Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning

Utkom från trycket den 16 november 2004.
Utfärdad den 28 oktober 2004

Allmän bestämmelse

Statistiska centralbyrån ska varje utjämningsår beräkna

 1. skatteutjämningsunderlag, standardkostnad och strukturkostnad enligt 3 § lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning,

 2. inkomstutjämningsbidrag enligt 5 § lagen om kommunalekonomisk utjämning,

 3. inkomstutjämningsavgift enligt 6 § lagen om kommunalekonomisk utjämning,

 4. kostnadsutjämningsbidrag enligt 9 § lagen om kommunalekonomisk utjämning,

 5. kostnadsutjämningsavgift enligt 10 § lagen om kommunalekonomisk utjämning,

 6. strukturbidrag enligt 11 och 12 §§ lagen om kommunalekonomisk utjämning,

 7. införandebidrag enligt 13 lagen om kommunalekonomisk utjämning,

 8. regleringsbidrag enligt 15 § lagen om kommunalekonomisk utjämning, och

 9. regleringsavgift enligt 16 § lagen om kommunalekonomisk utjämning.

SFS 2013:976

Inkomstutjämning

Vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner och för regioner ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.

Län

Kommuner

Region

Stockholms

 

19,05

 

10,03

 

Uppsala

 

19,14

 

9,94

 

Södermanlands

 

19,87

 

9,21

 

Östergötlands

 

18,93

 

10,15

 

Jönköpings

 

19,14

 

9,94

 

Kronobergs

 

19,77

 

9,31

 

Kalmar

 

20,36

 

8,72

 

Blekinge

 

19,11

 

9,97

 

Skåne

 

19,70

 

9,38

 

Hallands

 

19,28

 

9,80

 

Västra Götalands

 

19,41

 

9,67

 

Värmlands

 

19,97

 

9,11

 

Örebro

 

19,00

 

10,08

 

Västmanlands

 

20,19

 

8,89

 

Dalarnas

 

19,52

 

9,56

 

Gävleborgs

 

19,31

 

9,77

 

Västernorrlands

 

21,04

 

8,04

 

Jämtlands

 

20,17

 

8,91

 

Västerbottens

 

20,55

 

8,53

 

Norrbottens

 

20,45

 

8,63

 

För en kommun som inte ingår i en region är skattesatsen 19,60 procent vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner.

För en kommun som inte ingår i en region är skattesatsen 9,48 procent vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för regioner.

SFS 2019:797

Vid beräkning av inkomstutjämningsavgifter för kommuner och för regioner ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.

Län

Kommuner

Region

Stockholms

 

16,98

 

9,51

 

Uppsala

 

17,07

 

9,42

 

Södermanlands

 

17,80

 

8,69

 

Östergötlands

 

16,86

 

9,63

 

Jönköpings

 

17,07

 

9,42

 

Kronobergs

 

17,70

 

8,79

 

Kalmar

 

18,29

 

8,20

 

Blekinge

 

17,04

 

9,45

 

Skåne

 

17,63

 

8,86

 

Hallands

 

17,21

 

9,28

 

Västra Götalands

 

17,34

 

9,15

 

Värmlands

 

17,90

 

8,59

 

Örebro

 

16,93

 

9,56

 

Västmanlands

 

18,12

 

8,37

 

Dalarnas

 

17,45

 

9,04

 

Gävleborgs

 

17,24

 

9,25

 

Västernorrlands

 

18,97

 

7,52

 

Jämtlands

 

18,10

 

8,39

 

Västerbottens

 

18,48

 

8,01

 

Norrbottens

 

18,38

 

8,11

 

För en kommun som inte ingår i en region är skattesatsen 17,54 procent vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för kommuner.

För en kommun som inte ingår i en region är skattesatsen 8,95 procent vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för regioner.

SFS 2019:797

[Upphävd g. F (2015:1011).]

SFS 2015:1011

Inkomstutjämningsbidrag och inkomstutjämningsavgift ska anges i kronor per invånare i kommunen respektive regionen och avrundas till närmaste hela krontal.

SFS 2019:797

Kostnadsutjämning

Standardkostnad

Standardkostnaden ska beräknas utifrån befolkningsuppgifter per den 31 december två år före utjämningsåret, anges i kronor per invånare och avrundas till närmaste hela krontal. Standardkostnaden ska, utom i fråga om 16 § 1 och 2 och 25 a §, beräknas i utjämningsårets prisnivå utifrån utvecklingen av konsumentprisindex med fast ränta.

SFS 2019:797

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0797

Standardkostnad för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0797

En kommuns standardkostnad för förskola, fritidshem och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) ska beräknas genom att summera

 1. åldersersättningar för barn i åldern 1–5 år respektive 6–12 år,

 2. tillägg eller avdrag för skillnader i behov av förskola för barn i åldern 1–5 år,

 3. tillägg eller avdrag för skillnader i behov av fritidshem för barn i åldern 6–12 år,

 4. tillägg eller avdrag för socioekonomiska skillnader för barn i åldern 1–5 år,

 5. tillägg eller avdrag för gles bebyggelse,

 6. tillägg eller avdrag för lönekostnadsskillnader i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, och

 7. tillägg eller avdrag för förändringar av antalet barn i åldern 1–5 år.

SFS 2019:797

Åldersersättningar för barn i åldern 1–5 år respektive 6–12 år

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Åldersersättningarna enligt 6 § 1 ska beräknas enligt följande. Andelen barn i respektive åldersgrupp i kommunen multipliceras med den beräknade genomsnittskostnaden per barn i respektive åldersgrupp i landet.

Den beräknade genomsnittskostnaden per barn i respektive åldersgrupp beräknas utifrån de genomsnittliga standardkostnaderna för förskola och pedagogisk omsorg respektive för fritidshem och pedagogisk omsorg per invånare, som anges i bilagan till denna förordning.

SFS 2019:797

Behov av förskola

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Tillägg eller avdrag enligt 6 § 2 ska beräknas enligt följande. Åldersersättningen enligt 6 § 1 för barn i åldern 1–5 år multipliceras med ett index för behov av förskola. Därefter minskas produkten med åldersersättningen för barn i åldern 1–5 år. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag från tillägget eller avdraget, som beräknas så att summan av samtliga avdrag motsvarar summan av tilläggen.

Index för behov av förskola anges i bilagan till denna förordning.

SFS 2019:797

Behov av fritidshem

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Tillägg eller avdrag enligt 6 § 3 ska beräknas enligt följande. Åldersersättningen enligt 6 § 1 för barn i åldern 6–12 år multipliceras med ett index för behov av fritidshem. Därefter minskas produkten med åldersersättningen för barn i åldern 6–12 år. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag från tillägget eller avdraget, som beräknas så att summan av samtliga avdrag motsvarar summan av tilläggen.

Index för behov av fritidshem anges i bilagan till denna förordning.

SFS 2019:797

Socioekonomiska skillnader för barn i åldern 1–5 år

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Tillägg eller avdrag enligt 6 § 4 ska beräknas enligt följande. Tillägg beräknas genom att ett socioekonomiskt index multipliceras med fem procent av åldersersättningen enligt 6 § 1 för barn i åldern 1–5 år. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att summan av avdragen motsvarar summan av tilläggen.

Beräkningen av det socioekonomiska indexet framgår av bilagan till denna förordning.

SFS 2019:797

Gles bebyggelse

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Tillägg eller avdrag enligt 6 § 5 ska beräknas enligt följande. Ett glesbygdsindex för förskola multipliceras med åldersersättningen enligt 6 § 1 för barn i åldern 1–5 år. Produkten minskas sedan med åldersersättningen för barn i åldern 1–5 år. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag från tillägget eller avdraget, som beräknas så att summan av samtliga avdrag motsvarar summan av tilläggen.

Glesbygdsindex för förskola anges i bilagan till denna förordning.

SFS 2019:797

Lönekostnadsskillnader i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Tillägg eller avdrag enligt 6 § 6 ska beräknas enligt följande. Tillägg beräknas genom att den del av kommunens löneindex som överstiger 100 multipliceras med den justerade lönekostnaden dividerad med 100. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att summan av avdragen motsvarar summan av tilläggen.

Den justerade lönekostnaden beräknas som summan av 6 § 1–5 multiplicerad med lönekostnadsandelen för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

Löneindex och lönekostnadsandel för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet anges i bilagan till denna förordning.

SFS 2019:797

Förändringar av antalet barn i åldern 1–5 år

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Tillägg eller avdrag enligt 6 § 7 ska beräknas enligt följande. Tillägg beräknas så att den del av ökningen av antalet barn i åldern 1–5 år i kommunen under en femårsperiod som överstiger ökningen i landet under samma period med två procentenheter multipliceras med ett ersättningsbelopp som uppgår till 13 000 kronor per barn i 2016 års prisnivå. Motsvarande gäller om antalet barn i åldern 1–5 år i kommunen minskat samtidigt som antalet barn i åldersgruppen minskat i landet under samma period. Om antalet barn i åldern 1–5 år i en kommun minskat när antalet barn i samma åldersgrupp ökat i landet eller ökat när antalet barn i åldersgruppen minskat i landet, ska den del av minskningen eller ökningen i kommunen som överstiger två procentenheter multipliceras med ersättningsbeloppet. Ersättningsbeloppet räknas varje år upp med utvecklingen av konsumentprisindex med fast ränta till två år före utjämningsåret. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att summan av avdragen motsvarar summan av tilläggen.

Förändringen under en femårsperiod beräknas som skillnaden mellan antalet barn i åldern 1–5 år i kommunen den 31 december sju år före utjämningsåret och antalet barn i åldern 1–5 år i kommunen den 31 december två år före utjämningsåret.

SFS 2019:797

Förskoleklass och grundskola

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Standardkostnad för förskoleklass och grundskola

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0797

En kommuns standardkostnad för förskoleklass och grundskola ska beräknas genom att summera

 1. åldersersättning,

 2. tillägg eller avdrag för modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andraspråk,

 3. tillägg eller avdrag för merkostnader för små skolor och skolskjutsar,

 4. tillägg eller avdrag för lönekostnadsskillnader i förskoleklass och grundskola, och

 5. tillägg eller avdrag för förändringar av antalet barn i åldern 6–15 år.

SFS 2019:797

Åldersersättning för förskoleklass och grundskola

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Åldersersättning enligt 7 § 1 ska beräknas genom att andelen barn i åldrarna 6 respektive 7–15 år i kommunen multipliceras med den beräknade genomsnittskostnaden per barn i respektive åldersgrupp i landet. Därefter summeras dessa produkter.

Den beräknade genomsnittskostnaden per barn i respektive åldersgrupp beräknas utifrån den genomsnittliga standardkostnaden för förskoleklass och grundskola per invånare, som anges i bilagan till denna förordning.

SFS 2019:797

Modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andraspråk

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Tillägg eller avdrag enligt 7 § 2 ska beräknas enligt följande. Tillägg beräknas genom att andelen barn i åldern 7–15 år som är födda utanför Sverige, Norge eller Danmark eller vars båda föräldrar är födda utanför dessa länder i kommunen multipliceras med en genomsnittlig kostnad per barn i åldern 7–15 år i landet för modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andraspråk. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att summan av avdragen motsvarar summan av tilläggen.

Beräkningen av den genomsnittliga kostnaden för modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andraspråk per barn i åldern 7–15 år framgår av bilagan till denna förordning.

SFS 2019:797

Små skolor och skolskjutsar

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Tillägg eller avdrag enligt 7 § 3 ska beräknas enligt följande. Ett glesbygdsindex för förskoleklass och grundskola multipliceras med åldersersättningen enligt 7 § 1. Produkten minskas sedan med åldersersättningen. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag från tillägget eller avdraget, som beräknas så att summan av samtliga avdrag motsvarar summan av tilläggen.

Glesbygdsindex för förskoleklass och grundskola anges i bilagan till denna förordning.

SFS 2019:797

Lönekostnadsskillnader i förskoleklass och grundskola

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Tillägg och avdrag enligt 7 § 4 ska beräknas enligt följande. Tillägg beräknas genom att den del av löneindexet som överstiger 100 multipliceras med den justerade lönekostnaden dividerad med 100. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att summan av avdragen motsvarar summan av tilläggen.

Den justerade lönekostnaden beräknas som summan av 7 § 1–3, multiplicerad med lönekostnadsandelen för förskoleklass och grundskola.

Löneindex och lönekostnadsandel för förskoleklass och grundskola anges i bilagan till denna förordning.

SFS 2019:797

Förändringar av antalet barn i åldern 6–15 år

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Tillägg eller avdrag enligt 7 § 5 ska beräknas enligt följande. Tillägg beräknas så att den del av ökningen av antalet barn i åldern 6–15 år i en kommun som under en femårsperiod överstiger ökningen i landet under samma period med två procentenheter multipliceras med ett ersättningsbelopp som uppgår till 15 600 kronor per barn i 2016 års prisnivå. Mot-svarande gäller om antalet barn i åldern 6–15 år i kommunen minskat samtidigt som antalet barn i åldersgruppen minskat i landet under samma period. Om antalet barn i åldern 6–15 år i en kommun minskat när antalet barn i samma åldersgrupp ökat i landet eller ökat när antalet barn i åldersgruppen minskat i landet, ska den del av minskningen eller ökningen i kommunen som överstiger två procentenheter multipliceras med ersättningsbeloppet. Ersättningsbeloppet räknas varje år upp med utvecklingen av konsumentprisindex med fast ränta till två år före utjämningsåret. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att summan av avdragen motsvarar summan av tilläggen.

