Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

21.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 311/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1137/2008

av den 22 oktober 2008

om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll

Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll – Del I

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 40, 47.1, 47.2 första och tredje meningen, 55, 71, 80.2, 95, 100, 137.2, 156, 175.1 och 285,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (2),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1)

Rådets beslut 1999/468/EG av de 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (4) har ändrats genom rådets beslut 2006/512/EG (5), genom vilket det infördes ett föreskrivande förfarande med kontroll för antagande av åtgärder med allmän räckvidd avsedda att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, bland annat genom att stryka vissa av dessa delar eller komplettera rättsakten med nya icke väsentliga delar.

(2)

Enligt Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande (6) om beslut 2006/512/EG, måste redan gällande rättsakter som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget anpassas i enlighet med tillämpliga förfaranden för att det föreskrivande förfarandet med kontroll ska vara tillämpligt på dessa rättsakter.

(3)

Eftersom de ändringar som görs av rättsakter i detta syfte enbart avser kommittéförfarandet, behöver de, i fråga om direktiv, inte införlivas av medlemsstaterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De rättsakter som anges i bilagan ska i enlighet med denna bilaga anpassas till beslut 1999/468/EG, ändrat genom beslut 2006/512/EG.

Artikel 2

Hänvisningar till bestämmelserna i de rättsakter som anges i bilagan ska anses som hänvisningar till dessa bestämmelser i den anpassade lydelse de får genom denna förordning.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 22 oktober 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J.-P. JOUYET

Ordförande


(1)  EUT C 224, 30.8.2008, s. 35.

(2)  EUT C 117, 14.5.2008, s. 1.

(3)  Europaparlamentets yttrande av den 18 juni 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 25 september 2008.

(4)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  EUT L 200, 22.7.2006, s. 11.

(6)  EUT C 255, 21.10.2006, s. 1.


BILAGA

1.   JORDBRUK

1.1   Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/4/EG av den 22 februari 1999 om kaffe- och cikoriaextrakt (1)

När det gäller direktiv 1999/4/EG bör kommissionen ges befogenhet att anpassa direktivet till de allmänna gemenskapsbestämmelserna för livsmedel. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 1999/4/EG, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 1999/4/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Artikel 4

Anpassningar av detta direktiv till de allmänna gemenskapsbestämmelser som tillämpas på livsmedel ska beslutas av kommissionen. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 5.2.”

2.

Artikel 5 ska ersättas med följande:

”Artikel 5

1.   Kommissionen ska biträdas av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 (2).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

1.2   Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/36/EG av den 23 juni 2000 om kakao- och chokladvaror avsedda som livsmedel (3)

När det gäller direktiv 2000/36/EG bör kommissionen ges befogenhet att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra direktivet. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2000/36/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 2000/36/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 5.1 ska ersättas med följande:

”1.   Följande åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv och som avser att ändra icke väsentliga delar i direktivet, bland annat genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 6.2:

Åtgärder som anpassar detta direktiv till allmänna gemenskapsbestämmelser om livsmedel.

Åtgärder som anpassar bestämmelserna i bilaga I del B punkt 2 samt del C och D till den tekniska utvecklingen.”

2.

Artikel 6 ska ersättas med följande:

”Artikel 6

1.   Kommissionen ska biträdas av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 (4).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

2.   SYSSELSÄTTNING

2.1   Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (5)

När det gäller direktiv 89/391/EEG bör kommissionen ges befogenhet att vidta rent tekniska justeringar av de särdirektiv som föreskrivs i artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG, i syfte att anpassa dem till nya direktiv som antas i fråga om teknisk harmonisering och standardisering samt till den tekniska utvecklingen, ändringar i internationella regler eller specifikationer och nya rön. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i dessa särdirektiv, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

När det på grund av tvingande, brådskande skäl, inte är möjligt att iaktta de normala tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll bör kommissionen kunna tillämpa det skyndsamma förfarandet i artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG för antagande av ändringar av rent teknisk natur.

Artikel 17 i direktiv 89/391/EEG ska därför ersättas med följande:

”Artikel 17

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté för att göra rent tekniska justeringar i de särdirektiv som föreskrivs i artikel 16.1 i syfte att ta hänsyn till

a)

antagandet av direktiv om teknisk harmonisering och standardisering,

b)

den tekniska utvecklingen, ändringar i internationella regler eller specifikationer och nya rön.

Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i särdirektiven, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i punkt 2. När det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som avses i punkt 3.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1, 5a.2, 5a.4 och 5a.6 samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

2.2   Rådets direktiv 92/29/EEG av den 31 mars 1992 om minimikrav avseende säkerhet och hälsa för förbättrad medicinsk behandling ombord på fartyg (6)

När det gäller direktiv 92/29/EEG bör kommissionen ges befogenhet att vidta rent tekniska justeringar av direktivets bilagor, i syfte att anpassa dem till den tekniska utvecklingen eller till ändringar i internationella regler eller specifikationer och nya rön inom detta område. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 92/29/EEG, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

När det på grund av tvingande, brådskande skäl, inte är möjligt att iaktta de normala tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll bör kommissionen kunna tillämpa det skyndsamma förfarandet i artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG för antagande av ändringar av rent teknisk natur.

Artikel 8 i direktiv 92/29/EEG ska därför ersättas med följande:

”Artikel 8

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté för att genomföra rent tekniska justeringar av direktivets bilagor i syfte att anpassa dem till den tekniska utvecklingen eller till ändringar i internationella regler eller specifikationer och nya rön inom detta område.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i punkt 2. När det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som avses i punkt 3.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1, 5a.2, 5a.4 och 5a.6 samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

2.3   Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/44/EG av den 25 juni 2002 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (vibration) i arbetet (sextonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (7)

När det gäller direktiv 2002/44/EG bör kommissionen ges befogenhet att vidta rent tekniska justeringar av direktivets bilaga, i syfte att anpassa den till direktiv som antas i fråga om teknisk harmonisering och standardisering avseende planläggning, konstruktion, tillverkning eller utformning av arbetsutrustning och/eller arbetsplatser, samt till den tekniska utvecklingen, till förändringar av de lämpligaste harmoniserade europeiska standarderna eller specifikationerna och till nya rön om mekaniska vibrationer. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2002/44/EG, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

När det på grund av tvingande, brådskande skäl, inte är möjligt att iaktta de normala tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll bör kommissionen kunna tillämpa det skyndsamma förfarandet i artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG för antagande av ändringar av rent teknisk natur.

Artiklarna 11 och 12 i direktiv 2002/44/EG ska därför ersättas med följande:

”Artikel 11

Tekniska ändringar

Ändringar av bilagorna till detta direktiv av rent teknisk natur ska antas av kommissionen, i syfte att anpassa bilagan till

a)

direktiv som antas i fråga om teknisk harmonisering och standardisering avseende planläggning, konstruktion, tillverkning eller utformning av arbetsutrustning och/eller arbetsplatser,

b)

tekniska framsteg, förändringar av de lämpligaste harmoniserade europeiska standarderna eller specifikationerna samt nya rön om mekaniska vibrationer.

Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.2. När det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som avses i artikel 12.3.

Artikel 12

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté som avses i artikel 17.1 i direktiv 89/391/EEG.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1, 5a.2, 5a.4 och 5a.6 samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

2.4   Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/10/EG av den 6 februari 2003 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (buller) i arbetet (sjuttonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (8)

När det gäller direktiv 2003/10/EG bör kommissionen ges befogenhet att genomföra ändringar av rent teknisk natur, i syfte att anpassa bestämmelserna till direktiv som antas i fråga om teknisk harmonisering och standardisering avseende planläggning, konstruktion, tillverkning eller utformning av arbetsutrustning och/eller arbetsplatser, samt till den tekniska utvecklingen, till förändringar av de lämpligaste harmoniserade europeiska standarderna eller specifikationerna och till nya rön om buller. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2003/10/EG, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

När det på grund av tvingande, brådskande skäl, inte är möjligt att iaktta de normala tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll bör kommissionen kunna tillämpa det skyndsamma förfarandet i artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG för antagande av ändringar av rent teknisk natur.

Artiklarna 12 och 13 i direktiv 2003/10/EG ska därför ersättas med följande:

”Artikel 12

Tekniska ändringar

Ändringar av rent teknisk natur ska antas av kommissionen, i syfte att anpassa bestämmelserna till

a)

direktiv som antas i fråga om teknisk harmonisering och standardisering avseende planläggning, konstruktion, tillverkning eller utformning av arbetsutrustning och/eller arbetsplatser,

b)

tekniska framsteg, förändringar av de lämpligaste harmoniserade europeiska standarderna eller specifikationerna samt nya rön om buller.

Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 13.2. När det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som avses i artikel 13.3.

Artikel 13

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté som avses i artikel 17.1 i direktiv 89/391/EEG.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1, 5a.2, 5a.4 och 5a.6 samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

2.5   Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/40/EG av den 29 april 2004 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) i arbetet (artonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (9)

När det gäller direktiv 2004/40/EG bör kommissionen ges befogenhet att utföra rent tekniska ändringar av direktivets bilagor, i syfte att anpassa dem till direktiv som antas i fråga om teknisk harmonisering och standardisering avseende planläggning, konstruktion, tillverkning eller utformning av arbetsutrustning och/eller arbetsplatser, samt till den tekniska utvecklingen, till förändringar av de mest relevanta harmoniserade europeiska standarderna eller specifikationerna och till nya vetenskapliga rön om elektromagnetiska fält. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2004/40/EG, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

När det på grund av tvingande, brådskande skäl, inte är möjligt att iaktta de normala tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll bör kommissionen kunna tillämpa det skyndsamma förfarandet i artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG för antagande av ändringar av rent teknisk natur.

Direktiv 2004/40/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 10.2 ska ersättas med följande:

”2.   Ändringar av bilagan av rent teknisk natur ska antas av kommissionen, i syfte att anpassa bilagan till

a)

direktiv som antas i fråga om teknisk harmonisering och standardisering avseende planläggning, konstruktion, tillverkning eller utformning av arbetsutrustning och/eller arbetsplatser,

b)

tekniska framsteg, förändringar av de mest relevanta harmoniserade europeiska standarderna eller specifikationerna samt nya vetenskapliga rön om elektromagnetiska fält.

Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.2. När det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som avses i artikel 11.3.”

2.

Artikel 11 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1, 5a.2, 5a.4 och 5a.6 samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

2.6   Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/25/EG av den 5 april 2006 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (artificiell optisk strålning) i arbetet (nittonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (10)

När det gäller direktiv 2006/25/EG bör kommissionen ges befogenhet att utföra rent tekniska ändringar av direktivets bilagor, i syfte att anpassa dem till direktiv som antas i fråga om teknisk harmonisering och standardisering avseende planläggning, konstruktion, tillverkning eller utformning av arbetsutrustning och/eller arbetsplatser, samt till den tekniska utvecklingen, till förändringar av de mest relevanta harmoniserade europeiska standarderna eller internationella specifikationerna och till nya vetenskapliga rön om exponering för optisk strålning i arbetet. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2006/25/EG, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

När det, på grund av tvingande, brådskande skäl, inte är möjligt att iaktta de normala tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll bör kommissionen kunna tillämpa det skyndsamma förfarandet i artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG för antagande av ändringar av rent teknisk natur.

