Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) nr 807/2003 av den 14 april 2003 om anpassning till beslut 1999/468/EG av de bestämmelser i rättsakter som rådet antagit enligt samrådsförfarandet (enhällighet) som avser de kommittéer som biträder kommissionen när den utövar sina genomförandebefogenheterEuropeiska unionens officiella tidning nr L 122 , 16/05/2003 s. 0036 - 0062Rådets förordning (EG) nr 807/2003

av den 14 april 2003

om anpassning till beslut 1999/468/EG av de bestämmelser i rättsakter som rådet antagit enligt samrådsförfarandet (enhällighet) som avser de kommittéer som biträder kommissionen när den utövar sina genomförandebefogenheter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 93, 94, 269, 279 och 308 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3),

efter att ha hört revisionsrätten när det gäller rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 av den 29 maj 1989 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdeskatt(4), och

av följande skäl:

(1) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(5) har ersatt beslut 87/373/EEG(6).

(2) Enligt rådets och kommissionens uttalande(7) till rådets beslut 1999/468/EG bör bestämmelserna om de kommittéer som biträder kommissionen när den utövar sina genomförandebefogenheter enligt beslut 87/373/EEG anpassas till artiklarna 3, 4 och 5 i beslut 1999/468/EG.

(3) I uttalandet anges hur anpassningen av kommittéförfarandena skall göras och att det sker automatiskt om anpassningen inte påverkar hur kommittéerna är beskaffade enligt den grundläggande rättsakten.

(4) Tidsfristerna i de bestämmelser som anpassas bör fortsätta att gälla. När ingen exakt tidsfrist har föreskrivits för antagande av genomförandeåtgärder, bör tidsfristen fastställas till tre månader.

(5) Följaktligen bör rättsaktsbestämmelser som föreskriver kommittéförfarande i enlighet med beslut 87/373/EEG ersättas med bestämmelser som hänvisar till det rådgivande förfarandet i artikel 3 i beslut 1999/468/EG.

(6) Rättsaktsbestämmelser som föreskriver kommittéförfarande II a och II b enligt beslut 87/373/EEG bör ersättas med bestämmelser som hänvisar till förvaltningsförfarandet i artikel 4 i beslut 1999/468/EG.

(7) Rättsaktsbestämmelser som föreskriver kommittéförfarande III a och III b enligt beslut 87/373/EEG bör ersättas med bestämmelser som hänvisar till det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG.

(8) Denna förordning avser endast att matcha kommittéförfarandena. Namnen på de kommittéer som dessa förfaranden gäller har i förekommande fall ändrats.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

När det gäller det rådgivande förfarandet skall de rättsakter som anges i bilaga I anpassas till motsvarande bestämmelser i beslut 1999/468/EG i enlighet med den bilagan.

Artikel 2

När det gäller förvaltningsförfarandet skall de rättsakter som anges i bilaga II anpassas till motsvarande bestämmelser i beslut 1999/468/EG i enlighet med den bilagan.

Artikel 3

När det gäller det föreskrivande förfarandet skall de rättsakter som anges i bilaga III anpassas till motsvarande bestämmelser i beslut 1999/468/EG i enlighet med den bilagan.

Artikel 4

Hänvisningarna till bestämmelserna i de rättsakter som anges i bilagorna I, II och III skall anses som hänvisningar till dessa bestämmelser i den anpassade lydelse de får genom denna förordning.

De hänvisningar som görs i denna förordning till gamla namn på kommittéer skall anses som hänvisningar till de nya namnen.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 14 april 2003.

På rådets vägnar

A. Giannitsis

Ordförande

(1) EGT C 75 E, 26.3.2000, s. 448.

(2) Yttrandet avgivet den 11 mars 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3) EGT C 241, 7.10.2002, s. 128.

(4) EGT L 155, 7.6.1989, s. 9.

(5) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6) EGT L 197, 18.7.1987, s. 33.

(7) EGT C 203, 17.7.1999, s. 1.

BILAGA I

DET RÅDGIVANDE FÖRFARANDET

Förteckning över rättsakter som omfattas av det rådgivande förfarandet och som anpassats till motsvarande bestämmelser i beslut 1999/468/EG i enlighet med ändringarna nedan:

1. Rådets beslut 87/95/EEG av den 22 december 1986 om standardisering inom området informationsteknologi och telekommunikation(1).

