Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommunallag (2017:725)

Kommunallagen

Utkom från trycket den 4 juli 2017
utfärdad den 22 juni 2017.

Grunderna för den kommunala verksamheten

Kommuner och regioner

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0835

Sverige är indelat i kommuner och regioner. Varje region omfattar ett län, om inte något annat är särskilt beslutat.

Anmärkt författning:

Regeringens tillkännagivande (2007:229) om länens indelning i kommuner.

SFS 2019:835

Kommuner och regioner sköter på demokratins och den kommunala självstyrelsens grund de angelägenheter som anges i denna lag eller annan författning.

SFS 2019:835

Rätt att ta ut skatt och meddela föreskrifter

Bestämmelser om att kommuner och regioner har rätt att ta ut skatt för skötseln av sina uppgifter och att meddela föreskrifter finns i regeringsformen.

Hänvisad författning:

RF 8:9, 10, 14:, jfr 12:4.

SFS 2019:835

Röstberättigade medlemmar utser valda församlingar

Beslutanderätten i kommuner och regioner utövas av valda församlingar (fullmäktige) som utses av röstberättigade medlemmar i allmänna val.

Beslut kan också fattas av andra kommunala organ i enlighet med vad som anges i denna lag eller annan författning.

SFS 2019:835

Medlemskap

Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där.

Medlem av en kommun är också en medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater (unionsmedborgare) som är bosatt i kommunen men som, enligt 5 § andra stycket folkbokföringslagen (1991:481), inte ska folkbokföras där.

Medlem av en region är den som är medlem av en kommun inom regionen.

SFS 2019:835

Rösträtt

Rösträtt vid val av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige har den som är folkbokförd i kommunen, senast på valdagen fyller 18 år och

 1. är svensk medborgare eller annan unionsmedborgare,

 2. är medborgare i Island eller Norge, eller

 3. varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före valdagen.

Rösträtt vid val av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige har också en sådan unionsmedborgare som avses i 5 § andra stycket.

Rösträtt vid val av ledamöter och ersättare i regionfullmäktige har den som är röstberättigad vid val av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige i en kommun inom regionen.

SFS 2019:835

Frågor om rösträtt enligt 7 och 8 §§ avgörs på grundval av en röstlängd som upprättas före valet.

Ändringar i Sveriges indelning i kommuner och regioner

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0835

Bestämmelser om indelningsändringar finns i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och regioner.

Rättsfall:

Äldre rätt: Ang. 18 § i 1919 års lag om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning R 1974:106 – Ang. lagen om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting: Vid delning av kommun har de berörda kommunerna ansetts svara solidariskt för skadeståndsanspråk pga. åtgärder vidtagna före delningen, när ansvaret ej reglerats i samband med delningen H 2008:106.

Anmärkt författning:

Lag (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och regionerLag (1979:412) om kommunala indelningsdelegeradeLag (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och regionerKK (1950:431) med vissa föreskrifter ang. taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.

SFS 2019:835

Kommunala angelägenheter

Allmänna befogenheter och lokaliseringsprincipen

Kommuner och regioner får själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller regionens område eller deras medlemmar.

Rättsfall:

Äldre rätt:R 1991:19 (ang. ersättning till dagbarnvårdare även för vård av eget barn, m.m.) – Landstingskommunal angelägenhet? R 1993:25 anm. vid 13:8; kommunal? 1993:32, 35, 93, 98, alla anm. vid 13:8 – Fråga, om beslut stred mot den s.k. lokaliseringsprincipen R 1994:65 anm. vid 7 § – Kommunfullmäktiges beslut att bidraga till anställning av läkare vid ett landstingets sjukhus innebar kompetensöverskridande R 1996:95 anm. även vid 12:3 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) – Beslut av kommunfullmäktige att teckna borgen för kommunal bostadsstiftelse ansågs kompetensenligt R 1997:47; likaså beslut att lämna bidrag av begränsad omfattning till universitet med staten som huvudman 1999:67; likaså byggnadsnämnds beslut att namnge enskild väg 2002:12 – Beslut av kommunal nämnd att lämna anbud till landsting vid upphandling av sjuktransporter ansågs kompetensöverskridande R 2003:98.

Anmärkning:

Se Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster57 § inf. under MB 11:.

Anmärkning:

Lag (2022:1491) om undantag från lokaliseringsprincipen för utbyggnad av kommunala bredbandsnät.

SFS 2019:835

Uppgifter som andra ska ha hand om

Kommuner och regioner får inte ha hand om sådana angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, en annan region eller någon annan ska ha hand om.

SFS 2019:835

Likställighetsprincipen

Kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

Rättsfall:

Äldre rätt:R 1991:19 anm. vid 1 § – R 1992:40 (vägrat bidrag till fristående skola) – R 1995:7 (modell för bestämmande av försäljningspris på tomträttsmark stred ej mot likställighetsprincipen) – R 1995:24 (fråga om barnomsorgstaxa i form av s.k. enhetstaxa stred mot likställighetsprincipen) – R 1996:9 (förslag till taxa för båttrafik till och från ön Ven stred mot likställighetsprincipen, då den gynnade sådana kommunmedlemmar som var folkbokförda på ön framför andra) – R 1997:45 (barnomsorgstaxa, som tog hänsyn till föräldrarnas behov av barntillsyn under tid för avgiftsfri förskola, stred mot likställighetsprincipen) – R 1997:47 (beslut att teckna borgen för kommunal bostadsstiftelse ansågs förenligt med likställighetsprincipen) – R 1999:46 (lägre bidrag till andra daghem än sådana som anslutit sig till kommunens avgiftssystem stred mot likställighetsprincipen) – Barnomsorgstaxa, som innebar skillnader i avgiftsuttag mellan olika barnstugor med likvärdiga tjänster, stred mot likställighetsprincipen R 2000:35 – Att barnomsorgstaxa var inkomstdifferentierad efter föräldrarnas bruttoinkomst ansågs ej strida mot likställighetsprincipen R 2001:71 – Att patientavgift vid läkarbesök inkluderade provtagning, medan viss avgift togs ut för provtagning utan samband med läkarbesök, stred ej mot likställighetsprincipen R 2004:70 – Fråga om kommuns beslut att ej bekosta elevs gymnasieutbildning i annan kommun var förenlig med likställighetsprincipen då kommunen tidigare bekostat samma utbildning för annan elev R 2009:23.

SFS 2019:835

Förbud mot beslut med tillbakaverkande kraft

Kommuner och regioner får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft till nackdel för medlemmarna. Sådana beslut får dock fattas om det finns synnerliga skäl för det.

SFS 2019:835

Rätt att ta ut avgifter

Kommuner och regioner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan författning.

SFS 2019:835

Självkostnadsprincipen

Kommuner och regioner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller.

Rättsfall:

Äldre rätt: Självkostnadsprincipen ej tillämplig på kommunalt aktiebolag (hamnbolag) H 2008:120 anm. även vid 4 § lagen om skiljeförfarande och konkurrenslagen 2:7 – Ellagens reglering av nätföretagens avgiftsuttag ansågs utesluta tillämpning av självkostnadsprincipen HFD 2015:70.

SFS 2019:835

Kommunal näringsverksamhet

Kommuner och regioner får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och syftar till att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna.

Rättsfall:

Äldre rätt: Kommun ägde besluta att tillsammans med andra kommuner och landsting bilda ekonomisk förening för främjande av medlemmarnas finansiella intressen och att teckna solidarisk borgen för förpliktelser som uppkom i verksamheten R 1994:65 anm. även vid 13:8.