Direktiv 2006/25/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 10.2 ska ersättas med följande:

”2.   Ändringar av bilagorna av rent teknisk natur ska antas av kommissionen, i syfte att anpassa bilagorna till

a)

direktiv som antas i fråga om teknisk harmonisering och standardisering avseende planläggning, konstruktion, tillverkning eller utformning av arbetsutrustning och/eller arbetsplatser,

b)

tekniska framsteg samt förändringar av de mest relevanta harmoniserade europeiska standarderna eller internationella specifikationerna och till nya vetenskapliga rön om exponering för optisk strålning i arbetet.

Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.2. När det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som avses i artikel 11.3.”

2.

Artikel 11 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1, 5a.2, 5a.4 och 5a.6 samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

3.   NÄRINGSLIV

3.1   Rådets direktiv 76/767/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar med gemensamma föreskrifter för tryckkärl och metoder för kontroll av dem (11)

När det gäller direktiv 76/767/EEG bör kommissionen ges befogenhet att anpassa bilagorna och de bestämmelser i särdirektiven som anges i vart och ett av dessa direktiv till den tekniska utvecklingen. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 76/767/EEG och av särdirektiven, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 76/767/EEG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 17.2 a ska ersättas med följande:

”a)

Medlemsstaten ska sända dokumenten med beskrivning av tryckkärlet och de handlingar som stöder ansökan, inklusive eventuella provningsprotokoll, till de övriga medlemsstaterna, som ska ha fyra månader på sig att tillstyrka eller avstyrka ansökan, meddela synpunkter, ställa frågor eller ytterligare krav eller att begära ytterligare provning, eller om de så önskar, överlämna ärendet till den kommitté som avses i artikel 20.1. Kopior av handlingarna ska sändas till kommissionen. Denna skriftväxling ska vara konfidentiell.”

2.

Artikel 18 ska ersättas med följande:

”Artikel 18

Kommissionen ska anpassa bilagorna I och II till detta direktiv samt de bestämmelser i särdirektiven som anges i vart och ett av dessa direktiv till den tekniska utvecklingen. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv och i särdirektiven ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 20.2.”

3.

Artikel 20 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

b)

Punkt 3 ska utgå.

3.2   Rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (12)

När det gäller direktiv 76/769/EEG bör kommissionen ges befogenhet att anpassa bilagorna till direktivet till den tekniska utvecklingen. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 76/769/EEG, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

När det på grund av tvingande, brådskande skäl – t.ex. brådskande behov av att ytterligare begränsa saluföring eller användning av farliga ämnen – inte är möjligt att iaktta de normala tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll bör kommissionen kunna tillämpa det skyndsamma förfarandet i artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 76/769/EEG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2a ska ersättas med följande:

”Artikel 2a

Kommissionen får anpassa bilagorna till detta direktiv till den tekniska utvecklingen när det gäller sådana ämnen och preparat som redan omfattas av detta direktiv. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 2b.2. När det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som avses i artikel 2b.3.”

2.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 2b

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättas genom artikel 29.1 i rådets direktiv 67/548/EEG (13).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1, 5a.2, 5a.4 och 5a.6 samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3.3   Europaparlamentets och rådets direktiv 94/25/EG av den 16 juni 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar i fråga om fritidsbåtar (14)

När det gäller direktiv 94/25/EG bör kommissionen ges befogenhet att göra ändringar mot bakgrund av den tekniska utvecklingen och nya vetenskapliga rön. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 94/25/EG måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 94/25/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 6a ska ersättas med följande:

”Artikel 6a

Kommissionen får mot bakgrund av den tekniska utvecklingen och nya vetenskapliga rön göra nödvändiga ändringar av kraven i bilaga I.B.2 och bilaga I.C.1, med undantag av direkta eller indirekta ändringar av gränsvärdena för avgasutsläpp eller buller eller av froudetalet och värdet för förhållandet mellan motoreffekt och deplacement. Dessa ändringar får inbegripa referensbränslen och standarder som ska tillämpas för provning av buller och avgasutsläpp.

Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 6b.2.”

2.

Följande artikel ska införas som artikel 6b:

”Artikel 6b

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättas genom artikel 6.3.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

3.4   Europaparlamentets och rådets direktiv 96/73/EG av den 16 december 1996 om vissa metoder för kvantitativ analys av binära textilfiberblandningar (15)

När det gäller direktiv 96/73/EG bör kommissionen ges befogenhet att vidta nödvändiga åtgärder för att anpassa de metoder för kvantitativ analys som anges i direktivets bilaga II till den tekniska utvecklingen. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 96/73/EG, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Artiklarna 5 och 6 i direktiv 96/73/EG ska därför ersättas med följande:

”Artikel 5

Kommissionen ska anpassa de metoder för kvantitativ analys som anges i bilaga II till den tekniska utvecklingen. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 6.2.

Artikel 6

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté för direktiv om benämning och märkning av textilier.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

3.5   Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (16)

När det gäller direktiv 1999/45/EG bör kommissionen ges befogenhet att anpassa direktivets bilagor till den tekniska utvecklingen. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 1999/45/EG, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 1999/45/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

I artikel 10.3 ska första meningen ersättas med följande:

”Med avvikelse från bestämmelserna i punkterna 2.4, 2.5 och 2.6 i denna artikel får kommissionen, för vissa preparat som klassificeras som farliga enligt artikel 7, besluta om undantag från vissa bestämmelser om miljömärkning eller från särskilda bestämmelser i samband med miljömärkning om en minskad miljöpåverkan kan visas. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 20a.3.”

2.

I artikel 12.4 ska andra meningen ersättas med följande:

”Vid behov får kommissionen fatta beslut om åtgärder inom ramen för bilaga V. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 20a.3.”

3.

Artikel 19.3 ska ersättas med följande:

”3.   Kommissionen ska besluta i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 20a.2.”

4.

Artikel 20 ska ersättas med följande:

”Artikel 20

Kommissionen ska anpassa bilagorna till detta direktiv till den tekniska utvecklingen. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 20a.3.”

5.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 20a

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättas genom artikel 29.1 i rådets direktiv 67/548/EEG (17).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3.6   Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon (18)

När det gäller direktiv 2002/24/EG bör kommissionen ges befogenhet att anpassa bilagorna, samt bestämmelserna i de särdirektiv som det hänvisas till i dess bilaga I, till den tekniska utvecklingen. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2002/24/EG eller av särdirektiven, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 2002/24/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 17 ska ersättas med följande:

”Artikel 17

Kommissionen får anpassa bilagorna till detta direktiv, samt berörda bestämmelser i de särdirektiv som det hänvisas till i bilaga I till detta direktiv, till den tekniska utvecklingen. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv eller i särdirektiven ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.2.”

2.

Artikel 18 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

b)

Punkt 3 ska utgå.

3.7   Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon (19)

När det gäller direktiv 2003/37/EG bör kommissionen ges befogenhet att anpassa bilagorna till direktivet och de tekniska bestämmelserna i särdirektiven, samt att i särdirektiven införa bestämmelser om EG-typgodkännande av separata tekniska enheter. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2003/37/EG, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 2003/37/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 19 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska inledningen ersättas med följande:

”1.   Följande åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv och som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv ska i följande frågor antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 20.3:”

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Kommissionen ska anpassa bilagorna till detta direktiv i de fall då nya bestämmelser eller ändringar av befintliga bestämmelser som gemenskapen har godkänt införs i enlighet med beslut 97/836/EG. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 20.3.”

2.

Artikel 20.3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

3.8   Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/22/EG av den 31 mars 2004 om mätinstrument (20)

När det gäller direktiv 2004/22/EG bör kommissionen ges befogenhet att införa nödvändiga ändringar i de instrumentspecifika bilagorna till direktivet (MI-001 till MI-010). Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2004/22/EG, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 2004/22/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 15 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

b)

Punkt 4 ska utgå.

2.

Artikel 16.2 ska ersättas med följande:

”2.   Kommissionen får på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ införa ändringar i de instrumentspecifika bilagorna (MI-001 till MI-010), i fråga om följande parametrar:

a)

Största tillåtna fel och noggrannhetsklasser.

b)

Nominella driftsförhållanden.

c)

Kritiska avvikelsevärden.

d)

Störningar.

Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 15.3.”

4.   MILJÖ

4.1   Rådets direktiv 76/160/EEG av den 8 december 1975 om kvaliteten på badvatten (21)

När det gäller direktiv 76/160/EEG bör kommissionen ges befogenhet att anpassa G- och I-parametervärdena, samt den analysmetod som fastställs i bilagan till direktivet, till den tekniska utvecklingen. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 76/160/EEG, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 76/160/EEG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

Kommissionen ska anta de ändringar som behövs för att anpassa G- och I-parametervärdena samt analysmetoden enligt bilagan till detta direktiv till den tekniska utvecklingen.

Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.2.”

2.

Artikel 11 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

b)

Punkt 3 ska utgå.

4.2   Rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (22)

När det gäller direktiv 91/271/EEG bör kommissionen ges befogenhet att ändra de krav som anges i avsnitten A, B och C i bilaga 1 till direktivet. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 91/271/EEG, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 91/271/EEG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3.2 ska ersättas med följande:

”2.   De ledningsnät som anges i punkt 1 ska uppfylla kraven i avsnitt A i bilaga I. Kommissionen får ändra dessa krav. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

2.

Artikel 4.3 ska ersättas med följande:

”3.   I fråga om sådana utsläpp från reningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse som avses i punkterna 1 och 2 ska tillämpliga krav i avsnitt B i bilaga I vara uppfyllda. Kommissionen får ändra dessa krav. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

3.

Artikel 5.3 ska ersättas med följande:

”3.   I fråga om sådana utsläpp från reningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse som avses i punkt 2 ska tillämpliga krav i avsnitt B i bilaga I vara uppfyllda. Kommissionen får ändra dessa krav. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

4.

Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Kommissionen ska granska denna begäran och vidta lämpliga åtgärder i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 18.2.”

b)

I punkt 5 ska andra stycket ersättas med följande:

”För sådana undantagsfall ska medlemsstaterna i förväg lämna relevant dokumentation till kommissionen. Kommissionen ska granska begäran och vidta lämpliga åtgärder i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 18.2.”

5.

Artikel 11.2 ska ersättas med följande:

”2.   Regleringar och/eller tillstånd ska uppfylla kraven i avsnitt C i bilaga I. Kommissionen får ändra dessa krav. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

6.

Artikel 12.3 ska ersättas med följande:

”3.   Sådana regleringar och/eller tillstånd för utsläpp från reningsverk som avses i punkt 2 ska utformas så att tillämpliga villkor i avsnitt B i bilaga 1 uppfylls, om utsläppen sker i tätorter med mellan 2 000 och 10 000 pe i fråga om utsläpp till sötvatten och flodmynningar, eller i tätorter med mer än 10 000 pe i fråga om alla utsläpp. Kommissionen får ändra dessa krav. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

7.

Artikel 15.5 ska ersättas med följande:

”5.   Kommissionen får utforma riktlinjer för den övervakning som avses i punkterna 1, 2 och 3, i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 18.2.”

8.

Artikel 17.4 ska ersättas med följande:

”4.   Metoder och utformning för rapporteringen från de nationella programmen ska fastställas av kommissionen i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 18.2. Samtliga ändringar som avser metoder och utformning ska antas i enlighet med detta förfarande.”

9.