Artikel 7.1 skall ersättas med följande:

"1. a) I sitt arbete med att uppnå målen för beslutet och handha den verksamhet som beslutet föreskriver skall kommissionen biträdas av kommittén Chefstjänstemannagruppen för standardisering inom området informationsteknologi.

För frågor som rör telekommunikation skall kommissionen biträdas av kommittén Chefstjänstemannagruppen för telekommunikationer, som avses i artikel 5 i direktiv 86/361/EEG.

b) När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG(2) tillämpas."

2. Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 av den 29 maj 1989 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdeskatt(3).

Artikel 13.4 skall ersättas med följande:

"4. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas(4)."

Följande punkt skall läggas till:

"6. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

(1) EGT L 36, 7.2.1987, s. 31.

(2) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(3) EGT L 155, 7.6.1989, s. 9. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1026/1999 (EGT L 126, 20.5.1999, s. 1).

(4) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

BILAGA II

FÖRVALTNINGSFÖRFARANDET

Förteckning över rättsakter som omfattas av förvaltningsförfarandet och som anpassats till motsvarande bestämmelser i beslut 1999/468/EG i enlighet med ändringarna nedan:

1. Rådets förordning (EEG) nr 3906/89 av den 18 december 1989 om ekonomiskt stöd till vissa länder i centrala och östra Europa(1).

Artikel 9 skall ersättas med följande:

"Artikel 9

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för stöd till ekonomisk omstrukturering i de länder som avses i artikel 1. En observatör från Europeiska investeringsbanken skall delta i kommitténs arbete med hänsyn till frågor som rör banken.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG(2) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara sex veckor.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

2. Rådets beslut 1999/21/EG, Euratom av den 14 december 1998 om att antaga ett flerårigt program för åtgärder inom energisektorn (1998-2002) och därmed sammanhörande åtgärder(3).

Artikel 4.2 skall ersättas med följande:

"2. a) Kommissionen skall vid förvaltningen av detta ramprogram biträdas av en kommitté.

b) När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG(4) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

c) Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

(1) EGT L 375, 23.12.1989, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2500/2001 (EGT L 342, 27.12.2001, s. 1).

(2) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(3) EGT L 7, 13.1.1999, s. 16.

(4) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

BILAGA III

DET FÖRESKRIVANDE FÖRFARANDET

Förteckning över rättsakter som omfattas av det föreskrivande förfarandet och som anpassats till motsvarande bestämmelser beslut 1999/468/EG i enlighet med ändringarna nedan:

1. Rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen(1).

I artikel 27.2 skall orden "artikel 29.4 a" ersättas med orden "artikel 29".

Artikel 29 skall ersättas med följande:

"Artikel 29

Förfarandet vid anpassning till den tekniska utvecklingen

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(2) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

2. Rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(3).

Artikel 13 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 skall ersättas med följande:

"1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för anpassning till den tekniska utvecklingen."

b) Punkt 3 skall ersättas med följande:

"3. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(4) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader."

c) Följande punkt skall läggas till:

"6. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

3. Rådets direktiv 70/373/EEG av den 20 juli 1970 om införande av gemenskapsmetoder för provtagning och analys vid den officiella foderkontrollen(5).

Artikel 3 skall ersättas med följande:

"Artikel 3

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i rådets förordning (EG) nr 178/2002(6).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(7) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

4. Rådets direktiv 71/118/EEG av den 15 februari 1971 om hygienproblem med avseende på framställning av och utsläppande på marknaden av färskt kött av fjäderfä(8).

Artikel 21 skall ersättas med följande:

"Artikel 21

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(9).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(10) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

5. Rådets direktiv 71/316/EEG av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gemensamma föreskrifter för både mätdon och meteorologiska kontrollmetoder(11).

Artikel 17.2 skall utgå.

Artikel 18 skall ersättas med följande:

"Artikel 18

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för anpassning till tekniska framsteg av direktiven enligt artikel 16.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(12) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

6. Rådets direktiv 72/461/EEG av 12 december 1972 om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött inom gemenskapen(13).

Artikel 9 skall ersättas med följande:

"Artikel 9

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(14).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(15) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara 15 dagar.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

7. Rådets direktiv 72/462/EEG av den 12 december 1972 om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, får och getter, svin och färskt kött eller köttprodukter(16).

Artiklarna 29 och 30 skall ersättas med följande:

"Artikel 29

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(17).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(18) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 30

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara 15 dagar."