SFS 2019:835

Stöd till andra näringsverksamheter

Kommuner och regioner får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller regionen.

Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns synnerliga skäl för det.

Rättsfall:

Äldre rätt: Synnerliga skäl? R 1993:98, 2000:1 (borgensåtagande) – Beslut av kommunfullmäktige om stöd till hotell- och restaurangrörelse ansågs i visst fall kompetensenligt R 1995:98 – Ett kommunalt beslut om avveckling av hemtjänstverksamhet och försäljning av verksamhetens inventarier till ett privat hemtjänstföretag innebar otillåtet stöd R 2010:100 – Fråga om kommuns fastighetsöverlåtelse inneburit gynnande av näringsidkare R 2010:119 I och II.

SFS 2019:835

Särskilda befogenheter

Bestämmelser om kommunernas och regionernas angelägenheter finns även i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter och i annan lag eller annan författning.

Hänvisad författning:

Se Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter inf. efter denna lag.

Anmärkt författning:

Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete.

SFS 2019:835

Kommunernas och regionernas organisation och verksamhetsformer

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2017-0725

Fullmäktige

I varje kommun och i varje region finns det en beslutande församling, ett fullmäktige.

SFS 2019:835

Fullmäktigeberedningar

Fullmäktige får inrätta fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden som ska avgöras av fullmäktige.

Rättsfall:

Äldre rätt: Tillsättande av oppositionsråd ansågs som inrättande av fullmäktigberedning R 1994:104.

Styrelsen och övriga nämnder

Fullmäktige ska tillsätta en styrelse.

Fullmäktige ska tillsätta de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens eller regionens uppgifter enligt lag eller annan författning och för övrig verksamhet.

SFS 2019:835

Utskott och nämndberedningar

Fullmäktige får bestämma att en nämnd ska ha ett eller flera utskott.

Om fullmäktige inte har bestämt något om utskott, får nämnden själv bestämma att utskott ska finnas.

En nämnd får tillsätta de nämndberedningar som behövs.

Partssammansatta organ och självförvaltningsorgan

Kommuner och regioner får inrätta partssammansatta organ som inom en nämnds verksamhetsområde ska svara för beredning, förvaltning och verkställighet av de ärenden som fullmäktige har bestämt.

SFS 2019:835

Kommuner och regioner får besluta att en nämnd får uppdra åt ett självförvaltningsorgan under nämnden att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution.

SFS 2019:835

Kommunalförbund

Kommuner och regioner får bilda kommunalförbund och lämna över skötseln av kommunala angelägenheter till sådana förbund.

SFS 2019:835

Gemensam nämnd

Kommuner och regioner får besluta att en nämnd ska vara gemensam med en annan kommun eller en annan region.

SFS 2019:835

Revisorer

Kommuner och regioner ska utse revisorer för granskning av den kommunala verksamheten.

SFS 2019:835

Kommunala bolag, stiftelser och föreningar

Kommuner och regioner får, med de begränsningar som framgår av lag, överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till kommunala bolag, stiftelser och föreningar.

SFS 2019:835

Privata utförare

Kommuner och regioner får, med de begränsningar som framgår av lag, överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till privata utförare.

SFS 2019:835

Bestämmelser om krig eller krigsfara och extraordinära händelser i fredstid

Bestämmelser om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

Bestämmelser om kommuners och regioners organisation och befogenheter vid extraordinära händelser i fredstid finns i lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Anmärkt författning:

Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.F (1988:1215) i samma ämne – Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskapF (2006:637) i samma ämne – Lag (2006:545) om skyddsrumF (2006:638) i samma ämne – Lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskapF (2006:639) i samma ämne – F (1976:1011) om förmåner till civilförsvarspliktigaLag (1992:1402) om undanförsel och förstöringF (1993:243) i samma ämne – Lag (2023:407) om viktigt meddelande till allmänheten.

SFS 2019:835

Bestämmelser om beteckningen regionfullmäktige och regionstyrelsen

Bestämmelser om att Gotlands kommun får beteckna fullmäktige och styrelsen som regionfullmäktige och regionstyrelsen finns i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar.

SFS 2019:835

Förtroendevalda

Definition av förtroendevalda

Med förtroendevalda avses i denna lag ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar, de som fullgör förtroendeuppdrag som anges i 2 § första stycket samt revisorer.

Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen, förbundsstyrelsen eller någon annan nämnd, de beslutande församlingarnas beredningar samt revisorer i ett kommunalförbund.

Kommunal- och regionråd

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0835

Den som inom kommunen eller regionen fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska ha benämningen kommunalråd, borgarråd, regionråd, oppositionsråd eller en annan benämning som fullmäktige bestämmer.

En sådan förtroendevald får tidigast väljas av fullmäktige vid första sammanträdet efter det att val av fullmäktige har hållits i hela landet.

SFS 2019:835

Valbarhet

Ledamöter och ersättare i fullmäktige väljs bland dem som har rösträtt enligt 1 kap. 7 och 8 §§.

Vid valen av ledamöter och ersättare i nämnderna är, oberoende av vad som framgår av röstlängden, den valbar som vid tidpunkten för sådant val uppfyller de villkor som uppställs i 1 kap. 7 och 8 §§. Detsamma gäller vid valen av fullmäktigeberedningar och förtroendevalda som anges i 2 § första stycket samt vid val av revisorer.

Den som är vald till ledamot eller ersättare i fullmäktige är inte valbar som revisor inom den kommunen eller den regionen.

Den som är redovisningsskyldig till kommunen eller regionen är inte valbar som revisor för granskning av verksamhet som omfattas av redovisningsskyldigheten. Detsamma gäller make, sambo, förälder, barn, syskon eller andra närstående till den redovisningsskyldige.

Rättsfall:

Äldre rätt: Jäv för styrelseledamot i kommunalt fastighetsbolag R 1992:28.

SFS 2019:835

Den som är vald till revisor är inom kommunen eller regionen inte valbar som

 1. ledamot eller ersättare i fullmäktige, i en nämnd eller en fullmäktigeberedning, eller

 2. ledamot eller ersättare i en sådan juridisk person som avses i 10 kap. 2–6 §§.

SFS 2019:835

Uppdragets upphörande

Fullmäktige ska befria en förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Om en förtroendevald upphör att vara valbar upphör uppdraget genast. För en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden.

Uppdragen för de förtroendevalda som har valts av fullmäktige upphör om

 1. valet till fullmäktige har upphävts och omval har hållits,

 2. rättelse har skett genom förnyad sammanräkning och mandatfördelningen mellan partierna har ändrats, eller

 3. extra val till fullmäktige har hållits.

När omvalet, sammanräkningen eller extra valet har avslutats, ska fullmäktige hålla nytt val av förtroendevalda för återstoden av mandattiden.

Uppdragen ska upphöra två månader efter det att omvalet, sammanräkningen eller extra valet har avslutats. Fullmäktige får dock besluta att de förtroendevalda som valts enligt andra stycket ska tillträda vid en tidigare tidpunkt. Uppdragen för de förtroendevalda enligt första stycket upphör då samtidigt.

Fullmäktige får återkalla uppdraget för en förtroendevald som har valts av fullmäktige, om den förtroendevalde

 1. har vägrats ansvarsfrihet, eller

 2. har dömts för ett brott på vilket fängelse i lägst två år kan följa och domen har fått laga kraft.