I artikel 18 ska punkterna 2 och 3 ersättas med följande:

”2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

4.3   Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (23)

När det gäller direktiv 91/676/EEG bör kommissionen ges befogenhet att anpassa eller komplettera bilagorna till direktivet till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 91/676/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 91/676/EEG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artiklarna 7 och 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 7

Kommissionen får utforma riktlinjer för den övervakning som avses i artiklarna 5 och 6, i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 9.2.

Artikel 8

Kommissionen får anpassa bilagorna till detta direktiv till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 9.3.”

2.

Artikel 9.3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

3.

I bilaga 3 punkt 2 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Om en medlemsstat tillåter en annan mängd enligt andra stycket led b, ska den underrätta kommissionen, som ska granska om åtgärden är berättigad i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 9.2.”

4.4   Europaparlamentets och rådets direktiv 94/63/EG av den 20 december 1994 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) vid lagring av bensin och vid distribution av bensin från depåer till bensinstationer (24)

När det gäller direktiv 94/63/EG bör kommissionen ges befogenhet att ändra de harmoniserade normerna för utrustning för bottenlastning som anges i bilaga 4 till direktivet, och att i övrigt anpassa bilagorna – med undantag för bestämmelserna om gränsvärden i punkt 2 i bilaga 2 – till den tekniska utvecklingen. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 94/63/EG, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 94/63/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

I artikel 4.1 ska sjätte stycket ersättas med följande:

”Alla depåer med utlastningsanläggningar för tankbilar ska vara utrustade med minst en utlastningsanordning som uppfyller de krav för utrustning för bottenlastning som fastställs i bilaga 4. Kommissionen ska regelbundet se över dessa krav, och vid behov ändra dem. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 8.2.”

2.

Artikel 7 ska ersättas med följande:

”Artikel 7

Anpassning till den tekniska utvecklingen

Med undantag för de gränsvärden som anges i punkt 2 i bilaga 2, får kommissionen anpassa bilagorna till direktivet till den tekniska utvecklingen. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 8.2.”

3.

Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

b)

Punkt 3 ska utgå.

4.5   Rådets direktiv 96/82/EG av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (25)

När det gäller direktiv 96/82/EG bör kommissionen ges befogenhet att anpassa bilagorna II - VI till direktivet till den tekniska utvecklingen, samt att fastställa harmoniserade kriterier för de behöriga myndigheternas beslut att en verksamhet inte kan åstadkomma fara för en allvarlig olyckshändelse. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 96/82/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 96/82/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 9.6 b ska ersättas med följande:

”b)

Kommissionen ska fastställa harmoniserade kriterier för den behöriga myndighetens beslut att en verksamhet inte kan åstadkomma fara för en allvarlig olyckshändelse i den mening som avses i a. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 22.3.”

2.

Artikel 15.2 ska ersättas med följande:

”2.   Så snart som informationen enligt artikel 14 har sammanställts, ska medlemsstaterna informera kommissionen om resultatet av sin analys och om de rekommendationer som gjorts på ett formulär som utarbetats och uppdaterats i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 22.2.

Medlemsstaterna får dröja med att lämna denna information endast i avvaktan på att ett rättegångsförfarande slutförs, om informationen skulle kunna påverka rättegången.”

3.

Artikel 21 ska ersättas med följande:

”Artikel 21

Kommitténs mandat

1.   Kommissionen ska anpassa de kriterier som avses i artikel 9.6 b och bilagorna II - VI till den tekniska utvecklingen.

Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 22.3.

2.   Åtgärden för att upprätta det formulär som avses i artikel 15.2 ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 22.2.”

4.

Artikel 22 ska ersättas med följande:

”Artikel 22

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

4.6   Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall (26)

När det gäller direktiv 1999/31/EG bör kommissionen ges befogenhet att anpassa bilagorna till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, samt att anta åtgärder för standardisering av kontroll, provtagning och analysmetoder. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 1999/31/EG, bland annat genom att komplettera direktivet med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 1999/31/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 16 ska ersättas med följande:

”Artikel 16

Kommittéförfarande

Alla åtgärder som krävs för att anpassa bilagorna till detta direktiv till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen samt för att anta åtgärder för standardisering av kontroll, provtagning och analysmetoder i samband med deponering av avfall ska antas av kommissionen, biträdd av den kommitté som inrättats genom artikel 18 i direktiv 2006/12/EG. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, bland annat genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 17.3. När det gäller bilaga II ska kommittén därför iaktta följande: med beaktande av de allmänna principerna och förfarandena i fråga om kriterier för kontroll och mottagning enligt bilaga II bör särskilda kriterier och/eller testmetoder och därmed förbundna gränsvärden fastställas för varje deponiklass, inbegripet, om det behövs, särskilda typer av deponier inom varje klass, inklusive underjordsförvar.

Kommissionen ska anta och där så krävs ändra bestämmelser om harmonisering och regelbunden överföring av de statistiska uppgifter som avses i artiklarna 5, 7 och 11, i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 17.2.”

2.

Artikel 17.3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

4.7   Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/94/EG av den 13 december 1999 om tillgång till konsumentinformation om bränsleekonomi och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar (27)

När det gäller direktiv 1999/94/EG bör kommissionen ges befogenhet att anpassa dess bilagor. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av det direktivet, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 1999/94/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

1.   De åtgärder som är nödvändiga för att anpassa bilagorna till detta direktiv och som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas av kommissionen i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 10.3 efter samråd med konsumentorganisationer och andra berörda parter.

För att bidra till denna anpassning ska varje medlemsstat till kommissionen senast den 31 december 2003 överlämna en rapport om hur effektiva bestämmelserna i direktivet har varit, omfattande perioden från och med den 18 januari 2001 till och med den 31 december 2002. Utformningen av denna rapport ska bestämmas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 10.2 senast den 18 januari 2001.

2.   Utöver vad som anges i punkt 1 ska kommissionen vidta åtgärder för att

a)

genom anpassning av bilaga I ytterligare specificera utformningen av den märkning som avses i artikel 3,

b)

ytterligare specificera de krav som gäller för den översikt som avses i artikel 4, i syfte att klassificera nya bilmodeller och därmed göra det möjligt att utarbeta en förteckning över modellerna efter koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning i specificerade klasser, inklusive en klass för att förteckna de mest bränsleekonomiska nya bilmodellerna,

c)

utarbeta rekommendationer som gör det möjligt att tillämpa principerna i bestämmelserna på sådant reklammaterial som avses i artikel 6 första stycket i fråga om andra medier och annat material.

De åtgärder som avses i första stycket led a, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 10.3.

De åtgärder som avses i första stycket led b och c ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 10.2.”

2.

Artikel 10.3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

4.8   Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG av den 4 december 2000 om förbränning av avfall (28)

När det gäller direktiv 2000/76/EG bör kommissionen ges befogenhet att fastställa kriterier för minskning av frekvensen i vissa periodiska mätningar, att fastställa den dag från och med vilken kontinuerliga mätningar av gränsvärdena för vissa utsläpp till luften ska göras, att anpassa artiklarna 10, 11 och 13 samt bilagorna I och III till den tekniska utvecklingen eller till nya rön om utsläppsbegränsningarnas positiva inverkan på hälsan, samt att anpassa tabellerna i punkt 2.1 i bilaga II. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2000/76/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 2000/76/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 11 ska ändras på följande sätt:

a)

Första stycket i punkt 7 ska ersättas med följande:

”7.   Den behöriga myndigheten får i tillståndet medge en minskning av frekvensen i de periodiska mätningarna av tungmetaller från två gånger om året till en gång vartannat år och för dioxiner och furaner från två gånger om året till en gång om året, förutsatt att utsläppen från samförbränning eller förbränning är lägre än 50 % av de utsläppsgränsvärden som fastställts i enlighet med bilaga II eller bilaga V, och att det finns kriterier för de krav som ska uppfyllas. Kommissionen ska besluta om åtgärder för att fastställa dessa kriterier, åtminstone på grundval av bestämmelserna i andra stycket a och d. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 17.2.”

b)

Punkt 13 ska ersättas med följande:

”13.   Kommissionen ska, så snart som lämpliga mätmetoder finns tillgängliga inom gemenskapen, fastställa den dag från och med vilken kontinuerliga mätningar av gränsvärdena för utsläpp till luften av tungmetaller, dioxiner och furaner ska göras enligt bilaga III. Den åtgärden, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 17.2.”

2.

Artikel 16 ska ersättas med följande:

”Artikel 16

Anpassning till den tekniska utvecklingen eller till nya rön

Kommissionen ska besluta om åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv och att anpassa artiklarna 10, 11 och 13 samt bilagorna I och III till den tekniska utvecklingen eller till nya rön om utsläppsbegränsningarnas positiva inverkan på hälsan, i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 17.2.”

3.

Artikel 17 ska ersättas med följande:

”Artikel 17

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

4.

I punkt II.2.1 i bilaga II ska första stycket ersättas med följande:

”I fall där det för stora förbränningsanläggningar fastställs strängare utsläppsgränsvärden i direktiv 2001/80/EG eller i framtida gemenskapslagstiftning ska dessa strängare gränsvärden, för respektive anläggningar och föroreningar, ersätta de värden som fastställs i följande tabeller (Kproc). I dessa fall ska kommissionen anpassa dessa tabeller till sådana strängare utsläppsgränsvärden. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska utan dröjsmål antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 17.2.”

4.9   Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG av den 25 juni 2002 om bedömning och hantering av omgivningsbuller (29)

När det gäller direktiv 2002/49/EG bör kommissionen ges befogenhet att anpassa punkt 3 i bilaga I samt bilagorna II och III till direktivet till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, samt att fastställa gemensamma bedömningsmetoder. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2002/49/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll enligt artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 2002/49/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 6.2 ska ersättas med följande:

”2.   Kommissionen ska fastställa gemensamma metoder för bedömningen av Lden och Lnight genom en översyn av bestämmelserna i bilaga II. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 13.3. Till dess att dessa metoder antas, får medlemsstaterna använda bedömningsmetoder anpassade i enlighet med bilaga II och grundade på de metoder som fastställts i deras egen lagstiftning. I sådana fall måste medlemsstaterna visa att dessa metoder ger likvärdiga resultat jämfört med de resultat som erhållits med de metoder som anges i punkt 2.2 i bilaga II.”

2.

Artikel 12 ska ersättas med följande:

”Artikel 12

Anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen

Kommissionen ska anpassa punkt 3 i bilaga I samt bilagorna II och III till detta direktiv till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 13.3.”

3.

Artikel 13.3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

4.

I bilaga III ska den andra meningen i inledningen ersättas med följande:

”De dos-effekt-samband som införs genom framtida revideringar av denna bilaga som genomförs i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 13.3 kommer särskilt att gälla följande:”

4.10   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer (30)

När det gäller förordning (EG) nr 1830/2003 bör kommissionen ges befogenhet att inrätta och anpassa ett system för utveckling och tilldelning av unika identitetsbeteckningar för genetiskt modifierade organismer. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av den förordningen genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 1830/2003 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8

Unik identitetsbeteckning

Kommissionen ska

a)

innan artiklarna 1–7 börjar tillämpas inrätta ett system för utveckling och tilldelning av unika identitetsbeteckningar för genetiskt modifierade organismer,

b)

vid behov anpassa systemet i led a.

Åtgärderna i första stycket, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 10.2. Härvid ska hänsyn tas till den fortsatta utvecklingen i internationella forum.”

