Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

52003SC0251

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 96/82/EG av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår /* SEK/2003/0251 slutlig - COD 2001/0257 */MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 96/82/EG av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår

2001/0257 (COD)

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 96/82/EG av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår

1. FÖRFARANDE

Förslaget KOM(2001) 624 slutlig - 2001/0257(COD) av den 10 december 2001 [1] överlämnades till rådet den 11 december 2001 inom ramen för medbeslutandeförfarandet i artikel 175.1 i EG-fördraget.

[1] EGT C 75, 26.3.2002, s. 357.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén avgav sitt yttrande den 24 april 2002.

Europaparlamentet avgav sitt yttrande i den första behandlingen vid plenarsammanträdet den 3 juli 2002.

Den 26 september 2002 antog kommissionen ett ändrat förslag (KOM(2002) 540 slutlig - 2001/0257(COD)) som överlämnades till rådet den 26 september 2002.

Efter det att Europaparlamentet avgivit sitt yttrande antog rådet en gemensam ståndpunkt den 20 februari 2003, i enlighet med artikel 251.2 i EG-fördraget.

2. DIREKTIVETS SYFTE

Rådets direktiv 96/82/EG av den 9 december 1996 [2] om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår ("Seveso II-direktivet") syftar till att förebygga allvarliga olyckshändelser och att begränsa följderna av sådana olyckshändelser för människor och miljö, så att höga skyddsnivåer kan säkerställas konsekvent och effektivt i hela gemenskapen.

[2] EGT L 10, 14.1.1997, s. 13.

Förslaget följer på meddelandet "Säker gruvdrift: en uppföljning av den senaste tidens gruvolyckor" (KOM(2000) 664 slutlig) där kommissionen anger tre nyckelåtgärder för att förbättra säkerheten vid gruvdrift (en ändring av Seveso II-direktivet, ett initiativ om hantering av gruvavfall och ett referensdokument om bästa tillgängliga teknik i anslutning till IPPC-direktivet (96/61/EG)). Det syftar till att låta viss verksamhet inom utvinningsindustrin, bland annat avfallsdammanläggningar, omfattas av bestämmelserna.

I förslaget tar kommissionen också upp den fyrverkeriexplosion som inträffade i Enschede i maj år 2000 och föreslår en bättre definition av explosiva och pyrotekniska ämnen samt lägre tröskelvärden för sådana ämnen. I linje med rekommendationerna i två studier om cancerframkallande och miljöfarliga ämnen föreslås det att bestämmelserna skall omfatta fler cancerframkallande ämnen och att tröskelvärdena för ämnen som är giftiga för vattenmiljön skall sänkas.

Det har också undersökts huruvida explosionen i AZF-anläggningen i Toulouse den 21 september 2001 innebär att Seveso II-direktivet måste ändras omedelbart. Det ursprungliga förslaget innehöll inte några ytterligare bestämmelser i detta avseende, men i det ändrade förslaget görs vissa ändringar när det gäller definitionen av och tröskelvärden för ammoniumnitrat liksom när det gäller fysisk planering och information till allmänheten.

3. KOMMISSIONENS SYNPUNKTER

3.1. Allmänna synpunkter

Kommissionen godtog helt, delvis eller i princip 24 av de 47 ändringar Europaparlamentet föreslog i den första behandlingen. Av dessa 24 ändringsförslag har 21 nu förts in i den gemensamma ståndpunkten, antingen ordagrant eller i sak. De tre övriga ändringsförslagen tillbakavisades av rådet.

I sitt yttrande av den 3 juli 2002 efterlyste Europaparlamentet en mer omfattande omarbetning av Seveso II-direktivet. Endast ett fåtal av de 47 ändringsförslag som antogs avser direktivets räckvidd. De flesta av ändringsförslagen verkar ha sin grund i den tragiska olycka som inträffade i Toulouse.

Kommissionen noterar att rådet stöder dess uppfattning att det i detta skede är för tidigt att göra en mer omfattande omarbetning av Seveso II-direktivet. Det gällande direktivet har endast tillämpats i tre år, och detta är för kort tid för att man skall ha fått ett tillräckligt gensvar från verksamhetsutövare och medlemsstater vad gäller eventuella svårigheter med direktivets tillämpning. Då man inte fått tillräckligt gensvar är det inte motiverat att i detta skede göra en större omarbetning av direktivet, vilket Europaparlamentet krävt.

Kommissionen anser att den gemensamma ståndpunkt som antogs den 20 februari 2003 inte ändrar förslagets principer eller syften, och den kan därför stödja den gemensamma ståndpunkten.

