioden bör omfatta åren 2003-2005.

(4) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som upprättats genom artikel 6 i direktiv 91/692/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Frågeformuläret i bilagan antas härmed.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall utarbeta en rapport för perioden 2003-2005, i överensstämmelse med frågeformuläret i bilagan.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall lämna treårsrapporten till kommissionen senast den 30 september 2006.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 juli 2002.

På kommissionens vägnar

Margot Wallström

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 10, 14.1.1997, s. 13.

(2) EGT L 377, 31.12.1991, s. 48.

BILAGA

Frågeformulär gällande treårsrapporten omnämnd i artikel 19.4 i rådets direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (Seveso II)

1. Allmän information

a) Vilka är de viktigaste behöriga myndigheter som ansvarar för genomförandet av Seveso II-direktivet, och vilka är deras huvudsakliga uppgifter?

b) För vart och ett av de tre åren i rapporteringsperioden(1):

i) Hur många verksamheter omfattades av de bestämmelser som införlivar artikel 6, men inte de bestämmelser som införlivar artikel 9? (Verksamheter på den lägre kravnivån)

ii) Hur många verksamheter omfattades av de bestämmelser som införlivar artikel 9? (Verksamheter på den högre kravnivån)

iii) Hur många verksamheter som tidigare inte omfattades av direktivet omfattas nu på den lägre kravnivån, på grund av ändringar av direktivet eller systemet för klassificering av farliga ämnen? (Verksamheter som inte omfattades av direktivet, men som nu till följd av en lagändring, för första gången innevarande år, omfattas av bestämmelserna för verksamheter på den lägre kravnivån)

iv) Hur många verksamheter som tidigare inte omfattades av Seveso-direktivet omfattas nu på den högre kravnivån, på grund av ändringar av direktivet eller klassificeringssystemet för farliga ämnen? (Verksamheter som inte omfattades av direktivet, men som nu omfattas av bestämmelserna för verksamheter på den högre kravnivån)

v) Hur många verksamheter som tidigare omfattades av Seveso-direktivets bestämmelser för verksamheter på den lägre kravnivån omfattas nu på den högre kravnivån, på grund av ändringar av direktivet eller klassificeringssystemet för farliga ämnen? (Verksamheter på den lägre kravnivån som nu omfattas på den högre kravnivån)

vi) Hur många verksamheter som tidigare omfattades av Seveso-direktivets bestämmelser för verksamhet på den lägre kravnivån omfattas inte längre av direktivet, på grund av ändringar av direktivet eller klassificeringssystemet för farliga ämnen? (Verksamheter på den lägre kravnivån som inte längre omfattas av bestämmelserna i Seveso-direktivet)

vii) Hur många verksamheter som tidigare omfattades av Seveso-direktivets bestämmelser för verksamheter på den högre kravnivån omfattas nu på den lägre kravnivån, på grund av ändringar av direktivet eller klassificeringssystemet för farliga ämnen?

viii) Hur många verksamheter som tidigare omfattades av Seveso-direktivets bestämmelser för verksamheter på den högre kravnivån omfattas inte längre av direktivet, på grund av ändringar av direktivet eller klassificeringssystemet för farliga ämnen? (Verksamheter på den högre kravnivån som inte längre omfattas av bestämmelserna i Seveso-direktivet)

2. Säkerhetsrapporter

a) Vilket är det totala antal verksamheter som omfattas av artikel 9 och som i slutet av vart och ett av åren i rapporteringsperioden ännu inte lämnat in någon säkerhetsrapport (sedan direktivets ikraftträdande)?

b) För hur många verksamheter på den högre kravnivån gäller den 31 december 2005 respektive alternativ:

i) Säkerhetsrapporten har senast uppdaterats före den 1 januari 2003.

ii) Säkerhetsrapporten har senast uppdaterats under 2003.

iii) Säkerhetsrapporten har senast uppdaterats under 2004.

iv) Säkerhetsrapporten har senast uppdaterats under 2005.

v) Det är inte känt när den senaste uppdateringen gjordes.

c) Hur lång tid tar det i genomsnitt från det att säkerhetsrapporten inkommer till det att verksamhetsutövaren får besked om slutsatserna?