8. Rådets direktiv 73/361/EEG av den 19 november 1973 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om certifiering och märkning av stållinor, kätting och krokar(19).

Artikel 4.2 skall utgå.

Artikel 5 skall ersättas med följande:

"Artikel 5

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté för att anpassa direktiven för avveckling av tekniska handelshinder inom området anordningar för lyft och Lyftutrustning till den tekniska utvecklingen.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(20) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

9. Rådets direktiv 73/404/EEG av den 22 november 1973 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tvätt- och rengöringsmedel(21).

Artikel 7a.2 skall utgå.

Artikel 7b skall ersättas med följande:

"Artikel 7b

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för en anpassning till den tekniska utvecklingen av direktiven om undanröjande av handelshinder inom tvätt- och rengöringsmedelssektorn.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(22) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

10. Rådets direktiv 73/437/EEG av den 11 december 1973 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa sockerarter avsedda som livsmedel(23).

Artikel 12 skall ersättas med följande:

"Artikel 12

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(24).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(25) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

11. Rådets direktiv 74/150/EEG av den 4 mars 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogbrukstraktorer med hjul(26).

Artikel 12.2 skall utgå.

Artikel 13 skall ersättas med följande:

"Artikel 13

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för anpassning till den tekniska utvecklingen av direktiven om att avskaffa tekniska handelshinder inom sektorn för jordbruks- och skogsbrukstraktorer.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(27) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

12. Rådets direktiv 74/409/EEG av den 22 juli 1974 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om honung(28).

Artikel 10 skall ersättas med följande:

"Artikel 10

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(29).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(30) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

13. Rådets direktiv 75/324/EEG av den 20 maj 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare(31).

Artikel 6.2 skall utgå.

Artikel 7 skall ersättas med följande:

"Artikel 7

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för anpassning av direktivet om aerosolbehållare till teknisk utveckling.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(32) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

14. Rådets direktiv 76/895/EEG av den 23 november 1976 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på frukt och grönsaker(33).

Artiklarna 7, 8 och 8a skall ersättas med följande:

"Artikel 7

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(34).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(35) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 8

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara 15 dagar.

Artikel 8a

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

15. Rådets direktiv 76/160/EEG av den 8 december 1975 om kvaliteten på badvatten(36).

Artikel 10.2 skall utgå.

Artikel 11 skall ersättas med följande:

"Artikel 11

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för anpassning till den tekniska utvecklingen.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(37) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

16. Rådets direktiv 76/116/EEG av 18 december 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gödselmedel(38).

Artikel 10.2 skall utgå.

Artikel 11 skall ersättas med följande:

"Artikel 11

1. Komissionen skall biträdas av Kommittén för anpassning till teknisk utveckling av direktiven om avskaffandet av tekniska hinder för handel med gödselmedel.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(39) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

17. Rådets direktiv 76/117/EEG av 18 december 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning i explosionsfarliga omgivningar(40).

Artikel 6.2 skall utgå.

Artikel 7 skall ersättas med följande:

"Artikel 7

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för anpassning av direktiven till tekniska framsteg för borttagande av tekniska hinder för handeln med elektrisk utrustning avsedd för användning i explosionsfarliga omgivningar.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(41) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

18. Rådets direktiv 76/118/EEG av den 18 december 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa former av konserverad, helt eller delvis dehydratiserad mjölk avsedd för konsumtion(42).

Artikel 12 skall ersättas med följande:

"Artikel 12

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(43).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(44) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

19. Rådets direktiv 76/621/EEG av den 20 juli 1976 om högsta tillåtna halt av erukasyra i oljor och fetter avsedda som människoföda och i livsmedel med tillsatta oljor och fetter(45).

Artikel 5 skall ersättas med följande:

"Artikel 5

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(46).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(47) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

20. Rådets direktiv 76/767/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar med gemensamma föreskrifter för tryckkärl och metoder för kontroll av dem(48).

Artikel 19.2 skall utgå.

Artikel 20 skall ersättas med följande:

"Artikel 20

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för att anpassa de direktiv som syftar till att avlägsna tekniska handelshinder beträffande tryckkärl till det tekniska framåtskridandet.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(49) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

21. Rådets direktiv 77/96/EEG av den 21 december 1976 om trikinkontroll (trichinella spiralis) vid import från tredje land av färskt kött av tamsvin(50).

