Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1995:1644) om generellt statsbidrag till kommuner och regioner

Rubriken har denna lydelse enl. F 2019:1024.

Utkom från trycket den 29 december 1995
Utfärdad den 19 december

Skatteverket ska fastställa de belopp som avses i 1 och 2 §§ lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och regioner. Beloppen ska avrundas till närmaste hela krontal.

För att beräkna belopp per invånare för det åldersbaserade statsbidraget ska det totala åldersbaserade bidragsbeloppet fördelas på respektive åldersgrupp 7–15, 16–18, 65–74, 75–84 samt 85 år och äldre med de relativa andelar som erhålls genom att nettokostnaden per invånare i de berörda åldersgrupperna multipliceras med antalet invånare i respektive åldersgrupp. Nettokostnaderna ska vara de som följer av utjämningssystemet i beräkningarna för grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg. Antalet invånare ska avse den 1 november året före det år bidraget betalas ut.

SFS 2019:1024

Statistiska centralbyrån skall senast den 10 januari varje år till Skatteverket lämna uppgifter om de belopp som beräknats enligt denna förordning.

SFS 2003:981

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1995:1644

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1996.

2. Vid beräkningen av beloppen skall vid införandet av utjämningssystemet hänsyn tas till överskott eller underskott som uppkommer vid utjämningen av inkomster mellan kommuner respektive landsting enligt lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting och lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting.

SFS 1997:1179

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 1998:589

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1998

SFS 2003:981

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2019:1024

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.