d) Det är frivilligt att svara på denna fråga. När det gäller översynen av säkerhetsrapporten, som skall göras enligt artikel 9.5, får verksamhetsutövaren se över rapporten och besluta sig för att inte omarbeta den. Om så är fallet, för hur många verksamheter på den högre kravnivån gäller den 31 december 2005 respektive alternativ:

i) Säkerhetsrapporten har senast setts över före den 1 januari 2003 och översynen resulterade inte i någon omarbetning av rapporten.

ii) Säkerhetsrapporten har senast setts över under 2003 och översynen resulterade inte i någon omarbetning av säkerhetsrapporten.

iii) Säkerhetsrapporten har senast setts över under 2004 och översynen resulterade inte i någon omarbetning av säkerhetsrapporten.

iv) Säkerhetsrapporten har senast setts över under 2005 och översynen resulterade inte i någon omarbetning av säkerhetsrapporten.

v) Det är inte känt när den senaste översynen gjordes.

3. Planer för räddningsinsatser

1. För hur många verksamheter på den högre kravnivån saknas(2) en intern plan för räddningsinsatser, i enlighet med kraven i artikel 11.1 a i direktivet?

2. För hur många verksamheter på den högre kravnivån finns det en intern plan för räddningsinsatser, i enlighet med kraven i artikel 11.1 a i direktivet?

3. För hur många verksamheter på den högre kravnivån håller det på att göras en bedömning av situationen när det gäller interna planer för räddningsinsatser?

4. För hur många verksamheter på den högre kravnivån har de utsedda myndigheterna, som avses i artikel 11.1 c i direktivet, inte utarbetat externa planer för räddningsinsatser? (En kort förklaring bör lämnas om antalet inte är noll)

5. Ge en kort beskrivning av hur de externa planerna för räddningsinsatser testas (t.ex. partiella test, fullständiga test, test där räddningstjänsten deltar, test med datorstöd etc.) och ange de kriterier som tillämpas för att avgöra om en extern plan för räddningsinsatser har testats.

6. För hur många verksamheter på den högre kravnivån testades den externa planen för räddningsinsatser senast 2003?

7. För hur många verksamheter på den högre kravnivån testades den externa planen för räddningsinsatser senast 2004?

8. För hur många verksamheter på den högre kravnivån testades den externa planen för räddningsinsatser senast 2005?

9. I hur många fall beslutade de behöriga myndigheterna, mot bakgrund av informationen i säkerhetsrapporten, att skyldigheten att upprätta en extern plan för räddningsinsatser inte skall tillämpas, vilket är möjligt enligt artikel 11.6? Förklara och motivera kortfattat dessa fall.

4. Dominoeffekter

a) Ge allmän bakgrundsinformation om metoderna för att definiera de verksamheter eller grupper av verksamheter som avses i artikel 9.1.

b) Hur många grupper av verksamheter har identifierats vid vilka sannolikheten och möjligheten för eller konsekvenserna av en allvarlig olyckshändelse är större på grund av verksamheternas lokalisering och närhet till varandra, såsom avses i direktivets artikel 8.1 om dominoeffekter?

c) Hur många verksamheter ingår i genomsnitt i en grupp? (Frivilligt)

d) Hur många verksamheter ingår i den minsta gruppen? (Gruppen med det minsta antalet verksamheter) (Frivilligt)

e) Hur många verksamheter ingår i den största gruppen? (Gruppen med det största antalet verksamheter) (Frivilligt)

f) Vilken strategi följs för att säkerställa att relevant information utbyts på ett lämpligt sätt när det gäller verksamheter som kan påverkas av en dominoeffekt? Illustrera med ett eller två konkreta exempel och lyft fram de svårigheter som i praktiken uppstått.

5. Fysisk planering

Ge bakgrundsinformation om konkreta åtgärder som vidtagits för att uppnå målen i artikel 12 i allmänhet och för att säkerställa kontrollen av ny utveckling runt befintliga verksamheter liksom nya verksamheters lokalisering, i synnerhet.

6. Information om säkerhetsåtgärder

1. Hur många verksamheter informerade allmänheten vid minst ett tillfälle under perioden 2003-2005, i enlighet med artikel 13?

2. För hur många verksamheter har de behöriga myndigheterna gjort tillräcklig information tillgänglig för andra medlemsstater för att de skall kunna upprätta planer för räddningsinsatser, enligt kraven i artikel 13.2?

