Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar

Utfärdad den 9 juni 1994.

1 §

Denna lag gäller för folkomröstning som avses i kommunallagen (2017:725).

SFS 2017:738

2 §

I anslutning till att fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning skall fullmäktige besluta om

 1. dag för omröstningen,

 2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler,

 3. den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade,

 4. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende,

 5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i omröstningslokalen, samt

 6. när röstsammanräkningen senast skall vara avslutad.

Dagen för folkomröstningen skall beslutas efter samråd med den centrala valmyndigheten. Samrådet skall ske senast tre månader före omröstningsdagen.

Ett omröstningsdistrikt skall omfatta ett eller flera valdistrikt. Skall den kommunala folkomröstningen äga rum samtidigt med ett allmänt val eller en nationell folkomröstning, skall omröstningsdistrikt och valdistrikt sammanfalla.

Om den kommunala folkomröstningen skall hållas på samma dag som ett allmänt val eller en nationell folkomröstning, skall röstsedlarna för den kommunala folkomröstningen ha en färg som avviker från de övriga val- eller röstsedlarna.

Fullmäktige får besluta om de ytterligare föreskrifter som behövs för att genomföra folkomröstningen.

SFS 2002:250

3 §

Kommunen eller regionen ska på lämpligt sätt informera sina medlemmar om det som fullmäktige beslutat enligt 2 § och om vad som i övrigt gäller för folkomröstningen.

SFS 2019:888

4 §

För folkomröstningens genomförande i en kommun svarar valnämnden.

För folkomröstningens genomförande i en region svarar valnämnden i den kommun inom regionens område som regionen träffar överenskommelse med. Om överenskommelse inte kan träffas, ska folkomröstningen genomföras av valnämnden i den kommun där regionen har sin anslagstavla.

SFS 2019:888

5 §

Rösträtt vid folkomröstning i en kommun har den som är folkbokförd i kommunen, senast på dagen för folkomröstningen fyller 18 år och

 1. är medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater (unionsmedborgare),

 2. är medborgare i Island eller Norge, eller

 3. varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före dagen för folkomröstningen.

Rösträtt vid folkomröstning i en kommun har också en sådan unionsmedborgare som avses i 1 kap. 5 § andra stycket kommunallagen (2017:725).

Rösträtt vid folkomröstning i en region har den som har rösträtt vid folkomröstning i en kommun inom regionen.

SFS 2019:888

6 §

När en kommunal folkomröstning ska hållas, ska en röstlängd upprättas för varje omröstningsdistrikt. Det är uppgifterna i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i skatteförvaltningens folkbokföringsverksamhet och i fastighetsregistret enligt lagen (2000:224) om fastighetsregister 30 dagar före dagen för folkomröstningen som ska ligga till grund för uppgifterna i röstlängderna.

Uppgifter för framställning av röstlängder och röstkort tillhandahålls av den centrala valmyndigheten efter anmälan.

Ska folkomröstning äga rum samtidigt med ett allmänt val eller en nationell folkomröstning, får röstlängderna och röstkorten för den kommunala folkomröstningen samordnas med valet eller den nationella folkomröstningen. I annat fall och för de personer som inte är röstberättigade i det allmänna valet eller den nationella folkomröstningen ska kommunen eller regionen framställa röstlängd och upprätta röstkort med ledning av registeruppgifterna från den centrala valmyndigheten.

Centrala valmyndigheten har rätt till ersättning för de kostnader som föranleds av den kommunala folkomröstningen.

SFS 2019:888

7 §

Röstkorten skall skickas ut så snart som möjligt. Om förtidsröstning skall ske, skall röstkorten vara de röstberättigade till handa senast den dag som förtidsröstningen inleds.

SFS 2002:250

8 §

Väljare som har förlorat sitt röstkort eller inte fått något röstkort ska få ett duplettröstkort om de begär det.

Om den kommunala folkomröstningen ska hållas på samma dag som ett allmänt val eller en nationell folkomröstning, får duplettröstkort tillhandahållas hos centrala valmyndigheten, länsstyrelsen, en utlandsmyndighet eller kommunen. I annat fall får duplettröstkort tillhandahållas hos den kommun eller region som ansvarar för folkomröstningen.

De som vill ha ett duplettröstkort ska lämna uppgift om namn och personnummer.

SFS 2019:888

9 §

Om folkomröstning ska äga rum samtidigt med ett allmänt val eller en nationell folkomröstning, kan de som anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter om dem skriftligen begära att uppgifterna rättas. Bestämmelserna i 5 kap. 5–7 §§ samt 15 kap. 3 § 2, 5 §, 6 § första stycket 2 och andra stycket samt 9 § vallagen (2005:837) ska då tillämpas.

I annat fall ska de som anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter om dem skriftligen begära hos den kommun eller region som ansvarar för omröstningen att uppgifterna rättas. Det som inträffat senare än 30 dagar före valdagen får inte ligga till grund för rättelse enligt denna paragraf.

SFS 2019:888

10 §

En röstsedel är ogiltig om den

 1. inte har tillhandahållits av valnämnden eller

 2. har kännetecken som uppenbart gjorts med avsikt.

Om det i ett röstkuvert finns flera likalydande röstsedlar, skall endast en röstsedel räknas. Finns det i annat fall mer än en röstsedel i röstkuvertet, är samtliga dessa röstsedlar ogiltiga.

SFS 2002:250

11 §

Sedan valnämnden har avslutat rösträkningen, skall röstsedlarna läggas in i särskilda omslag, de godkända för sig och de ogiltiga för sig. Omslagen skall förseglas.

Röstsedlarna skall förvaras minst ett år efter det att sammanräkningen har avslutats.

SFS 2002:250

12 §

Tillkännagivandet om justering av valnämndens protokoll med anledning av en folkomröstning i en region ska anslås på regionens anslagstavla.

SFS 2019:888

13 §

Valnämndens beslut med anledning av en folkomröstning i en region får på begäran av en medlem av den regionen överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725).

SFS 2019:888

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:692

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 1998:256

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 2002:250

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2002.

SFS 2005:844

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2017:738

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet.

SFS 2019:888

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2020.