Förändringen under en femårsperiod beräknas som skillnaden mellan antalet barn i åldern 6–15 år i kommunen den 31 december sju år före utjämningsåret och antalet barn i åldern 6–15 år i kommunen den 31 december två år före utjämningsåret.

SFS 2019:797

Gymnasieskola

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Standardkostnad för gymnasieskola

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2013-0797

En kommuns standardkostnad för gymnasieskola ska beräknas genom att summera

 1. åldersersättning,

 2. tillägg eller avdrag för resor, inackordering och små gymnasieskolor,

 3. tillägg eller avdrag för programval,

 4. tillägg eller avdrag för lönekostnadsskillnader i gymnasieskola, och

 5. tillägg eller avdrag för förändringar av antalet ungdomar i åldern 16–18 år.

SFS 2019:797

Åldersersättning för gymnasieskola

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Åldersersättningen enligt 8 § 1 ska beräknas genom att andelen ungdomar i åldern 16–18 år i kommunen multipliceras med den beräknade genomsnittskostnaden per ungdom i åldersgruppen i landet.

Den beräknade genomsnittskostnaden per ungdom beräknas utifrån den genomsnittliga standardkostnaden för gymnasieskola per invånare, som anges i bilagan till denna förordning.

SFS 2019:797

Merkostnader för resor, inackordering och små gymnasieskolor

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Tillägg eller avdrag enligt 8 § 2 ska beräknas enligt följande. Ett glesbygdsindex för gymnasieskola multipliceras med åldersersättningen enligt 8 § 1. Produkten minskas sedan med åldersersättningen. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag från tillägget eller avdraget, som beräknas så att summan av samtliga avdrag motsvarar summan av tilläggen.

Glesbygdsindex för gymnasieskola anges i bilagan till denna förordning.

SFS 2019:797

Programval

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Tillägg eller avdrag enligt 8 § 3 ska beräknas som ett genomsnitt av kommunens programvalsfaktor två respektive tre år före utjämningsåret.

Hur programvalsfaktorn beräknas framgår av bilagan till denna förordning.

SFS 2019:797

Lönekostnadsskillnader i gymnasieskola

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Tillägg eller avdrag enligt 8 § 4 ska beräknas enligt följande. Tillägg beräknas genom att den del av löneindexet som överstiger 100 multipliceras med den justerade lönekostnaden dividerad med 100. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att summan av avdragen motsvarar summan av tilläggen.

Den justerade lönekostnaden beräknas som summan av 8 § 1–3, multiplicerad med lönekostnadsandelen för gymnasieskola.

Löneindex och lönekostnadsandel för gymnasieskola anges i bilagan till denna förordning.

SFS 2019:797

Förändringar av antalet ungdomar i åldern 16–18 år

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Tillägg eller avdrag enligt 8 § 5 ska beräknas enligt följande. Tillägg beräknas genom att den del av ökningen av antalet ungdomar i åldern 16–18 år i en kommun under en femårsperiod som överstiger ökningen i landet under samma period med två procentenheter multipliceras med ett ersättningsbelopp som uppgår till 15 600 kronor per ungdom i 2016 års prisnivå. Motsvarande gäller om antalet ungdomar i åldern 16–18 år i kommunen minskat samtidigt som antalet ungdomar i åldersgruppen minskat i landet under samma period. Om antalet ungdomar i åldern 16–18 år i en kommun minskat när antalet ungdomar i samma åldersgrupp ökat i landet eller ökat när antalet ungdomar i åldersgruppen minskat i landet, ska den del av minskningen eller ökningen i kommunen som överstiger två procentenheter multipliceras med ersättningsbeloppet. Ersättningsbeloppet räknas varje år upp med utvecklingen av konsumentprisindex med fast ränta till två år före utjämningsåret. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att summan av avdragen motsvarar summan av tilläggen.

Förändringen under en femårsperiod beräknas som skillnaden mellan antalet ungdomar i åldern 16–18 år i kommunen den 31 december sju år före utjämningsåret och antalet ungdomar i åldern 16–18 år i kommunen den 31 december två år före utjämningsåret.

SFS 2019:797

Individ- och familjeomsorg

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Standardkostnad för individ- och familjeomsorg

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0797

En kommuns standardkostnad för individ- och familjeomsorg ska beräknas genom att ett modellberäknat värde multipliceras med en korrigeringsfaktor. Därefter ska tillägg eller avdrag göras för lönekostnadsskillnader.

För att få fram det modellberäknade värdet ska följande variabler användas:

 • andelen barn och ungdomar i åldern 0–19 år som lever i hushåll med låg inkomststandard justerad för inkomster från ekonomiskt bistånd i kommunen,

 • andelen lågutbildade personer födda i Sverige i åldern 20–40 år i kommunen,

 • roten ur tätortsbefolkningen i kommunen,

 • andelen av befolkningen boende i flerfamiljshus byggda 1965–1975 i kommunen,

 • ohälsotal i kommunen, och

 • en variabel för justering av inkomsteffekt som beror på gränspendling till Norge och Danmark i kommunen.

Korrigeringsfaktorn ska bestämmas så att det modellberäknade värdet, som vägts med befolkningen den 31 december två år före utjämningsåret, överensstämmer med den genomsnittliga standardkostnaden för individ- och familjeomsorg.

Den genomsnittliga standardkostnaden för individ- och familjeomsorg samt hur det modellberäknade värdet och korrigeringsfaktorn närmare beräknas framgår av bilagan till denna förordning.

SFS 2019:797

Lönekostnadsskillnader i individ- och familjeomsorg

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Tillägg eller avdrag för lönekostnadsskillnader enligt 9 § första stycket ska beräknas enligt följande. Tillägg beräknas genom att den del av löneindexet som överstiger 100 multipliceras med den justerade lönekostnaden dividerad med 100. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att summan av avdragen motsvarar summan av tilläggen.

Den justerade lönekostnaden beräknas som produkten av det modellberäknade värdet, korrigeringsfaktorn och lönekostnadsandelen för individ- och familjeomsorg.

Löneindex och lönekostnadsandel för individ- och familjeomsorg anges i bilagan till denna förordning.

SFS 2019:797

Kommunal vuxenutbildning

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Standardkostnad för kommunal vuxenutbildning

Rubriken införd g. SFS2019-0797

En kommuns standardkostnad för kommunal vuxenutbildning ska beräknas genom att summera

 1. kostnad för behov av vuxenutbildning på grundläggande nivå,

 2. kostnad för behov av vuxenutbildning på gymnasial nivå,

 3. kostnad för behov av svenska för invandrare, och

 4. tillägg eller avdrag för sysselsättning.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 10 § upphävd g. F 2013:976.

SFS 2019:797

Kostnader för behov av vuxenutbildning på grundläggande nivå

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Kostnaden enligt 10 § 1 ska beräknas genom att antalet personer i åldern 20–56 år utan grundläggande utbildningsnivå i kommunen multipliceras med den genomsnittliga kostnaden per person i denna målgrupp i landet och divideras med befolkningen i kommunen den 31 december två år före utjämningsåret.

Den genomsnittliga kostnaden per person i målgruppen beräknas utifrån den genomsnittliga standardkostnaden för vuxenutbildning på grundläggande nivå per invånare, som anges i bilagan till denna förordning.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 11 § upphävd g. F 2013:976.

SFS 2019:797

Kostnader för behov av vuxenutbildning på gymnasial nivå

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Kostnaden enligt 10 § 2 ska beräknas genom att antalet personer i åldern 20–56 år utan gymnasial utbildningsnivå i kommunen multipliceras med den genomsnittliga kostnaden per person i denna målgrupp i landet och divideras med befolkningen i kommunen den 31 december två år före utjämningsåret.

Den genomsnittliga kostnaden per person i målgruppen beräknas utifrån den genomsnittliga standardkostnaden för vuxenutbildning på gymnasial nivå per invånare, som anges i bilagan till denna förordning.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 12 § upphävd g. F 2013:976.

SFS 2019:797

Kostnader för behov av svenska för invandrare

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0797

Kostnaden enligt 10 § 3 ska beräknas genom att antalet personer i åldern 20–64 år som haft uppehållstillstånd i mindre än fem år i kommunen, med undantag för de första två åren efter mottagandet i en kommun för personer som omfattas av förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, multipliceras med den genomsnittliga kostnaden per person i denna målgrupp och divideras med befolkningen i kommunen den 31 december två år före utjämningsåret.

Den genomsnittliga kostnaden per person i målgruppen beräknas utifrån den genomsnittliga standardkostnaden för svenska för invandrare per invånare, som anges i bilagan till denna förordning.

SFS 2019:797

Sysselsättning

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Tillägg eller avdrag enligt 10 § 4 ska beräknas enligt följande. Summan av 10 § 1–3 multipliceras med kvoten av andelen personer som förvärvsarbetar eller bedriver eftergymnasiala studier i landet i åldern 20–64 år och samma andel i kommunen. Produkten minskas sedan med summan av 10 § 1–3. Därefter får samtliga kommuner ett invånarbaserat avdrag till tillägget eller avdraget, som beräknas så att summan av samtliga avdrag mot-svarar summan av tilläggen.

SFS 2019:797

Äldreomsorg

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Standardkostnad för äldreomsorg

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0797

En kommuns standardkostnad för äldreomsorg ska beräknas genom att summera

 • korrigerad åldersersättning,

 • tillägg eller avdrag för skillnader i dödlighet,

 • tillägg eller avdrag för personer födda utanför Norden,

 • tillägg eller avdrag för institutionsboende i glesbygd,

 • tillägg eller avdrag för hemtjänst i glesbygd, och

 • tillägg eller avdrag för lönekostnadsskillnader i äldreomsorg.

SFS 2019:797

Korrigerad åldersersättning

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Åldersersättningarna enligt 6 § 1 ska beräknas enligt följande. Andelen barn i respektive åldersgrupp i kommunen multipliceras med den beräknade genomsnittskostnaden per barn i respektive åldersgrupp i landet.

Den beräknade genomsnittskostnaden per barn i respektive åldersgrupp beräknas utifrån de genomsnittliga standardkostnaderna för förskola och pedagogisk omsorg respektive för fritidshem och pedagogisk omsorg per invånare, som anges i bilagan till denna förordning.

SFS 2019:797

Skillnader i dödlighet

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Tillägg eller avdrag enligt 14 § 2 ska beräknas utifrån skillnaden mellan faktiskt och förväntat antal avlidna personer i kommunen under en femårsperiod och den korrigerade åldersersättningen enligt 14 § 1 per person i åldern 65 år och äldre i kommunen. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag från tillägget eller avdraget, som beräknas så att summan av samtliga avdrag motsvarar summan av tilläggen.

Hur tillägg och avdrag för skillnader i dödlighet närmare beräknas framgår av bilagan till denna förordning.

SFS 2019:797

Personer födda utanför Norden

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Tillägg eller avdrag enligt 14 § 3 ska beräknas enligt följande. Tillägg beräknas genom att varje kommun får ett tillägg med fem procent av genomsnittskostnaden per person i åldern 65 år eller äldre för andelen personer i åldersgruppen i kommunen som är födda utanför Norden. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att summan av avdragen motsvarar summan av tilläggen.

Genomsnittskostnaden per person i åldersgruppen beräknas utifrån den genomsnittliga standardkostnaden för äldreomsorg per invånare, som anges i bilagan till denna förordning.

SFS 2019:797

Institutionsboende i glesbygd

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Tillägg eller avdrag enligt 14 § 4 ska beräknas enligt följande. Tillägg beräknas för de kommuner som har en glesbygdsfaktor som är lägre än 0,8. Glesbygdsfaktorn baseras på tätortsgrad och antalet invånare per kvadratkilometer. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att summan av avdragen motsvarar summan av tilläggen.

Hur beräkningarna görs framgår av bilagan till denna förordning.

SFS 2019:797

Hemtjänst i glesbygd

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Tillägg eller avdrag enligt 14 § 5 ska beräknas enligt följande. Ett glesbygdsindex multipliceras med den korrigerade åldersersättningen enligt 14 § 1. Därefter minskas produkten med den korrigerade åldersersättningen. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag från tillägget eller avdraget, som beräknas så att summan av samtliga avdrag motsvarar summan av tilläggen.

Glesbygdsindex för äldreomsorg anges i bilagan till denna förordning.

SFS 2019:797

Lönekostnadsskillnader i äldreomsorg

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Tillägg eller avdrag enligt 14 § 6 ska beräknas enligt följande. Tillägg beräknas genom att den del av löneindexet som överstiger 100 multipliceras med den justerade lönekostnaden dividerad med 100. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att summan av avdragen motsvarar summan av tilläggen.

Den justerade lönekostnaden beräknas som summan av 14 § 1–5 multiplicerad med lönekostnadsandelen för äldreomsorg.

Löneindex och lönekostnadsandel för äldreomsorg anges i bilagan till denna förordning.

SFS 2019:797

Infrastruktur och skydd

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0797

En kommuns standardkostnad för infrastruktur och skydd ska beräknas genom att summera

 1. klimattillägg för gator och vägar,

 2. ortstillägg för gator och vägar, och

 3. tillägg för räddningstjänst.

Ortstillägg, klimattillägg och tillägg för räddningstjänst anges i bilagan till denna förordning.

SFS 2019:797

Verksamhetsövergripande kostnader

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Standardkostnad för verksamhetsövergripande kostnader

Rubriken införd g. SFS2019-0797

En kommuns standardkostnad för verksamhetsövergripande kostnader ska beräknas genom att summera

 1. tillägg för befolkningsminskning,

 2. tillägg för eftersläpning av intäkter,

 3. tillägg eller avdrag för uppvärmning,

 4. tillägg eller avdrag för byggnation, och

 5. tillägg för administration.

