Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52003PC0460.pdf

52003PC0460

Kommissionens yttrande i enlighet med artikel 251.2 tredje stycket c i EG-fördraget om Europaparlamentets ändringsförslag till Rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 96/82/EG av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår med ändring av kommissionens förslag enligt artikel 250.2 i EG-fördraget /* KOM/2003/0460 slutlig - CNS 2001/0257 */KOMMISSIONENS YTTRANDE i enlighet med artikel 251.2 tredje stycket c i EG-fördraget om Europaparlamentets ändringsförslag till rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 96/82/EG av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår MED ÄNDRING AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG enligt artikel 250.2 i EG-fördraget

2001/0257 (COD)

KOMMISSIONENS YTTRANDE i enlighet med artikel 251.2 tredje stycket c i EG-fördraget om Europaparlamentets ändringsförslag till rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 96/82/EG av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår

1. Inledning

Enligt artikel 251.2 tredje stycket c i EG-fördraget skall kommissionen yttra sig över de ändringar som Europaparlamentet föreslår vid den andra behandlingen. Nedan följer kommissionens yttrande över de 11 ändringar som parlamentet föreslagit.

2. Bakgrund

- Datum då förslaget överlämnades till Europaparlamentet och rådet [KOM(2001) 624 slutlig - 2001/0257 (COD)]: den 10 december 2001

- Datum då Europeiska ekonomiska och sociala kommittén antog sitt yttrande: den 24 april 2002

- Datum då Europaparlamentet avgav sitt yttrande vid den första behandlingen: den 3 juli 2002

- Datum då kommissionen antog sitt ändrade förslag [KOM(2002) 540 slutlig - 2001/0257 (COD)]: den 26 september 2002

- Datum då rådet antog den gemensamma ståndpunkten: den 20 februari 2003

- Datum då kommissionen meddelade sina synpunkter på den gemensamma ståndpunkten: den 5 mars 2003

- Datum då Europaparlamentet tog emot den gemensamma ståndpunkten: den 13 mars 2003

Den 19 juni 2003 antog Europaparlamentet vid sin andra behandling 11 ändringsförslag. Många av dessa ändringsförslag är identiska med dem som lades fram vid den första behandlingen.

3. Direktivets syfte

Rådets direktiv 96/82/EG av den 9 december 1996 [1] om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår ("Seveso II-direktivet") syftar till att förebygga allvarliga olyckshändelser och begränsa följderna av dem för människor och miljön genom upprätthållandet av höga skyddsnivåer på ett konsekvent och effektivt sätt i hela gemenskapen.

[1] EGT L 10, 14.1.1997, s. 13.

Förslaget föregicks av meddelandet "Säker gruvdrift: en uppföljning av den senaste tidens gruvolyckor" [KOM(2000) 664 slutlig], där kommissionen fastställer tre nyckelåtgärder för att förbättra säkerheten vid gruvdrift [en ändring av Seveso II-direktivet, ett initiativ om hantering av gruvavfall och ett referensdokument om bästa tillgängliga teknik i anslutning till IPPC-direktivet (96/61/EG)]. Föreslaget syftar till att låta bestämmelserna omfatta även vissa aktiviteter inom utvinningsindustrin, bland annat avfallsdammanläggningar.

I förslaget tar kommissionen också upp fyrverkeriexplosionen i Enschede i maj år 2000 och föreslår en bättre definition av explosiva och pyrotekniska ämnen samt lägre tröskelvärden för sådana ämnen. I linje med rekommendationerna från två undersökningar om cancerframkallande och miljöfarliga ämnen föreslås det också att bestämmelserna skall omfatta fler cancerframkallande ämnen och att tröskelvärdena för sådana ämnen som är giftiga för vattenmiljön skall sänkas.

Det har också undersökts om det med anledning av explosionen i AZF-anläggningen i Toulouse den 21 september 2001 krävs omedelbara ändringar av Seveso II-direktivet. Det ursprungliga förslaget innehöll inga ytterligare lagstiftningsåtgärder i detta avseende, men i det ändrade förslaget görs ändringar när det gäller definitionen av och tröskelvärdena för ammoniumnitrat samt när det gäller fysisk planering och information till allmänheten.

4. Kommissionens yttrande över Europaparlamentets ändringsförslag

Den 19 juni 2003 antog Europaparlamentet 11 ändringsförslag. Kommissionen kan godta ändringsförslagen 8-11. Ändringsförslagen 1, 2, 4-7 och 12 kan däremot inte godtas.

4.1. Ändringsförslag som kommissionen godtagit

För att uppfylla behovet av utbildning inför nödsituationer införs genom ändringsförslag 8 en hänvisning till utbildning i det stycke om planering inför nödsituationer som ingår i beskrivningen av vad som skall behandlas inom ramen för en säkerhetsorganisation (bilaga III till direktivet).