Fullmäktige får återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd eller för samtliga förtroendevalda som anges i 2 § första stycket

 1. när den politiska majoriteten i nämnden inte längre är densamma som i fullmäktige, eller

 2. vid förändringar i nämndorganisationen.

Förtroendeuppdragen upphör att gälla när val av nya ledamöter och ersättare har hållits eller när en ny nämndorganisation träder i kraft.

Rättsfall:

Äldre rätt: Att fullmäktige under mandatperioden fått en ny majoritet pga. att ett parti ”bytt sida” ansågs ej omfattas av p. 1 då den politiska majoriteten i nämnderna fortfarande var densamma som i fullmäktige R 2010:57 – Utökning av antalet förtroendevalda i en kommunal nämnd ansågs ej utgöra en sådan förändring i nämndorganisationen att uppdragen för de förtroendevalda fick återkallas HFD 2016:53 – Kommunfullmäktiges beslut att återkalla samtliga förtroendevaldas uppdrag vid förändringar i nämndorganisationen ansågs även omfatta kommunstyrelsen HFD 2016:54.

Ledighet från anställning

Förtroendevalda har rätt till den ledighet från sina anställningar som behövs för att de ska kunna fullgöra sina uppdrag. Ledigheten ska omfatta tid för

 1. möten i kommunala organ,

 2. andra möten som är nödvändiga för uppdragen,

 3. resor till och från mötena, och

 4. behövlig dygnsvila omedelbart före eller efter mötena.

Rätten till ledighet ska gälla även av fullmäktige utsedda styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och lekmannarevisorer eller motsvarande andra revisorer och deras suppleanter i sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2–6 §§.

Förmåner

Förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar när de fullgör sina uppdrag.

Förtroendevalda med funktionsnedsättning har rätt till skälig ersättning för resekostnader som uppkommer när de fullgör sina uppdrag.

Förtroendevalda med barn som har behov av tillsyn har rätt till skälig ersättning för kostnader för barntillsyn som uppkommer när de fullgör sina uppdrag.

Rättsfall:

Äldre rätt: Framställning från förtroendeman att fastställt arvode ej skulle utgå för hans del kunde lagligen icke bifallas R 1973:73 – Beslut upphävt då det stred mot principen om lika arvode för samma uppdrag R 19802:66 – Arvode kan utgå med samma belopp till närvarande, icke tjänstgörande suppleant som till tjänstgörande R 19842:23R 1998:33.

Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för ersättning enligt 12–14 §§.

Fullmäktige får besluta att förtroendevalda i skälig omfattning ska få

 1. ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdraget utöver vad som följer av 13 och 14 §§,

 2. arvode för det arbete som är förenat med uppdraget,

 3. pension, och

 4. andra ekonomiska förmåner.

Om fullmäktige beslutar att arvode ska betalas, ska arvodet bestämmas till lika belopp för lika uppdrag.

Bestämmelserna i 12–14 §§ och 16 § andra stycket gäller inte förtroendevalda som anges i 2 § första stycket.

Rättsfall:

Äldre rätt: Fråga, om beslut om rätt att behålla lön för den som fullgjorde uppdrag på heltid stred mot denna § R 1996:63 – En kommuns bestämmelser om att ledamöter med årsarvode var undantagna från rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst ansågs strida mot denna best. HFD 2017:28.

Fullmäktige får besluta att en sådan förtroendevald som anges i 2 § första stycket för sina uppdrag ska få ekonomiska och andra förmåner som svarar mot de löne- och anställningsvillkor som gäller för dem som är anställda hos kommunen eller regionen.

Fullmäktige får bestämma hur ersättare ska utses för förtroendevalda som beviljas ledighet till följd av bestämmelsen i första stycket.

SFS 2019:835

Initiativrätt

Varje ledamot i fullmäktige får väcka motioner samt ställa interpellationer och frågor enligt 5 kap. 59–64 §§.

Varje ledamot i en nämnd får väcka ärenden i nämnden.

Varje revisor får väcka ärenden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning om ärendet rör granskningen av verksamheten i nämnden eller beredningen.

Ersättare

När ersättare tjänstgör har de samma rättigheter som ledamöter.

Förtroendevalda med funktionsnedsättning

Kommuner och regioner ska verka för att förtroendevalda med funktionsnedsättning kan delta i handläggningen av ärenden på samma villkor som andra förtroendevalda.

SFS 2019:835

Omröstning och beslut

Varje ledamot i fullmäktige eller i en nämnd har en röst.

En ledamot i fullmäktige eller i en nämnd har rätt att avstå från att delta i en omröstning eller i ett beslut.

Ordföranden är dock alltid skyldig att rösta, när det behövs för att ärendet ska kunna avgöras.

En ledamot i en nämnd som deltar i handläggningen av ett ärende ska delta i avgörandet av ärendet, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Detta innebär ingen skyldighet att rösta för fler än ett förslag.

Reservation

En förtroendevald som har deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslutet. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutas.

Närvarorätt

Fullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd ska få närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningar men inte i besluten.

Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

Partistöd

Kommuner och regioner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).

Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige och som är juridiska personer. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).

Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde.

Rättsfall:

Äldre rätt: Tillämpning av upphävda lagen (1969:596) om kommunalt partistöd R 1976:90, 19782:10, 19802:1.

SFS 2019:835

Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Fullmäktige får besluta att endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av partistödet.

Rättsfall:

Äldre rätt: Otillbörligt gynnande eller missgynnande av parti? R 1994:104 I–III (enbart mandatbundet bidrag ej förenligt med 1 st. vid ojämn mandatfördelning, III) – Partistöd, som inte väsentligt avvek från enbart mandatbundet stöd, ansågs ej förenligt med 1 st. vid ojämn mandatfördelning R 2000:2 – Partistöd innefattande, förutom mandatbundet stöd m.m., ett grundstöd om 12 % av det totala stödet ansågs vid ojämn mandatfördelning förenligt med 1 st. R 2004:128.

Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 29 § första stycket.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.

Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt första och andra styckena.

Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år.

Politiska sekreterare

Kommuner och regioner får anställa politiska sekreterare för att biträda de förtroendevalda i det politiska arbetet.

Politiska sekreterare får inte anställas för längre tid än till utgången av det år då val av fullmäktige ska hållas nästa gång i hela landet.

Bestämmelserna i lagen (1982:80) om anställningsskydd ska inte tillämpas för politiska sekreterare.

SFS 2019:835

En politisk sekreterare har rätt till den ledighet från sin anställning som behövs för tjänstgöringen.

Fullmäktige

Fullmäktiges uppgifter

Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller regionen, främst

 1. mål och riktlinjer för verksamheten,

 2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,

 3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,

 4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,

 5. val av revisorer,

 6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,

 7. årsredovisning och ansvarsfrihet,

 8. folkomröstning i kommunen eller regionen, och

 9. extra val till fullmäktige.

Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i denna lag eller i andra författningar.

Rättsfall:

Äldre rätt: Kommun blev ej bunden av en såsom letter of intent betecknad handling, utfärdad av kommunstyrelsens ordf. och kommunens kanslichef, när den saknade stöd i beslut av kommunens fullmäktige. Även fråga om gäldsansvar för kommunen enligt principerna om ansvarsgenombrott, när kommunen bedrivit turistverksamhet genom stiftelse och aktiebolag som försatts i konkurs H 1992:375 anm. även vid ABL 1:3.

SFS 2019:835

Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ärenden som anges i 1 § första stycket eller som enligt lag eller annan författning ska avgöras av fullmäktige får dock inte delegeras till nämnderna.