Artikel 9 skall ersättas med följande:

"Artikel 9

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(51).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(52) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

22. Rådets direktiv 77/99/EEG av den 21 december 1976 om hygienproblem som påverkar handeln med köttprodukter inom gemenskapen(53).

Artikel 20 skall ersättas med följande:

"Artikel 20

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom förordning (EG) nr 178/2002(54).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(55) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

23. Rådets direktiv 77/504/EEG av den 25 juli 1977 om renrasiga avelsdjur av nötkreatur(56).

Artikel 8 skall ersättas med följande:

"Artikel 8

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för husdjursavel, som inrättats genom beslut 77/505/EEG(57).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(58) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

24. Rådets beslut 77/795/EEG av den 12 december 1977 om ett gemensamt förfarande för utbyte av information om kvaliteten på sött ytvatten inom gemenskapen(59).

Artikel 7.2 skall utgå.

Artikel 8 skall ersättas med följande:

"Artikel 8

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för anpassning av detta beslut till den tekniska utvecklingen.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(60) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

25. Rådets direktiv 78/25/EEG av den 12 december 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om färgämnen som får tillsättas läkemedel(61).

Artikel 5.2 skall utgå.

Artikel 6 skall ersättas med följande:

"Artikel 6

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för anpassning till de tekniska framstegen av direktiven för att undanröja tekniska hinder för handeln inom den sektor som omfattar färgämnen som får tillsättas läkemedel.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(62) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

26. Rådets direktiv 78/659/EEG av den 18 juli 1978 om kvaliteten på sådant sötvatten som behöver skyddas eller förbättras för att upprätthålla fiskbestånden(63).

Artikel 13.2 skall utgå.

Artikel 14 skall ersättas med följande:

"Artikel 14

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(64) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

27. Rådets direktiv 79/117/EEG av den 21 december 1978 om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och används(65).

Artikel 8 skall ersättas av följande:

"Artikel 8

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(66).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(67) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

28. Rådets direktiv 79/373/EEG av den 2 april 1979 om saluföring av foderblandningar(68).

Artikel 13 skall ersättas med följande:

"Artikel 13

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(69).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(70) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

29. Rådets direktiv 79/409/EEG av 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar(71).

Artikel 16.2 skall utgå.

Artikel 17 skall ersättas med följande:

"Artikel 17

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(72) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

30. Rådets direktiv av 79/869/EEG den 9 oktober 1979 om mätmetoder samt provtagnings- och analysfrekvenser avseende ytvatten för dricksvattenframställning i medlemsstaterna(73).

Artikel 10.2 skall utgå.

Artikel 11 skall ersättas med följande:

"Artikel 11

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(74) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

31. Rådets direktiv 80/215/EEG av 22 januari 1980 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med köttprodukter inom gemenskapen(75).

Artikel 8 skall ersättas med följande:

"Artikel 8

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(76).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(77) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara 15 dagar.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

32. Rådets direktiv 80/217/EEG av den 22 januari 1980 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest(78).

Artikel 16 skall ersättas med följande:

"Artikel 16

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(79).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(80) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

33. Rådets direktiv 82/130/EEG av den 15 februari 1982 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om elektrisk utrustning avsedd för användning i explosionsfarliga omgivningar i gruvor med risk för lättantändlig gruvgas(81).

Artikel 6.2 skall utgå.

Artikel 7 skall ersättas med följande:

"Artikel 7

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén med begränsade befogenheter inom kommissionen för säkerhet och hälsa för gruvindustrin och andra utvinningsindustrier.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(82) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

34. Rådets direktiv 82/883/EEG av den 3 december 1982 om kontroll och övervakning av miljöer som påverkas av avfall från titandioxidindustrin(83).

Artikel 10.2 skall utgå.

Artikel 11 skall ersättas med följande:

"Artikel 11

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för anpassning till tekniska framsteg.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(84) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

35. Rådets direktiv 82/894/EEG av den 21 december 1982 om anmälan av djursjukdomar inom gemenskapen(85).

Artikel 6 skall ersättas med följande:

"Artikel 6

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(86).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(87) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

36. Rådets direktiv 83/417/EEG av den 25 juli 1983 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa mjölkproteiner (kaseiner och kaseinater) avsedda som livsmedel(88).

Artikel 10 skall ersättas med följande:

"Artikel 10

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(89).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(90) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

37. Rådets direktiv 84/539/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromedicinsk utrustning inom human- och veterinärmedicin(91).

