Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1970:462) om vissa anslag på kommuns anslagstavla

Denna lag upphör enligt Lag (2017:725) att gälla den 1 januari 2018.

Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2017:725).

Utfärdad: 1970-06-29

Får myndighet eller enskild på grund av lag eller annan författning påkalla att handling anslås på kommuns anslagstavla, åligger det kommunen att verkställa åtgärden.

Den som påkallar att handling anslås, skall lämna handlingen till kommunstyrelsen med upplysning om den tid varunder handlingen skall vara anslagen. Innefattar denna ett meddelande om att annan handling hålles tillgänglig, skall meddelandet ange sistnämnda handlings huvudsakliga innehåll, den plats där den finns tillgänglig och tiden härför. Påkallar enskild att sådant meddelande anslås, skall den handling som nämnes i meddelandet hållas tillgänglig hos kommunstyrelsen.

Har enskild påkallat att handling anslås och finner kommunen att åtgärden bör företagas i annan kommun, hänskjutes frågan till länsstyrelsen för avgörande. Detsamma gäller om hinder mot åtgärden finnes föreligga av annan anledning.

Sedan handling varit anslagen under föreskriven tid, skall bevis härom tillställas den som påkallat åtgärden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1970:462

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1971.