3. För hur många verksamheter har de behöriga myndigheterna tagit emot tillräcklig information från andra medlemsstater för att kunna upprätta planer för räddningsinsatser, enligt kraven i artikel 13.2?

4. I hur många fall har de behöriga myndigheterna lämnat information till andra medlemsstater om verksamheter som är belägna nära en annan medlemsstats territorium och som inte skulle kunna orsaka fara för en allvarlig olyckshändelse utanför sitt område, enligt artikel 13.3?

5. Beskriv kortfattat strategin för att informera allmänheten: Vem ansvarar för att informera allmänheten? På vilket sätt informeras allmänheten? Vem svarar för kostnaderna för sådan information? Görs det någon utvärdering av kostnaderna för att informera allmänheten? Görs informationen verkligen tillgänglig för allmänheten och hur kontrolleras detta? Görs det någon regelbunden kontroll av kvalitet och tillförlitlighet när det gäller strategin för att informera allmänheten, och i så fall, på vilket sätt?

7. Driftförbud

1. Vilka olika tvångsmedel kan tillämpas om lagstiftningen inte iakttas? (Till exempel förvaltningsrättliga åtgärder, böter eller vite, och driftförbud enligt artikel 17)

2. I hur många fall har var och en av dessa metoder använts?

8. Inspektioner

a) Ge en översikt över strategier och metoder för inspektion, bland annat en grov uppskattning av det antal arbetstimmar som inspektörerna behövt för att uppfylla direktivets krav, inspektörernas uppgifter och deras minimikvalifikationer.

b) Under vart och ett av de tre åren i rapporteringsperioden, hur många verksamheter på den högre kravnivån har inspekterats(3) minst en gång?

c) Under vart och att av de tre åren i rapporteringsperioden, hur många verksamheter på den lägre kravnivån har inspekterats minst en gång?

d) Hur många verksamheter på den högre kravnivån har inte inspekterats minst en gång under de tre åren 2003, 2004 och 2005?

e) Hur många verksamheter på den lägre kravnivån har inte inspekterats minst en gång under de tre åren 2003, 2004 och 2005?

9. Hamnar och rangerbangårdar (Frivilligt)

Medlemsstaterna får, i överensstämmelse med fördraget och gällande gemenskapslagstiftning, bibehålla eller besluta om lämpliga åtgärder när det gäller verksamhet som har samband med transport till lastkajer, kajer och rangerbangårdar och som inte omfattas av detta direktiv, för att säkerställa en säkerhetsnivå som motsvarar den som upprättas genom detta direktiv. Denna fråga, som det är frivilligt att besvara, syftar således till att det skall utbytas information om åtgärder som vidtagits och allvarliga olyckshändelser.

a) Ge en översikt över de olika åtgärder med anknytning till Seveso-direktivet (externa planer för räddningsinsatser, fysisk planering, information till allmänheten etc.) som i viss utsträckning är aktuella för hamnar och rangerbangårdar.

b) Hur många allvarliga olyckshändelser som uppfyller kriterierna för anmälan av olyckshändelser, enligt bilaga VI till direktivet, inträffade i en hamn?

c) Hur många allvarliga olyckshändelser som uppfyller kriterierna för anmälan av olyckshändelser, enligt bilaga VI till direktivet, inträffade på en rangerbangård?

>PIC FILE= "L_2002195SV.007801.TIF">

>PIC FILE= "L_2002195SV.007901.TIF">

>PIC FILE= "L_2002195SV.008001.TIF">

(1) Frågorna i-viii behöver endast besvaras av de medlemsstater som inte har lämnat in denna information till kommissionen genom SPIRS-systemet.

(2) Det förutsätts att en verksamhet har en intern plan för räddningsinsatser om de behöriga myndigheterna, på grundval av granskningen av säkerhetsrapporten, anser att det finns en sådan intern plan. Om inte andra faktorer visar på motsatsen kommer det att antas att en verksamhet inte har någon intern plan för räddningsinsatser, om en säkerhetsrapport inte har lämnats in eller om rapporten har granskats och inte ger belägg för att det finns en intern plan för räddningsinsatser. I de fall då en säkerhetsrapport inkommit men ännu inte granskats, skall det anges att situationen är under bedömning.

(3) I frågorna 8 b, 8 c, 8 d och 8 e, avser formuleringen "inspekterats" inspektioner som resulterat i att det utarbetats en rapport i enlighet med artikel 18.2 b.