Enligt ändringsförslag 9 skall en karta över de områden som kan komma att drabbas av en allvarlig olyckshändelse finnas bland den infomation som skall lämnas till allmänheten. Den text som parlamentet föreslagit är identisk med den text som kommissionen förde in i sitt ändrade förslag.

Genom ändringsförslagen 10 och 11 införs två nya hänvisningar till kaliumnitrat, med definitioner och tröskelvärden. Kommissionen har redan tagit med dessa ändringar i det ändrade förslaget.

Kommissionen anser att antagandet av dessa fyra ändringsförslag kommer att göra det lättare för de lagstiftande institutionerna att nå en kompromiss.

4.2. Ändringsförslag som tillbakavisats av kommissionen

Ändringsförslagen 1 och 2 syftar till att bredda omfattningen av sådan gruvverksamhet som skall omfattas av Seveso II-direktivet genom att orden "kemisk och termisk" stryks, vilket innebär att mekanisk och fysisk bearbetning av mineral också omfattas. Kommissionen anser fortfarande att Seveso II-direktivet endast bör tillämpas där farliga ämnen tas till en plats för att lagras, eller då kemisk och termisk bearbetning sker. När det rör sig om mekanisk eller fysisk bearbetning är de farliga ämnena på platsen i normala fall endast de ämnen som finns i de utvunna mineralerna. I detta sammanhang vill kommissionen uppmärksamma parlamentet på förslaget till direktiv om hantering av avfall från utvinningsindustrin [KOM(2003) 319 slutlig], som antogs den 2 juni 2003. Bestämmelserna i förslaget kompletterar dem i Seveso II-direktivet och inbegriper upprättandet av en strategi för förebyggande av allvarliga olyckshändelser och upprättandet av en säkerhetsorganisation. Dessa bestämmelser kommer att vara tillämpliga på avfallshanteringsanläggningar som medför olycksrisker men som inte omfattas av det ändrade Seveso II-direktivet. Kommissionen tillbakavisar också den del av ändringsförslag 2 enligt vilken "aktiva" skulle ersättas med "i drift".

Genom ändringsförslag 4 införs ett krav på att verksamhetsutövare skall informera den behöriga myndigheten om förändringar av en anläggning, en verksamhet eller ett lager. Detta skulle medföra ytterligare administrativa bördor utan att förbättra säkerheten, eftersom artikel 6 redan innehåller en skyldighet för versamhetsutövare att anmäla väsentliga ökningar av mängden av ett farligt ämne eller förändringar av de processer där ämnet förekommer.

Ändringsförslag 5 innebär att det skall införas en skyldighet för medlemsstaterna att se till att de olika metoder som används för att utarbeta säkerhetsrapporterna harmoniseras. Begreppet "metod" definieras dock inte och det är fortfarande oklart vad det exakt innebär. Säkerhetsrapporter kommer naturligtvis att utarbetas på olika sätt, eftersom det finns många olika typer av kemiska anläggningar. Det är svårt att tänka sig att en enda metod skulle kunna användas i alla situationer. Kommissionen uppmuntrar dock en harmonisering och har offentliggjort riktlinjer för hur säkerhetsrapporter bör utarbetas. (http://mahbsrv.jrc.it/ GuidanceDocs-SafetyReport.html).

Ändringsförslag 6 innebär att ändringsförslag 30 från den första behandlingen skall föras in texten, och således att kommissionen blir skyldig att utarbeta riktlinjer för bedömningen av om de nuvarande verksamheter som omfattas av direktivet är förenliga med känsliga områden. Kommissionen har redan godtagit detta ändringsförslag i princip, men har föreslagit en ny formulering. Den kan framför allt inte godta att riktlinjerna endast skall avse "nuvarande" verksamheter.

Ändringsförslag 7 innebär att kommissionen skall vara skyldig att utarbeta "ett system för stimulansåtgärder och/eller finansiering för omlokalisering av [---] anläggningar". Med beaktande av subsidiaritetsprincipen anser dock kommissionen fortfarande att denna uppgift omfattas av medlemsstaternas ansvar. Kommissionen kommer att övervaka om ett sådant eventuellt system är förenligt med den europeiska konkurrenslagstiftningen.

Ändringsförslag 12 innebär att det skall införas hänvisningar till direktiv 2000/60/EG (ramdirektivet om vatten) och direktiv 91/689/EEG om farligt avfall. Kommissionen anser att dessa hänvisningar är onödiga. Seveso II-direktivet gäller redan ämnen och preparat som inte har klassificerats, och farligt avfall kan därför ingå på grund av sina egenskaper som preparat. Kommissionen vill även framhålla att det nya förslaget till direktiv om hantering av avfall från utvinningsindustrin [KOM(2003) 319 slutlig] innehåller en hänvisning till direktiv 91/689/EEG om farligt avfall.

5. Slutsats

I enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget ändrar kommissionen sitt förslag såsom anges ovan.