Rättsfall:

Äldre rätt:R 1975:73 – Ang. delegation till kommunstyrelse att inom en årligen fastställd ram bevilja borgen för visst ändamål R 1976:45 – Inrättande av arvodesbefattningar som oppositionsråd ansågs ej vara partistöd utan tillsättande av särskild beredning med stöd av denna § R 19822:43 – Ang. gränsdragningen mellan kommunfullmäktiges och kommunstyrelses kompetens R 19822:77 – Tillämpningsföreskrifter till daghemstaxa ansågs i visst fall skola beslutas av kommunfullmäktige R 19822:63 – Beslut om mindre avgifter kunde dock delegeras till kommunstyrelsen R 1989:38 – Ang. kompetensfördelningen mellan kommunfullmäktige och skolstyrelsen R 1987:26 I och II – Fastighetsnämnd ägde ej besluta avgift för registrering i kö till kommunens småhusbyggen R 1991:52 – Landsting ägde ej utan förbehåll bemyndiga förvaltningsutskottet att förvärva eller sälja fast egendom upp till en köpeskilling av 1 500 000 kr samt besluta om fastighetsreglering R 1991:60 – Kommunal nämnd (teknisk nämnd) överskred sin behörighet genom beslut att vederlagsfritt iordningställa och upplåta lokaler åt bildningsförbund R 1993:47 – Trafiknämnd ansågs behörig att fatta beslut ang. kollektivtrafiktaxa inom ramen för riktlinjer givna av kommunfullmäktige R 1994:72.

Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.

I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.

I samband med att budgeten fastställs eller anslag annars beviljas får fullmäktige uppdra åt en nämnd att genomföra en viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer om verksamheten som fullmäktige har fastställt, om inte något annat följer av lag eller annan författning.

Antalet ledamöter och ersättare

Fullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige ska ha.

Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till minst

 1. 21 i kommuner med högst 8 000 röstberättigade,

 2. 31 i kommuner med över 8 000 röstberättigade och i regioner med högst 140 000 röstberättigade,

 3. 41 i kommuner med över 16 000 röstberättigade,

 4. 51 i kommuner med över 24 000 röstberättigade och i regioner med över 140 000 röstberättigade,

 5. 61 i kommuner med över 36 000 röstberättigade,

 6. 71 i regioner med över 200 000 röstberättigade, och

 7. 101 i kommuner med över 600 000 röstberättigade och i regioner med över 300 000 röstberättigade.

SFS 2019:835

Vid tillämpningen av 5 § ska antalet röstberättigade beräknas på grundval av uppgifterna i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet den 1 mars året före valåret.

Om fullmäktige beslutar att antalet ledamöter i fullmäktige ska ändras, ska beslutet tillämpas först när val av fullmäktige hålls nästa gång i hela landet. Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret. Länsstyrelsen ska genast underrättas om beslutet.

För ledamöter i fullmäktige ska det finnas ersättare.

Fullmäktige bestämmer hur många ersättarna ska vara. Antalet ska utgöra en viss andel, dock högst hälften, av det antal platser som varje parti får i fullmäktige. Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret. Länsstyrelsen ska genast underrättas om beslutet.

Ordinarie val

Ledamöterna och ersättarna i fullmäktige ska väljas för fyra år räknat från och med den 15 oktober valåret.

Om Valprövningsnämnden har beslutat om omval enligt 14 kap. 27 § vallagen (2005:837), ska dock mandattiden förlängas till dess omvalet har avslutats.

Extra val

Fullmäktige får besluta om extra val till fullmäktige mellan ordinarie val. Extra val ska hållas om minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar för det. Ett beslut om extra val får dock inte fattas förrän sex månader har gått från det nyvalda fullmäktiges första sammanträde.

Ordförande och vice ordförande (fullmäktiges presidium)

Fullmäktige väljer bland sina ledamöter en ordförande och en eller flera vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Fullmäktige bestämmer tiden för uppdragen.

Tidpunkt för sammanträdena

Fullmäktige bestämmer när ordinarie sammanträden ska hållas.

Sammanträde ska hållas också om styrelsen eller minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs.

Hur sammanträdena tillkännages

Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas.

Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens eller regionens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.

Rättsfall:

Äldre rätt:R 1975:98 (äldre bestämmelser) – R 19812:78 (fråga om ärende tillräckligt tydligt angivits i kungörelsen); 1990:18 (d:o vid försäljning av vissa kommunägda fastigheter) – När brist i kungörande rört en fristående fråga upphävdes fullmäktiges beslut endast i denna del R 19832:32R 19812:31.

SFS 2019:835

Om ett ärende är så brådskande att det inte hinner tillkännages enligt 13 §, ska uppgift om ärendet tillkännages på anslagstavlan senast vardagen närmast före sammanträdesdagen.

Kallelse till sammanträde

Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas.

Information om sådana ärenden som tillkännagetts enligt 14 § ska lämnas till varje ledamot och ersättare så att den kan antas nå dem senast vardagen närmast före sammanträdesdagen.

Deltagande på distans

Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.

En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde.

Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att fortsätta delta i ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

Rättsfall:

Äldre rätt: Vägran att låta suppleant inträda under pågående handläggning av ett ärende ansågs inte strida mot äldre motsvarighet till denna § R 19812:82.

Ersättarna ska tjänstgöra enligt den ordning som är bestämd mellan dem. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter tjänstgöringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.

I kommunfullmäktige har ersättare från samma valkrets som ledamoten företräde till tjänstgöring.

Om samtliga ersättare för en ledamot i kommunfullmäktige är förhindrade att inställa sig eller att fortsätta delta i ett sammanträde, ska i ledamotens ställe den ersättare inträda som enligt den bestämda ordningen står i tur att tjänstgöra för den ledamot som har fått den första platsen för partiet i valkretsen. Om en sådan ersättare inte kan tjänstgöra, ska den ersättare inträda som står i tur att tjänstgöra för den ledamot som har fått den andra platsen för partiet i valkretsen och så vidare efter samma grund.

Om partiets samtliga ersättare i valkretsen är förhindrade att inställa sig eller att fortsätta delta i ett sammanträde, ska den ersättare inträda som har utsetts för partiet i någon annan valkrets efter den grund som anges i första och andra stycket. Den ersättare som har utsetts i den valkrets där partiets röstetal är högst har då företräde.

Ärenden i fullmäktige

Ärenden i fullmäktige får väckas av

 1. en nämnd,

 2. en ledamot genom motion,

 3. en revisor, om ärendet gäller förvaltning som har samband med revisionsuppdraget eller om ärendet gäller granskningen,

 4. en fullmäktigeberedning, om fullmäktige har beslutat det, eller

 5. styrelsen i en sådan juridisk person som avses i 10 kap. 2–6 §§, om fullmäktige har beslutat det för särskilda fall.

Ärenden i fullmäktige får även väckas genom medborgarförslag och folkinitiativ enligt 8 kap. 1 och 2 §§.

Fullmäktige ska besluta i ärenden som avses i 22 §.

Fullmäktige får dock överlåta till styrelsen eller en annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag, utom i de fall som anges i 1 §.

Ansvarsfrihet och anmärkning

Fullmäktige ska vid ett sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.

Om revisorerna enligt 12 kap. 13 § riktat anmärkning mot en nämnd eller en fullmäktigeberedning eller mot enskilda förtroendevalda i sådana organ, ska fullmäktige besluta om även fullmäktige ska rikta anmärkningen. Fullmäktige får rikta anmärkning även om revisorerna inte gjort det. Beslut om anmärkning ska motiveras.