3.2. Detaljerade synpunkter

3.2.1. Parlamentets ändringsförslag som kommissionen godtog och som helt eller delvis förts in i den gemensamma ståndpunkten

Enligt ändringsförslagen 1 och 2 skall det införas skäl som avser olyckan i Toulouse. De innebär att det görs ändringar av kategorierna av ammoniumnitrat och att slutanvändare av ammoniumnitrat inte bör omfattas av direktivet. Dessa ändringsförslag har helt tagits med.

Enligt ändringsförslag 7 om gruvdriftsavfall skall direktivet endast gälla avfallsdammanläggningar "i drift". Kommissionen kunde i princip godta denna ändring men ville ersätta "i drift" med "aktiva". Enligt ändringen skall direktivets räckvidd dessutom utvidgas till att även omfatta avfallsdammanläggningar som används i samband med mekanisk och fysisk bearbetning, vilket kommissionen inte kunde godta av samma skäl som anges för ändringsförslag 6 (se avsnitt 3.2.3 nedan). Såsom anges i motiveringen till det ursprungliga förslaget vill kommissionen ta upp frågor om säkerhet vid sådana avfallsdammanläggningar i ett initiativ om hantering av gruvavfall. Detta ändringsförslag har helt tagits med.

Av tydlighetsskäl skall det enligt ändringsförslag 8 införas ett nytt led i artikel 4 dit man flyttar undantaget för "provborrning och utvinning av mineraler utanför kusten" från led e. Kommissionen godtog detta förtydligande med ett tillägg som visar att undantaget även gäller kolväten. Ändringsförslaget har helt tagits med.

Ändringsförslagen 9, 13, 18, 23 och 24 gäller verksamheter som efter viss tid omfattas av Seveso II-direktivet. Syftet med dessa ändringar är att garantera rimliga tidsfrister för inlämnande av anmälningar (artikel 6) och säkerhetsrapporter (artikel 9) liksom för utarbetande av säkerhetspolicyn för att förebygga allvarliga olyckshändelser (artikel 7) och planerna för räddningsinsatser (artikel 11). Kommissionen kunde i princip godta alla dessa ändringar, men ville ändra ordalydelsen något. Ändringsförslaget har helt tagits med.

I ändringsförslag 16 föreslås att man i artikel 8 ersätter "competent authority for external emergency planning" med "authority responsible for external emergency planning" [den svenska översättning är i båda fallen "den behöriga myndigheten"]. Kommissionen kunde i princip godta denna ändring, men eftersom den hänger ihop med ändringsförslag 15, som kommissionen inte kunde godta, måste formuleringen ändras. Ändringsförslaget har helt tagits med.

Enligt ändringsförslag 17 skall man i säkerhetsrapporten nämna alla personer och organisationer som utarbetat säkerhetsrapporten och beskriva de metoder som använts. Kommissionen kunde godta ändringsförslagets första del, men ansåg inte att säkerheten förbättras av det andra kravet på en beskrivning av tillämpade metoder utöver de uppgifter som krävs för en bedömning av säkerhetsrapporten. Detta ändringsförslag har tagits med, men formuleringen "Alla personer och organisationer ... skall namnges..." har ändrats till "Den skall namnge de relevanta organisationer ...". Kommissionen vill påpeka att säkerhetsrapporten kan utarbetas med hjälp av oberoende experter (dvs. enskilda personer) som inte innefattas i begreppet "organisationer". Kommissionen föredrar därför texten i det ändrade förslaget.

Ändringsförslagen 25 och 26 stärker bestämmelserna i artikel 11 om samråd vid utarbetande och granskning av planer för räddningsinsatser. Kommissionen godtog i princip ändringsförslag 25, och kunde i princip även godta syftet med ändringsförslag 26 vad gäller samråd med personal från andra företag som arbetar i anläggningen. Ändringsförslagen har förts in, men orden "med långtidskontrakt" har lagts till när det hänvisas till underentreprenörers personal. Kommissionen anser att det är oväsentligt hur länge underentreprenörers personal arbetar i verksamheten, men att det däremot är av betydelse om de arbetar i verksamhetens känsliga områden. Den föredrar därför texten i det ändrade förslaget utan orden "med långtidskontrakt".

Genom ändringsförslag 27 görs en koppling till rådets beslut 2001/792/EG om inrättande av en gemenskapsindustri för att underlätta ett förstärkt samarbete vid biståndsinsatser inom räddningstjänsten [3], genom kravet på att medlemsstaterna skall ta hänsyn till det beslutet då externa planer för räddningsinsatser utarbetas. I sak har detta ändringsförslag tagits med, men hänvisningen till rådets beslut 2001/792/EG har strukits. Kommissionen anser att det är lämpligt med en uttrycklig hänvisning till rådets beslut 2001/792/EG och föredrar därför den ändring som Europaparlamentet föreslog och som kommissionen godtog till fullo.