2.

Artikel 10 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

b)

Punkt 4 ska utgå.

4.11   Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG av den 21 april 2004 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa färger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering (31)

När det gäller direktiv 2004/42/EG bör kommissionen ges befogenhet att anpassa bilaga III till direktivet till den tekniska utvecklingen. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2004/42/EG, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 2004/42/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

Anpassning till den tekniska utvecklingen

Kommissionen ska anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.”

2.

Artikel 12.3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

4.12   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaser (32)

När det gäller förordning (EG) nr 842/2006 bör kommissionen ges befogenhet att fastställa sedvanliga kontrollkrav, att fastställa minimikrav och villkor för ömsesidigt erkännande av utbildningsprogram och certifiering samt att anta ytterligare märkningskrav. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av förordning (EG) nr 842/2006 genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 842/2006 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3.7 ska ersättas med följande:

”7.   Kommissionen ska fastställa sedvanliga kontrollkrav för var och en av de applikationer som avses i punkt 1. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.”

2.

Artikel 5.1 ska ersättas med följande:

”1.   Kommissionen ska, på grundval av information från medlemsstaterna och i samråd med berörda sektorer, fastställa minimikrav och villkor för ömsesidigt erkännande av utbildningsprogram och certifiering, både för företagen och berörd personal med uppgift att installera, utföra underhåll eller service på den utrustning och de system som omfattas av artikel 3.1 samt för personal med uppgift att utföra sådan verksamhet som avses i artiklarna 3 och 4. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.”

3.

Artikel 7.3 ska ersättas med följande:

”3.   Utformningen av den märkning som ska användas ska fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 12.2.

Märkningskrav utöver de som anges i punkt 1 ska antas om så är lämpligt. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.

Innan kommissionen lägger fram ett förslag till den kommitté som avses i artikel 12.1, ska den beakta önskvärdheten av att i märkningen inkludera ytterligare miljöinformation, inbegripet faktorer för global uppvärmningspotential, och därvid ta hänsyn till sådana märkningsprogram som redan finns för de produkter och den utrustning som avses i punkt 2.”

4.

Artikel 12.3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

4.13   Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/44/EG av den 6 september 2006 om kvaliteten på sådant sötvatten som behöver skyddas eller förbättras för att upprätthålla fiskbestånden (33)

När det gäller direktiv 2006/44/EG bör kommissionen ges befogenhet att anpassa parametrarnas G-värden, samt de analysmetoder som fastställs i bilaga I till direktivet, till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2006/44/EG, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 2006/44/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 12 ska ersättas med följande:

”Artikel 12

Kommissionen ska besluta om de åtgärder som är nödvändiga för att anpassa parametrarnas G-värden, samt analysmetoden enligt bilaga I till detta direktiv, till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 13.2.”

2.

Artikel 13 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

b)

Punkt 3 ska utgå.

4.14   Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/113/EG av den 12 december 2006 om kvalitetskrav för skaldjursvatten (34)

När det gäller direktiv 2006/113/EG bör kommissionen ges befogenhet att anpassa de G-värden för parametrarna och de analysmetoder som anges i bilaga I till direktivet till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2006/113/EG, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Artikel 12 i direktiv 2006/113/EG ska därför ersättas med följande:

”Artikel 12

Med biträde från den kommitté som inrättas genom artikel 13.1 i direktiv 2006/44/EG ska kommissionen besluta om de åtgärder som är nödvändiga för att anpassa de G-värden för parametrarna samt de analysmetoder som anges i bilaga I till detta direktiv till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 13.2 i direktiv 2006/44/EG.”

5.   EUROSTAT

5.1   Rådets förordning (EEG) nr 696/93 av den 15 mars 1993 om statistiska enheter för observation och analys av produktionssystemet inom gemenskapen (35)

När det gäller förordning (EEG) nr 696/93 bör kommissionen ges befogenhet att anpassa bilagorna till förordningen till den ekonomiska och tekniska utvecklingen. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av förordning (EEG) nr 696/93, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EEG) nr 696/93 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artiklarna 5 och 6 ska ersättas med följande:

”Artikel 5

Vid utgången av den övergångsperiod som avses i artikel 4 får kommissionen i enlighet med det förvaltningsförfarande som avses i artikel 7.2 ge en medlemsstat tillstånd att använda andra statistiska enheter i produktionssystemet.

Artikel 6

Kommissionen ska besluta om åtgärder för tillämpningen av den här förordningen, inbegripet åtgärder för att anpassa till den ekonomiska och tekniska utvecklingen, särskilt vad avser statistiska enheter i produktionssystemet, de kriterier som används samt de definitioner som anges i bilagan. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 7.3.”

2.

Artikel 7 ska ersättas med följande:

”Artikel 7

1.   Kommissionen ska biträdas av kommittén för det statistiska programmet.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

5.2   Rådets direktiv 95/57/EG av den 23 november 1995 om insamling av statistisk information rörande turism (36)

När det gäller direktiv 95/57/EG bör kommissionen ges befogenhet att fastställa de definitioner som ska tillämpas på variablerna i uppgiftsinsamlingen, införa eventuella ändringar i variabellistan, införa nödvändiga minimikrav på precision för resultaten och fastställa förfaranden för att säkerställa en harmoniserad bearbetning av systematiska fel, samt att anta detaljerade regler för medlemsstaternas behandling av insamlade uppgifter. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 95/57/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 95/57/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3.2 ska ersättas med följande:

”2.   Kommissionen ska fastställa de definitioner som ska tillämpas på variablerna i uppgiftsinsamlingen, liksom eventuella ändringar i variabellistan. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, bland annat genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.2.”

2.

Artikel 4.1 ska ersättas med följande:

”1.   Insamlingen av statistisk information ska garantera att resultaten i möjligaste mån uppfyller nödvändiga minsta precisionskrav. Dessa precisionskrav och förfarandena för att säkerställa en harmoniserad bearbetning av systematiska fel ska fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.2. Det minsta precisionskravet ska fastställas särskilt med hänvisning till övernattningar per år på nationell nivå.”

3.

Artikel 6 ska ersättas med följande:

”Artikel 6

Databehandling

Medlemsstaterna ska bearbeta den information som samlats in med stöd av artikel 3 i enlighet med de precisionskrav som avses i artikel 4 och med de detaljerade regler som ska antas av kommissionen. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.2. Den regionala nivån ska vara i överensstämmelse med Europeiska gemenskapens statistikkontors nomenklatur för territoriella enheter.”

4.

I artikel 7.3 ska ”artikel 12” ändras till ”artikel 12.1”.

5.

I artikel 9 ska ”artikel 12” ändras till ”artikel 12.1”.

6.

I artikel 11 ska följande stycken läggas till:

”De åtgärder som avses i artiklarna 3, 4 och 6 och som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, bland annat genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.2.

De åtgärder som avses i artiklarna 7 och 9 ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 12.1.”

7.

Artikel 12.2 ska ersättas med följande:

”2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

5.3   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS) (37)

När det gäller förordning (EG) nr 1059/2003 bör kommissionen ges befogenhet att anpassa de administrativa enheter som används i Nuts-nomenklaturen, att göra undantag från tröskelnivåerna vad gäller befolkning för vissa ”icke-administrativa enheter”, att göra ändringar i de mindre administrativa enheter som ingår i Nuts 3-nivån, samt att ändra Nuts-nomenklaturen. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av förordning (EG) nr 1059/2003, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 1059/2003 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   De befintliga administrativa enheter som används i Nuts-nomenklaturen förtecknas i bilaga II. Åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning och anpassa bilaga II, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 7.2.”

b)

I punkt 5 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Enskilda icke-administrativa enheter får dock avvika från dessa gränser under särskilda geografiska, socioekonomiska, historiska, kulturella eller miljömässiga omständigheter, särskilt på öarna och i de yttersta randområdena. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 7.2.”

2.

I artikel 4.1 ska andra stycket ersättas med följande:

”Åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning och anpassa bilaga III ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 7.2.”

3.

Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 4 ska första meningen ersättas med följande:

”4.   Ändringar i Nuts-nomenklaturen ska antas under kalenderårets andra hälft enligt kriterierna i artikel 3, dock inte oftare än vart tredje år. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 7.2.”

b)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   När en ändring görs i Nuts-nomenklaturen ska den berörda medlemsstaten till kommissionen skicka tidsserierna för den nya regionala uppdelningen för att därigenom ersätta uppgifter som redan skickats. Förteckningen över tidsserierna och deras längd ska specificeras av kommissionen, med beaktande av huruvida det är möjligt att tillhandahålla dem. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 7.2. Tidsserierna ska lämnas inom två år efter ändringen i Nuts-nomenklaturen.”

4.

Artikel 7 ska ersättas med följande:

”Artikel 7

1.   Kommissionen ska biträdas av kommittén för det statistiska programmet.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

5.4   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 av den 16 juni 2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU-SILC) (38)

När det gäller förordning (EG) nr 1177/2003 bör kommissionen ges befogenhet att besluta om de åtgärder som gäller de sekundära målområdena, de individer som ingår i det ursprungliga urvalet samt åtgärder för att beakta ekonomiska och tekniska förändringar. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av förordning (EG) nr 1177/2003, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 1177/2003 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 6.2 ska ersättas med följande:

”2.   Sekundära målområden ska från och med 2005 undersökas varje år, men endast ingå i tvärsnittsdelstudien. Ett sekundärområde ska täckas varje år. Åtgärder som definierar målområden och som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

2.

Artikel 8.3 ska ersättas med följande:

”3.   I den longitudinella delstudien ska de individer som ingår i det ursprungliga urvalet, dvs. urvalspersonerna, följas upp under hela panelens existens. Alla urvalspersoner som flyttat till ett privathushåll inom medlemsstatens gränser ska följas upp på den nya bostadsorten i överensstämmelse med de regler för spårning och förfaranden som ska preciseras av kommissionen. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

3.

Artikel 14.3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

4.

Artikel 15 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska orden ”i enlighet med förfarandet som avses i artikel 14.2” utgå.

b)

Följande punkt ska läggas till:

”5.   De åtgärder som avses i punkt 1 och 2 och som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3, minst tolv månader före det år då undersökningen ska genomföras.”

5.5   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 138/2004 av den 5 december 2003 om räkenskaper för jordbruket i gemenskapen (39)

När det gäller förordning (EG) nr 138/2004 bör kommissionen ges befogenhet att uppdatera metoderna för räkenskaperna för jordbruket inom gemenskapen, förteckningen över variabler samt tidsfristerna för överföring av dessa räkenskaper. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av förordning (EG) nr 138/2004, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 138/2004 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2.2 ska ersättas med följande:

”2.   Kommissionen ska uppdatera EAA-metoden. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 4.2.”

2.

Artikel 3.3 ska ersättas med följande:

”3.   Kommissionen ska uppdatera förteckningen över de variabler och de tidsfrister för överföring av uppgifter som anges i bilaga II. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 4.2.”

3.

Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

b)

Punkt 3 ska utgå.