SFS 2019:797

Befolkningsminskning

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Tillägg enligt 16 § 1 ska beräknas så att den del av befolkningsminskningen i kommunen, räknat i antal personer under en tioårsperiod, som överstiger två procentenheter multipliceras med ett ersättningsbelopp som uppgår till 200 kronor per invånare.

Befolkningsminskning under en tioårsperiod ska beräknas som skillnaden mellan befolkningen i kommunen den 31 december tolv år före utjämningsåret och befolkningen i kommunen den 31 december två år före utjämningsåret.

SFS 2019:797

Eftersläpning av intäkter

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Tillägg enligt 16 § 2 ska beräknas för kommuner som under en fyraårsperiod haft en befolkningsökning med i genomsnitt minst 1,2 procent per år och där antalet invånare från och med den 1 november två år före utjämningsåret till och med den 1 november året före utjämningsåret ökat med minst 1,2 procent.

Befolkningsökningen under en fyraårsperiod ska beräknas som skillnaden mellan befolkningen i kommunen den 1 november sex år före utjämningsåret och befolkningen i kommunen den 1 november två år före utjämningsåret.

Hur tillägget närmare beräknas framgår av bilagan till denna förordning.

SFS 2019:797

Uppvärmning

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Tillägg eller avdrag enligt 16 § 3 ska beräknas enligt följande. Ett uppvärmningsindex multipliceras med ett ersättningsbelopp som uppgår till 356 kronor i 2016 års prisnivå. Produkten minskas sedan med ersättningsbeloppet.

Uppvärmningsindex anges i bilagan till denna förordningen.

SFS 2019:797

Byggnation

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0797

Tillägg eller avdrag enligt 16 § 4 ska göras enligt bilagan till denna förordning.

SFS 2019:797

Administration

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0797

Tillägg enligt 16 § 5 ska göras enligt bilagan till denna förordning.

SFS 2019:797

Hälso- och sjukvård

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0797

Standardkostnad för hälso- och sjukvård

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0797

En regions standardkostnad för hälso- och sjukvård ska beräknas genom att summera

 1. korrigerad kostnad för befolkningens vårdbehov,

 2. tillägg eller avdrag för hälso- och sjukvård i glesbygd,

 3. tillägg eller avdrag för bemanning i glesbygd, och

 4. tillägg eller avdrag för lönekostnadsskillnader i hälso- och sjukvård.

SFS 2019:797

Korrigerad kostnad för befolkningens vårdbehov

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Den korrigerade kostnaden för befolkningens vårdbehov enligt 21 § 1 ska beräknas enligt följande. Befolkningen delas in i olika grupper enligt bilagan till denna förordning. Antalet personer i respektive grupp den 31 december tre år före utjämningsåret i varje region multipliceras med den genomsnittliga kostnaden för respektive grupp och summeras till en genomsnittlig kostnad för befolkningens vårdbehov. Summan divideras med antalet invånare i regionen den 31 december tre år före utjämningsåret och multipliceras därefter med en korrigeringsfaktor.

Korrigeringsfaktorn ska bestämmas så att den genomsnittliga kostnaden för befolkningens vårdbehov, som vägts med befolkningen den 31 december två år före utjämningsåret, överensstämmer med den genomsnittliga standardkostnaden för hälso- och sjukvård.

Den genomsnittliga standardkostnaden för hälso- och sjukvård samt hur korrigeringsfaktorn närmare beräknas framgår av bilagan till denna förordning.

SFS 2019:797

Hälso- och sjukvård i glesbygd

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Tillägg eller avdrag enligt 21 § 2 ska beräknas enligt följande. Ett index för vård i glesbygd multipliceras med den korrigerade kostnaden för befolkningens vårdbehov enligt 21 § 1. Därefter minskas produkten med den korrigerade kostnaden för befolkningens vårdbehov. Samtliga regioner får därefter ett invånarbaserat avdrag från tillägget eller avdraget, som beräknas så att summan av samtliga avdrag motsvarar summan av tilläggen.

Index för vård i glesbygd anges i bilagan till denna förordning.

SFS 2019:797

Bemanning i glesbygd

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Tillägg eller avdrag enligt 21 § 3 ska beräknas enligt följande. Ett index för bemanning i glesbygd multipliceras med summan av den korrigerade kostnaden för befolkningens vårdbehov och tillägg eller avdrag för vård i glesbygd. Därefter minskas produkten med summan av den korrigerade kostnaden för befolkningens vårdbehov och tillägg eller avdrag för vård i glesbygd. Samtliga regioner får därefter ett invånarbaserat avdrag från tillägget och avdraget, som beräknas så att summan av samtliga avdrag motsvarar summan av tilläggen.

Index för bemanning i glesbygd anges i bilagan till denna förordning.

SFS 2019:797

Lönekostnadsskillnader i hälso- och sjukvård

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Tillägg eller avdrag enligt 21 § 4 ska beräknas enligt följande. Tillägg beräknas genom att den del av löneindexet som överstiger 100 multipliceras med den justerade lönekostnaden dividerad med 100. Samtliga regioner får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att summan av avdragen motsvarar summan av tilläggen.

Den justerade lönekostnaden beräknas som summan av 21 § 1–3 multiplicerad med lönekostnadsandelen för hälso- och sjukvård.

Löneindex och lönekostnadsandel för hälso- och sjukvård anges i bilagan till denna förordning.

SFS 2019:797

Befolkningsförändringar

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Standardkostnad för befolkningsförändringar

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0797

En regions standardkostnad för befolkningsförändringar ska beräknas genom att summera tillägg för eftersläpning av intäkter och tillägg för befolkningsförändringar.

SFS 2019:797

Eftersläpning av intäkter

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0797

Tillägg för eftersläpning av intäkter enligt 25 a § ska beräknas för regioner som under en fyraårsperiod haft en befolkningsökning med i genomsnitt minst 1,2 procent per år och där antalet invånare från och med den 1 november två år före utjämningsåret till och med den 1 november året före utjämningsåret ökat med minst 1,2 procent.

Befolkningsökning under en fyraårsperiod ska beräknas som skillnaden mellan befolkningen i regionen den 1 november sex år före utjämningsåret och befolkningen i regionen den 1 november två år före utjämningsåret.

Hur tillägget beräknas framgår av bilagan till denna förordning.

SFS 2019:797

Tillägg för befolkningsförändringar

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Tillägg för befolkningsförändringar enligt 25 a § ska beräknas genom att den del av en befolkningsökning i regionen, räknat i antal personer under en tioårsperiod, som överstiger ökningen i landet under samma period med två procentenheter multipliceras med ett ersättningsbelopp som uppgår till 100 kronor per person. Motsvarande gäller om befolkningen i regionen minskat samtidigt som befolkningen i landet minskat under samma period. Om regionens befolkning minskat när befolkningen i landet ökat eller ökat när befolkningen i landet minskat, ska den del av minskningen eller ökningen i regionen, räknat i antal personer, som överstiger två procentenheter multipliceras med ersättningsbeloppet.

Befolkningsförändringarna under en tioårsperiod ska beräknas som skillnaden mellan befolkningen i regionen den 31 december tolv år före utjämningsåret och befolkningen i regionen två år före utjämningsåret.

SFS 2019:797

Kollektivtrafik

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0797

Standardkostnad för kollektivtrafik

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0797

Standardkostnaden för kollektivtrafik ska beräknas för respektive län enligt följande. Ett modellberäknat värde multipliceras med en korrigeringsfaktor. Hälften av standardkostnaden tillförs därefter kommunerna i länet i enlighet med 26 a § och hälften regionen, med undantag för Stockholms län där kommunernas andel är 40 procent och regionens andel är 60 procent av standardkostnaden.

För att få fram det modellberäknade värdet ska följande variabler användas:

 • antal boende i tätort i länet,

 • andelen personer som arbetspendlar över kommungräns i länet, och

 • roten ur det genomsnittliga avståndet mellan invånarna i länet.

Korrigeringsfaktorn ska bestämmas så att det modellberäknade värdet, som vägts med befolkningen den 31 december två år före utjämningsåret, överensstämmer med den genomsnittliga standardkostnaden för kollektivtrafik.

Den genomsnittliga standardkostnaden för kollektivtrafik samt hur det modellberäknade värdet och korrigeringsfaktorn närmare beräknas framgår av bilagan till denna förordning.

SFS 2019:797

Fördelning av kommunernas andel av standardkostnaden

Rubriken införd g. SFS2019-0797

Fördelningen av kommunernas andel av standardkostnaden mellan kommunerna i länet ska göras på följande sätt:

 1. För kommunerna i Västmanlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län ska andelen beräknas genom att använda variablerna det genomsnittliga avståndet mellan invånarna, pendlingsavstånd och tätortsbefolkning på det sätt som framgår av bilagan till denna förordning.

 2. För kommunerna i Stockholms län, Uppsala län, Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Blekinge län, Skåne län, Hallands län, Västra Götalands län, Värmlands län, Örebro län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län och i Gotlands kommun görs fördelningen med lika stora belopp per invånare.

 3. För kommunerna i Södermanlands län fattar regeringen särskilda beslut om varje kommuns andel av de totala kostnaderna i länet.

SFS 2019:797

Beräkningsmetoder och närmare detaljer för kostnadsutjämningen

För beräkningarna gäller i övrigt de beräkningsmetoder och närmare detaljer som anges i bilagan till denna förordning.

[Upphävd g. F (2013:976).]

SFS 2013:976

Uppgiftslämnande

Statistiska centralbyrån ska senast den 1 oktober året före utjämningsåret lämna uppgifter till varje kommun och varje region om preliminära bidrag och avgifter enligt 5, 6 och 916 §§ lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning.

Statistiska centralbyrån skall senast den 10 januari varje år till Skatteverket lämna uppgifter som beräknats enligt denna förordning.

Verkställighetsföreskrifter

Statistiska centralbyrån får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Bilaga

Beräkningsmetoder och närmare detaljer för kostnadsutjämningen

Generella bestämmelser för kostnadsutjämningen

Uppgifter i beräkningen av kostnadsutjämningen

De uppgifter som används i beräkningen av kostnadsutjämningen ska, om inte annat anges i denna bilaga, hämtas från Statistiska centralbyråns statistik.

Genomsnittlig standardkostnad

Den för landet genomsnittliga standardkostnaden i kronor per invånare före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för var och en av följande verksamheter är:

Förskola

 

6 994

 

Pedagogisk omsorg

 

93

 

Fritidshem

 

1 568

 

Förskoleklass

 

742

 

Grundskola

 

11 774

 

Gymnasieskola

 

4 254

 

Individ- och familjeomsorg

 

4 816

 

Vuxenutbildning på grundläggande nivå

 

136

 

Vuxenutbildning på gymnasial nivå

 

261

 

Svenska för invandrare

 

276

 

Äldreomsorg

 

11 342

 

Hälso- och sjukvård

 

25 135

 

Kollektivtrafik

 

2 804

 

Beloppen avser år 2021.

 
 

Uppräkning med prisindex

Uppräkning till utjämningsårets prisnivå sker med hjälp av utvecklingen av konsumentprisindex med fast ränta. Som genomsnittlig procentuell förändring i konsumentprisindex med fast ränta för respektive år används följande: 2017 (2,0), 2018 (2,1), 2019 (1,7), 2020 (0,5), 2021 (2,4), 2022 (7,9) och 2023 (5,2).

Följande verksamheters och kostnadsslags standardkostnad räknas upp till utjämningsårets prisnivå med hjälp av konsumentprisindex med fast ränta året före utjämningsåret samt utjämningsåret: förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, förskoleklass och grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg, kommunal vuxenutbildning, äldreomsorg, hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.

Följande verksamheters och kostnadsslags standardkostnad räknas upp till utjämningsårets prisnivå med hjälp av konsumentprisindex med fast ränta från år 2016 till och med utjämningsåret: infrastruktur och skydd samt verksamhetsövergripande kostnader med undantag för 16 § 1 och 2.

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Index för behov av förskola respektive fritidshem

Index för behov av förskola respektive fritidshem anges under rubriken Fasta index för kommuner.

Socioekonomiskt index för barn i åldern 1–5 år

Det socioekonomiska indexet per kommun beräknas som genomsnittet av följande kvoter:

 1. Andelen barn 1–5 år i kommunen med föräldrar som saknar eftergymnasial utbildning dividerad med medelvärdet för motsvarande grupp i landet två år före utjämningsåret.

 2. Andelen barn 1–5 år i kommunen som bor i hushåll med låg disponibel inkomst dividerad med medelvärdet för motsvarande grupp i landet tre år före utjämningsåret.

 3. Andelen barn 1–5 år i kommunen med minst en förälder som har haft uppehållstillstånd i högst fyra år dividerad med medelvärdet för motsvarande grupp i landet två år före utjämningsåret.

Med låg disponibel inkomst avses personer som lever i hushåll som har en disponibel inkomst per konsumtionsenhet som är mindre än 60 procent av medianvärdet för samtliga hushåll, i enlighet med Statistiska centralbyråns definition.

Glesbygds- respektive löneindex

Glesbygds- respektive löneindex för förskola anges under rubriken Fasta index för kommuner.

Lönekostnadsandel förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Lönekostnadsandelen i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet är 0,738.

Förskoleklass och grundskola

Genomsnittlig kostnad för modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andraspråk

Genomsnittlig kostnad för modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andraspråk beräknas genom att den genomsnittliga lärarlönen i landet per månad i kommunal skola för grundskollärare, inklusive lönekostnadspålägg, två år före utjämningsåret multipliceras med 12. Produkten multipliceras därefter med kvoten av antal lärare (heltid) i landet för modersmålsundervisning och svenska som andraspråk under det läsår som avser höstterminen två år före utjämningsåret och vårterminen ett år före utjämningsåret och antalet elever i landet som deltog i modersmålsundervisning eller svenska som andraspråk under samma läsår.

