Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. F 2010:1664.

Utfärdad: 1984-11-22
<kgp:reprint>Omtryck i SFS 1991:1647</kgp:reprint>

Inledning

I denna förordning finns bestämmelser om vissa statsbidrag till regioner och andra för sjukvård m.m. Det som i förordningen sägs om regioner gäller även kommuner som inte ingår i en region.

SFS 2019:1008

Statsbidrag- och försäkringsersättning

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1984-0908

Särskilt statsbidrag till hälso- och sjukvården lämnas i enlighet med vad regeringen särskilt beslutar.

Det särskilda bidraget innefattar även ersättning

 1. för rådgivning som lämnas i födelsekontrollerande syfte eller om abort eller sterilisering,

 2. för sådan oralkirurgisk behandling som avses i 2 § tandvårdsförordningen (1998:1338),

 3. för läkarundersökningar och utlåtanden som behövs för Försäkringskassans handläggning av försäkringsärenden,

 4. för öppen sjukvård till personer som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller är anhållna, häktade eller intagna vid kriminalvårdsanstalter,

 5. för sådan öppen sjukvård som föranletts av godkänd arbetsskada,

 6. för avinstitutionalisering,

 7. för förebyggande hälsovård, och

 8. för hjälp åt funktionshindrade.

SFS 2011:1182

[Upphävd g. F (1995:1344).]

SFS 1995:1344

[Upphävd g. F (1995:1344).]

SFS 1995:1344

[Upphävd g. F (2004:888).]

SFS 2004:888

[Upphävd g. F (2004:888).]

SFS 2004:888

[har upphävts enligt förordning (1996:1537.]

SFS 1996:1537

[har upphävts enligt förordning (1996:1537).]

SFS 1996:1537

[har upphävts enligt förordning (1996:1537).]

SFS 1996:1537

[har upphävts enligt förordning (1996:1537).]

SFS 1996:1537

[har upphävts enligt förordning (1996:1537).]

SFS 1996:1537

[har upphävts enligt förordning (1996:1537).]

SFS 1996:1537

[Upphävd g. F (2004:888).]

SFS 2004:888

Patientavgifter

Patientavgift får tas ut av den vård- eller intygssökande

 1. när han eller hon hos sjukvårdshuvudmannen besöker en läkare eller besöker någon annan som ger psykoterapi eller psykoanalys,

 2. för varje besök hos en privatpraktiserande läkare eller hos en annan privat vårdgivare som ger psykoterapi eller psykoanalys, om vårdgivaren har särskilt avtal med en sjukvårdshuvudman,

 3. för annan sjukvårdande behandling än läkarvård, som ombesörjs av en sjukvårdshuvudman eller av en vårdgivare som avses i 2,

 4. för rådgivning som lämnas av läkare per telefon, och

 5. för undersökning eller läkarutlåtande enligt 110 kap. 14 § 3 och 4 eller 110 kap. 30 § andra stycket socialförsäkringsbalken samt 14 § lagen (1991:1047) om sjuklön som ombesörjs av en sjukvårdshuvudman.

Det som föreskrivs om undersökning eller läkarutlåtande enligt 110 kap. 14 § 3 och 4 socialförsäkringsbalken gäller endast vid ansökan enligt 27 kap. 40 § samma balk eller vid bedömning av rätten till sjukpenning eller behov av rehabiliteringsåtgärder enligt 30 kap. samma balk.

Avgiften enligt första stycket 1 och 2 gäller för samtliga åtgärder vid besöket, inräknat läkemedelsförskrivning, provtagning för klinisk laboratorieundersökning, utfärdande av läkarintyg som behövs för att få ut sjukpenning samt för förbands- och annat förbrukningsmaterial. Avgiften enligt första stycket 3 gäller för samtliga åtgärder vid ett behandlingstillfälle. Avgiften för läkarutlåtande enligt första stycket 5 avser även den undersökning som har legat till grund för utlåtandet.

SFS 2010:1664

Ges läkarvård eller annan sjukvårdande behandling vid besök hos den försäkrade får en tilläggsavgift tas ut. Om flera personer som tillhör samma hushåll ges vård vid samma sjukbesök, får inte mer än en tilläggsavgift tas ut.

SFS 1991:1647

Uppkommer kostnader med anledning av att en patient har uteblivit från avtalat läkarbesök eller besök för annan sjukvårdande behandling får patientavgift ändå tas ut.

Patientavgift får inte tas ut

 1. för rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller för rådgivning om abort eller sterilisering som meddelas vid personligt besök,

 2. för sådan öppen sjukvård som avses i 2 § andra stycket 5,

 3. för intyg som behövs för att få ut föräldrapenningsförmåner enligt socialförsäkringsbalken,

 4. för sjuktransport av personer som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

SFS 2010:1664

[[Ny beteckning – 10 § – g. Lag (1990:1395).]]

SFS 1990:1395

[Upphävd g. F (1990:1395).]

SFS 1990:1395

Övriga bestämmelser

Ersättning enligt denna förordning lämnas under förutsättning att regionen inte tar ut avgifter i vidare mån än vad som följer av förordningen.

SFS 2019:1008

[har upphävts genom förordning (1995:1344).]

SFS 1995:1344

Sjukvårdshuvudmannen är skyldig att lämna de uppgifter om hälso- och sjukvården som Försäkringskassan föreskriver inom sitt område.

SFS 2004:888

Regionen ska på begäran av patienten anteckna betalda patientavgifter enligt 8 § första stycket 1–5 och 9 §. Även i övrigt ska regionen vidta de åtgärder som behövs för avgiftsbefrielse enligt 17 kap. 6 och 7 §§ hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

En patient som för viss tid har uppnått avgiftsbefrielse enligt nämnda bestämmelser är även befriad från att betala patientavgifter enligt 8 § första stycket 1–5 och 9 § under samma tid.

SFS 2019:1008

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

SFS 1994:1004

[har upphävts genom förordning (1994:1004).]

SFS 1994:1004

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1984:908

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1985.

Genom förordningen upphävs

1. kungörelsen (1973:915) om intyg för föräldrapenning,

2. förordningen (1975:963) om ersättning för sjukvårdshuvudman för handikapphjälpmedel och sjuktransporter,

3. förordningen (1983:709) om bidrag till sjukvårdsman för viss sjukvård.

SFS 1990:1395

(Omtryck)

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 1991:1647

(Omtryck)

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 1994:1004

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 1995:431

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.

SFS 1995:1053

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1995. I fråga om undersökningar och läkarutlåtanden som har ombesörjts före ikraftträdandet tillämpas äldre föreskrifter.

SFS 1995:1344

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 1996:1537

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 1997:1308

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 1998:1381

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

SFS 2000:1054

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

SFS 2004:888

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2010:1664

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2011:1182

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013.

SFS 2012:963

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013.

SFS 2017:82

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2017.

SFS 2019:1008

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.