Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1350 Publicerad den 2 juli 2018Lag om ändring i kommunallagen (2017:725)Utfärdad den 20 juni 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:206, bet. 2017/18:KU46, rskr. 2017/18:418. föreskrivs att 3 kap. 14 § kommunallagen (2017:725) ska ha följande lydelse.3 kap.14 §14 §Bestämmelser om att landsting samt Gotlands kommun får beteckna fullmäktige och styrelsen som regionfullmäktige och regionstyrelsen finns i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONMagnus Bengtson(Finansdepartementet)