5.6   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 av den 21 april 2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället (40)

När det gäller förordning (EG) nr 808/2004 bör kommissionen ges befogenhet att fastställa genomförandeåtgärder för de olika moduler enligt den förordningen som avser urval och specifikation, justering och ändring av ämnen och deras karakteristika, täckning och periodicitet. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av förordning (EG) nr 808/2004, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Artiklarna 8 och 9 i förordning (EG) nr 808/2004 ska därför ersättas med följande:

”Artikel 8

Genomförandeåtgärder

1.   Genomförandeåtgärderna för de moduler som omfattas av denna förordning gäller följande: urval och specifikation, justering och ändring av ämnen och deras karakteristika, täckning, referensperioder och uppdelning av karakteristika, periodicitet och vid vilken tidpunkt uppgifterna ska överföras samt tidsfristerna för överföring av resultaten.

2.   Genomförandeåtgärderna, inklusive justeringar och uppdateringar som följer av ekonomiska och tekniska förändringar, ska antas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 9.2, med hänsyn till medlemsstaternas resurser, det extra arbete som uppgiftslämnarna orsakas, den tekniska och metodologiska genomförbarheten samt resultatens tillförlitlighet.

3.   Genomförandeåtgärder ska antas senast nio månader innan uppgiftsinsamlingsperioden inleds.

Artikel 9

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av kommittén för det statistiska programmet.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

5.7   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 av den 12 januari 2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar (41)

När det gäller förordning (EG) nr 184/2005 bör kommissionen ges befogenhet att fastställa gemensamma kvalitetsstandarder samt kvalitetsrapporternas innehåll och periodicitet samt att anpassa bilagorna till ekonomiska och tekniska förändringar. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av förordning (EG) nr 184/2005, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 184/2005 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4.3 ska ersättas med följande:

”3.   De gemensamma kvalitetsstandarderna samt kvalitetsrapporternas innehåll och periodicitet ska fastställas av kommissionen, med beaktande av effekterna av kostnaderna för insamling och sammanställning av uppgifterna samt av viktiga förändringar när det gäller insamlingen av uppgifter.

Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.

Kommissionen ska med bistånd av den i artikel 11.1 angivna betalningsbalanskommittén och med utgångspunkt från kvalitetsrapporterna utvärdera kvaliteten på de uppgifter som lämnats.

Kommissionens utvärdering ska sändas till Europaparlamentet för kännedom.”

2.

Artiklarna 10 och 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 10

Anpassning till ekonomiska och tekniska förändringar

Följande åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bland annat genom att komplettera den, och som är nödvändiga för att ta hänsyn till ekonomiska och tekniska förändringar, ska antas av kommissionen i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3:

a)

Uppdatering av uppgiftskrav, inklusive tidsfrister för inlämning samt revidering, utvidgning och eliminering av dataflöden enligt bilaga I.

b)

Uppdatering av de definitioner som anges i bilaga II.

Artikel 11

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av betalningsbalanskommittén (nedan kallad kommittén).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

4.   ECB får delta som observatör vid kommitténs sammanträden.”

5.8   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1161/2005 av den 6 juli 2005 om sammanställning av kvartalsvisa icke-finansiella räkenskaper efter institutionell sektor (42)

När det gäller förordning (EG) nr 1161/2005 bör kommissionen ges befogenhet att upprätta tidsplaner och uppdelning av transaktioner, justera tidpunkter för uppgiftsöverföring, justera andelen i förhållande till gemenskapen totalt samt definiera standarder för uppgifternas kvalitet. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av förordning (EG) nr 1161/2005, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 1161/2005 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   En tidsplan för överföringen av uppgifter om punkterna P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 och B.4G, samt av varje beslut som kräver en uppdelning efter motsvarande sektor av de transaktioner som förtecknas i bilagan, ska antas av kommissionen. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 8.3. Varje sådant beslut ska antas först efter det att kommissionen har inlämnat en rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av denna förordning i enlighet med artikel 9.”

b)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Kommissionen får justera den tidsfrist för överföringen som anges i punkt 3 med högst fem dagar. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 8.3.”

2.

Artikel 3.3 ska ersättas med följande:

”3.   Kommissionen får justera den andel (1 %) av gemenskapens totala bruttonationalprodukt som avses i punkt 1. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 8.3.”

3.

Artikel 6.1 ska ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att kvaliteten på de uppgifter som överförs successivt förbättras, så att de uppfyller de gemensamma kvalitetsstandarder som kommissionen fastställer. Åtgärder som fastställer dessa gemensamma kvalitetsstandarder och som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 8.3.”

4.

Artikel 7 ska utgå.

5.

Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av kommittén för det statistiska programmet.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

6.   INFORMATIONSSAMHÄLLET

6.1   Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG av den 13 december 1999 om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer (43)

När det gäller direktiv 1999/93/EG bör kommissionen ges befogenhet att fastställa kriterier för medlemsstaternas beslut om huruvida de ska utse organ som ska avgöra om anordningar för säkra signaturer överensstämmer med kraven i bilaga III. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 1993/93/EG, genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 1999/93/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

I artikel 3.4 ska första stycket ersättas med följande:

”Lämpliga offentliga eller privata organ som medlemsstaterna utser ska avgöra om säkra anordningar för skapande av signaturer överensstämmer med kraven i bilaga III. Kommissionen ska fastställa kriterier för medlemsstaterna för att avgöra om ett organ bör utses. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 9.3.”

2.

I artikel 3.5 ska ”artikel 9” ersättas med ”artikel 9.2”.

3.

Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av kommittén för elektroniska signaturer.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

6.2   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 733/2002 av den 22 april 2002 om inrättande av toppdomänen.eu (44)

När det gäller förordning (EG) nr 733/2002 bör kommissionen ges befogenhet att fastställa kriterierna och förfarandet för att utse registreringsenheten samt att anta de allmänna riktlinjerna för inrättandet och driften av toppdomänen.eu och de allmänna principerna för registrering. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av förordning (EG) nr 733/2002 genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

När det, på grund av tvingande, brådskande skäl, inte är möjligt att iaktta de normala tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll bör kommissionen kunna tillämpa det skyndsamma förfarandet i artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG för att fastställa kriterierna och förfarandet för att utse registreringsenheten.

Förordning (EG) nr 733/2002 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3.1 a ska ersättas med följande:

”a)

fastställa kriterierna och förfarandet för att utse registreringsenheten. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 6.3. När det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som avses i artikel 6.4.”

2.

Artikel 5.1 ska ersättas med följande:

”1.   Kommissionen ska, efter samråd med registreringsenheten, fastställa allmänna riktlinjer för inrättandet och driften av toppdomänen.eu och allmänna principer för registrering. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 6.3.

Dessa riktlinjer och principer ska bland annat omfatta

a)

riktlinjer för tvistlösning utanför domstol,

b)

allmänna riktlinjer i fråga om spekulativ och oegentlig registrering av domännamn, inbegripet möjligheten att gradvis registrera domännamn för att säkerställa att innehavarna av tidigare rättigheter, som är erkända eller fastställda enligt nationell rätt och/eller gemenskapsrätt, och offentliga organ får lämpliga möjligheter att under en övergångsperiod registrera sitt namn,

c)

riktlinjer för eventuellt återkallande av domännamn, inklusive frågan om namn utan ägare (bona vacantia),

d)

frågor om språk och geografiska begrepp,

e)

behandling av immateriella rättigheter och andra rättigheter.”

3.

Artikel 6 ska ersättas med följande:

”Artikel 6

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommunikationskommitté som inrättats genom artikel 22.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) (45).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

4.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1, 5a.2, 5a.4 och 5a.6 samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

7.   DEN INRE MARKNADEN

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (46)

När det gäller direktiv 2005/36/EG bör kommissionen ges befogenhet att fastställa kriterier för inrättandet av de gemensamma plattformarna, som syftar till att befria de sökande från kompensationsåtgärder. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2005/36/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 2005/36/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 11 ska ändras på följande sätt:

a)

I led c ii ska andra meningen utgå.

b)

Följande stycke ska läggas till:

”Kommissionen får anpassa förteckningen i bilaga II för att beakta sådana utbildningar som uppfyller villkoren i första stycket c ii. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 58.3.”

2.

I artikel 13.2 tredje stycket ska tredje meningen ersättas med följande:

”Kommissionen får anpassa förteckningen i bilaga III för att beakta reglerade utbildningar som ger en jämförbar nivå av yrkesskicklighet och förbereder den studerande för jämförbart ansvar och verksamhet. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 58.3.”

3.

Artikel 15 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska andra meningen ersättas med följande:

”Om kommissionen efter samråd med medlemsstaterna anser att ett utkast till gemensam plattform underlättar ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer får den lägga fram ett utkast till åtgärder. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 58.3.”

b)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   Om en medlemsstat anser att de kriterier som fastställs i en åtgärd som antas enligt punkt 2 inte längre ger tillräckliga garantier för yrkeskvalifikationerna, ska den underrätta kommissionen. Kommissionen ska i förekommande fall lägga fram ett utkast till åtgärd. Denna åtgärd som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 58.3.”

4.

Artikel 20 ska ersättas med följande:

”Artikel 20

Anpassning av förteckningarna över verksamhetsformer i bilaga IV

Kommissionen får anpassa förteckningarna över verksamhetsformer i bilaga IV som omfattas av ett erkännande av yrkeserfarenhet enligt artikel 16, i syfte att uppdatera eller förtydliga nomenklaturen under förutsättning att detta inte medför en ändring av verksamheten inom de enskilda verksamhetsslagen. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 58.3.”

5.

I artikel 21.6 ska andra stycket ersättas med följande:

”Kommissionen får anpassa de kunskaper och färdigheter som anges i artiklarna 24.3, 31.6, 34.3, 38.3, 40.3 och 44.3 till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 58.3.”

6.

Artikel 25.5 ska ersättas med följande:

”5.   Kommissionen får anpassa de minimikrav på utbildningens omfattning som avses i punkt 5.1.3 i bilaga V till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 58.3.”

7.

I artikel 26 ska andra stycket ersättas med följande:

”I syfte att uppdatera detta direktiv i samband med ändringar i nationell lagstiftning får kommissionen lägga till nya medicinska specialiseringar under punkt 5.1.3 i bilaga V, förutsatt att dessa är gemensamma för minst två femtedelar av medlemsstaterna. Denna åtgärd som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 58.3.”

8.

I artikel 31.2 ska andra stycket ersättas med följande:

”Kommissionen får anpassa innehållet i förteckningarna över ämnen i punkt 5.2.1 i bilaga V till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Denna åtgärd som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 58.3.”

9.

I artikel 34.2 ska andra stycket ersättas med följande:

”Kommissionen får anpassa innehållet i förteckningarna över ämnen i punkt 5.3.1 i bilaga V till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Denna åtgärd som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 58.3.”

10.

I artikel 35.2 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Kommissionen får anpassa de minimikrav på utbildningens omfattning som avses i andra stycket till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Denna åtgärd som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 58.3.”

11.

I artikel 38.1 ska andra stycket ersättas med följande:

”Kommissionen får anpassa innehållet i förteckningarna över ämnen i punkt 5.4.1 i bilaga V till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 58.3.”

12.

I artikel 40.1 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Kommissionen får anpassa innehållet i förteckningarna över ämnen i punkt 5.5.1 i bilaga V till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Denna åtgärd som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 58.3.”

13.

I artikel 44.2 andra stycket ska andra meningen ersättas med följande:

”Kommissionen får anpassa innehållet i förteckningarna över ämnen i punkt 5.6.1 i bilaga V till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Denna åtgärd som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 58.3.”

14.