Statistik över antal lärare och elever hämtas från Statens skolverk.

Lönekostnadspålägget i beräkningen av genomsnittlig kostnad är 40,15 procent.

Glesbygds- respektive löneindex för förskoleklass och grundskola

Glesbygds- respektive löneindex för förskoleklass och grundskola anges under rubriken Fasta index för kommuner.

Lönekostnadsandel förskoleklass och grundskola

Lönekostnadsandelen i förskoleklass och grundskola är 0,688.

Gymnasieskola

Glesbygdsindex för gymnasieskola

Glesbygdsindex för gymnasieskola anges under rubriken Fasta index för kommuner.

Programvalsfaktor för gymnasieskola

Programvalsfaktorn för respektive kommun beräknas genom att produkten av antalet folkbokförda elever per hemkommun och program och landets genomsnittskostnad per program summeras med produkten av antalet ungdomar i åldern 16–18 år i kommunen som inte är inskrivna i gymnasieskolan och genomsnittskostnaden för nationella gymnasieprogram och introduktionsprogram. Denna summa ska sedan minskas med ett relationstal.

Relationstalet ska beräknas genom att antalet ungdomar i åldern 16–18 år i kommunen multipliceras med gymnasiets genomsnittskostnad i landet per ungdom i åldersgruppen. Därefter divideras denna produkt med antalet invånare i kommunen.

Uppgifter om kostnader för de nationella gymnasieprogrammen hämtas från Statens skolverks statistik. Kostnaden för introduktionsprogrammen uppgår till 111 523 kronor i 2016 års prisnivå och ska räknas upp med den genomsnittliga kostnadsutvecklingen för de nationella programmen (riksprislistan) till motsvarande år.

Lönekostnadsandel gymnasieskola

Lönekostnadsandelen i gymnasieskola är 0,678.

Individ- och familjeomsorg

Beräkning av det modellberäknade värdet

Det modellberäknade värdet för individ- och familjeomsorg beräknas genom att summera

 1. 488,71,

 2. 11 523,54 multiplicerat med andelen barn och ungdomar i kommunen i åldersgruppen 0–19 år som lever i hushåll med låg inkomststandard justerad för inkomster från ekonomiskt bistånd,

 3. 26 610,39 multiplicerat med andelen lågutbildade personer födda i Sverige i åldern 20–40 år i kommunen,

 4. 2,60 multiplicerat med roten ur tätortsbefolkningen i kommunen,

 5. 2 797,15 multiplicerat med andelen av befolkningen i kommunen boende i flerfamiljshus byggda 1965–1975,

 6. 17,29 multiplicerat med ohälsotalet i kommunen,

 7. –495,53 multiplicerat med en variabel för justering av en inkomsteffekt av gränspendling i kommunen.

Med låg inkomststandard avses den definition som används av Statistiska centralbyrån, där hushållets disponibla inkomst sätts i relation till hushållets baskonsumtion, med justeringen att inkomster från andra länder exkluderas. Uppgiften avser tre år före utjämningsåret.

Med andel lågutbildade personer avses personer som har grundskola som högsta avslutade utbildningsnivå.

Med ohälsotal avses genomsnittligt antal dagar med sjukpenning eller sjukersättning i åldersgruppen 16–64 år i kommunen. Uppgifter om ohälsotal hämtas från Försäkringskassan.

Variabeln roten ur tätortsbefolkningen i kommunen avser år 2015 och uppdateras vart femte år.

Variabeln för justering av en inkomsteffekt av gränspendling definieras som produkten av andelen av befolkningen i åldern 16–74 år som gränspendlar till Norge eller Danmark multiplicerad med andelen barn och ungdomar i åldern 0–19 år som lever i hushåll med låg inkomststandard. Uppgifterna som avser andelen i befolkningen som gränspendlar till Danmark är från 2015 och motsvarande uppgifter avseende Norge är från 2014 och dessa uppgifter uppdateras inte.

Beräkning av korrigeringsfaktorn

Korrigeringsfaktorn bestäms så att det genomsnittliga modellberäknade värdet överensstämmer med den genomsnittliga standardkostnaden för individ- och familjeomsorg enligt följande. Det modellberäknade värdet multipliceras med befolkningen i kommunen, därefter summeras produkterna för samtliga kommuner. Summan divideras därefter med befolkningen i landet den 31 december två år före utjämningsåret. Den genomsnittliga standardkostnaden för individ- och familjeomsorg divideras därefter med denna kvot.

Lönekostnadsandel individ- och familjeomsorg

Lönekostnadsandelen i individ- och familjeomsorg är 0,578.

Äldreomsorg

Genomsnittliga kostnader per person för äldreomsorg

Sammanboende (65–79 år)

 

6 948

 

Sammanboende (80–89 år)

 

47 954

 

Sammanboende (90 år eller äldre)

 

129 050

 

Ensamboende (65–79 år)

 

32 678

 

Ensamboende (80–89 år)

 

127 094

 

Ensamboende (90 år eller äldre)

 

258 543

 

Beräkning av korrigeringsfaktorn

Korrigeringsfaktorn bestäms så att den genomsnittliga åldersersättningen överensstämmer med den genomsnittliga standardkostnaden för äldreomsorg enligt följande. Den åldersersättningen multipliceras med befolkningen i kommunen, därefter summeras produkterna för samtliga kommuner. Summan divideras därefter med befolkningen i landet den 31 december två år före utjämningsåret. Den genomsnittliga standardkostnaden för äldreomsorg divideras därefter med denna kvot.

Beräkning av skillnader i dödlighet

Tillägg eller avdrag för skillnader i dödlighet beräknas enligt följande. Skillnaden mellan faktiskt antal avlidna och förväntat antal avlidna personer i kommunen för perioden sex år före utjämningsåret och två år före utjämningsåret beräknas. Skillnaden summeras sedan med det faktiska antalet invånare 65 år eller äldre i kommunen. Summan multipliceras därefter med den korrigerade åldersersättningen omräknad från kronor per invånare till kronor per invånare 65 år eller äldre och divideras med befolkningen i kommunen den 31 december två år före utjämningsåret. Denna kvot minskas med den korrigerade åldersersättningen för de kommuner som har fler avlidna personer än förväntat. För de kommuner som har färre avlidna personer än förväntat minskas den uppkomna skillnaden med hälften.

Med förväntat antal avlidna avses hur många personer som skulle avlida per kommun om dödligheten skulle vara lika hög per ålder som riksgenomsnittet.

Beräkning tillägg för institutionsboende i glesbygd

Kommunens glesbygdsfaktor beräknas genom att tätortsgraden i kvadrat multipliceras med roten ur antalet invånare per kvadratkilometer.

Tillägg för institutionsboende i glesbygd beräknas enligt följande. Kommunens glesbygdsfaktor divideras med tio. Därefter minskas 0,08 med denna kvot. Differensen multipliceras sedan med den korrigerade åldersersättningen.

Variabeln tätortsgrad i kommunen avser år 2015 och uppdateras vart femte år.

Glesbygdsindex för äldreomsorg

Glesbygdsindex för äldreomsorg anges under rubriken Fasta index för kommuner.

Lönekostnadsandel äldreomsorg

Lönekostnadsandelen i äldreomsorg är 0,739.

Infrastruktur och skydd

Klimattillägg

Följande kommuner får ett klimattillägg på 103 kronor per invånare: kommunerna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Följande kommuner får ett klimattillägg på 66 kronor per invånare: kommunerna i Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs och Västernorrlands län samt Tierps, Älvkarleby och Östhammars kommuner.

Övriga kommuner får ett klimattillägg på 44 kronor per invånare.

Beloppen anges i 2016 års prisnivå.

Ortstillägg

Om inget annat anges får samtliga kommuner i Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län och följande kommuner ett ortstillägg på 65 kronor per invånare: Södertälje, Uppsala, Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Jönköping, Växjö, Kalmar, Karlskrona, Helsingborg, Kristianstad, Lund, Halmstad, Borås, Örebro och Västerås.

Följande kommuner får ett ortstillägg på 80 kronor per invånare: Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Österåker, Håbo, Burlöv, Kävlinge, Lomma, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge, Kungsbacka, Ale, Alingsås, Bollebygd, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungssund och Öckerö.

Följande kommuner får ett ortstillägg på 128 kronor per invånare: Malmö, Karlstad, Falun, Gävle, Sundsvall, Örnsköldsvik, Härjedalen, Östersund, Skellefteå, Umeå, Åsele och Luleå. Göteborgs kommun får ett ortstillägg på 193 kronor per invånare. Stockholms kommun får ett ortstillägg på 580 kronor per invånare.

Övriga kommuner får inget ortstillägg.

Beloppen anges i 2016 års prisnivå.

Räddningstjänst

Följande kommuner får ett tillägg för räddningstjänst på 150 kronor per invånare: Heby, Boxholm, Valdemarsvik, Ydre, Ödeshög, Aneby, Tingsryd, Uppvidinge, Högsby, Hylte, Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Svenljunga, Eda, Filipstad, Hagfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby, Laxå, Ljusnarsberg, Skinnskatteberg, Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Kramfors, Sollefteå, Örnsköldsvik, Krokom, Skellefteå, Boden och Kiruna.

Följande kommuner får ett tillägg för räddningstjänst på 300 kronor per invånare: Kinda, Årjäng, Hällefors, Malung-Sälen, Vansbro, Älvdalen, Ånge, Berg, Bräcke, Strömsund, Åre, Bjurholm, Lycksele, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln, Gällivare, Haparanda, Kalix och Älvsbyn. Följande kommuner får ett tillägg för räddningstjänst på 700 kronor per invånare: Härjedalen, Ragunda, Dorotea, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele, Arjeplog, Arvidsjaur, Jokkmokk, Pajala, Överkalix och Övertorneå.

Övriga kommuner får inget tillägg för räddningstjänst.

Beloppen anges i 2016 års prisnivå.

Verksamhetsövergripande kostnader

Eftersläpning av intäkter

Tillägg för eftersläpning av intäkter beräknas som differensen mellan kommunens bidrag eller avgift i utjämningssystemet året före utjämningsåret och motsvarande bidrag eller avgift där inkomstutjämningsbidraget eller inkomstutjämningsavgiften har omräknats utifrån en uppräknad folkmängd. Differensen divideras med antalet invånare den 31 december två år före utjämningsåret.

Den uppräknade folkmängden utgör summan av antalet personer som motsvarar den befolkningsökning i kommunen som överskrider 1,2 procent mellan den 1 november två år före utjämningsåret och den 1 november året före utjämningsåret samt kommunens folkmängd den 1 november två år före utjämningsåret.

Omräkningen av inkomstutjämningsbidraget eller inkomstutjämningsavgiften sker genom att kommunens inkomstutjämningsbidrag eller inkomstutjämningsavgift omräknas med den uppräknade folkmängden utifrån landets och kommunens skatteunderlag som användes vid beräkningen av inkomstutjämningen året före utjämningsåret. Summan, i kronor per invånare året före utjämningsåret, av bidrag eller avgift i kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag och regleringspost samt det inkomstutjämningsbidrag eller den inkomstutjämningsavgift som omräknats utifrån den uppräknade folkmängden multipliceras med den uppräknade folkmängden.

Uppvärmningsindex

Uppvärmningsindex anges under rubriken Fasta index för kommuner.

Byggnation

Tillägg eller avdrag för byggnation anges efter kommunens länstillhörighet, med undantag för Västra Götalands län.

I Västra Götalands län får kommunerna Härryda, Partille, Öckerö, Stenungsund, Tjörn, Ale, Lerum, Lilla Edet, Göteborg, Mölndal, Kungälv och Alingsås ett tillägg om 18 kronor per invånare. Övriga kommuner i länet får ett avdrag om 79 kronor per invånare.

Län

Belopp, kr per invånare

Stockholms

 

-73

 

Uppsala

 

-7

 

Södermanlands

 

-7

 

Östergötlands

 

-37

 

Jönköpings

 

-117

 

Kronobergs

 

-117

 

Kalmar

 

117

 

Gotlands

 

-117

 

Blekinge

 

-8

 

Skåne

 

-8

 

Hallands

 

-79

 

Värmlands

 

-48

 

Örebro

 

-7

 

Västmanlands

 

-7

 

Dalarnas

 

-48

 

Gävleborgs

 

13

 

Västernorrlands

 

11

 

Jämtlands

 

11

 

Västerbottens

 

52

 

Norrbottens

 

52

 

Beloppen anges i 2016 års prisnivå.

Administration

Följande kommuner får ett tillägg för administrationskostnader på 150 kronor per invånare: Boxholm, Vadstena, Valdemarsvik, Ödeshög, Aneby, Mullsjö, Torsås, Perstorp, Essunga, Färgelanda, Grästorp, Gullspång, Karlsborg, Munkfors, Storfors, Laxå, Lekeberg och Norberg.

Följande kommuner får ett tillägg för administrationskostnader på 950 kronor per invånare: Kinda, Uppvidinge, Filipstad, Hagfors, Torsby, Årjäng, Malung-Sälen, Mora, Rättvik, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker, Sollefteå, Ånge, Härjedalen, Krokom, Strömsund, Åre, Lycksele, Gällivare, Kalix, Kiruna och Älvsbyn.

