Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

22.7.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 200/11


RÅDETS BESLUT

av den 17 juli 2006

om ändring av beslut 1999/468/EG om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter

(2006/512/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 202 tredje strecksatsen,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Rådet antog den 28 juni 1999 beslut 1999/468/EG om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (2). Genom beslutet föreskrevs ett begränsat antal förfaranden som gäller för utövandet av dessa befogenheter.

(2)

Detta beslut bör ändras, så att det införs ett nytt slags förfarande för utövandet av genomförandebefogenheter, föreskrivande förfarande med kontroll, vilket gör det möjligt för lagstiftaren att motsätta sig att ett utkast till åtgärder antas, när denne anger att utkastet överskrider de genomförandebefogenheter som fastställs i denna grundläggande rättsakt eller att utkastet inte är förenligt med syftet med eller innehållet i denna rättsakt eller att det inte respekterar subsidiaritets- eller proportionalitetsprincipen.

(3)

Det är nödvändigt att tillämpa det nya föreskrivande förfarandet med kontroll för åtgärder med allmän räckvidd vilka är avsedda att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, inbegripet genom strykning av vissa av dessa delar eller komplettering genom tillägg av nya icke väsentliga delar.

(4)

Inom samma ram bör man se till att Europaparlamentet ges bättre information om kommittéernas arbete.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 1999/468/EG skall ändras på följande sätt:

1.

I slutet av skäl 5 skall följande läggas till: ”med undantag för dem som styr det föreskrivande förfarandet med kontroll”.

2.

Efter skäl 7 skall följande skäl läggas till:

”(7a)

Det är nödvändigt att tillämpa det föreskrivande förfarandet med kontroll för åtgärder med allmän räckvidd vilka är avsedda att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med det förfarande som avses i artikel 251 i fördraget, inbegripet genom strykning av vissa av dessa delar eller komplettering genom tillägg av nya icke väsentliga delar. Detta förfarande bör göra det möjligt för den lagstiftande myndighetens båda parter att utföra en kontroll, innan sådana åtgärder antas. De väsentliga delarna av en rättsakt får endast ändras av lagstiftaren på grundval av fördraget.”

3.

Skäl 10 skall ersättas med följande:

”(10)

Det tredje syftet med detta beslut är att förbättra informationen till Europaparlamentet genom att föreskriva att kommissionen regelbundet bör informera Europaparlamentet om kommittéernas verksamhet, att kommissionen bör översända handlingar som rör kommittéernas verksamhet till Europaparlamentet och att kommissionen bör informera Europaparlamentet varje gång den översänder åtgärder eller utkast till åtgärder till rådet. Särskild vikt kommer att läggas vid information till Europaparlamentet om kommittéarbetet inom ramen för det föreskrivande förfarandet med kontroll för att säkerställa att Europaparlamentets beslut kan fattas inom den givna tidsfristen.”.

4.

I artikel 1 skall ”5a” läggas till mellan ”5” och ”6” på sista raden.

5.

Artikel 2 skall ändras på följande sätt:

a)

Den första meningen skall ha följande lydelse: ”Valet av metoder för förfarandet för antagande av genomförandeåtgärder skall, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2, vägledas av följande kriterier”:

b)

Följande punkt skall läggas till:

”2.   Om det i en grundläggande rättsakt som har antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget föreskrivs att det skall antas åtgärder med allmän räckvidd vilka är avsedda att ändra icke väsentliga delar av den rättsakten, inbegripet genom strykning av vissa av dessa delar eller komplettering genom tillägg av nya icke väsentliga delar, skall dessa åtgärder antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll.”

6.

I artikel 4.2 och artikel 5.2 skall ”och 205.4” läggas till efter ”205.2”.

7.

Efter artikel 5 skall följande artikel läggas till:

”Artikel 5a

Föreskrivande förfarande med kontroll

1.   Kommissionen skall biträdas av en kommitté för föreskrivande förfarande med kontroll, vilken skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha kommissionens företrädare som ordförande.

2.   Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett utkast till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över utkastet inom den tid som ordföranden får bestämma med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 205.2 och 205.4 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Rösterna från medlemsstaternas företrädare i kommittén skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

3.   Om de av kommissionen föreslagna åtgärderna är förenliga med kommitténs yttrande, skall följande förfarande tillämpas:

a)

Kommissionen skall utan dröjsmål lägga fram utkastet till åtgärder inför Europaparlamentet och rådet för kontroll.

b)

Europaparlamentet, med en majoritet av sina ledamöter, eller rådet, med kvalificerad majoritet, får motsätta sig att kommissionen antar utkastet, samtidigt som de motiverar sina invändningar genom att ange att kommissionens utkast till åtgärder överskrider de genomförandebefogenheter som anges i den grundläggande rättsakten eller att utkastet inte är förenligt med syftet med eller innehållet i den grundläggande rättsakten eller att det inte respekterar subsidiaritets- eller proportionalitetsprincipen.

c)

Om Europaparlamentet eller rådet motsätter sig utkastet till åtgärder inom tre månader från det att utkastet mottagits, skall åtgärderna inte antas av kommissionen. I så fall får kommissionen förelägga kommittén ett ändrat utkast till åtgärder eller lägga fram ett lagstiftningsförslag på grundval av fördraget.

d)

Om varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig utkastet till åtgärder inom denna tidsfrist, skall dessa antas av kommissionen.