Rättsfall:

Äldre rätt: Ang. jäv i fråga om deltagande i dechargebeslut R 1973:9 – Beslut att vägra kommunstyrelseledamot ansvarsfrihet pga. en revisorsanmärkning ang. personligt uppträdande stred mot kommunallagen R 1999:5.

Om ansvarsfrihet vägras, får fullmäktige besluta att skadeståndstalan ska väckas.

Talan som inte grundas på brott ska väckas inom ett år från det att beslutet om vägrad ansvarsfrihet fattades.

Bestämmelser om att fullmäktige får återkalla uppdraget vid vägrad ansvarsfrihet finns i 4 kap. 9 §.

Rättsfall:

Äldre rätt: Ang. äldre motsvarighet till denna §: R 1974:42 – Fullmäktigebeslut upphävt pga. att ärendet ansetts ej vara behörigen berett R 19842:87 – Fråga om ny beredning krävts när fullmäktige, sedan beslut i vederbörligen beredda ärenden överklagats, upphävt dem och fattat nya beslut i dessa ärenden R 19852:51.

Hur ärendena bereds

Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska det ha beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning.

Om ett ärende har beretts bara av en fullmäktigeberedning, ska en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör alltid ges tillfälle att yttra sig.

Styrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning.

Styrelsen ska lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om inte någon annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det.

Fullmäktige får hålla val utan föregående beredning.

Ett ärende som avser avsägelse från ett uppdrag som förtroendevald behöver inte heller beredas.

De år val av fullmäktige har hållits i hela landet får nyvalda fullmäktige besluta att ändra mandattiden för en nämnd eller att ändra antalet ledamöter eller ersättare i en nämnd utan föregående beredning.

Fullmäktige får besluta om extra val till fullmäktige utan föregående beredning.

Fullmäktige får behandla revisionsberättelsen utan föregående beredning. Fullmäktige ska dock från de ansvariga hämta in förklaring över

 1. anmärkning som framställts i revisionsberättelsen, och

 2. revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte tillstyrks.

Revisorerna och deras sakkunniga ska alltid ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen.

Om en förtroendevald har vägrats ansvarsfrihet, får fullmäktige också utan ytterligare beredning besluta att den förtroendevaldes uppdrag ska återkallas enligt 4 kap. 9 §.

Ett brådskande ärende får avgöras trots att ärendet inte har beretts, om samtliga närvarande ledamöter är ense om beslutet.

Fullmäktiges beslut att enligt 23 § andra stycket överlåta till styrelsen eller en annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag får fattas utan föregående beredning.

En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.

Fullmäktige får besluta att det, som ett led i beredningen av ett ärende som fullmäktige ska handlägga, ska hämtas in synpunkter från medlemmarna.

Detta kan ske genom folkomröstning, opinionsundersökning eller något liknande förfarande. Vid opinionsundersökning eller liknande förfarande får valnämnden i kommunen anlitas, om nämndens verksamhet i övrigt inte hindras av det.

Ska synpunkter hämtas in genom en folkomröstning får fullmäktige besluta att röstlängd och röstkort ska framställas för omröstningen enligt 5 kap. vallagen (2005:837).

Anmärkt författning:

Lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar.

Har ett folkinitiativ väckts enligt 8 kap. 2 § ska fullmäktige besluta att folkomröstning ska hållas, om

 1. den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den, och

 2. inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget.

Vid sådan folkomröstning ska 36 § tredje stycket tillämpas.

Kommunen har rätt att få ersättning för de kostnader som föranleds av att en region anlitar valnämnden.

SFS 2019:835

Rätt och skyldighet för andra än ledamöterna att medverka

En förtroendevald som anges i 4 kap. 2 § första stycket och som inte är ledamot i fullmäktige har rätt att närvara vid fullmäktiges sammanträden. Sådan förtroendevald får delta i överläggningar och framställa förslag men inte delta i besluten.

Fullmäktige får bestämma att också andra än ledamöter och de som anges i 39 § ska ha rätt att delta i överläggningar men inte i besluten.

Ordföranden och vice ordföranden i en nämnd, revisorerna och de anställda i kommunen eller regionen är skyldiga att lämna upplysningar vid fullmäktiges sammanträden, om fullmäktige begär det och om det inte finns något hinder mot det på grund av sekretess.

SFS 2019:835

Offentlighet och ordning vid fullmäktiges sammanträden

Fullmäktiges sammanträden är offentliga.

Fullmäktige får dock besluta att överläggningen i ett visst ärende ska hållas inom stängda dörrar. Ersättarna får närvara vid en sådan överläggning, även när de inte tjänstgör.

Ordföranden leder fullmäktiges sammanträden och ansvarar för ordningen vid sammanträdena.

Ordföranden får visa ut den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse.

Rättsfall:

Äldre rätt: Olagligt att vice ordföranden fungerat som ordförande och tillagts utslagsröst, fastän den ordinarie deltagit i överläggningar och beslut R 19822:10 – Ej olagligt att ordförandeskapet – pga. ordinarie ordf:s förhinder – överlämnats till 2:e vice ordf. därför att 1:e vice ordf. avsåg att delta i debatten R 1998:15 – Fråga om ordningen vid offentligt sammanträde störts av bandinspelning R 1977:76.

Offentlighet vid fullmäktigeberednings sammanträden

En fullmäktigeberednings sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. En sådan beredning får dock besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, om fullmäktige har medgett det.

Beslutsförhet

Fullmäktige får handlägga ett ärende bara om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Fullmäktige får dock bestämma att interpellationer och frågor får besvaras även om färre ledamöter är närvarande.

Om en ledamot enligt 47 eller 48 § är jävig i ett ärende, får fullmäktige handlägga ärendet, även om antalet deltagande på grund av jävet inte uppgår till det antal som föreskrivs i 45 §.

Jäv

En ledamot får inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående.

I fråga om jäv för ledamöter ska 6 kap. 30 § andra och tredje styckena tillämpas. Vid fullmäktiges beslut i fråga om jäv gäller 6 kap. 32 §. Vad som sägs om nämnd i dessa bestämmelser ska i stället gälla fullmäktige.

Rättsfall:

Äldre rätt: Ang. äldre motsvarighet till denna §: R 1975:81; 1976:103; 19782:11; 19832:28 (ledamot jävig i fråga om antagande av områdesplan då planen hade väsentlig betydelse för värdet av hans markinnehav); 1988:153; 1989:9 (Riksbyggens chef hade deltagit i fullmäktiges beslut ang. upplåtelse av mark till Riksbyggen; ej jäv); 1992:50 (i mål om va-anslutningsavgifter för visst område ansågs jäv föreligga för ledamot som ägde fastighet inom området) – Ledamot som ingått i en av kommunstyrelsen tillsatt arbetsgrupp vars förslag legat till grund för beslut i fullmäktige ansågs ej ha deltagit i handläggningen i den mening som avses i denna § HFD 2014:59.

Den som är redovisningsskyldig till kommunen eller regionen får inte delta i

 1. val av revisor för granskning av verksamhet som omfattas av redovisningsskyldigheten, eller

 2. handläggningen av ärenden om ansvarsfrihet för verksamheten.

Detsamma gäller make, sambo, förälder, barn, syskon eller någon annan närstående till den redovisningsskyldige.

SFS 2019:835

Enskilda förtroendevalda mot vilka anmärkning kan riktas enligt 12 kap. 13 § får, trots vad som anges i 48 §, delta i fullmäktiges överläggningar, när revisionsberättelsen över den verksamhet som de har ansvaret för behandlas.