Artikel 5.2 skall utgå.

Artikel 6 skall ersättas med följande:

"Artikel 6

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för anpassning av direktiven till tekniska framsteg för undanröjande av tekniska handelshinder för elektromedicinsk utrustning.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(92) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

38. Rådets direktiv 85/511/EEG av 18 november 1985 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av mul- och klövsjuka(93).

Artiklarna 16 och 17 skall ersättas med följande:

"Artikel 16

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(94).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(95) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara 15 dagar.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 17

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader."

39. Rådets direktiv 86/278/EEG av den 12 juni 1986 om skyddet av miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket(96).

Artikel 14.2 skall utgå.

Artikel 15 skall ersättas med följande:

"Artikel 15

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för anpassning till tekniska och vetenskapliga framsteg.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(97) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

40. Rådets direktiv 86/362/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål(98).

Artiklarna 11a, 11b och 12 skall ersättas med följande:

"Artikel 11a

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(99) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 11b

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara 15 dagar.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 12

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(100).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

41. Rådets direktiv 86/363/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av animaliskt ursprung(101).

Artiklarna 11a, 11b och 12 skall ersättas med följande:

"Artikel 11a

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(102) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 11b

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara 15 dagar.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 12

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(103).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

42. Rådets direktiv 86/594/EEG av den 1 december 1986 om luftburet buller från hushållsapparater(104).

Artikel 9.2 skall ersättas med följande:

"2. Vad beträffar de nationella standarder och tekniska föreskrifter som nämns i artikel 8.2 skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(105) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

43. Rådets direktiv 87/217/EEG av den 19 mars 1987 om att hindra och minska asbestförorening i miljön(106).

Artikel 11.2 skall utgå.

Artikel 12 skall ersättas med följande:

"Artikel 12

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för anpassning av detta direktiv till vetenskapliga och tekniska framsteg.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(107) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

44. Rådets beslut 91/666/EEG av den 11 december 1991 om att inom gemenskapen upprätta beredskapslager av vacciner mot mul- och klövsjuka(108).

Artikel 10 skall ersättas med följande:

"Artikel 10

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(109).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(110) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara 15 dagar.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

45. Rådets direktiv 92/12/EEG av 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor(111).

Artikel 24 skall ersättas med följande:

"Artikel 24

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för punktskatter.

2. De åtgärder som är nödvändiga för tillämpningen av artiklarna 5, 7, 15b, 18, 19 och 23 skall införas i enlighet med förfarandet i punkt 3.

3. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(112) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

4. Förutom de åtgärder som avses i punkt 2 skall kommittén granska de frågor som ordföranden tar upp, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat och som rör tillämpningen av gemenskapens bestämmelser om punktskatter.

5. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

46. Rådets förordning (EEG) nr 443/92 av den 25 februari 1992 om finansiellt och tekniskt bistånd till och ekonomiskt samarbete med utvecklingsländerna i Asien och Latinamerika(113).

Artikel 15 skall ersättas med följande:

"Artikel 15

1. Kommissionen skall administrera det finansiella och tekniska biståndet och det ekonomiska samarbetet.

2. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

3. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(114) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

4. Kommissionen skall regelbundet och minst en gång om året meddela medlemsstaterna den information den har om de sektorer, projekt och verksamheter som den har vetskap om och som kan få stöd i enlighet med denna förordning.

5. Dessutom skall gemenskapssamarbetsprogram och bilaterala program som genomförs av medlemsstaterna samordnas i denna kommitté genom informationsutbyte.

6. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

47. Rådets förordning (EEG) nr 2309/93 av den 22 juli 1993 om gemenskapsförfaranden för godkännande för försäljning av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet(115).

Artiklarna 72 och 73 skall ersättas med följande:

"Artikel 72

1. Kommissionen skall biträdas av

- Ständiga kommittén för humanläkemedel, i frågor som gäller humanläkemedel, och

- Ständiga kommittén för veterinärmedicinska läkemedel, i frågor som gäller veterinärmedicinska läkemedel.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(116) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 73

1. Kommissionen skall biträdas av

- Ständiga kommittén för humanläkemedel, i frågor som gäller humanläkemedel, och

- Ständiga kommittén för veterinärmedicinska läkemedel, i frågor som gäller veterinärmedicinska läkemedel.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader."

48. Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken(117).

