Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1043

Utkom från trycket den 13 juli 2010
Lag om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning;
utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 § lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

2) För varje kommun beräknas standardkostnaden för

2)

Senaste lydelse 2007:655.

 1. förskola, fritidshem och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800),

 2. förskoleklass och grundskola,

 3. gymnasieskola,

 4. individ- och familjeomsorg,

 5. barn och ungdomar med utländsk bakgrund,

 6. äldreomsorg,

 7. befolkningsförändringar,

 8. bebyggelsestruktur, och

 9. löner.

För varje landsting beräknas standardkostnaden för

 1. hälso- och sjukvård,

 2. befolkningsförändringar, och

 3. löner.

En standardkostnad beräknas också för kollektivtrafik. Kostnaden fördelas mellan kommuner och landsting enligt bestämmelser som regeringen meddelar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1043

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN
Erik Nymansson
(Finansdepartementet)