Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1977:440) om kommunal energiplanering

Kommunernas skyldigheter att lämna uppgifter enligt 7 § lagen (1977:439) om kommunal energiplanering skall fullgöras då Statens energimyndighet begär det.

Uppgifterna skall lämnas på det sätt som energimyndigheten bestämmer efter samråd med berörda myndigheter och organisationer.

Energimyndigheten får endast efter tillstånd av regeringen i varje särskilt fall fordra in mer omfattande uppgifter om kommunernas energiplanering.

SFS 1997:883

Uppgift som begäres enligt 1 § skall vara av väsentlig betydelse för statlig central eller regional planering och avse

  1. rådande förhållanden av väsentlig betydelse för energiförbrukningen, energitillförseln eller energihushållningen,

  2. kommunens bedömning av utvecklingen på energiområdet,

  3. de åtgärder som kommunen avser att vidtaga och som i väsentlig mån påverkar energiförbrukningen, energitillförseln eller energihushållningen.

Statens energimyndighet skall underrätta kommunerna om innehållet i de riktlinjer för energipolitiken som statsmakterna fastställer samt bistå dem med råd och upplysningar i frågor som gäller tillämpningen av lagen (1977:439) om kommunal energiplanering.

SFS 1997:883

Statens energimyndighet skall delge berörd länsstyrelse uppgift som har inhämtats enligt 1 §.

SFS 1997:883

Mot beslut varigenom kommun har ålagts att lämna uppgifter enligt 7 § lagen (1977:439) om kommunal energiplanering föres talan hos regeringen genom besvär.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1977:440

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1977.

SFS 1997:883

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998.