Artikel 141 skall ersättas med följande:

"Artikel 141

Inrättande av en kommitté och förfaranden för antagande av tillämpningsföreskrifter

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för avgifter, tillämpningsföreskrifter och förfaranden i överklagandenämnderna vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(118) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

49. Rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt(119).

Artikel 115 skall ersättas med följande:

"Artikel 115

Förfarande

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(120) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

50. Rådets förordning (EG) nr 2271/96 av den 22 november 1996 om skydd mot följderna av tillämpning av extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land, och åtgärder som grundar sig på eller är en följd av denna lagstiftning(121).

Artikel 8 skall ersättas med följande:

"Artikel 8

1. För tillämpningen av artikel 7 b och c skall kommissionen biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(122) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara två veckor.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

51. Rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen(123).

Artikel 43.1 och 43.2 skall ersättas med följande:

"1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(124) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader."

Följande punkt skall läggas till:

"7. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

52. Rådets beslut 98/253/EG av den 30 mars 1998 om antagande av ett flerårigt gemenskapsprogram för att stimulera informationssamhällets etablering i Europa (Informationssamhället)(125).

I artikel 5 skall följande punkt läggas till:

"5. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

Artikel 6 skall ersättas med följande:

"Artikel 6

1. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(126) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader."

53. Rådets förordning (EG) nr 976/1999 av den 29 april 1999 om att fastställa krav för genomförande av gemenskapsåtgärder som inte avser utvecklingssamarbete och som inom ramen för gemenskapens utvecklingspolitik bidrar till det allmänna målet att utveckla och befästa demokratin och rättsstaten samt till målet att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i tredje land(127).

Artikel 14 skall ersättas med följande:

"Artikel 14

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för mänskliga rättigheter och demokrati, inrättad genom artikel 13 i förordning (EG) nr 975/1999.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(128) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara till tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

(1) EGT 196, 16.8.1967, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/59/EG (EGT L 225, 21.8.2001, s. 1).

(2) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(3) EGT L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/116/EG (EGT L 18, 21.1.2002, s. 1).

(4) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5) EGT L 170, 3.8.1970, s. 2. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(6) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(7) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8) EGT L 55, 8.3.1971, s. 23. Direktivet senast ändrat genom direktiv 97/79/EG (EGT L 24, 30.1.1998, s. 31).

(9) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(10) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(11) EGT L 202, 6.9.1971, s. 1. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(12) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(13) EGT L 302, 31.12.1972, s. 24. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(14) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(15) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(16) EGT L 302, 31.12.1972, s. 28. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1452/2001 (EGT L 198, 21.7.2001, s. 11).

(17) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(18) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(19) EGT L 335, 5.12.1973, s. 51. Direktivet senast ändrat genom direktiv 91/368/EEG (EGT L 198, 22.7.1991, s. 16).

(20) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(21) EGT L 347, 17.12.1973, s. 51. Direktivet senast ändrat genom direktiv 86/94/EEG (EGT L 80, 25.3.1986, s. 51).

(22) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(23) EGT L 356, 27.12.1973, s. 71. Direktivet upphävt med verkan från och med den 12 juli 2003 genom direktiv 2001/111/EG (EGT L 10, 12.1.2002, s. 53).

(24) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(25) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(26) EGT L 84, 28.3.1974, s. 10. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2001/3/EG (EGT L 28, 30.1.2001, s. 1).

(27) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(28) EGT L 221, 12.8.1974, s. 10. Direktivet upphävt med verkan från och med den 1 augusti 2003 genom direktiv 2001/110/EG (EGT L 10, 12.1.2002, s. 47).

(29) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(30) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(31) EGT L 147, 9.6.1975, s. 40.

(32) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(33) EGT L 340, 9.12.1976, s. 26. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2002/79/EG (EGT L 291, 28.10.2002, s. 1).

(34) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(35) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(36) EGT L 31, 5.2.1976, s. 1. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(37) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(38) EGT L 24, 30.1.1976, s. 21. Direktivet senast ändrat genom direktiv 98/97/EG (EGT L 18, 23.1.1999, s. 60).

(39) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(40) EGT L 24, 30.1.1976, s. 45. Direktivet upphävt med verkan från och med den 1 juli 2003 genom direktiv 94/9/EG (EGT L 100, 19.4.1994, s. 1).