[3] EGT L 297, 15.11.2001, s. 7.

Ändringsförslag 32 innebär att information om vilka säkerhetsåtgärder som skall vidtas och hur man skall förfara vid en olyckshändelse "regelbundet" och "på lämpligaste sätt" skall lämnas till de personer som löper risk att påverkas av en allvarlig olyckshändelse, och även till "alla inrättningar som nyttjas av allmänheten (skolor, sjukhus osv.)". Kommissionen godtog i princip detta ändringsförslag, och förslaget har i sak förts in. Kommissionen vill påpeka att formuleringen "som nyttjas av allmänheten" endast inbegriper offentliga byggnader och inte privata kontorsbyggnader. Den föredrar därför texten i det ändrade förslaget där det står "inrättningar med personer".

Enligt ändringsförslag 37 skall medlemsstaterna vara skyldiga att till kommissionen lämna grundläggande uppgifter om de verksamheter som omfattas av direktivet (namn, adress, aktivitet). Detta har tagits med, men följande mening har lagts till: "Tillträde till databasen är förbehållet personer som fått tillstånd av kommissionen eller de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna." Kommissionen föredrar Europaparlamentets ändringsförslag som den helt godtog och som inte innehåller denna mening.

I ändringsförslag 39 föreslås fyra nya kategorier av ammoniumnitrat och tröskelvärden för dessa. Detta förslag har helt tagits med.

Ändringsförslag 45 utgörs av en omformulering av en del av avsnittet om organisation och personal i bilaga III, där det anges vad säkerhetsorganisationen måste omfatta, med särskild tonvikt på underleverantörer. Detta har förts in med små ändringar i förhållande till den text som kommissionen föreslagit ("underleverantörer" har ersatts med "personal med underleverantörskontrakt").

I ändringsförslag 53 föreslås definitioner av de fyra nya kategorier av ammoniumnitrat som skall införas enligt ändringsförslag 39. Kommissionen godtog i princip detta ändringsförslag och det har helt tagits med i rådets text.

Enligt ändringsförslag 54 skall artikel 12 (fysisk planering) ändras genom att det fastställs att även allmänna byggnader, transportleder, industriverksamheter och friluftsområden på lång sikt skall ligga på lämpligt avstånd från Seveso II-verksamheter. Kommissionen kunde delvis godta ändringsförslaget, med undantag för industriverksamheter, eftersom dominoeffekter mellan farliga industriverksamheter redan omfattas av artikel 8. Kommissionen ansåg också att begreppet "transportleder" är för allmänt i detta sammanhang och att det borde ersättas med "stora transportleder". Detta har helt tagits med, men "där så är möjligt" har lagts till efter "större transportvägar". Kommissionen anser att detta kan leda till tolkningsproblem och föredrar därför texten i det ändrade förslaget.

Enligt ändringsförslag 55 skall kommissionen utarbeta riktlinjer för upprättandet av en harmoniserad databas med riskinformation och information om riskscenarier för bedömningen av huruvida befintliga verksamheter som omfattas av direktivet bör tillåtas i känsliga områden. Enligt samma ändringsförslag skall kommissionen dessutom ta fram en metod för att fastställa lämpliga minimiavstånd av säkerhetshänsyn. Även om kommissionen anser att man bör utveckla riktlinjerna för fysisk planering, är den inte övertygad om att det just nu är möjligt, eller ens meningsfullt, att ta fram en enda metod. Kommissionen godtog därför detta ändringsförslag endast till viss del. Ändringsförslaget har förts in, men ordet "harmoniserad" har strukits liksom hänvisningen till "riskinformation och riskscenarier". Utan en harmoniserad teknisk databas, dvs. utan en gemensam uppfattning om möjliga olycksscenarier och deras konsekvenser anser kommissionen inte att det kommer att vara möjligt att åstadkomma framsteg för att garantera alla medborgare i Europa samma höga skyddsnivå. Den föredrar således definitivt texten i det ändrade förslaget.

3.2.2. Parlamentets ändringsförslag som kommissionen godtog men som inte förts in i den gemensamma ståndpunkten

I ändringsförslagen 40 och 42 föreslås två nya kategorier av kaliumnitrat liksom definitioner och tröskelvärden för dessa. Kommissionen godtog dessa ändringsförslag, eftersom de innebär att tröskelvärdena för kalium överensstämmer med dem som fastställts för ammoniumnitrat.

