Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Utfärdad den 14 december 2000.
Utkom från trycket den 22 december 2000

Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige.

SFS 2013:866

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter:

  1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,

  2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och

  3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av

  1. den demografiska utvecklingen,

  2. marknadsförutsättningarna, och

  3. vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden.

Analysen ska genomföras med stöd av ett underlag som Boverket förser kommunen med. Kommunen får använda ytterligare underlag som behövs för analysen.

SFS 2022:385

Länsstyrelsen ska lämna kommunerna i länet råd, information och underlag för deras planering av bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen ska uppmärksamma kommunerna på behovet av samordning mellan kommuner i frågor om bostadsförsörjning och verka för att sådan samordning kommer till stånd.

Anmärkning om flytt:

Beteckning förut 2 §.

Förutv. 3 § nu 7 §.

SFS 2013:866

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen av 2 kap. 3 § första stycket 5 plan- och bygglagen (2010:900).

SFS 2022:385

En kommun ska lämna regeringen de uppgifter om kommunens bostadsförsörjningsplanering som regeringen begär.

SFS 2013:866

Om kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen saknar någon sådan uppgift som avses i 2 § första stycket 3, får regeringen förelägga kommunen att anta nya riktlinjer.

SFS 2013:866

Om det behövs för att främja bostadsförsörjningen ska en kommun anordna bostadsförmedling. Om två eller flera kommuner behöver gemensam bostadsförmedling, ska dessa kommuner anordna sådan bostadsförmedling.

Regeringen får förelägga en kommun att anordna kommunal bostadsförmedling enligt första stycket.

Anmärkning om flytt:

Beteckning förut 3 §

SFS 2013:866

En kommunal bostadsförmedling som förmedlar lägenheter i turordning efter kötid får, utöver sådan förmedlingsersättning som får tas ut vid yrkesmässig bostadsförmedling enligt 12 kap. 65 a § jordabalken, ta ut en avgift för rätten att stå i kö (köavgift) av den hyressökande. Kravet på förmedling efter kötid ska inte hindra att ett begränsat antal lägenheter som är tillgängliga för kön fördelas enligt ett förturssystem.

Köavgiften får tas ut för högst ett år i taget. Kommunen får bestämma avgiften och grunderna för hur den ska tas ut.

Anmärkning om flytt:

Beteckning förut 4 §

SFS 2013:866

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1383

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2002:104

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2002.

SFS 2013:866

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för riktlinjer för bostadsförsörjning som antagits före d. 1 jan. 2014.

SFS 2022:385
  1. Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2022.

  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för riktlinjer för bostadsförsörjningen som antagits före d. 1 okt. 2022.