Ordföranden och vice ordföranden i en nämnd får också delta i fullmäktiges överläggning när verksamhet inom den egna nämnden behandlas.

Första och andra styckena gäller även om de förtroendevalda inte är ledamöter i fullmäktige.

Bordläggning och återremiss

Ett ärende ska bordläggas eller återremitteras, om det begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. Enkel majoritet krävs dock om ärendet tidigare bordlagts eller återremitterats på begäran av en minoritet.

För bordläggning eller återremiss i fråga om val krävs enkel majoritet. Ett ärende om extra val ska dock alltid bordläggas första gången det tas upp till behandling.

Motiveringen till ett beslut om återremiss ska bestämmas av de ledamöter som begärt återremittering. Vid flera motiveringar får ordföranden pröva vilken motivering som biträds av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna.

Ett bordlagt ärende ska behandlas på fullmäktiges nästa sammanträde, om fullmäktige inte beslutar något annat.

Hur ärendena avgörs

Ordföranden ska se till att bara sådana ärenden avgörs som har tillkännagetts enligt 13 eller 14 §.

Ett brådskande ärende får dock avgöras om samtliga närvarande ledamöter beslutar det.

När överläggningen har avslutats, lägger ordföranden fram förslag till beslut.

Förslagen ska utformas så, att de kan besvaras med ja eller nej.

Ordföranden redovisar därefter sin uppfattning om vad som har beslutats och bekräftar beslutet med ett klubbslag, om inte omröstning begärs.

Rättsfall:

Äldre rätt: Beslut undanröjt på grund av felaktig propositionsordning R 1977:2 – Fastän förslag beskrivits i förkortad form i voteringsproposition, ansågs det gälla det under överläggningen framställda förslaget R 19832:94 – Fråga om ordföranden ägt vägra proposition R 1977:25, 19802:5.

Om omröstning begärs, ska den ske öppet utom i ärenden som avser val eller anställning av personal.

Utgången bestäms genom enkel majoritet, om inte något annat anges i denna lag eller annan författning.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

I ärenden som avser val eller anställning av personal fattas beslutet dock genom lottning.

Rättsfall:

Äldre rätt: Val av vice ordförande har, när mer än två fått röster, ansetts skola avgöras genom relativ majoritet R 19822:64.

Ordföranden ska vägra att lägga fram ett förslag till beslut, om ordföranden anser att förslaget innebär att ett nytt ärende väcks.

Ordföranden får vägra att lägga fram ett förslag till beslut, om ordföranden anser att förslaget skulle leda till ett beslut som strider mot lag eller annan författning. Fullmäktige får dock besluta att förslaget ändå ska läggas fram.

Proportionella val

Under de förutsättningar som anges i lagen (2022:629) om proportionella val i kommuner och regioner ska följande val vara proportionella:

 1. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,

 2. val av revisorer som avses i 12 kap. 4 och 5 §§,

 3. val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för aktiebolag,

 4. val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för ekonomiska föreningar eller stiftelser, och

 5. val av revisorer, revisorssuppleanter och lekmannarevisorer som ska granska styrelsens förvaltning i aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser.

Första stycket 1 ska inte gälla vid val till en nämnd som avses i 6 kap. 2 § 2, om två tredjedelar av de närvarande ledamöterna i fullmäktige vid inrättandet av nämnden har röstat för att ledamöter i nämnden ska väljas på någon annan grund än partipolitisk.

SFS 2022:638

Interpellationer

Interpellationer får ställas av ledamöterna och riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Fullmäktige får besluta att interpellationer får ställas endast till sådan förtroendevald som anges i 4 kap. 2 § första stycket.

Interpellationerna ska ha ett bestämt innehåll och vara försedda med motivering.

Interpellationer ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. De får dock inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Interpellationer bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för kommunen eller regionen.

SFS 2019:835

Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om en interpellation får ställas.

Fullmäktige får besluta att ordföranden i en nämnd får överlåta besvarandet av en interpellation till en av fullmäktige utsedd ledamot i styrelsen för en sådan juridisk person som avses i 10 kap. 2–6 §§ eller till ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som kommunen eller regionen är medlem i.

SFS 2019:835

Frågor

För att hämta in upplysningar får ledamöterna ställa frågor. Bestämmelserna i 59 §, 61 § första stycket, 62 och 63 §§ ska då tillämpas.

En fråga ska ha ett bestämt innehåll. Den får vara försedd med en kort inledande förklaring.

När en fråga besvaras, får bara den som ställer frågan och den som svarar delta i överläggningen.

Protokollet

Vid sammanträden ska protokoll föras på ordförandens ansvar.

Protokollet ska redovisa vilka ledamöter och ersättare som har tjänstgjort och vilka ärenden som har handlagts.

Protokollet ska för varje ärende redovisa

 1. vilka förslag och yrkanden som har lagts fram och inte tagits tillbaka,

 2. i vilken ordning ordföranden har lagt fram förslag till beslut,

 3. genomförda omröstningar och resultaten av dem,

 4. vilka beslut som har fattats,

 5. vilka ledamöter som har deltagit i besluten och hur de har röstat vid öppna omröstningar, och

 6. vilka reservationer som har anmälts mot besluten.

I protokollet ska det anges vilka interpellationer och frågor som har ställts och vilka som har besvarats.

Ett protokoll ska justeras senast fjorton dagar efter sammanträdet på det sätt som fullmäktige har bestämt.

Bestämmelser om att justering av protokollet ska tillkännages på anslagstavlan finns i 8 kap. 12 §.

Arbetsordningen

Fullmäktige ska anta en arbetsordning av vilken det ska framgå vad som i övrigt ska gälla för fullmäktiges sammanträden och handläggningen av ärenden.

I arbetsordningen ska regleras

 1. antalet ledamöter i fullmäktige,

 2. när sammanträden ska hållas,

 3. anmälan av hinder att delta i sammanträden,

 4. inkallande av ersättare och deras tjänstgöring,

 5. vem som ska föra ordet tills ordförande utsetts,

 6. rätten att delta i fullmäktiges överläggningar,

 7. förfarandet vid omröstningar,

 8. handläggningen av motioner, interpellationer och frågor,

 9. formerna för justeringen av protokollet, och

 10. fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter.

Om fullmäktige med stöd av 8 kap. 1 § har beslutat att medborgarförslag får väckas, ska arbetsordningen reglera hur sådana förslag ska handläggas.

Om fullmäktige har beslutat att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans, ska arbetsordningen reglera i vilken utsträckning sådant deltagande får ske.

Styrelsen och övriga nämnder

Uppgifter

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska även ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § eller enligt annan lag eller författning.

Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i SFS sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2–6 §§ och sådana kommunalförbund som kommunen eller regionen är medlem i.

SFS 2019:835

Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Fullmäktige får besluta

 1. att en nämnd ska ha hand om en eller flera verksamheter i hela kommunen eller regionen,

 2. att en nämnd ska ha hand om en eller flera verksamheter för en del av kommunen eller regionen,

 3. att en nämnd ska ha hand om verksamheten vid en eller flera anläggningar, och

 4. att en nämnd ska tillhandahålla tjänster åt en annan nämnd.

SFS 2019:835

Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om.

Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat till dem.

Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs.

Nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§.

Fullmäktige ska besluta om omfattningen av redovisningen och formerna för den.

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats över till någon annan.

