Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

87/373/EEG: Rådets beslut av den 13 juli 1987 om närmare villkor för utövandet av kommissionens genomförandebefogenheterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 197 , 18/07/1987 s. 0033 - 0035

Finsk specialutgåva Område 1 Volym 2 s. 0072

Svensk specialutgåva Område 1 Volym 2 s. 0072Rådets beslut av den 13 juli 1987 om närmare villkor för utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen särskilt artikel 145 i detta

med beaktande av kommissionens förslag(1)

(1) EGT nr C 70 25.3.1986 s. 6.

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2) och

(2) EGT nr C 297 24.11.1986 s. 94.

med beaktande av följande:

I de rättsakter som rådet antar ger det kommissionen befogenheter att genomföra de regler som rådet beslutar. Rådet får uppställa närmare villkor för utövandet av denna befogenhet. Rådet kan också i särskilda fall förbehålla sig rätten att direkt utöva befogenheten att genomföra reglerna.

För att förbättra effektiviteten i gemenskapens beslutsprocess bör det fastställas begränsningar i fråga om vilka slags villkor rådet i framtiden kan ställa. Därför bör vissa regler fastställas som skall gälla för alla nya bestämmelser om närmare villkor för utövandet av de genomförandebefogenheter som rådet ger kommissionen.

Detta beslut bör inte påverka de villkor för utövandet att kommissionens befogenheter som är fastlagda i rättsakter som antagits före detta besluts ikraftträdande. Det bör vara möjligt att vid ändring av eller förlängning av giltighetstiden för sådana rättsakter anpassa de gällande villkoren till villkoren i detta beslut eller att bibehålla de befintliga villkoren.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med undantag för de särskilda fall där rådet förbehåller sig rätten att direkt utöva befogenheten att genomföra regler skall rådet ge kommissionen befogenhet att genomföra de regler som rådet beslutar. Rådet skall fastställa huvudinnehållet i dessa befogenheter.

Rådet kan för utövandet av befogenheterna uppställa närmare villkor som skall stå i överensstämmelse med de förfaranden som anges i artiklarna 2 och 3.

Artikel 2

FÖRFARANDE I

Kommissionen skall biträdas av en rådgivande kommitté. Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha kommissionens företrädare som ordförande.

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är om nödvändigt genom omröstning.

Yttrandet skall protokollföras och dessutom har varje medlemsstat rätt att begära att få sin uppfattning tagen till protokollet.

Kommissionen skall ta största hänsyn till det yttrande som kommittén avgett. Den skall underrätta kommittén om det sätt på vilket dess yttrande har beaktats.

FÖRFARANDE II

Kommissionen skall biträdas av en kommitté. Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha kommissionens företrädare som ordförande.

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i Fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionens beslut skall ha omedelbar verkan. Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall

Variant a)

får kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en tid som inte överstiger en månad från dagen då rådet underrättats.

Rådet får fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i föregående stycke.

Variant b)

skall kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under så lång tid som rådet bestämmer för varje ärende dock längst i tre månader räknat från den dag då rådet underrättats.

Rådet får fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i föregående stycke.

FÖRFARANDE III

Kommissionen skall biträdas av en kommitté. Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha kommissionens företrädare som ordförande.

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i Fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges skallkommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sittbeslut med kvalificerad majoritet.

Variant a)

Om rådet inte har fattat något beslut vid utgången av en period som skall bestämmas i varje rättsakt som skall antas av rådet enligt denna punkt men som inte får överstiga tre månader från det att förslaget mottagits skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Variant b)

Om rådet inte har fattat något beslut vid utgången av en period som skall bestämmas i varje rättsakt som skall antas av rådet enligt denna punkt men som inte får överstiga tre månader från det att förslaget mottagits skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget.

Artikel 3

Följande förfarande kan tillämpas när rådet ger kommissionen befogenhet att besluta i fråga om skyddsåtgärder:

- Kommissionen skall meddela rådet och medlemsstaterna alla beslut rörande skyddsåtgärder.

Det kan föreskrivas att kommissionen innan den fattar sitt beslut skall höra medlemsstaterna enligt förfaranden som fastställs i varje enskilt fall.

- Varje medlemsstat kan hänskjuta kommissionens beslut till rådet inom en tid som skall bestämmas i rättsakten ifråga.

Variant a)

Rådet får med kvalificerad majoritet fatta ett annat beslut inom en tid som skall bestämmas i rättsakten ifråga.

Variant b)

Rådet får med kvalificerad majoritet fastställa ändra eller upphäva kommissionens beslut. Området inte har fattat något beslut inom en tid som skall bestämmas i rättsakten ifråga skall kommissionens beslut anses vara upphävt.

Artikel 4

Detta beslut skall inte påverka de närmare villkoren för utövandet av kommissionens befogenheter i rättsakter som antagits före beslutets ikraftträdande.

När sådana rättsakter ändras eller deras giltighetsperiod förlängs kan rådet ändra de villkor som fastställs i dem till att överensstämma med villkoren i artikel 2 och 3 eller behålla de befintliga villkoren.

Artikel 5

Rådet skall se över de förfaranden som fastställs i detta beslut på grundval av en rapport som kommissionen skall framlägga före den 31 december 1990.

Utfärdat i Bryssel den 13 juli 1987.

På rådets vägnar

Ordförande

P. SIMONSEN