4.   Om de av kommissionen föreslagna åtgärderna inte är förenliga med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall följande förfarande tillämpas:

a)

Kommissionen skall utan dröjsmål lägga fram ett förslag inför rådet om vilka åtgärder som skall vidtas och samtidigt överlämna förslaget till Europaparlamentet.

b)

Rådet skall besluta med kvalificerad majoritet om detta förslag inom två månader från det att förslaget mottagits.

c)

Om rådet med kvalificerad majoritet motsätter sig de föreslagna åtgärderna inom denna tidsfrist, skall dessa inte antas. I så fall får kommissionen förelägga rådet ett ändrat förslag eller lägga fram ett lagstiftningsförslag på grundval av fördraget.

d)

Om rådet har för avsikt att anta de föreslagna åtgärderna, skall det utan dröjsmål lägga fram dem för Europaparlamentet. Om rådet inte har fattat beslut inom de två månader som anges ovan, skall kommissionen utan dröjsmål lägga fram åtgärderna för Europaparlamentet.

e)

Europaparlamentet får med en majoritet av sina ledamöter inom fyra månader från det att förslaget har överlämnats i enlighet med led a motsätta sig att de aktuella åtgärderna antas, samtidigt som det motiverar sina invändningar genom att ange att de föreslagna åtgärderna överskrider de genomförandebefogenheter som anges i den grundläggande rättsakten eller att åtgärderna inte är förenliga med syftet med eller innehållet i den grundläggande rättsakten eller att de inte respekterar subsidiaritets- eller proportionalitetsprincipen.

f)

Om Europaparlamentet motsätter sig de föreslagna åtgärderna inom denna tidsfrist, skall dessa inte antas. I så fall får kommissionen förelägga kommittén ett ändrat utkast till åtgärder eller lägga fram ett lagstiftningsförslag på grundval av fördraget.

g)

Om Europaparlamentet inte har motsatt sig de föreslagna åtgärderna inom den ovan angivna tidsfristen, skall dessa antas av rådet eller i förekommande fall av kommissionen.

5.   Med avvikelse från punkterna 3 och 4 får det i en grundläggande rättsakt i vederbörligen motiverade undantagsfall föreskrivas att

a)

de tidsfrister som avses i punkterna 3 c, 4 b och 4 e skall förlängas med ytterligare en månad, om arbetet med åtgärderna motiverar det, eller

b)

de tidsfrister som avses i punkterna 3 c, 4 b och 4 e förkortas, om det motiveras av effektivitetsskäl.

6.   Om de tidsfrister för det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i punkterna 3, 4 och 5 av tvingande skäl till skyndsamhet inte kan respekteras, får det i en grundläggande rättsakt föreskrivas att följande förfarande skall tillämpas:

a)

Om de av kommissionen föreslagna åtgärderna är förenliga med kommitténs yttrande, skall kommissionen anta åtgärderna, som omedelbart skall genomföras. Kommissionen skall utan dröjsmål underrätta Europaparlamentet och rådet om dessa.

b)

Europaparlamentet, med en majoritet av sina ledamöter eller rådet, med kvalificerad majoritet, får inom en månad efter detta meddelande motsätta sig de av kommissionen antagna åtgärderna, samtidigt som de motiverar sina invändningar genom att ange att åtgärderna överskrider de genomförandebefogenheter som anges i den grundläggande rättsakten, eller att åtgärderna inte är förenliga med syftet med eller innehållet i den grundläggande rättsakten eller att det inte respekterar subsidiaritets- eller proportionalitetsprincipen.

c)

Om Europaparlamentet eller rådet motsätter sig åtgärderna, skall kommissionen upphäva dem. Kommissionen får emellertid provisoriskt vidhålla åtgärderna, om det är motiverat av hälsoskydds-, säkerhets- eller miljöskäl. I så fall skall den utan dröjsmål lägga fram ett ändrat utkast till åtgärder för kommittén eller ett lagstiftningsförslag på grundval av fördraget. De provisoriska åtgärderna skall vidhållas till dess att de har ersatts av en slutlig rättsakt.”.

8.

I slutet av första meningen i artikel 7.3 skall följande ord läggas till:

”på sätt som säkerställer öppenhet i systemet för informationsöverföring och identifiering av den information som lämnats och de olika etapperna i förfarandet.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdadt i Bryssel den 17 juli 2006.

På rådets vägnar

E. TUOMIOJA

Ordförande


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.