Rättsfall:

Äldre rätt: Socialnämnds befogenhet att träffa avtal om den sociala verksamheten R 1989:89 – Ordföranden i en kommuns tekniska nämnd ansågs ha sådant ansvar för ett avloppsreningsprojekt att han straffrättsligt svarade för att gällande reningskrav upprätthölls H 1995:204, jfr 1987:426.

En nämnd får inte bestämma om rättigheter eller skyldigheter för kommunen eller regionen i ärenden där nämnden företräder kommunen eller regionen som part.

En nämnd får inte heller utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver.

SFS 2019:835

Särskilt om styrelsens uppgifter

Fullmäktige får besluta att styrelsen får fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra nämnders verksamhet. Styrelsen får dock inte ges rätt att fatta beslut som rör andra nämnders myndighetsutövning, tillämpningen av lag eller ärenden som i övrigt rör enskilda.

Styrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Rättsfall:

Äldre rätt: Fråga om omfattningen av kommunstyrelsens granskning inför beslut om förstärkt uppsiktsplikt och vad en laglighetsprövning av beslutet ska omfatta HFD 2018:33.

Styrelsen ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 3–5 §§ är uppfyllda i fråga om sådana aktiebolag som avses i de bestämmelserna.

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens eller regionens utveckling och ekonomiska ställning.

Styrelsen ska också hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs.

SFS 2019:835

Styrelsen får från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen eller regionen begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

SFS 2019:835

Styrelsen ska särskilt

 1. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige, med de begränsningar som framgår av 5 kap. 29–33 §§,

 2. ha hand om den ekonomiska förvaltningen,

 3. verkställa fullmäktiges beslut, och

 4. i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till styrelsen.

Rättsfall:

Äldre rätt: Kommunstyrelse ansågs ha överskridit sin befogenhet genom att betala faktura som avsåg ändamål för vilket anslag saknades R 1976:88.

Fullmäktige får besluta att en annan nämnd än styrelsen helt eller delvis ska ha hand om förvaltningen och verkställigheten i fråga om egendom samt verkställigheten av fullmäktiges beslut. Fullmäktige får också besluta att en annan nämnd helt eller delvis ska ha hand om sin egen medelsförvaltning.

Styrelsen får själv eller genom ombud företräda kommunen eller regionen i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige.

Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv företräda kommunen eller regionen i målet.

Rättsfall:

Äldre rätt:H 1973:154 – Förvaltningsutskottet (tidigare motsvarighet till landstingsstyrelsen) ansågs behörigt att överklaga KamR:s inhibitionsbeslut betr. beslut av landstinget R 1986:79.

SFS 2019:835

Ledamöter och ersättare

Ledamöter och ersättare i en nämnd väljs av fullmäktige till det antal som fullmäktige bestämmer. I styrelsen ska antalet ledamöter och antalet ersättare vara minst fem.

Om ersättarna inte väljs proportionellt, ska fullmäktige bestämma i vilken ordning de ska tjänstgöra.

Fullmäktige ska besluta om ersättarnas tjänstgöring i nämnderna.

Ersättarna ska underrättas om tid och plats för sammanträdena. Även ersättare som inte tjänstgör får närvara vid sammanträdena.

Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ersättarna ska ha rätt att delta i överläggningar och få sin mening antecknad i protokollet.

Rättsfall:

Äldre rätt: Byggnadsnämnds beslut undanröjt, då ledamöter mot vilka jäv anförts avlägsnat sig och närvarande suppleanter ej fått tillfälle att inträda R 19792:44.

Mandattider

Ledamöterna och ersättarna i styrelsen väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits i hela landet.

Fullmäktige får dock bestämma att styrelsens mandattid ska räknas från och med det fullmäktigesammanträde då valet hålls intill det sammanträde då val av styrelse hålls nästa gång. I ett sådant fall ska nyvalda fullmäktige välja styrelsen vid fullmäktiges första sammanträde.

Rättsfall:

Äldre rätt: Ang. avkortning av löpande mandatperiod för ledamöter och suppleanter i fakultativa nämnder i samband med organisationsförändring R 1976:143.

Fullmäktige bestämmer mandattiderna för andra nämnder än styrelsen.

Om en ledamot avgår under mandattiden, ska fyllnadsval hållas.

Om ledamoten har utsetts vid ett proportionellt val, ska fullmäktige, så långt som det är möjligt, säkerställa att representationen i nämnden inte förändras.

Om fullmäktige har återkallat uppdragen för de förtroendevalda enligt 4 kap. 10 §, ska val av nya ledamöter och ersättare hållas.

SFS 2022:638

Ordförande och vice ordförande (nämndens presidium)

Fullmäktige ska bland nämndens ledamöter välja en ordförande och en eller två vice ordförande. Dessa utgör tillsammans nämndens presidium. Fullmäktige bestämmer tiden för uppdragen.

Om den politiska majoriteten i fullmäktige har förändrats på ett sådant sätt att det parti som nämndens ordförande företräder inte längre ingår i den politiska majoriteten, får fullmäktige välja ett nytt presidium.

Fullmäktige bestämmer vem som ska fullgöra ordförandens uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra.

Tidpunkt för sammanträden

Nämnderna bestämmer tid och plats för sina sammanträden.

Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs.

Deltagande på distans

Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 §.

En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde.

Offentlighet och närvarorätt vid nämndsammanträden

En nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, om fullmäktige har medgett det.

Om fullmäktige har medgett det, får nämnden besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningar men inte i besluten.

En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden

 1. som avser myndighetsutövning, eller

 2. i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess hos nämnden.

En nämnd får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en annan nämnd eller beredning, en revisor, en anställd hos kommunen eller regionen eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar.

Den som har kallats till ett sammanträde får, om nämnden beslutar det, delta i överläggningarna men inte i besluten.

Rättsfall:

Äldre rätt: Politisk sekreterare ansågs som anställd hos kommunen och kunde medges närvarorätt R 2003:35.

SFS 2019:835

Beslutsförhet

En nämnd får handlägga ärenden endast om fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

Jäv

En förtroendevald är jävig, om

 1. han eller hon eller någon närstående är part i ärendet eller annars kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,

 2. han eller hon eller någon närstående är eller har varit ställföreträdare eller ombud för en part i ärendet eller för någon annan som kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,

 3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten till, eller

 4. det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas.

Rättsfall:

Äldre rätt:R 1995:65, 1998:16.

SFS 2022:638

Om det är uppenbart att frågan om opartiskhet saknar betydelse, ska nämnden bortse från jäv.

En förtroendevald som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. Den förtroendevalde får dock vidta åtgärder som inte någon annan kan utföra utan att handläggningen försenas avsevärt.

Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom eller henne ska självmant uppge det.

Har det uppkommit en fråga om jäv mot en förtroendevald och har någon annan inte trätt i dennes ställe, ska nämnden snarast besluta i jävsfrågan. Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden annars inte är beslutsför och någon annan inte kan tillkallas utan olägligt uppskov.

Om ett ärende hos en nämnd berör ett aktiebolag där kommunen eller regionen äger minst hälften av aktierna eller en stiftelse där kommunen eller regionen utser minst hälften av styrelseledamöterna, ska den som handlägger ärendet inte anses jävig enligt 28 § 2 eller 4 enbart på grund av att han eller hon är ställföreträdare för bolaget eller stiftelsen eller på något annat sätt är knuten dit. Detta gäller inte när en nämnd handlägger ärenden som avser myndighetsutövning mot enskilda.