I artikel 46.2 ska första stycket ersättas med följande:

”Kommissionen får anpassa de i punkt 1 angivna kunskaperna och färdigheterna till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Denna åtgärd som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 58.3.”

15.

Artikel 58 ska ersättas med följande:

”Artikel 58

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av kommittén för erkännande av yrkeskvalifikationer.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468 ska vara två månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

8.   HÄLSA OCH KONSUMENTSKYDD

8.1   Rådets direktiv 89/108/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om djupfrysta livsmedel (47)

När det gäller direktiv 89/108/EEG bör kommissionen ges befogenhet att fastställa renhetskriterier för frysmedier, de förfaranden som ska användas vid provtagning av djupfrysta livsmedel och de förfaranden som ska användas vid kontroll av temperaturen i sådant livsmedel och av temperaturerna i transportmedel och i lagrings- och förvaringsutrymmen. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 89/108/EEG, genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 89/108/EEG ska därför ändras på följande sätt:

1.

I artikel 4 ska tredje stycket ersättas med följande:

”De renhetskriterier som ska uppfyllas av dessa frysmedier ska så långt som det är nödvändigt bestämmas av kommissionen. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.2.”

2.

Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

Förfarandet vid provtagning av djupfrysta livsmedel, vid kontroll av deras temperatur och av temperaturerna i transportmedel och i lagrings- och förvaringsutrymmen ska fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.2.”

3.

Artikel 12 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas av följande:

”2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

b)

Punkt 3 ska utgå.

8.2   Rådets direktiv 90/496/EEG av den 24 september 1990 om näringsvärdesdeklaration för livsmedel (48)

När det gäller direktiv 90/496/EEG bör kommissionen ges befogenhet att anta de bestämmelser som behövs för att ändra i listan över vitaminer, mineralämnen och de rekommenderade dagliga intagen, för att utforma definition och analysmetoder för kostfibrer, för att begränsa eller förbjuda näringspåståenden, för att göra ändringar och tillägg i listan över kategorier av näringsämnen och deras omräkningsfaktorer samt för att fastställa regler för omfattningen av den information som ska ges och hur den ska meddelas när det gäller andra livsmedel än färdigförpackade. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 90/496/EEG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 90/496/EEG ska därför ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1.4 a ska andra stycket ersättas med följande:

”Åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv och som innebär ändringar i listan över vitaminer, mineralämnen och de rekommenderade dagliga intagen ska antas av kommissionen i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 10.3.”

2.

I artikel 1.4 b tredje stycket ska ”artikel 10” ersättas med ”artikel 10.2”.

3.

I artikel 1.4 ska led j ersättas med följande:

”j)

Kostfibrer: material som ska definieras av kommissionen och mätas med den analysmetod som ska bestämmas av kommissionen. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 10.3.”

4.

Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

De enda näringspåståenden som är tillåtna är de som rör energi, de näringsämnen som räknas upp i artikel 1.4 a ii och de ämnen som tillhör eller ingår i någon av dessa kategorier näringsämnen. Kommissionen får anta bestämmelser som begränsar eller förbjuder näringspåståenden enligt den här artikeln. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 10.3.”

5.

Artikel 5.2 ska ersättas med följande:

”2.   Kommissionen ska besluta om ändringar av de omräkningsfaktorer som anges i punkt 1 och om tillägg till listan i punkt 1 av ämnen som tillhör eller ingår i någon av de kategorier näringsämnen som anges i den punkten jämte deras omräkningsfaktorer, för att livsmedlens energivärde ska kunna beräknas med större noggrannhet. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 10.3.”

6.

I artikel 6.3 ska ”artikel 10” ersättas med ”artikel 10.2”.

7.

I artikel 6.5 b ska ”artikel 10” ersättas med ”artikel 10.2”.

8.

I artikel 6.8 andra stycket ska ”artikel 10” ersättas med ”artikel 10.2”.

9.

Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8

I fråga om andra livsmedel än färdigförpackade som salubjuds till slutkonsumenten eller till storkök samt för livsmedel som på köparens begäran förpackas vid försäljningstillfället eller som färdigförpackas för omedelbar försäljning, får omfattningen av den information som avses i artikel 4 och det sätt på vilket informationen meddelas beslutas genom nationella bestämmelser till dess att kommissionen eventuellt har beslutat om åtgärder. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 10.3”.

10.

Artikel 10.3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

8.3   Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/2/EG av den 22 februari 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om livsmedel och livsmedelsingredienser som behandlats med joniserande strålning (49)

När det gäller direktiv 1999/2/EG bör kommissionen ges befogenhet att genomföra regler om bestrålning av livsmedel. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 1999/2/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Av effektivitetsskäl bör de normala tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll förkortas för antagande av vissa undantag från reglerna om högsta tillåtna stråldoser för livsmedel och användning av strålbehandling i kombination med kemisk behandling, samt för antagande av ytterligare krav för godkännande av bestrålningsanläggningar.

När det på grund av tvingande, brådskande skäl, inte är möjligt att iaktta de normala tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll bör kommissionen kunna tillämpa det skyndsamma förfarandet i artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG för antagande av ändringar till direktiv 1999/2/EG eller till dess genomförandedirektiv i form av förbud eller restriktioner i förhållande till tidigare rättsläge om detta är nödvändigt för att säkerställa skyddet av folkhälsan.

Direktiv 1999/2/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 5.2 ska ersättas med följande:

”2.   Beslut om undantag från bestämmelserna i punkt 1 får fattas av kommissionen. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.4.”

2.

Artikel 7.2 ska ersättas med följande:

”2.   Godkännande får endast beviljas om anläggningen

uppfyller kraven i den internationella kodex för drift av anläggningar för behandling av livsmedel genom bestrålning som rekommenderas av FAO/WHO:s gemensamma Codex Alimentarius-kommission (se FAO/WHO/CAC/Vol. XV utgåva 1) och de ytterligare föreskrifter som kan komma att antas av kommissionen; dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.4,

utser en person, som ansvarar för att alla villkor som är nödvändiga för tillämpningen av processen iakttas.”

3.

I artikel 8.3 ska ”artikel 12” ersättas med ”artikel 12.2”.

4.

I artikel 9.2 a första stycket ska ”artikel 12” ersättas med ”artikel 12.2”.

5.

Artikel 12 ska ersättas med följande:

”Artikel 12

1.   Kommissionen ska biträdas av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 (50).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

4.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och 5a.5 b samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5a.3 c, 5a.4 b och 5a.4 e i beslut 1999/468/EG ska vara två månader, en månad respektive två månader.

5.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1, 5a.2, 5a.4 och 5a.6 samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

6.

I artikel 14.2 ska ”artikel 12” ersättas med ”artikel 12.2”.

7.

Artikel 14.3 ska ersättas med följande:

”3.   Kommissionen får anpassa detta direktiv eller genomförandedirektivet endast i den utsträckning som det är nödvändigt för att säkerställa skyddet av folkhälsan, och sådana ändringar ska i alla händelser begränsas till förbud eller restriktioner i förhållande till tidigare rättsläge. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, bland annat genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3. När det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som avses i artikel 12.5.”

8.4   Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG av den 10 juni 2002 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott (51)

När det gäller direktiv 2002/46/EG bör kommissionen ges befogenhet att anta särskilda regler för vitaminer och mineralämnen som används som kosttillskott, inklusive särskilda värden för maximi- och miniminivåer för vitaminer och mineralämnen i kosttillskott och renhetskriterier för dessa. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2002/46/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

När det på grund av tvingande, brådskande skäl, inte är möjligt att iaktta de normala tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll bör kommissionen kunna tillämpa det skyndsamma förfarandet i artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG när det gäller att anta en åtgärd som förbjuder en vitamin eller ett mineralämne vars användning tidigare varit tillåten.

Direktiv 2002/46/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4.2 ska ersättas med följande:

”2.   Renhetskriterier för de ämnen som anges i bilaga II till detta direktiv ska antas av kommissionen, utom när dessa kriterier är tillämpliga i enlighet med punkt 3. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 13.3.”

2.

Artikel 4.5 ska ersättas med följande:

”5.   Ändringar av den förteckning som avses i punkt 1, vilka avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 13.3. När det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som avses i artikel 13.4 för att avföra en vitamin eller ett mineralämne från den förteckning som avses i punkt 1 i den här artikeln.”

3.

Artikel 5.4 ska ersättas med följande:

”4.   Det maximala och minimala dagliga intag av vitaminer och mineralämnen som avses i punkterna 1, 2 och 3 ska fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 13.3.”

4.

Artikel 12.3 ska ersättas med följande:

”3.   I syfte att komma till rätta med de svårigheter som beskrivs i punkt 1 och för att säkerställa skyddet av människors hälsa ska kommissionen anta anpassningar i detta direktiv eller dess genomförandeåtgärder. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, bland annat genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 13.3. När det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen anta sådana anpassningar i enlighet med det skyndsamma förfarande som avses i artikel 13.4. Den medlemsstat som har vidtagit skyddsåtgärder får i så fall upprätthålla sådana åtgärder till dess att anpassningarna antagits.”

5.

Artikel 13 ska ersättas med följande:

”Artikel 13

1.   Kommissionen ska biträdas av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 (52).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

4.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1, 5a.2, 5a.4 och 5a.6 samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

9.   ENERGI OCH TRANSPORT

9.1   Rådets direktiv 91/672/EEG av den 16 december 1991 om det ömsesidiga erkännandet av båtförarcertifikat för transport av gods och passagerare på inre vattenvägar (53)

När det gäller direktiv 91/672/EEG bör kommissionen ges befogenhet att ändra i förteckningen över nationella båtförarcertifikat för transport av gods och passagerare på inre vattenvägar. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och är avsedda att ändra icke väsentliga delar av direktiv 91/672/EEG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 91/672/EEG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Artikel 4

Om så behövs ska kommissionen anpassa förteckningen över certifikat i bilaga I till detta direktiv. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, bland annat genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 7.2.”

2.

Artikel 7 ska ersättas med följande:

”Artikel 7

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

9.2   Rådets direktiv 92/75/EEG av den 22 september 1992 om märkning och standardiserad konsumentinformation som anger hushållsapparaters förbrukning av energi och andra resurser (54)

När det gäller direktiv 92/75/EEG bör kommissionen ges befogenhet att föra upp ytterligare hushållsapparater på förteckningen i artikel 1.1 i direktivet, och att anta bestämmelser för de olika slag av hushållsapparater som tas upp på förteckningen. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 92/75/EEG genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 92/75/EEG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1.2 ska ersättas med följande:

”2.   Ytterligare slag av hushållsapparater får läggas till i förteckningen i denna artikel. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 10.2.”

2.

Artikel 2.2 ska ersättas med följande:

”2.   Närmare föreskrifter om etiketten och informationsbladet ska fastställas genom direktiv avseende varje enskilt apparatslag som antagits i enlighet med detta direktiv. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 10.2.”

3.

Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

Kommissionen ska, i de fall det är sannolikt att uppnå betydande energibesparingar, besluta om åtgärder beträffande systemets upprättande och drift och anpassa dessa åtgärder till den tekniska utvecklingen; detta kan ske i form av genomförandedirektiv samt genom att lägga till ytterligare hushållsapparater till förteckningen i artikel 1.1.

Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, bland annat genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 10.2.”

4.