Följande kommuner får ett tillägg för administrationskostnader på 1 900 kronor per invånare: Ydre, Högsby, Dals-Ed, Hällefors, Ljusnarsberg, Skinnskatteberg, Orsa, Vansbro, Älvdalen, Ockelbo, Berg, Bräcke, Ragunda, Bjurholm, Dorotea, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln, Åsele, Arjeplog, Arvidsjaur, Jokkmokk, Pajala, Överkalix och Övertorneå.

Övriga kommuner får inget tillägg för administrationskostnader.

Beloppen anges i 2016 års prisnivå.

Hälso- och sjukvård

Befolkningens indelning i grupper och genomsnittliga kostnader för respektive grupp

Uppgifter om genomsnittliga kostnader för befolkningen hämtas från Skåne län, Västra Götalands län och Norrbottens län och avser år 2016.

Genomsnittlig kostnad för barn och ungdomar

Ålder

 

Låg disponibel inkomst

 

Hög disponibel inkomst

 

0 år

 

35 029

 

31 318

 

1–5 år

 

12 885

 

11 144

 

6–18 år

 

9 731

 

9 424

 

Genomsnittlig kostnad för vuxna under 80 år

Ålder

 

Låg disponibel inkomst

 

Hög disponibel inkomst

 

19–49 år

 

18 079

 

13 155

 

10 750

 

9 697

 

50–69 år

 

30 922

 

25 095

 

18 657

 

16 700

 

70–79 år

 

41 479

 

39 951

 

36 448

 

34 058

 

Genomsnittlig kostnad för 80 år eller äldre

Ålder

 

Ensamboende

 

Sammanboende

 

80–90 år

 

53 830

 

52 209

 

90 eller äldre

 

57 849

 

62 064

 

Beräkning av korrigeringsfaktorn

Korrigeringsfaktorn bestäms så att den genomsnittliga kostnaden för befolkningens vårdbehov överensstämmer med den genomsnittliga standardkostnaden för hälso- och sjukvård enligt följande. Kostnaden för befolkningens vårdbehov multipliceras med befolkningen i regionen och därefter summeras produkterna för samtliga regioner. Summan divideras därefter med befolkningen i landet den 31 december två år före utjämningsåret. Den genomsnittliga standardkostnaden för hälso- och sjukvård divideras därefter med denna kvot.

Index för vård respektive bemanning i glesbygd

Index för vård i glesbygd respektive för bemanning i glesbygd anges under rubriken Fasta index för regioner.

Lönekostnadsandel för regioner

Lönekostnadsandelen i hälso- och sjukvård är 0,706.

Befolkningsförändringar

Eftersläpning av intäkter i region

Tillägg för eftersläpning av intäkter beräknas som differensen mellan regionens bidrag eller avgift i utjämningssystemet året före utjämningsåret och motsvarande bidrag eller avgift där inkomstutjämningsbidraget eller inkomstutjämningsavgiften har omräknats utifrån en uppräknad folkmängd. Differensen divideras med antalet invånare den 31 december två år före utjämningsåret.

Den uppräknade folkmängden utgör summan av antalet personer som motsvarar den befolkningsökning i regionen som överskrider 1,2 procent mellan den 1 november två år före utjämningsåret och den 1 november året före utjämningsåret samt regionens folkmängd den 1 november två år före utjämningsåret.

Omräkningen av inkomstutjämningsbidraget eller inkomstutjämningsavgiften sker genom att regionens inkomstutjämningsbidrag eller inkomstutjämningsavgift omräknas med den uppräknade folkmängden utifrån landets och regionens skatteunderlag som användes vid beräkningen av inkomstutjämningen året före utjämningsåret. Summan, i kronor per invånare året före utjämningsåret, av bidrag eller avgift i kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag och regleringspost samt det inkomstutjämningsbidrag eller den inkomstutjämningsavgift som omräknats utifrån den uppräknade folkmängden multipliceras med den uppräknade folkmängden.

Kollektivtrafik

Beräkning av det modellberäknade värdet

Det modellberäknade värdet per län ska beräknas genom att summera

 1. 23,10668,

 2. 0,0006133 multiplicerat med antalet boende i tätort med mer än 11 000 invånare i länet,

 3. 28,33119 multiplicerat med andelen personer som arbetspendlar över kommungräns i länet, och

 4. 16,09601 multiplicerat med roten ur det genomsnittliga avståndet mellan invånarna i länet.

Uppgift om tätortsgrad i beräkningen av antal boende i tätort avser år 2015 och uppdateras vart femte år.

Beräkning av korrigeringsfaktorn

Korrigeringsfaktorn bestäms så att det genomsnittliga modellberäknade värdet överensstämmer med den genomsnittliga standardkostnaden för kollektivtrafik enligt följande. Det modellberäknade värdet multipliceras med befolkningen i länet, därefter summeras produkterna för samtliga län. Summan divideras därefter med befolkningen i landet den 31 december två år före utjämningsåret. Den genomsnittliga standardkostnaden för kollektivtrafik divideras därefter med denna kvot.

Fördelningen av kommunernas andel av standardkostnaden i vissa län

Fördelningen av kommunernas andel av standardkostnaden i Västmanlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län ska beräknas genom att summera

 1. Ett länsspecifikt värde,

 2. – 1 114,609 multiplicerat med den naturliga logaritmen av antal boende i tätort med mer än 11 000 invånare i kommunen,

 3. 65,1762 multiplicerat med den naturliga logaritmen av antal boende i tätort med mer än 11 000 invånare i kommunen i kvadrat,

 4. 22,12085 multiplicerat med roten ur det genomsnittliga avståndet mellan invånarna i kommunen,

 5. 0,016393 multiplicerat med pendlingsavstånd i kommunen. Summan av 1–5 ska sedan multipliceras med folkmängden i kommunen till en kostnad per kommun. Därefter divideras denna produkt med summan av kostnaderna för alla kommuner i länet.

Uppgift om tätortsgrad i beräkningen av antal boende i tätort avser år 2015 och uppdateras vart femte år.

De länsspecifika värden som ska användas i beräkningen är

Västmanland

 

4 508,60

 

Västernorrland

 

4 575,85

 

Västerbotten

 

4 574,97

 

Norrbotten

 

4 160,17

 

Fasta index för kommuner

 

Löneindex

Index för merkostnader i glesbygd

Index förbehov av:

Upp

värmnings index

 
 

För-

skola

Grund

skola

och

förskole-

klass

Gym-

nasie-

skola

Hem-

tjänst

För-

skola

Fritids-

hem

 

Stockholms län

 

Botkyrka

 

103,8872

 

0,9994

 

0,9817

 

0,9827

 

0,9819

 

1,0068

 

0,9754

 

1,0

 

Danderyd

 

107,7985

 

0,9998

 

0,9877

 

0,9804

 

0,9904

 

1,0580

 

1,2254

 

1,0

 

Ekerö

 

105,2833

 

0,9986

 

1,0093

 

1,0063

 

1,0037

 

1,0345

 

1,1055

 

1,0

 

Haninge

 

104,7469

 

0,9993

 

0,9856

 

0,9820

 

0,9863

 

1,0013

 

0,9740

 

1,0

 

Huddinge

 

105,1540

 

0,9996

 

0,9840

 

0,9793

 

0,9819

 

1,0267

 

1,0762

 

1,0

 

Järfälla

 

105,2059

 

0,9991

 

0,9797

 

0,9819

 

0,9872

 

1,0189

 

1,0646

 

1,0

 

Lidingö

 

105,7320

 

0,9995

 

0,9841

 

0,9914

 

0,9905

 

1,0511

 

1,1933

 

1,0

 

Nacka

 

106,5587

 

1,0001

 

0,9831

 

0,9849

 

0,9860

 

1,0438

 

1,1566

 

1,0

 

Norrtälje

 

104,4265

 

0,9982

 

1,0296

 

1,0157

 

1,0114

 

0,9743

 

0,9160

 

1,0

 

Nykvarn

 

103,9113

 

1,0004

 

1,0075

 

1,0412

 

0,9877

 

1,0217

 

1,0483

 

1,0

 

Nynäshamn

 

103,0519

 

1,0017

 

1,0008

 

1,0050

 

1,0021

 

0,9886

 

0,9536

 

1,0

 

Salem

 

103,6189

 

1,0003

 

0,9825

 

0,9824

 

0,9852

 

1,0265

 

1,0790

 

1,0

 

Sigtuna

 

105,0892

 

0,9991

 

0,9920

 

0,9940

 

0,9897

 

0,9981

 

0,9611

 

1,0

 

Sollentuna

 

106,4931

 

0,9985

 

0,9814

 

0,9789

 

0,9850

 

1,0433

 

1,1595

 

1,0

 

Solna

 

105,2868

 

0,9997

 

0,9648

 

0,9585

 

0,9881

 

1,0446

 

1,1173

 

1,0

 

Stockholm

 

105,9673

 

0,9992

 

0,9708

 

0,9708

 

0,9867

 

1,0143

 

1,0521

 

1,0

 

Sundbyberg

 

106,2374

 

1,0008

 

0,9679

 

0,9629

 

0,9833

 

1,0394

 

1,0791

 

1,0

 

Södertälje

 

104,0759

 

1,0001

 

0,9902

 

0,9856

 

0,9898

 

0,9874

 

0,9363

 

1,0

 

Tyresö

 

105,4710

 

0,9984

 

0,9827

 

0,9878

 

0,9858

 

1,0302

 

1,0733

 

1,0

 

Täby

 

107,0358

 

0,9992

 

0,9817

 

0,9789

 

0,9875

 

1,0535

 

1,1946

 

1,0

 

Upplands Väsby

 

105,8799

 

0,9994

 

0,9802

 

0,9764

 

0,9843

 

1,0152

 

1,0251

 

1,0

 

Upplands-Bro

 

104,0237

 

1,0014

 

0,9896

 

1,0144

 

0,9916

 

1,0180

 

1,0164

 

1,0

 

Vallentuna

 

105,3052

 

0,9989

 

0,9948

 

0,9931

 

0,9964

 

1,0339

 

1,1067

 

1,0

 

Vaxholm

 

106,0021

 

1,0010

 

1,0152

 

1,0184

 

0,9999

 

1,0455

 

1,1742

 

1,0

 

Värmdö

 

105,1031

 

1,0018

 

1,0102

 

1,0122

 

1,0098

 

1,0248

 

1,0836

 

1,0

 

Österåker

 

105,2818

 

0,9997

 

1,0117

 

0,9914

 

0,9929

 

1,0241

 

1,0704

 

1,0

 

Uppsala län

 

Enköping

 

100,4167

 

1,0049

 

1,0162

 

1,0008

 

1,0043

 

0,9862

 

0,9671

 

1,0

 

Heby

 

99,0096

 

1,0027

 

1,0699

 

1,0393

 

1,0295

 

0,9803

 

0,8852

 

1,1

 

Håbo

 

101,9709

 

1,0020

 

1,0028

 

0,9949

 

0,9911

 

1,0019

 

1,0061

 

1,0

 

Knivsta

 

102,8148

 

1,0002

 

1,0047

 

0,9937

 

0,9972

 

1,0357

 

1,1391

 

1,0

 

Tierp

 

98,5411

 

1,0003

 

1,0576

 

1,0307

 

1,0152

 

0,9805

 

0,9145

 

1,1

 

Uppsala

 

101,3424

 

0,9995

 

0,9899

 

0,9897

 

0,9948

 

1,0042

 

1,0464

 

1,0

 

Älvkarleby

 

98,5723

 

0,9980

 

1,0113

 

1,0375

 

0,9998

 

0,9888

 

0,9539

 

1,1

 

Östhammar

 

99,5038

 

1,0023

 

1,0375

 

1,0595

 

1,0175

 

0,9762

 

0,8955

 

1,1

 

Södermanlands län

 
 

Eskilstuna

 

98,3298

 

0,9997

 

0,9927

 

0,9893

 

0,9944

 

0,9855

 

0,9337

 

1,0

 

Flen

 

97,3141

 

1,0026

 

1,0206

 

1,0092

 

1,0103

 

0,9742

 

0,8721

 

1,0

 

Gnesta

 

99,5272

 

1,0097

 

1,0239

 

1,0395

 

1,0238

 

1,0054

 

0,9946

 

1,0

 

Katrineholm

 

97,2856

 

0,9992

 

1,0014

 

0,9939

 

1,0029

 

0,9734

 

0,8898

 

1,0

 

Nyköping

 

98,8684

 

1,0035

 

1,0053

 

0,9940

 

1,0021

 

0,9848

 

0,9512

 

1,0

 

Oxelösund

 

98,3049

 

0,9980

 

0,9946

 

1,0514

 

0,9938

 

0,9789

 

0,9099

 

1,0

 

Strängnäs

 

100,0259

 

1,0003

 

1,0103

 

1,0084

 

1,0063

 

0,9986

 

1,0080

 

1,0

 

Trosa

 

100,7711

 

1,0012

 

1,0070

 

1,0383

 

0,9966

 

1,0094

 

0,9874

 

1,0

 

Vingåker

 

96,3670

 

1,0035

 

1,0348

 

1,0402

 

1,0195

 

0,9697

 

0,8619

 

1,0

 

Östergötlands län

 

Boxholm

 

97,6163

 

1,0026

 

1,0306

 

1,0381

 

1,0253

 

0,9774

 

0,9026

 

1,0

 

Finspång

 

97,8626

 

1,0016

 

1,0310

 

0,9938

 

1,0104

 

0,9813

 

0,9233

 

1,0

 

Kinda

 

97,8155

 

1,0073

 

1,0513

 

1,0374

 

1,0266

 

0,9838

 

0,9220

 

1,0

 

Linköping

 

100,6157

 

