Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1990:1402) om övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar

Utfärdad: 1990-12-17

Kommunerna skall den 1 januari 1992 från landstingskommunerna överta ansvaret för och driften av de sjukhem och andra vårdinrättningar i kommunen som inrättats för somatisk långtidssjukvård och som huvudsakligen har kommunen eller en del av kommunen som upptagningsområde.

Övertagande enligt första stycket skall dock inte ske om en kommun och en landstingskommun kommer överens om det eller det finns särskilda skäl mot det.

En kommun får den 1 januari 1992 eller senare även överta ansvaret för och driften av en annan vårdinrättning för långtidssjukvård än som avses i 1 §, om regionen och kommunen kommer överens om det.

SFS 2019:868

Sjukhem och andra vårdinrättningar, som övertagits av kommunerna med stöd av denna lag, skall anses som sådana boendeformer som anges i 5 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453).

SFS 2001:467

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1990:1402

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. En kommun och en landstingskommun kan komma överens om att kommunen under år 1991 skall överta en sådan inrättning som avses i denna lag. Har övertagande skett skall inrättningen från och med dagen för övertagandet anses som ett servicehus enligt 20 § andra stycket socialtjänstlagen (1980:620). Om en sådan överenskommelse har träffats får landstingskommunen under år 1991 lämna sådant ekonomiskt bidrag till kommunen som motiveras av överenskommelsen.

SFS 2001:467

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2019:868

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2020.