Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32009D0010.pdf

10.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 6/64


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 2 december 2008

om fastställande av ett formulär för rapportering av allvarliga olyckshändelser i enlighet med rådets direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår

[delgivet med nr K(2008) 7530]

(Text av betydelse för EES)

(2009/10/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 96/82/EG av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (1), särskilt artikel 15.2,

efter att ha hört den kommitté som inrättats enligt artikel 22 i direktivet, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 14 i direktiv 96/82/EG ska medlemsstaterna se till att verksamhetsutövaren fullgör sina skyldigheter att snarast möjligt efter en allvarlig olyckshändelse informera den behöriga myndigheten. Enligt artikel 15.1 i direktivet ska medlemsstaterna snarast möjligt informera kommissionen om allvarliga olyckshändelser som inträffar på deras områden och som uppfyller kriterierna i bilaga VI till direktivet. Enligt artikel 15.2 i direktivet ska medlemsstaterna, så snart som informationen enligt artikel 14 har sammanställts, informera kommissionen om resultatet av sin analys av olyckshändelsen och om de rekommendationer som gjorts för förebyggande åtgärder i framtiden.

(2)

Den information som fordras enligt artikel 15.2 måste lämnas på ett formulär som utarbetats och uppdaterats i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 22 i direktivet.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 22 i direktivet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I syfte att tillämpa artikel 15.2 i direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår antas härmed det formulär för rapportering av allvarliga olyckshändelser som återfinns i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Med verkan från och med den 1 december 2008 ska medlemsstaterna tillhandahålla rapporter som innehåller information i enlighet med bilagan, genom att använda det register och det informationssystem som avses i artikel 19.2 i direktiv 96/82/EG.

Artikel 3

Den slutgiltiga tillämpningen av det formulär för rapportering av allvarliga olyckshändelser som återfinns i bilagan ska föregås av en fem månader lång provperiod som inleds den 1 december 2008.

Artikel 4

Om det under provperioden visar sig nödvändigt att ändra det formulär för rapportering av allvarliga olyckshändelser som återfinns i bilagan, ska detta beslut ändras enligt förfarandet i artikel 22 i direktivet.

Artikel 5

Sekretessbelagda uppgifter ska hanteras i enlighet med kommissionens beslut 2001/844/EG, EKSG, Euratom av den 29 november 2001 om ändring av de interna stadgarna (2).

Artikel 6

Medlemsstaternas rapporter ska endast innehålla de uppgifter som är tillgängliga för de behöriga myndigheterna.

Artikel 7

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2008.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 10, 14.1.1997, s. 13.

(2)  EGT L 317, 3.12.2001, s. 1.


BILAGA

Information som ska lämnas enligt artikel 15.2 i direktiv 96/82/EG

(När det hänvisas till registret och informationssystemet åsyftas kommissionens elektroniska databas för rapportering av allvarliga olyckshändelser som finns tillgänglig på http://mahbsrv.jrc.it)