0,9987

 

0,9895

 

0,9927

 

0,9936

 

0,9971

 

1,0189

 

1,0

 

Mjölby

 

98,6822

 

0,9992

 

1,0007

 

1,0063

 

0,9963

 

0,9907

 

0,9671

 

1,0

 

Motala

 

97,5728

 

1,0002

 

1,0017

 

0,9920

 

1,0025

 

0,9825

 

0,9352

 

1,0

 

Norrköping

 

99,7516

 

0,9998

 

0,9910

 

0,9919

 

0,9941

 

0,9884

 

0,9396

 

1,0

 

Söderköping

 

99,1381

 

1,0047

 

1,0195

 

1,0160

 

1,0193

 

1,0086

 

1,0047

 

1,0

 

Vadstena

 

97,6754

 

1,0193

 

0,9941

 

1,0368

 

1,0084

 

0,9878

 

0,9453

 

1,0

 

Valdemarsvik

 

97,6088

 

0,9975

 

1,0532

 

1,0377

 

1,0332

 

0,9600

 

0,8766

 

1,0

 

Ydre

 

97,0632

 

1,0207

 

1,1339

 

1,0404

 

1,0402

 

0,9819

 

0,9598

 

1,0

 

Åtvidaberg

 

98,2102

 

1,0069

 

1,0369

 

1,0440

 

1,0123

 

0,9905

 

0,9465

 

1,0

 

Ödeshög

 

98,0507

 

1,0172

 

1,0521

 

1,0406

 

1,0132

 

0,9807

 

0,9072

 

1,0

 

Jönköpings län

 

Aneby

 

96,8374

 

1,0120

 

1,0492

 

1,0383

 

1,0138

 

0,9903

 

0,9335

 

1,0

 

Eksjö

 

95,9407

 

0,9996

 

1,0375

 

1,0378

 

1,0067

 

0,9898

 

0,9601

 

1,1

 

Gislaved

 

98,2995

 

1,0026

 

1,0116

 

1,0179

 

1,0045

 

0,9642

 

0,8547

 

1,0

 

Gnosjö

 

98,5235

 

1,0048

 

1,0231

 

1,0434

 

1,0034

 

0,9654

 

0,8503

 

1,0

 

Habo

 

98,2264

 

0,9987

 

1,0209

 

1,0362

 

1,0028

 

1,0158

 

1,0472

 

1,0

 

Jönköping

 

98,9494

 

1,0001

 

0,9895

 

0,9906

 

0,9932

 

0,9882

 

0,9879

 

1,0

 

Mullsjö

 

97,6093

 

0,9982

 

0,9955

 

1,0383

 

1,0002

 

0,9823

 

0,9391

 

1,0

 

Nässjö

 

96,9827

 

1,0019

 

1,0091

 

1,0032

 

1,0035

 

0,9764

 

0,9232

 

1,1

 

Sävsjö

 

96,3521

 

0,9997

 

1,0291

 

1,0391

 

1,0218

 

0,9717

 

0,9174

 

1,1

 

Tranås

 

97,7832

 

1,0012

 

1,0028

 

0,9885

 

1,0017

 

0,9779

 

0,9367

 

1,0

 

Vaggeryd

 

98,0401

 

0,9987

 

1,0319

 

1,0452

 

1,0096

 

0,9909

 

0,9451

 

1,0

 

Vetlanda

 

97,7207

 

1,0106

 

1,0289

 

1,0054

 

1,0100

 

0,9678

 

0,9176

 

1,0

 

Värnamo

 

97,8982

 

1,0003

 

1,0158

 

1,0036

 

1,0040

 

0,9797

 

0,9233

 

1,0

 

Kronobergs län

 

Alvesta

 

97,2126

 

0,9983

 

1,0165

 

1,0103

 

1,0053

 

0,9842

 

0,9320

 

1,0

 

Lessebo

 

96,6003

 

0,9987

 

1,0306

 

1,0418

 

1,0209

 

0,9917

 

0,9159

 

1,0

 

Ljungby

 

97,4533

 

1,0000

 

1,0261

 

1,0003

 

1,0139

 

0,9739

 

0,9397

 

1,0

 

Markaryd

 

97,7517

 

1,0062

 

1,0178

 

1,0379

 

1,0003

 

0,9698

 

0,8712

 

1,0

 

Tingsryd

 

96,9790

 

0,9986

 

1,0732

 

1,0394

 

1,0216

 

0,9728

 

0,8678

 

1,0

 

Uppvidinge

 

97,6336

 

0,9979

 

1,0577

 

1,0393

 

1,0268

 

0,9670

 

0,8562

 

1,0

 

Växjö

 

98,4577

 

1,0000

 

1,0028

 

0,9958

 

1,0009

 

0,9943

 

1,0011

 

1,0

 

Älmhult

 

99,2311

 

1,0003

 

1,0309

 

1,0187

 

1,0207

 

0,9822

 

0,9456

 

1,0

 

Kalmar län

 

Borgholm

 

97,8071

 

1,0063

 

1,0806

 

1,0508

 

1,0270

 

0,9772

 

0,9075

 

0,9

 

Emmaboda

 

96,6132

 

1,0018

 

1,0261

 

1,0393

 

1,0096

 

0,9787

 

0,8985

 

0,9

 

Hultsfred

 

96,5722

 

0,9980

 

1,0347

 

1,0395

 

1,0133

 

0,9697

 

0,8912

 

1,0

 

Högsby

 

95,3573

 

1,0063

 

1,0599

 

1,0457

 

1,0391

 

0,9602

 

0,8487

 

1,0

 

Kalmar

 

97,6660

 

1,0000

 

0,9997

 

1,0008

 

0,9985

 

0,9945

 

1,0117

 

0,9

 

Mönsterås

 

96,7648

 

1,0000

 

1,0302

 

1,0390

 

1,0056

 

0,9829

 

0,9147

 

0,9

 

Mörbylånga

 

97,6070

 

1,0014

 

1,0276

 

1,0380

 

1,0158

 

1,0120

 

1,0593

 

0,9

 

Nybro

 

96,7049

 

1,0003

 

1,0201

 

0,9973

 

1,0091

 

0,9844

 

0,9322

 

0,9

 

Oskarshamn

 

97,8437

 

1,0020

 

1,0167

 

0,9923

 

1,0010

 

0,9721

 

0,9307

 

0,9

 

Torsås

 

96,1533

 

1,0021

 

1,0528

 

1,0380

 

1,0215

 

0,9826

 

0,9281

 

0,9

 

Vimmerby

 

97,4698

 

1,0043

 

1,0393

 

1,0177

 

1,0258

 

0,9692

 

0,9220

 

1,0

 

Västervik

 

96,1555

 

1,0004

 

1,0240

 

0,9978

 

1,0121

 

0,9818

 

0,9298

 

0,9

 

Gotlands län

 

Gotland

 

99,5043

 

1,0002

 

1,0429

 

1,0107

 

1,0152

 

0,9809

 

0,9515

 

0,9

 

Blekinge län

 

Karlshamn

 

96,4850

 

0,9993

 

0,9910

 

1,0008

 

0,9994

 

0,9882

 

0,9763

 

0,9

 

Karlskrona

 

97,0809

 

1,0029

 

1,0022

 

1,0131

 

1,0010

 

0,9932

 

1,0246

 

0,9

 

Olofström

 

96,9779

 

1,0056

 

1,0012

 

1,0191

 

1,0023

 

0,9757

 

0,9046

 

0,9

 

Ronneby

 

97,0693

 

1,0014

 

1,0118

 

0,9979

 

1,0093

 

0,9815

 

0,9527

 

0,9

 

Sölvesborg

 

97,5524

 

1,0011

 

1,0051

 

1,0137

 

1,0049

 

0,9972

 

0,9354

 

0,9

 

Skåne län

 

Bjuv

 

98,7135

 

0,9982

 

0,9997

 

1,0405

 

0,9906

 

0,9790

 

0,8959

 

0,9

 

Bromölla

 

97,7827

 

1,0023

 

0,9958

 

1,0157

 

1,0019

 

0,9884

 

0,9353

 

0,9

 

Burlöv

 

100,2983

 

1,0023

 

0,9817

 

0,9780

 

0,9864

 

1,0140

 

1,0026

 

0,9

 

Båstad

 

100,7711

 

0,9976

 

1,0185

 

1,0370

 

1,0020

 

0,9952

 

0,9967

 

0,9

 

Eslöv

 

98,5317

 

0,9991

 

1,0003

 

1,0027

 

1,0002

 

1,0057

 

0,9970

 

0,9

 

Helsingborg

 

100,8433

 

0,9992

 

0,9786

 

0,9875

 

0,9911

 

0,9924

 

0,9840

 

0,9

 

Hässleholm

 

97,2679

 

0,9984

 

1,0050

 

1,0134

 

1,0006

 

0,9809

 

0,9384

 

0,9

 

Höganäs

 

99,9218

 

0,9980

 

0,9913

 

0,9963

 

0,9934

 

1,0158

 

1,0585

 

0,8

 

Hörby

 

98,5195

 

0,9998

 

1,0242

 

0,9978

 

1,0115

 

0,9920

 

0,9677

 

0,9

 

Höör

 

98,3614

 

0,9982

 

1,0192

 

1,0396

 

1,0018

 

1,0137

 

1,0472

 

0,9

 

Klippan

 

97,9774

 

0,9986

 

1,0070

 

1,0041

 

0,9985

 

0,9879

 

0,9084

 

0,9

 

Kristianstad

 

97,7037

 

0,9993

 

0,9991

 

1,0097

 

0,9979

 

0,9867

 

0,9705

 

0,9

 

Kävlinge

 

100,3633

 

0,9984

 

0,9891

 

1,0049

 

0,9933

 

1,0343

 

1,1123

 

0,9

 

Landskrona

 

99,0340

 

0,9998

 

0,9851

 

0,9895

 

0,9932

 

0,9914

 

0,9293

 

0,8

 

Lomma

 

102,0348

 

0,9999

 

0,9913

 

0,9881

 

0,9895

 

1,0607

 

1,2256

 

0,8

 

Lund

 

100,0389

 

1,0005

 

0,9805

 

0,9904

 

0,9894

 

1,0260

 

1,1355

 

0,9

 

Malmö

 

100,6828

 

0,9992

 

0,9717

 

0,9726

 

0,9874

 

1,0015

 

0,9803

 

0,8

 

Osby

 

97,7713

 

1,0000

 

1,0107

 

0,9979

 

1,0023

 

0,9808

 

0,9204

 

1,0

 

Perstorp

 

97,5825

 

0,9998

 

0,9958

 

1,0411

 

0,9958

 

0,9757

 

0,8938

 

0,9

 

Simrishamn

 

99,5257

 

0,9983

 

1,0322

 

1,0093

 

1,0100

 

0,9803

 

0,9443

 

0,9

 

Sjöbo

 

98,5170

 

1,0002

 

1,0251

 

1,0081

 

1,0098

 

0,9915

 

0,9477

 

0,9

 

Skurup

 

98,6819

 

1,0006

 

1,0043

 

1,0000

 

0,9993

 

0,9979

 

0,9680

 

0,9

 

Staffanstorp

 

100,6742

 

0,9984

 

0,9918

 

0,9899

 

0,9863

 

1,0407

 

1,1349

 

0,9

 

Svalöv

 

97,9006

 

0,9997

 

1,0210

 

1,0158

 

1,0076

 

1,0023

 

0,9783

 

0,9

 

Svedala

 

99,9366

 

1,0017

 

0,9966

 

1,0019

 

0,9994

 

1,0264

 

1,0729

 

0,9

 

Tomelilla

 

99,1104

 

1,0033

 

1,0209

 

1,0380

 

1,0039

 

0,9797

 

0,8969

 

0,9

 

Trelleborg

 

99,3411

 

1,0010

 

0,9946

 

0,9972

 

0,9940

 

0,9916

 

0,9805

 

0,9

 

Vellinge

 

102,7392

 

0,9985

 

0,9947

 

1,0120

 

0,9879

 

1,0367

 

1,1345

 

0,8

 

Ystad

 

99,1309

 

0,9994

 

1,0004

 

0,9950

 

1,0015

 

1,0005

 

1,0030

 

0,9

 

Åstorp

 

98,9473

 

0,9993

 

0,9962

 

0,9957

 

0,9892

 

0,9864

 

0,9316

 

0,9

 

Ängelholm

 

99,9452

 

0,9986

 

1,0021

 

0,9981

 

0,9972

 

0,9987

 

1,0130

 

0,9

 

Örkelljunga

 

98,0373

 

1,0077

 

1,0291

 

1,0379

 

0,9998

 

0,9733

 

0,8795

 

1,0

 

Östra Göinge

 

97,2613

 

1,0060

 

1,0144

 

1,0400

 

1,0155

 

0,9743

 

0,9087

 

0,9

 

Hallands län

 

Falkenberg

 

100,5342

 

1,0019

 

1,0186

 

1,0028

 

1,0086

 

0,9746

 

0,9294

 

0,9

 

Halmstad

 

99,5764

 

0,9995

 

0,9881

 

0,9958

 

0,9957

 

0,9912

 

0,9853

 

0,9

 

Hylte

 

98,1559

 

0,9983

 

1,0446

 

1,0402

 

1,0151

 

0,9616

 

0,8678

 

1,0

 

Kungsbacka

 

101,7579

 

0,9995

 

1,0015

 

1,0046

 

0,9973

 

1,0232

 

1,0958

 

0,9

 

Laholm

 

99,0559

 

0,9991

 

1,0305

 

1,0127

 

1,0079

 

0,9867

 

0,9294

 

0,9

 