(41) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(42) EGT L 24, 30.1.1976, s. 49. Direktivet upphävt med verkan från och med den 1 juli 2003 genom direktiv 2001/114/EG (EGT L 15, 17.1.2002, s. 19).

(43) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(44) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(45) EGT L 202, 28.7.1976, s. 35. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(46) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(47) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(48) EGT L 262, 27.9.1976, s. 153. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(49) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(50) EGT L 26, 31.1.1977, s. 67. Direktivet senast ändrat genom direktiv 94/59/EG (EGT L 315, 8.12.1994, s. 18).

(51) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(52) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(53) EGT L 26, 31.1.1977, s. 85. Direktivet senast ändrat genom direktiv 97/76/EG (EGT L 10, 16.1.1998, s. 25).

(54) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(55) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(56) EGT L 206, 12.8.1977, s. 8. Direktivet senast ändrat genom direktiv 94/28/EG (EGT L 178, 12.7.1994, s. 66).

(57) EGT L 206, 12.8.1977, s. 11.

(58) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(59) EGT L 334, 24.12.1977, s. 29. Direktivet upphävt med verkan från och med den 23 oktober 2007 genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).

(60) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(61) EGT L 11, 14.1.1978, s. 18. Direktivet senast ändrat genom 1985 års anslutningsakt.

(62) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(63) EGT L 222, 14.8.1978, s. 1. Direktivet upphävt med verkan från och med den 23 oktober 2007 genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).

(64) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(65) EGT L 33, 8.2.1979, s. 36. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(66) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(67) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(68) EGT L 86, 6.4.1979, s. 30. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2002/2/EG (EGT L 63, 6.3.2002, s. 23).

(69) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(70) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(71) EGT L 103, 25.4.1979, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 97/49/EG (EGT L 223, 13.8.1997, s. 9).

(72) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(73) EGT L 271, 29.10.1979, s. 44. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(74) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(75) EGT L 47, 21.2.1980, s. 4. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(76) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(77) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(78) EGT L 47, 21.2.1980, s. 11. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2002/106/EG (EGT L 39, 9.2.2002, s. 71).

(79) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(80) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(81) EGT L 59, 2.3.1982, s. 10. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 98/65/EG (EGT L 257, 19.9.1998, s. 29).

(82) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(83) EGT L 378, 31.12.1982, s. 1. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(84) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(85) EGT L 378, 31.12.1982, s. 58. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2002/788/EG (EGT L 274, 11.10.2002, s. 33).

(86) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(87) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(88) EGT L 237, 26.8.1983, s. 25. Direktivet ändrat genom 1985 års anslutningsakt.

(89) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(90) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(91) EGT L 300, 19.11.1984, s. 179. Direktivet senast ändrat genom direktiv 93/42/EEG (EGT L 169, 12.7.1993, s. 1).

(92) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(93) EGT L 315, 26.11.1985, s. 11. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(94) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(95) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(96) EGT L 181, 4.7.1986, s. 6. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(97) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(98) EGT L 221, 7.8.1986, s. 37. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2002/79/EG (EGT L 291, 28.10.2002, s. 1).

(99) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(100) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(101) EGT L 221, 7.8.1986, s. 43. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2002/79/EG (EGT L 291, 28.10.2002, s. 1).

(102) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(103) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(104) EGT L 344, 6.12.1986, s. 24.

(105) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(106) EGT L 85, 28.3.1987, s. 40. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(107) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(108) EGT L 368, 31.12.1991, s. 21. Beslutet senast ändrat genom kommissionens beslut 2001/181/EG (EGT L 66, 8.3.2001, s. 39).

(109) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(110) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(111) EGT L 76, 23.3.1992. s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2000/47/EG (EGT L 193, 29.7.2000, s. 73).

(112) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(113) EGT L 52, 27.2.1992, s. 1.

(114) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(115) EGT L 214, 24.8.1993, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 649/98 (EGT L 88, 24.3.1998, s. 7).

(116) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(117) EGT L 11, 14.1.1994, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 3288/94 (EGT L 349, 31.12.1994, s. 83).

(118) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(119) EGT L 227, 1.9.1994, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2506/95 (EGT L 258, 28.10.1995, s. 3).

(120) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(121) EGT L 309, 29.11.1996, s. 1.

(122) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(123) EGT L 82, 22.3.1997, s. 1.

(124) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(125) EGT L 107, 7.4.1998, s. 10.

(126) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(127) EGT L 120, 8.5.1999, s. 8.

(128) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.