Artikel 10 ska ersättas med följande:

”Artikel 10

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

9.3   Rådets direktiv 96/50/EG av den 23 juli 1996 om harmonisering av villkoren för att erhålla nationella förarbevis för gods- eller personbefordran på gemenskapens inre vattenvägar (55)

När det gäller direktiv 96/50/EG bör kommissionen ges befogenhet att anpassa förlagan till båtförarcertifikatet till utvecklingen när det gäller de yrkesmässiga kunskaper som krävs för att erhålla certifikatet. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 96/50/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 96/50/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

Kommissionen får anpassa förlagan till certifikatet enligt bilaga I till utvecklingen av de yrkesmässiga kunskaper enligt förteckningen i bilaga II som krävs för att erhålla certifikatet. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, bland annat genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.2.”

2.

Artikel 12 ska ersättas med följande:

”Artikel 12

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättas genom artikel 7 i direktiv 91/672/EEG.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

9.4   Rådets direktiv 98/41/EG av den 18 juni 1998 om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater (56)

När det gäller direktiv 98/41/EG bör kommissionen ges befogenhet att anpassa vissa bestämmelser i direktivet, utan att utvidga dess tillämpningsområde, för att ta hänsyn till ändringar av Solas-konventionen gällande registreringssystemen, sedan dessa ändringar trätt i kraft. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 98/41/EG, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 98/41/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 3 b ska ”artikel 13” ersättas med ”artikel 13.2”.

b)

I punkt 4 tredje stycket ska ”artikel 13” ersättas med ”artikel 13.2”.

2.

I artikel 12 ska första stycket ersättas med följande:

”Utan att det påverkar förfarandena för ändring av Solas-konventionen, får detta direktiv ändras i syfte att säkerställa tillämpningen, med avseende på detta direktiv och utan att utvidga dess tillämpningsområde, av ändringar som gäller registreringssystemen i Solas-konventionen och som har trätt i kraft efter antagandet av detta direktiv. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 13.3.”

3.

Artikel 13 ska ersättas med följande:

”Artikel 13

1.   Kommissionen ska biträdas av kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (Coss), inrättad genom artikel 3 i förordning (EG) nr 2099/2002.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (57) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara två månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

9.5   Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG av den 27 november 2000 om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester (58)

När det gäller direktiv 2000/59/EG bör kommissionen ges befogenhet att anpassa bilagorna till direktivet, definitionen i artikel 2b i direktivet och hänvisningarna till andra instrument som antagits av gemenskapen och av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) samt att anpassa bilagorna i syfte att förbättra det system som införts genom direktiv 2000/59/EG och beakta de åtgärder som vidtas av gemenskapen eller IMO och som träder i kraft i framtiden, på så sätt att ett harmoniserat genomförande kan garanteras. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2000/59/EG, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 2000/59/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 14 ska ersättas med följande:

”Artikel 14

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (Coss), inrättad genom artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002. (59)

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

2.

Artikel 15 ska ersättas med följande:

”Artikel 15

Ändringsförfarande

Bilagorna till detta direktiv, definitionen i artikel 2 b samt hänvisningarna till gemenskapsinstrument och IMO-instrument får ändras av kommissionen, i syfte att bringa dem i överensstämmelse med sådana åtgärder från gemenskapens eller IMO:s sida som har trätt i kraft, under förutsättning att sådana ändringar inte innebär att tillämpningsområdet för detta direktiv utvidgas.

Bilagorna till detta direktiv får dessutom ändras av kommissionen när detta är nödvändigt för att förbättra den ordning som inrättas genom detta direktiv, under förutsättning att sådana ändringar inte innebär att tillämpningsområdet för detta direktiv utvidgas.

Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.2.

Ändringarna av de internationella instrument som avses i artikel 2 får undantas från detta direktivs tillämpningsområde i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 2099/2002.”

9.6   Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/96/EG av den 4 december 2001 om fastställande av harmoniserade krav och förfaranden för säker lastning och lossning av bulkfartyg (60)

När det gäller direktiv 2001/96/EG bör kommissionen ges befogenhet att anpassa vissa definitioner, hänvisningarna till internationella konventioner och koder och till IMO:s resolutioner och cirkulär, hänvisningarna till ISO-standarder och till gemenskapsinstrument samt bilagor till dessa för att anpassa dem till internationella instrument och gemenskapsinstrument som antas, ändras eller träder i kraft efter det att direktiv 2001/96/EG har antagits, förutsatt att detta inte utvidgar tillämpningsområdet för det direktivet. Kommissionen bör också ges befogenhet att ändra förfarandena avseende bulkfartyg och terminaler, samt rapporteringskraven. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2001/96/EG, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 2001/96/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 14 ska ersättas med följande:

”Artikel 14

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (Coss), inrättad genom artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002. (61)

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

2.

I artikel 15 ska punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

”1.   Definitionerna i artikel 3.1–3.6 och artikel 3.15–3.18, hänvisningarna till internationella konventioner och koder och till IMO:s resolutioner och cirkulär, hänvisningarna till ISO-standarder och till gemenskapsinstrument samt bilagor till dessa får ändras i syfte att anpassa dem till internationella instrument och gemenskapsinstrument som antas, ändras eller träder i kraft efter det att detta direktiv har antagits, förutsatt att detta inte utvidgar tillämpningsområdet för direktivet. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.2.

2.   Kommissionen får ändra artikel 8 och bilagorna i syfte att genomföra de förfaranden som fastställs i detta direktiv, samt ändra eller upphäva de rapporteringskrav som avses i artiklarna 11.2 och 12, förutsatt att detta inte utvidgar tillämpningsområdet för direktivet. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.2.”

9.7   Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/6/EG av den 18 februari 2002 om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater (62)

När det gäller direktiv 2002/6/EG bör kommissionen ges befogenhet att ändra i förteckningarna över rapporteringsformaliteter för fartyg samt i uppgifterna om konventionsstaterna, de tekniska specifikationerna och förlagorna till IMO:s förenklingsformulär (”FAL”). Kommissionen bör också ges befogenhet att anpassa hänvisningarna till IMO-instrument, i syfte att anpassa direktiv 2002/6/EG till övriga gemenskapsbestämmelser eller IMO-bestämmelser. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2002/6/EG, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 2002/6/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 5 ska ersättas med följande:

”Artikel 5

Ändringsförfarande

Åtgärder som anpassar bilagorna I och II till detta direktiv och hänvisningar till IMO:s instrument för att få dem att stå i överensstämmelse med gemenskapsåtgärder eller åtgärder från IMO:s sida som har trätt i kraft ska antas av kommissionen, under förutsättning att sådana ändringar inte innebär att tillämpningsområdet för detta direktiv utvidgas. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 6.2.”

2.

Artikel 6 ska ersättas med följande:

”Artikel 6

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (Coss), inrättad genom artikel 3 i förordning (EG) nr 2099/2002. (63)

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

9.8   Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/30/EG av den 26 mars 2002 om regler och förfaranden för att av bullerskäl införa driftsrestriktioner vid flygplatser i gemenskapen (64)

När det gäller direktiv 2002/30/EG bör kommissionen ges befogenhet att ändra förteckningen över närflygplatser i bilaga I. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2002/30/EG, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 2002/30/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

I led b ska sista meningen utgå.

b)

Följande andra stycke ska läggas till:

”Kommissionen får anpassa bilaga I. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 13.3.”

2.

Artikel 13.3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

9.9   Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG av den 16 december 2002 om byggnaders energiprestanda (65)

När det gäller direktiv 2002/91/EG bör kommissionen ges befogenhet att anpassa vissa aspekter av den allmänna ram som fastställs i bilagan till det direktivet till den tekniska utvecklingen. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2002/91/EG, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 2002/91/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3 första stycket ska ersättas med följande:

”Medlemsstaterna ska tillämpa en metod, på nationell eller regional nivå, för beräkning av byggnaders energiprestanda på grundval av den allmänna ramen i bilagan till detta direktiv. Kommissionen ska anpassa punkterna 1 och 2 i bilagan till den tekniska utvecklingen, med beaktande av de standarder eller normer som tillämpas i nationell lagstiftning. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.2.”

2.

I artikel 13 ska andra stycket ersättas med följande:

”Anpassningar av punkterna 1 och 2 i bilagan till detta direktiv till den tekniska utvecklingen, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.2.”

3.

Artikel 14 ska ersättas med följande:

”Artikel 14

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

9.10   Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/25/EG av den 14 april 2003 om särskilda stabilitetskrav för ro-ro-passagerarfartyg (66)

När det gäller direktiv 2003/25/EG bör kommissionen ges befogenhet att anpassa de särskilda stabilitetskraven och riktlinjerna för de nationella myndigheterna i syfte att anpassa direktivet till utvecklingen på internationell nivå, särskilt inom IMO, samt för att det direktivet ska bli mer effektivt mot bakgrund av de erfarenheter som görs och den tekniska utvecklingen. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2003/25/EG, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 2003/25/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 10 ska ersättas med följande:

”Artikel 10

Justeringar

Kommissionen får ändra i bilagorna till detta direktiv för att ta hänsyn till den internationella utvecklingen, särskilt inom Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), samt för att detta direktiv ska bli mer effektivt mot bakgrund av de erfarenheter som görs och den tekniska utvecklingen. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.2.”

2.

Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (Coss), inrättad genom artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002. (67)

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

9.11   Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG av den 15 juli 2003 om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport (68)

När det gäller direktiv 2003/59/EG bör kommissionen ges befogenhet att införa de ändringar som krävs för att anpassa bilagorna till direktivet till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2003/59/EG, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 2003/59/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

Anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen

Anpassning av bilagorna I och II till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.2.”

2.

Artikel 12 ska ersättas med följande:

”Artikel 12

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

9.12   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 785/2004 av den 21 april 2004 om försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer (69)

När det gäller förordning (EG) nr 785/2004 bör kommissionen ges befogenhet att anpassa de belopp som gäller ansvarsförsäkring avseende passagerare, bagage och gods samt belopp för skadeståndsansvar gentemot tredje man. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av förordning (EG) nr 785/2004, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 785/2004 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 6.5 ska ersättas med följande:

”5.   De belopp som anges i denna artikel får vid behov anpassas när det är nödvändigt till följd av ändringar i tillämpliga internationella avtal. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 9.3.”

2.

Artikel 7.2 ska ersättas med följande:

”2.   De belopp som anges i denna artikel får vid behov anpassas när det är nödvändigt till följd av ändringar i tillämpliga internationella avtal. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 9.3.”

3.

Artikel 9.3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

9.13   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 336/2006 av den 15 februari 2006 om genomförande av Internationella säkerhetsorganisationskoden i gemenskapen (70)

När det gäller förordning (EG) nr 336/2006 bör kommissionen ges befogenhet att anpassa bilagan som innehåller bestämmelser för administrationerna om genomförandet av internationella säkerhetsorganisationskoden. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av förordning (EG) nr 336/2006, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 336/2006 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 11.2 ska ersättas med följande:

”2.   Anpassningar av bilaga II, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.”

2.