Varberg

 

100,4424

 

0,9993

 

1,0059

 

1,0061

 

1,0017

 

0,9903

 

1,0013

 

0,9

 

Västra Götalands län

 

Ale

 

100,3170

 

0,9989

 

1,0020

 

1,0346

 

0,9962

 

1,0182

 

1,0138

 

1,0

 

Alingsås

 

99,6133

 

0,9993

 

1,0002

 

0,9973

 

0,9977

 

1,0045

 

1,0317

 

1,0

 

Bengtsfors

 

97,1421

 

0,9977

 

1,0514

 

1,0449

 

1,0297

 

0,9706

 

0,8694

 

1,0

 

Bollebygd

 

99,7222

 

1,0024

 

1,0169

 

1,0384

 

1,0144

 

1,0145

 

1,0211

 

1,0

 

Borås

 

99,1770

 

1,0003

 

0,9913

 

1,0003

 

0,9938

 

0,9849

 

0,9456

 

1,0

 

Dals-Ed

 

97,2555

 

0,9978

 

1,0536

 

1,0931

 

1,0336

 

0,9739

 

0,9184

 

1,0

 

Essunga

 

97,5660

 

0,9981

 

1,0310

 

1,0406

 

1,0106

 

0,9787

 

0,8855

 

1,0

 

Falköping

 

97,9940

 

1,0017

 

1,0163

 

1,0051

 

1,0038

 

0,9733

 

0,9252

 

1,0

 

Färgelanda

 

97,3459

 

1,0043

 

1,0352

 

1,0421

 

1,0303

 

0,9705

 

0,8853

 

1,0

 

Grästorp

 

97,5939

 

1,0020

 

1,0279

 

1,0392

 

1,0144

 

1,0001

 

0,9677

 

1,0

 

Gullspång

 

96,8789

 

0,9975

 

1,0475

 

1,0389

 

1,0064

 

0,9732

 

0,8281

 

1,0

 

Göteborg

 

101,9533

 

0,9990

 

0,9742

 

0,9756

 

0,9873

 

1,0009

 

0,9985

 

0,9

 

Götene

 

98,2746

 

1,0003

 

1,0156

 

1,0402

 

1,0028

 

0,9894

 

0,9570

 

1,0

 

Herrljunga

 

98,2632

 

0,9981

 

1,0441

 

1,0390

 

1,0118

 

0,9764

 

0,9248

 

1,0

 

Hjo

 

97,6447

 

1,0008

 

1,0192

 

1,0385

 

1,0046

 

0,9981

 

0,9834

 

1,0

 

Härryda

 

101,5586

 

1,0004

 

0,9968

 

1,0080

 

0,9922

 

1,0358

 

1,1233

 

0,9

 

Karlsborg

 

97,9442

 

0,9976

 

1,0464

 

1,0345

 

1,0139

 

0,9873

 

0,9765

 

1,0

 

Kungälv

 

101,0615

 

1,0000

 

1,0126

 

1,0036

 

1,0026

 

1,0115

 

1,0446

 

0,9

 

Lerum

 

100,9295

 

1,0007

 

0,9968

 

1,0108

 

0,9886

 

1,0339

 

1,1029

 

0,9

 

Lidköping

 

98,6933

 

0,9996

 

1,0144

 

0,9959

 

1,0028

 

0,9880

 

0,9941

 

1,0

 

Lilla Edet

 

98,8860

 

0,9984

 

1,0237

 

1,0379

 

1,0078

 

0,9905

 

0,9206

 

1,0

 

Lysekil

 

99,0533

 

0,9994

 

1,0147

 

1,0285

 

1,0049

 

0,9872

 

0,9482

 

0,9

 

Mariestad

 

97,3574

 

1,0014

 

1,0060

 

0,9924

 

1,0036

 

0,9878

 

0,9604

 

1,0

 

Mark

 

98,2392

 

1,0020

 

1,0237

 

1,0102

 

1,0059

 

0,9904

 

0,9470

 

1,0

 

Mellerud

 

96,5438

 

1,0032

 

1,0294

 

1,0379

 

1,0157

 

0,9715

 

0,8689

 

1,0

 

Munkedal

 

97,5776

 

1,0005

 

1,0508

 

1,0394

 

1,0107

 

0,9779

 

0,9222

 

1,0

 

Mölndal

 

101,8069

 

1,0008

 

0,9841

 

0,9838

 

0,9882

 

1,0326

 

1,1234

 

0,9

 

Orust

 

99,7233

 

0,9976

 

1,0632

 

1,0388

 

1,0279

 

0,9847

 

0,9797

 

0,9

 

Partille

 

101,9441

 

1,0000

 

0,9850

 

0,9795

 

0,9868

 

1,0413

 

1,1247

 

0,9

 

Skara

 

98,2849

 

1,0014

 

1,0043

 

0,9974

 

1,0006

 

0,9859

 

0,9192

 

1,0

 

Skövde

 

98,6863

 

0,9986

 

1,0009

 

0,9992

 

0,9959

 

0,9897

 

0,9865

 

1,0

 

Sotenäs

 

100,7047

 

0,9971

 

1,0158

 

1,0381

 

1,0027

 

0,9751

 

0,9227

 

0,9

 

Stenungsund

 

100,7597

 

0,9987

 

1,0034

 

1,0103

 

1,0029

 

1,0053

 

1,0509

 

0,9

 

Strömstad

 

101,0928

 

1,0041

 

1,0279

 

1,0907

 

1,0177

 

0,9782

 

0,8941

 

0,9

 

Svenljunga

 

97,9565

 

1,0099

 

1,0596

 

1,0400

 

1,0321

 

0,9768

 

0,8429

 

1,0

 

Tanum

 

99,4295

 

1,0002

 

1,0777

 

1,0755

 

1,0318

 

0,9782

 

0,9325

 

0,9

 

Tibro

 

97,7154

 

1,0009

 

1,0067

 

0,9865

 

0,9978

 

0,9830

 

0,9248

 

1,0

 

Tidaholm

 

97,8568

 

1,0014

 

1,0051

 

1,0190

 

1,0054

 

0,9731

 

0,9073

 

1,0

 

Tjörn

 

100,3443

 

0,9990

 

1,0240

 

1,0366

 

1,0098

 

1,0087

 

1,0190

 

0,9

 

Tranemo

 

98,0018

 

0,9981

 

1,0500

 

1,0418

 

1,0194

 

0,9770

 

0,8958

 

1,1

 

Trollhättan

 

98,6793

 

0,9987

 

0,9873

 

0,9880

 

0,9939

 

0,9923

 

0,9536

 

1,0

 

Töreboda

 

97,0331

 

1,0013

 

1,0207

 

1,0405

 

1,0188

 

0,9767

 

0,8826

 

1,0

 

Uddevalla

 

98,5241

 

1,0000

 

1,0013

 

1,0013

 

1,0002

 

0,9931

 

0,9878

 

0,9

 

Ulricehamn

 

98,6685

 

0,9980

 

1,0310

 

1,0084

 

1,0109

 

0,9826

 

0,9425

 

1,1

 

Vara

 

98,4545

 

1,0025

 

1,0355

 

1,0379

 

1,0111

 

0,9763

 

0,9001

 

1,0

 

Vårgårda

 

98,5328

 

0,9994

 

1,0314

 

1,0402

 

1,0137

 

0,9911

 

0,9716

 

1,0

 

Vänersborg

 

97,3288

 

0,9982

 

1,0083

 

0,9934

 

0,9991

 

0,9976

 

0,9840

 

1,0

 

Åmål

 

96,8943

 

0,9978

 

1,0044

 

1,0230

 

1,0031

 

0,9743

 

0,9308

 

1,0

 

Öckerö

 

101,8334

 

1,0004

 

1,0113

 

1,0072

 

1,0011

 

0,9973

 

1,0435

 

0,9

 

Värmlands län

 

Arvika

 

96,3874

 

0,9980

 

1,0433

 

1,0011

 

1,0104

 

0,9845

 

0,9279

 

1,1

 

Eda

 

97,0825

 

1,0005

 

1,0645

 

1,0341

 

1,0351

 

0,9602

 

0,8543

 

1,1

 

Filipstad

 

95,2389

 

1,0031

 

1,0322

 

1,0913

 

1,0089

 

0,9574

 

0,8134

 

1,1

 

Forshaga

 

95,7189

 

0,9984

 

1,0057

 

1,0416

 

0,9972

 

1,0048

 

1,0105

 

1,1

 

Grums

 

96,8621

 

0,9980

 

1,0143

 

1,0361

 

1,0093

 

0,9790

 

0,8699

 

1,0

 

Hagfors

 

95,6259

 

1,0030

 

1,0622

 

1,0938

 

1,0256

 

0,9623

 

0,8626

 

1,2

 

Hammarö

 

97,7602

 

0,9989

 

0,9898

 

0,9873

 

0,9894

 

1,0494

 

1,1646

 

1,1

 

Karlstad

 

98,1592

 

0,9989

 

0,9916

 

0,9991

 

0,9941

 

0,9994

 

1,0309

 

1,1

 

Kil

 

96,5889

 

0,9983

 

1,0264

 

1,0388

 

1,0100

 

1,0082

 

1,0021

 

1,1

 

Kristinehamn

 

96,0218

 

1,0049

 

1,0045

 

0,9891

 

1,0052

 

0,9860

 

0,9454

 

1,1

 

Munkfors

 

95,9301

 

0,9975

 

1,0766

 

1,0904

 

0,9981

 

0,9797

 

0,8605

 

1,1

 

Storfors

 

95,9754

 

1,0002

 

1,0724

 

1,0390

 

1,0151

 

0,9796

 

0,8501

 

1,1

 

Sunne

 

96,3668

 

1,0054

 

1,0684

 

1,0841

 

1,0215

 

0,9746

 

0,9426

 

1,1

 

Säffle

 

96,3625

 

1,0020

 

1,0399

 

1,0176

 

1,0097

 

0,9680

 

0,8741

 

1,0

 

Torsby

 

95,4043

 

1,0006

 

1,1087

 

1,0947

 

1,0431

 

0,9682

 

0,8450

 

1,2

 

Årjäng

 

98,0399

 

0,9981

 

1,0898

 

1,0869

 

1,0289

 

0,9700

 

0,8618

 

1,1

 

Örebro län

 

Askersund

 

97,3451

 

1,0050

 

1,0647

 

1,0401

 

1,0181

 

0,9666

 

0,8768

 

1,2

 

Degerfors

 

96,2032

 

1,0026

 

1,0137

 

1,0492

 

1,0043

 

0,9900

 

0,8975

 

1,2

 

Hallsberg

 

97,6468

 

1,0030

 

1,0214

 

1,0390

 

0,9977

 

0,9824

 

0,9027

 

1,0

 

Hällefors

 

96,3697

 

0,9978

 

1,0169

 

1,0636

 

1,0090

 

0,9580

 

0,8435

 

1,2

 

Karlskoga

 

96,8624

 

0,9981

 

0,9886

 

0,9858

 

0,9976

 

0,9771

 

0,9123

 

1,2

 

Kumla

 

97,7741

 

0,9983

 

0,9881

 

0,9868

 

0,9915

 

1,0049

 

0,9685

 

1,0

 

Laxå

 

96,8906

 

1,0078

 

1,0476

 

1,0423

 

1,0218

 

0,9712

 

0,8665

 

1,0

 

Lekeberg

 

97,5034

 

0,9989

 

1,0250

 

1,0353

 

1,0178

 

0,9985

 

0,9934

 

1,0

 

Lindesberg

 

96,6903

 

1,0027

 

1,0215

 

1,0120

 

1,0273

 

0,9712

 

0,8871

 

1,2

 

Ljusnarsberg

 

96,8787

 

1,0044

 

1,0484

 

1,0397

 

1,0128

 

0,9794

 

0,8525

 

1,2

 

Nora

 

96,8572

 

1,0019

 

1,0156

 

1,0373

 

1,0034

 

0,9897

 

0,9453

 

1,2

 

Örebro

 

98,5882

 

0,9994

 

0,9902

 

0,9859

 

0,9937

 

0,9955

 

0,9793

 

1,0

 

Västmanlands län

 

Arboga

 

97,0957

 

0,9979

 

0,9994

 

0,9954

 

1,0086

 

0,9855

 

0,9453

 

1,0

 

Fagersta

 

97,2005

 

1,0053

 

0,9914

 

0,9811

 

1,0022

 

0,9716

 

0,8767

 

1,1

 

Hallstahammar

 

97,4964

 

0,9995

 

1,0009

 

0,9889

 

0,9926

 

0,9801

 

0,9262

 

1,0

 

Kungsör

 

97,0173

 

0,9979

 

0,9982

 

1,0405

 

1,0053

 

0,9893

 

0,9303

 

1,0

 

Köping

 

97,3738

 

1,0009

 

0,9960

 

0,9927

 

0,9985

 

0,9772

 

0,8883

 

1,0

 

Norberg

 

96,4224

 

1,0027

 

1,0100

 

1,0412

 

1,0003

 

0,9687

 

0,8983

 

1,1

 

Sala

 

97,6045

 

1,0010

 

1,0292

 

0,9997

 

1,0094

 

0,9810

 

0,9218

 

1,1

 

Skinnskatteberg

 

96,7615

 

1,0030

 

1,0759

 

1,0352

 

1,0209

 

0,9738

 

0,8371

 

1,0

 

Surahammar

 

97,3772

 

0,9980

 

1,0003

 

1,0393

 

1,0041

 

0,9824

 

0,9142

 

1,0

 

Västerås

 

100,0613

 

0,9988

 

0,9843

 

0,9868

 