Ändringsförslag 46 gäller skyldigheten att tillhandahålla information till dem som löper risk att påverkas av en olycka. Enligt ändringen skall informationen även omfatta en karta över riskområden. Kommissionen kunde i princip godta ändringen

3.2.3. Parlamentets ändringsförslag som tillbakavisades av kommissionen och som inte förts in i den gemensamma ståndpunkten

I ändringsförslagen 3-5 föreslås skäl som avser frågor som har sin grund i olyckan i Toulouse.

I ändringsförslag 6 förslås att även mekanisk och fysisk bearbetning av mineral skall tillhöra de gruvdriftsverksamheter som omfattas av direktivet.

Enligt ändringsförslag 10 skall verksamhetsutövaren i anmälan även informera om utbildningsåtgärder.

Enligt ändringsförslag 11 skall verksamhetsutövaren informera den behöriga myndigheten om en betydande ändring av en anläggning, en verksamhet eller ett lager.

Enligt ändringsförslag 12 skall verksamhetsutövaren vara skyldig att i dokumentet om företagets säkerhetspolicy "visa att vederbörande uppfyller sina skyldigheter".

Enligt ändringsförslag 14 skall man i artikel 8 (dominoeffekt) hänvisa till artikel 12 om fysisk planering

Enligt ändringsförslag 15 skall det finnas en uttrycklig skyldighet att, i lokaltidningar, per post och via de berörda regionala organens webbplatser, informera befolkningen om potentiella faror och risker för dominoeffekter.

Enligt ändringsförslag 19 skall det vara obligatoriskt att se över säkerhetsrapporten "vid sådana organisatoriska förändringar av arbetet som påverkar anläggningens säkerhet".

Enligt ändringsförslag 20 skall medlemsstaterna harmonisera olika metoder för att utarbeta säkerhetsrapporterna till en enda europeisk metod.

I ändringsförslagen 21 och 22 föreslås att artikel 10 ändras så att verksamhetsutövaren blir skyldig att förhandsinformera den behöriga myndigheten om alla ändringar.

Enligt ändringsförslag 28 skall medlemsstaterna vid en olycka vara skyldiga att underrätta det övervaknings- och informationscentrum som inrättats i enlighet med rådets beslut 2001/792/EG och att samarbeta med detta centrum.

Enligt ändringsförslag 29 skall man i artikel 12 om fysisk planering även föreskriva kontroll av "tekniska lösningar som införts för att minska riskzonerna".

Ändringsförslag 31 innebär att kommissionen måste utveckla ett "system av stimulansåtgärder och/eller finansiering för omlokalisering av ... anläggningar".

Enligt ändringsförslagen 33 och 34 skall allmänhetens rätt att ta del av säkerhetsrapporter och planer för räddningsinsatser stärkas genom att man bland annat kräver att information om dessa gesi lokalpressen och på Internet, överlämnas till lokala rådgivande organ och anslås vid institutioner som är öppna för en stor del av allmänheten.

I ändringsförslag 35 föreslås en ny artikel om "utbildning av personalen vid verksamheter och utomstående företag", enligt vilken verksamhetsutövarna skall vara skyldiga att regelbundet utbilda sina anställda, och vartannat år förse de behöriga myndigheterna med en rapport om utbildningen.

Enligt ändringsförslag 36 skall medlemsstaterna stoppa verksamheten om verksamhetsutövaren inte har informerat om ändringar eller utbildning.

Enligt ändringsförslag 38 kan "konfidentiell kommersiell och industriell information" endast avse processer och inte lagring av farliga ämnen.

I ändringsförslag 43 föreslås hänvisningar till direktiv 2000/60/EG (ram för vattenpolitiken) och direktiv 91/689/EEG (farligt avfall).

Enligt ändringsförslag 44 skall det i bilaga II del IV införas krav på ämnesspecifika "riskstudier".

3.2.4. Andra ändringar som rådet gjort

I artikel 13.6 har följande text lagts till i slutet av punkten: ", med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4 i denna artikel samt artikel 20." (Artikel 1.1)

I inledningen till bilaga I har punkt 6 förtydligats och följande lagts till som punkt 7: "7.I detta direktiv avses med vätska varje ämne som inte definieras som gas och som inte uppträder i fast form vid en temperatur av 20ºC och vid ett normaltryck på 101.3kPa." (Artikel 1.2).

Andra tekniska ändringar har gjorts i noterna till del 2 i bilaga I. (Artikel 1.2)

Slutligen har införlivandeperioden i artikel 2.1 förlängts från 12 till 18 månader.

Kommissionen kan godta dessa ändringar, men skulle ha föredragit en övergångsperiod på 12 månader, vilket ursprungligen föreslogs.

4. SLUTSATS

Kommissionen anser att den gemensamma ståndpunkt som antogs den 20 februari 2003 inte ändrar förslagets principer eller syften, och den kan därför stödja den gemensamma ståndpunkten