Artikel 12 ska ersättas med följande:

”Artikel 12

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (Coss), inrättad genom artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 (71).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara två månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

9.14   Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 april 2006 om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster (72)

När det gäller direktiv 2006/32/EG bör kommissionen ges befogenhet att anpassa vissa värden och beräkningsmetoder till tekniska framsteg, förfina och komplettera den allmänna ramen för mätning och kontroll av energibesparingar, att höja procentsatsen för de harmoniserade bottom-up-beräkningar som används i den harmoniserade beräkningsmodellen, samt att utarbeta en uppsättning harmoniserade energieffektivitetsindikatorer och referensmått. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2006/32/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 2006/32/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 15 ska ersättas med följande:

”Artikel 15

Översyn och anpassning till den tekniska utvecklingen

1.   De värden och beräkningsmetoder som avses i bilagorna II, III, IV och V till detta direktiv ska anpassas till den tekniska utvecklingen. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 16.3.

2.   Före den 1 januari 2010 ska kommissionen vid behov ytterligare justera och komplettera punkterna 2–6 i bilaga IV, med beaktande av den allmänna ramen i den bilagan. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, bland annat genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 16.3.

3.   Före den 1 januari 2012 ska kommissionen höja procentsatsen för de harmoniserade bottom-up-beräkningar som används i den harmoniserade beräkningsmodell som avses i punkt 1 i bilaga IV, utan att det påverkar de nationella system som redan har en högre procentsats. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 16.3. Den nya harmoniserade beräkningsmodellen med en betydligt högre procentsats för bottom-up-beräkningarna ska börja användas den 1 januari 2012.

Om det är genomförbart och möjligt ska man vid mätningen av de samlade besparingarna under detta direktivs hela tillämpningsperiod använda sig av den nya harmoniserade beräkningsmodell som avses i första stycket utan att det påverkar de nationella system som använder en högre procentsats för bottom-up-beräkningar.

4.   Senast den 1 januari 2010 ska kommissionen utarbeta en uppsättning harmoniserade energieffektivitetsindikatorer och referensmått som baseras på dessa, och då ta hänsyn till tillgängliga uppgifter eller uppgifter som kan insamlas på ett kostnadseffektivt sätt för varje medlemsstat. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 16.3. För utarbetandet av dessa harmoniserade energieffektivitetsindikatorer och referensmått ska kommissionen som referensguide använda den vägledande förteckningen i bilaga V. Medlemsstaterna ska gradvis integrera dessa indikatorer och referensmått i de statistiska uppgifter som ingår i deras handlingsplaner för energieffektivitet, vilka avses i artikel 14, och använda dem som ett av de redskap som står till deras förfogande när de ska besluta om framtida prioriteringsområden i handlingsplanerna för energieffektivitet.

Senast den 17 maj 2011 ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om framsteg när det gäller att fastställa indikatorer och referensmått.”

2.

Artikel 16 ska ersättas med följande:

”Artikel 16

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”


(1)  EGT L 66, 13.3.1999, s. 26.

(2)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.”

(3)  EGT L 197, 3.8.2000, s. 19.

(4)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.”

(5)  EGT L 183, 29.6.1989, s. 1.

(6)  EGT L 113, 30.4.1992, s. 19.

(7)  EGT L 177, 6.7.2002, s. 13.

(8)  EUT L 42, 15.2.2003, s. 38.

(9)  EUT L 159, 30.4.2004, s. 1.

(10)  EUT L 114, 27.4.2006, s. 38.

(11)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 153.

(12)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 201.

(13)  EGT  196, 16.8.1967, s. 1.”

(14)  EGT L 164, 30.6.1994, s. 15.

(15)  EGT L 32, 3.2.1997, s. 1.

(16)  EGT L 200, 30.7.1999, s. 1.

(17)  EGT  196, 16.8.1967, s. 1.”

(18)  EGT L 124, 9.5.2002, s. 1.

(19)  EUT L 171, 9.7.2003, s. 1.

(20)  EUT L 135, 30.4.2004, s. 1.

(21)  EGT L 31, 5.2.1976, s. 1.

(22)  EGT L 135, 30.5.1991, s. 40.

(23)  EGT L 375, 31.12.2000, s. 1.

(24)  EGT L 365, 31.12.1994, s. 24.

(25)  EGT L 10, 14.1.1997, s. 13.

(26)  EGT L 182, 16.7.1999, s. 1.

(27)  EGT L 12, 18.1.2000, s. 16.

(28)  EGT L 332, 28.12.2000, s. 91.

(29)  EGT L 189, 18.7.2002, s. 12.

(30)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 24.

(31)  EUT L 143, 30.4.2004, s. 87.

(32)  EUT L 161, 14.6.2006, s. 1.

(33)  EUT L 264, 25.9.2006, s. 20.

(34)  EUT L 376, 27.12.2006, s. 14.

(35)  EGT L 76, 30.3.1993, s. 1.

(36)  EGT L 291, 6.12.1995, s. 32.

(37)  EUT L 154, 21.6.2003, s. 1.

(38)  EUT L 165, 3.7.2003, s. 1.

(39)  EUT L 33, 5.2.2004, s. 1.

(40)  EUT L 143, 30.4.2004, s. 49.

(41)  EUT L 35, 8.2.2005, s. 23.

(42)  EUT L 191, 22.7.2005, s. 22.

(43)  EGT L 13, 19.1.2000, s. 12.

(44)  EGT L 113, 30.4.2002, s. 1.

(45)  EGT L 108, 24.4.2002, s. 33.”

(46)  EUT L 255, 30.9.2005, s. 22.

(47)  EGT L 40, 11.2.1989, s. 34.

(48)  EGT L 276, 6.10.1990, s. 40.

(49)  EGT L 66, 13.3.1999, s. 16.

(50)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.”

(51)  EGT L 183, 12.7.2002, s. 51.

(52)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.”

(53)  EGT L 373, 31.12.1991, s. 29.

(54)  EGT L 297, 13.10.1992, s. 16.

(55)  EGT L 235, 17.9.1996, s. 31.

(56)  EGT L 188, 2.7.1998, s. 35.

(57)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.”

(58)  EGT L 332, 28.12.2000, s. 81.

(59)  EGT L 324, 29.11.2002, s. 1.”

(60)  EGT L 13, 16.1.2002, s. 9.

(61)  EGT L 324, 29.11.2002, s. 1.”

(62)  EGT L 67, 9.3.2002, s. 31.

(63)  EGT L 324, 29.11.2002, s. 1.”

(64)  EGT L 85, 28.3.2002, s. 40.

(65)  EGT L 1, 4.1.2003, s. 65.

(66)  EUT L 123, 17.5.2003, s. 22.

(67)  EGT L 324, 29.11.2002, s. 1.”

(68)  EUT L 226, 10.9.2003, s. 4.

(69)  EUT L 138, 30.4.2004, s. 1.

(70)  EUT L 64, 4.3.2006, s. 1.

(71)  EGT L 324, 29.11.2002, s. 1.”

(72)  EUT L 114, 27.4.2006, s. 64.


Förteckning enligt datum

1.

Rådets direktiv 76/160/EEG av den 8 december 1975 om kvaliteten på badvatten

2.

Rådets direktiv 76/767/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar med gemensamma föreskrifter för tryckkärl och metoder för kontroll av dem

3.

Rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat

4.

Rådets direktiv 89/108/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om djupfrysta livsmedel

5.

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet

6.

Rådets direktiv 90/496/EEG av den 24 september 1990 om näringsvärdesdeklaration för livsmedel

7.

Rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse

8.

Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket

9.

Rådets direktiv 91/672/EEG av den 16 december 1991 om det ömsesidiga erkännandet av båtförarcertifikat för transport av gods och passagerare på inre vattenvägar

10.

Rådets direktiv 92/29/EEG av den 31 mars 1992 om minimikrav avseende säkerhet och hälsa för förbättrad medicinsk behandling ombord på fartyg

11.

Rådets direktiv 92/75/EEG av den 22 september 1992 om märkning och standardiserad konsumentinformation som anger hushållsapparaters förbrukning av energi och andra resurser

12.

Rådets förordning (EEG) nr 696/93 av den 15 mars 1993 om statistiska enheter för observation och analys av produktionssystemet inom gemenskapen

13.

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/25/EG av den 16 juni 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar i fråga om fritidsbåtar

14.

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/63/EG av den 20 december 1994 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) vid lagring av bensin och vid distribution av bensin från depåer till bensinstationer

15.

Rådets direktiv 95/57/EG av den 23 november 1995 om insamling av statistisk information rörande turism

16.

Rådets direktiv 96/50/EG av den 23 juli 1996 om harmonisering av villkoren för att erhålla nationella förarbevis för gods- eller personbefordran på gemenskapens inre vattenvägar

17.

Rådets direktiv 96/82/EG av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår

18.

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/73/EG av den 16 december 1996 om vissa metoder för kvantitativ analys av binära textilfiberblandningar

19.

Rådets direktiv 98/41/EG av den 18 juni 1998 om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater

20.

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/2/EG av den 22 februari 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om livsmedel och livsmedelsingredienser som behandlats med joniserande strålning

21.

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/4/EG av den 22 februari 1999 om kaffe- och cikoriaextrakt

22.

Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall

23.

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat

24.

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG av den 13 december 1999 om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer

25.

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/94/EG av den 13 december 1999 om tillgång till konsumentinformation om bränsleekonomi och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar

26.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/36/EG av den 23 juni 2000 om kakao- och chokladvaror avsedda som livsmedel

27.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG av den 27 november 2000 om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester

28.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG av den 4 december 2000 om förbränning av avfall

29.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/96/EG av den 4 december 2001 om fastställande av harmoniserade krav och förfaranden för säker lastning och lossning av bulkfartyg

30.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/6/EG av den 18 februari 2002 om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater

31.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon

32.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/30/EG av den 26 mars 2002 om regler och förfaranden för att av bullerskäl införa driftsrestriktioner vid flygplatser i gemenskapen

33.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 733/2002 av den 22 april 2002 om inrättande av toppdomänen.eu

34.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG av den 10 juni 2002 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott

35.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/44/EG av den 25 juni 2002 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (vibration) i arbetet (sextonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)

36.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG av den 25 juni 2002 om bedömning och hantering av omgivningsbuller

37.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG av 16 december 2002 om byggnaders energiprestanda

38.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/10/EG av den 6 februari 2003 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (buller) i arbetet (sjuttonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)

39.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/25/EG av den 14 april 2003 om särskilda stabilitetskrav för ro-ro-passagerarfartyg

40.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS)

41.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon

42.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 av den 16 juni 2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU-SILC)

43.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG av den 15 juli 2003 om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport

44.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer

45.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 138/2004 av den 5 december 2003 om räkenskaper för jordbruket i gemenskapen

46.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/22/EG av den 31 mars 2004 om mätinstrument

47.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 785/2004 av den 21 april 2004 om försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer

48.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 av den 21 april 2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället

49.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG av den 21 april 2004 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa färger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering

50.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/40/EG av den 29 april 2004 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) i arbetet (artonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)

51.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 av den 12 januari 2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar

52.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1161/2005 av den 6 juli 2005 om sammanställning av kvartalsvisa icke-finansiella räkenskaper efter institutionell sektor

53.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer

54.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 336/2006 av den 15 februari 2006 om genomförande av Internationella säkerhetsorganisationskoden i gemenskapen

55.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/25/EG av den 5 april 2006 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (artificiell optisk strålning) i arbetet (nittonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)

56.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 april 2006 om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster

57.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaser

58.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/44/EG av den 6 september 2006 om kvaliteten på sådant sötvatten som behöver skyddas eller förbättras för att upprätthålla fiskbestånden

59.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/113/EG av den 12 december 2006 om kvalitetskrav för skaldjursvatten