0,9919

 

0,9961

 

0,9849

 

1,0

 

Dalarnas län

 

Avesta

 

96,5981

 

1,0002

 

1,0056

 

1,0005

 

1,0014

 

0,9741

 

0,8957

 

1,1

 

Borlänge

 

97,9104

 

0,9994

 

0,9894

 

0,9906

 

0,9947

 

0,9784

 

0,9031

 

1,2

 

Falun

 

97,3481

 

1,0010

 

1,0048

 

0,9997

 

1,0048

 

1,0003

 

1,0043

 

1,2

 

Gagnef

 

96,6934

 

1,0057

 

1,0451

 

1,0418

 

1,0187

 

0,9894

 

0,9761

 

1,2

 

Hedemora

 

96,6942

 

1,0043

 

1,0253

 

1,0382

 

1,0069

 

0,9734

 

0,8767

 

1,1

 

Leksand

 

97,6702

 

1,0045

 

1,0182

 

1,0100

 

1,0056

 

0,9852

 

0,9706

 

1,2

 

Ludvika

 

97,2497

 

1,0001

 

1,0081

 

1,0008

 

1,0109

 

0,9730

 

0,8915

 

1,2

 

Malung-Sälen

 

96,3945

 

0,9998

 

1,0759

 

1,0929

 

1,0377

 

0,9686

 

0,8470

 

1,4

 

Mora

 

96,6728

 

1,0019

 

1,0138

 

0,9941

 

1,0108

 

0,9855

 

0,9658

 

1,2

 

Orsa

 

96,4054

 

1,0043

 

1,0159

 

1,0384

 

1,0101

 

0,9915

 

0,8898

 

1,2

 

Rättvik

 

96,7754

 

0,9972

 

1,0425

 

1,0397

 

1,0157

 

0,9898

 

0,9357

 

1,2

 

Smedjebacken

 

96,6293

 

1,0044

 

1,0260

 

1,0319

 

1,0066

 

0,9789

 

0,9144

 

1,2

 

Säter

 

96,1640

 

1,0032

 

1,0167

 

1,0049

 

1,0122

 

0,9951

 

0,9670

 

1,1

 

Vansbro

 

96,1666

 

0,9979

 

1,0492

 

1,0901

 

1,0414

 

0,9590

 

0,8415

 

1,2

 

Älvdalen

 

96,9045

 

0,9998

 

1,1130

 

1,0559

 

1,0456

 

0,9662

 

0,8615

 

1,4

 

Gävleborgs län

 

Bollnäs

 

97,1556

 

1,0007

 

1,0313

 

1,0049

 

1,0040

 

0,9798

 

0,9195

 

1,2

 

Gävle

 

98,5851

 

0,9990

 

0,9930

 

0,9968

 

0,9928

 

0,9924

 

0,9764

 

1,1

 

Hofors

 

96,2420

 

1,0071

 

0,9970

 

1,0497

 

0,9999

 

0,9598

 

0,8562

 

1,2

 

Hudiksvall

 

96,2357

 

1,0006

 

1,0145

 

1,0096

 

1,0073

 

0,9820

 

0,9502

 

1,2

 

Ljusdal

 

96,8144

 

1,0037

 

1,0453

 

1,0223

 

1,0188

 

0,9624

 

0,8627

 

1,3

 

Nordanstig

 

96,4514

 

0,9979

 

1,1047

 

1,0399

 

1,0595

 

0,9735

 

0,8987

 

1,2

 

Ockelbo

 

96,9448

 

1,0074

 

1,0477

 

1,0374

 

1,0166

 

0,9672

 

0,8957

 

1,1

 

Ovanåker

 

96,9064

 

0,9978

 

1,0270

 

1,0410

 

1,0101

 

0,9673

 

0,8639

 

1,3

 

Sandviken

 

97,3260

 

0,9991

 

1,0016

 

0,9968

 

1,0070

 

0,9802

 

0,9234

 

1,1

 

Söderhamn

 

96,4741

 

0,9987

 

1,0212

 

1,0028

 

1,0116

 

0,9736

 

0,8816

 

1,2

 

Västernorrlands län

 

Härnösand

 

96,5325

 

1,0015

 

1,0025

 

0,9914

 

1,0064

 

0,9868

 

0,9591

 

1,3

 

Kramfors

 

95,8976

 

1,0042

 

1,0706

 

1,0282

 

1,0202

 

0,9712

 

0,8827

 

1,3

 

Sollefteå

 

94,6765

 

1,0019

 

1,0695

 

1,0305

 

1,0190

 

0,9757

 

0,8888

 

1,4

 

Sundsvall

 

97,8561

 

0,9993

 

1,0013

 

1,0087

 

0,9977

 

0,9862

 

0,9837

 

1,3

 

Timrå

 

97,1259

 

1,0007

 

1,0115

 

0,9982

 

1,0051

 

0,9970

 

0,9672

 

1,3

 

Ånge

 

96,3195

 

1,0040

 

1,1048

 

1,0931

 

1,0256

 

0,9661

 

0,8713

 

1,4

 

Örnsköldsvik

 

96,5273

 

0,9995

 

1,0349

 

1,0144

 

1,0134

 

0,9849

 

0,9807

 

1,3

 

Jämtlands län

 

Berg

 

96,4165

 

1,0012

 

1,1484

 

1,0769

 

1,0563

 

0,9721

 

0,9082

 

1,4

 

Bräcke

 

95,2676

 

1,0080

 

1,1615

 

1,0769

 

1,0423

 

0,9769

 

0,8916

 

1,4

 

Härjedalen

 

96,3674

 

1,0019

 

1,1648

 

1,0915

 

1,0444

 

0,9650

 

0,8692

 

1,5

 

Krokom

 

97,1320

 

1,0046

 

1,0809

 

1,0472

 

1,0446

 

1,0056

 

1,0328

 

1,5

 

Ragunda

 

96,0324

 

1,0130

 

1,1409

 

1,0809

 

1,0490

 

0,9550

 

0,8525

 

1,4

 

Strömsund

 

95,5853

 

1,0161

 

1,1288

 

1,0918

 

1,0423

 

0,9597

 

0,8855

 

1,5

 

Åre

 

98,0856

 

0,9980

 

1,1088

 

1,0866

 

1,0558

 

0,9928

 

0,9754

 

1,6

 

Östersund

 

97,8577

 

0,9985

 

1,0069

 

0,9915

 

0,9983

 

0,9952

 

1,0079

 

1,4

 

Västerbottens län

 

Bjurholm

 

95,9791

 

1,0173

 

1,1606

 

1,0898

 

1,0350

 

0,9860

 

0,8912

 

1,4

 

Dorotea

 

95,4949

 

0,9976

 

1,1428

 

1,0925

 

1,0388

 

0,9550

 

0,8411

 

1,5

 

Lycksele

 

94,6003

 

1,0107

 

1,0534

 

1,0955

 

1,0331

 

0,9733

 

0,9236

 

1,5

 

Malå

 

95,2712

 

0,9978

 

1,1079

 

1,0916

 

1,0285

 

0,9769

 

0,8842

 

1,6

 

Nordmaling

 

96,4987

 

0,9978

 

1,0615

 

1,0780

 

1,0425

 

0,9830

 

0,9058

 

1,3

 

Norsjö

 

95,8531

 

1,0002

 

1,1385

 

1,0905

 

1,0418

 

0,9763

 

0,8825

 

1,6

 

Robertsfors

 

96,1566

 

0,9980

 

1,0758

 

1,0772

 

1,0519

 

0,9832

 

0,9351

 

1,4

 

Skellefteå

 

96,5348

 

0,9994

 

1,0236

 

1,0155

 

1,0040

 

0,9824

 

0,9866

 

1,4

 

Sorsele

 

95,7947

 

0,9998

 

1,2631

 

1,1002

 

1,0566

 

0,9754

 

0,8584

 

1,7

 

Storuman

 

96,6221

 

1,0114

 

1,1704

 

1,0938

 

1,0575

 

0,9932

 

0,9261

 

1,8

 

Umeå

 

98,7855

 

0,9990

 

0,9925

 

0,9969

 

0,9943

 

1,0028

 

1,0568

 

1,3

 

Vilhelmina

 

95,1053

 

1,0046

 

1,1359

 

1,0961

 

1,0385

 

0,9655

 

0,8667

 

1,6

 

Vindeln

 

96,3937

 

1,0127

 

1,1316

 

1,0859

 

1,0600

 

0,9743

 

0,9383

 

1,5

 

Vännäs

 

95,7855

 

0,9995

 

1,0238

 

1,0416

 

1,0072

 

1,0050

 

1,0080

 

1,4

 

Åsele

 

95,1798

 

1,0217

 

1,1117

 

1,0972

 

1,0342

 

0,9653

 

0,8844

 

1,5

 

Norrbottens län

 

Arjeplog

 

96,0329

 

0,9978

 

1,1837

 

1,0914

 

1,0632

 

0,9682

 

0,9073

 

1,7

 

Arvidsjaur

 

95,4832

 

1,0088

 

1,0566

 

1,0944

 

1,0385

 

0,9628

 

0,8784

 

1,6

 

Boden

 

96,2908

 

0,9990

 

1,0250

 

0,9971

 

1,0086

 

0,9895

 

0,9995

 

1,5

 

Gällivare

 

97,5299

 

1,0002

 

1,0328

 

1,0198

 

1,0188

 

0,9719

 

0,8768

 

1,9

 

Haparanda

 

96,3456

 

0,9979

 

1,0206

 

1,0940

 

1,0265

 

0,9674

 

0,8614

 

1,5

 

Jokkmokk

 

96,4199

 

1,0017

 

1,1212

 

1,0916

 

1,0300

 

0,9925

 

0,9149

 

1,8

 

Kalix

 

95,7131

 

0,9975

 

1,0356

 

1,0936

 

1,0146

 

0,9741

 

0,9297

 

1,5

 

Kiruna

 

98,8824

 

1,0012

 

1,0316

 

0,9947

 

1,0184

 

0,9724

 

0,9326

 

1,9

 

Luleå

 

98,5631

 

0,9998

 

1,0064

 

1,0029

 

0,9999

 

1,0019

 

1,0348

 

1,5

 

Pajala

 

95,4786

 

1,0011

 

1,1643

 

1,0930

 

1,0750

 

0,9569

 

0,8489

 

1,7

 

Piteå

 

96,5903

 

1,0011

 

1,0123

 

1,0050

 

1,0029

 

0,9852

 

0,9820

 

1,4

 

Älvsbyn

 

96,3080

 

1,0038

 

1,0402

 

1,0540

 

1,0126

 

0,9613

 

0,8504

 

1,5

 

Överkalix

 

94,8855

 

1,0048

 

1,1111

 

1,0913

 

1,0474

 

0,9736

 

0,8490

 

1,6

 

Övertorneå

 

95,0033

 

1,0146

 

1,1243

 

1,0984

 

1,0587

 

0,9708

 

0,8522

 

1,6

 

Fasta index för regioner

Region

Löneindex

Index för bemanning i glesbygd

Index för vård i glesbygd

Stockholms

 

102,1585

 

0,9920

 

0,9864

 

Uppsala

 

100,5993

 

1,0021

 

1,0085

 

Södermanlands

 

99,7323

 

1,0015

 

1,0035

 

Östergötlands

 

99,2187

 

1,0017

 

0,9963

 

Jönköpings

 

99,1459

 

1,0025

 

1,0036

 

Kronobergs

 

98,9270

 

1,0042

 

1,0028

 

Kalmar

 

98,5199

 

1,0041

 

1,0063

 

Gotlands kommun

 

96,8246

 

1,0059

 

1,0352

 

Blekinge

 

98,3899

 

1,0012

 

1,0029

 

Skåne

 

99,7137

 

0,9977

 

0,9929

 

Halland

 

100,4257

 

1,0009

 

0,9955

 

Västra Götaland

 

99,9621

 

1,0001

 

0,9973

 

Värmland

 

98,1512

 

1,0052

 

1,0084

 

Örebro

 

98,7035

 

1,0024

 

0,9966

 

Västmanland

 

100,3315

 

1,0007

 

0,9945

 

Dalarna

 

98,9501

 

1,0058

 

1,0163

 

Gävleborg

 

98,3077

 

1,0049

 

1,0033

 

Västernorrland

 

98,2717

 

1,0059

 

1,0115

 

Jämtland

 

97,3696

 

1,0098

 

1,0314

 

Västerbotten

 

97,9975

 

1,0084

 

1,0272

 

Norrbotten

 

98,2672

 

1,0093

 

1,0534

 

SFS 2022:1476

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:881

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1995:1645) om utjämningsbidrag och utjämningsavgift för kommuner och landsting samt förordningen (1995:1646) om skattesatser vid beräkning av utjämningsbidrag och utjämningsavgift för kommuner och landsting. De upphävda förordningarna gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före d. 1 jan. 2005.

SFS 2005:810

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2006:1291

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007.

SFS 2007:1271

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2008:777

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:1030

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2010:1337

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2011:680

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om underlaget för beräkningen av åldersersättningen enligt 6 § andra och fjärde styckena till och med utjämningsåret 2013.

SFS 2011:1136

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2012:704

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013.

2. Vid beräkning av en kommuns skattekraft ska 2013 och tidigare års taxeringar anses som beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

SFS 2013:976

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag och avgifter som avser tiden före ikraftträdandet.

SFS 2014:1372

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2015:1011

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2016:1089

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2017.

SFS 2017:1100

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.

SFS 2018:1901

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2019:797

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.

SFS 2020:983

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2021.

SFS 2021:1087

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2022.

SFS 2022:1476

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2023.