Den som handlägger ett ärende hos en nämnd ska inte heller anses jävig enligt 28 § 4 enbart på grund av att han eller hon tidigare har deltagit i handläggningen av ärendet hos en annan nämnd.

SFS 2022:638

Ett beslut om jäv får överklagas endast i samband med överklagande av det beslut genom vilket nämnden avgör ärendet.

Hur ärendena avgörs

I fråga om förfarandet när en nämnd fattar beslut ska 5 kap. 53–56 §§ tillämpas.

För bordläggning av ett ärende i en nämnd krävs det enkel majoritet.

Rättsfall:

Äldre rätt: Att, sedan socialnämnds arbetsutskott avgjort ett ärende genom acklamation, 4 av de 7 ledamöterna reserverat sig gjorde inte beslutet ogiltigt R 19852:68.

Ett ärende som väckts genom medborgarförslag ska om möjligt handläggas så att ärendet kan avgöras inom ett år från det att det väcktes i fullmäktige.

En nämnd som handlägger sådana ärenden ska minst en gång om året informera fullmäktige om de beslut som fattats i ärendena. Nämnden ska även informera om de ärenden som inte har avgjorts inom den tid som anges i första stycket.

Protokollet

Vid ett sammanträde ska protokoll föras.

I fråga om hur protokollet ska föras, protokollets innehåll, justering av protokollet och hur justeringen ska tillkännages ska 5 kap. 65–67 och 69 §§ och 8 kap. 12 § tillämpas.

Delgivning

Delgivning med en nämnd sker med ordföranden eller med den som enligt ett reglemente eller ett särskilt beslut är behörig att ta emot delgivningar.

Delegering av ärenden

En nämnd får delegera beslutanderätten till presidiet, ett utskott, en ledamot, en ersättare eller en automatiserad beslutsfunktion i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5–8 §§.

Rättsfall:

Äldre rätt:R 1977:28 (ang. omfattningen av delegationsbefogenheten enl. äldre lag) – Innebörden av delegerad beslutanderätt enligt reglemente för särskild nämnd R 1989:88 – Chefsinstruktion för regiondirektör ansågs innehålla delegation av beslutanderätt och dennes beslut om ny organisationsstruktur bedömdes vara överklagbart; även fråga om befogenhetsöverskridande HFD 2016:28.

Tillåtet för kommunal nämnd att delegera beslutanderätt i fråga om återkallelse av serveringstillstånd pga. bristande ekonomisk lämplighet HFD 2022:13.

SFS 2022:638

Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller

 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,

 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,

 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,

 4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller

 5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Beslutanderätten får inte heller delegeras till en automatiserad beslutsfunktion när det gäller

 1. ärenden där beslut överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap.,

 2. ärenden där beslut enligt lag eller annan författning inte får överklagas,

 3. ärenden om upphandling, eller

 4. ärenden om valfrihetssystem.

Rättsfall:

Äldre rätt: Ang. p. 3 (”av större vikt”?) R 1994:67 – Fråga om ett kommunalt utskotts beslut att godkänna avtal om reservation av kommunal mark för framtida moskébygge hade fattats i strid mot delegationsreglerna i kommunallagen HFD 2019:32.

SFS 2022:638

En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.

Anmälan av beslut

Nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 37 § ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap.

Sådana beslut som avses i 39 § ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

Utskott

En nämnds beslutanderätt får enligt 37 § delegeras till ett utskott. Ett utskott kan också ha till uppgift att bereda nämndens ärenden.

En nämnd ska välja utskott bland ledamöterna och ersättarna i nämnden. Bestämmelserna i lagen (2022:629) om proportionella val i kommuner och regioner ska då tillämpas.

SFS 2022:638

Val till nämndberedningar

Nämnden får till nämndberedning välja även andra än förtroendevalda.

Reglementen

Fullmäktige ska anta reglementen om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Anställda

Direktören

Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen.

Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning.

Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.

Valbarhetshinder för anställda

Direktören är inte valbar till förtroendeuppdrag i kommunen, regionen eller kommunalförbund som kommunen eller regionen är medlem i.

Den som är chef för en förvaltning som hör till en nämnds verksamhetsområde får inte väljas till ledamot eller ersättare i nämnden.

SFS 2019:835

Jäv

I fråga om jäv för de anställda ska bestämmelserna i 6 kap. 28–32 §§ tillämpas.

Delegering av ärenden

En nämnd får uppdra åt en anställd hos kommunen eller regionen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 kap. 38 §.

SFS 2019:835

Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller regionen att fatta beslutet.

SFS 2019:835

Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en anställd att besluta på nämndens vägnar, får nämnden ställa upp villkor som innebär att brukarna av nämndens tjänster ska ges tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra sig, innan beslutet fattas.

Nämnden får också bestämma att en anställd får fatta beslut endast om företrädare för brukarna har tillstyrkt beslutet.

Anmälan av beslut

Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 5 och 6 §§ ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap.

Skyldighet att lämna upplysningar

Bestämmelser om de anställdas skyldighet att lämna upplysningar vid fullmäktiges sammanträden och till revisorerna finns i 5 kap. 41 § och 12 kap. 9 § första stycket.

Personalföreträdare

Företrädare för de anställda (personalföreträdare) utses särskilt för varje nämnd bland de anställda, i första hand bland dem som är anställda inom nämndens verksamhetsområde.

Högst tre personalföreträdare och en ersättare för var och en av dem får finnas för varje nämnd.

Personalföreträdarna utses av den eller de lokala arbetstagar-organisationer som kommunen eller regionen har kollektivavtal med.

SFS 2019:835

Personalföreträdare får, i den omfattning som anges i 13–16 §§, närvara vid sammanträden med andra nämnder än styrelsen.

Närvarorätt saknas dock vid revisorernas sammanträden, i patientnämnder, valnämnder och överförmyndarnämnder.

Personalföreträdarna har rätt att närvara vid en nämnds behandling av ärenden som rör förhållandet mellan kommunen eller regionen som arbetsgivare och dess anställda. Nämnden får i enskilda fall besluta att personalföreträdarna får närvara även vid behandlingen av andra ärenden.

SFS 2019:835

Personalföreträdarna har inte rätt att närvara vid handläggning av

 1. ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild, såvida inte ärendet rör en obestämd krets av enskilda,

 2. förhandlingar med en arbetstagarorganisation,

 3. uppsägningar av kollektivavtal,

 4. arbetskonflikter,

 5. rättstvister mellan kommunen eller regionen och en arbetstagarorganisation, eller

 6. ärenden som avser beställning eller upphandling av varor och tjänster.

SFS 2019:835

Personalföreträdarna har rätt att delta i nämndens överläggningar men inte i besluten.

Med iakttagande av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) är en nämnd skyldig att lämna personalföreträdarna de upplysningar som behövs för deras verksamhet.

I fråga om jäv för personalföreträdare i nämnden ska bestämmelserna i 6 kap. 28–32 §§ tillämpas.

Personalföreträdaren ska dock inte anses jävig enligt 6 kap. 28 § 5 enbart på grund av att han eller hon

 1. är förtroendeman eller funktionär hos en arbetstagarorganisation som har intressen att bevaka i ärendet, eller

 2. har företrätt organisationen som förtroendeman eller funktionär i en sådan förhandling i ärendet som har ägt rum enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Personalföreträdarna ska kallas till sammanträden på samma sätt som gäller för ledamöterna i nämnden. Ersättarna ska endast kallas när de ska tjänstgöra som personalföreträdare.

Beslut som fattas vid ett sammanträde som personalföreträdarna har tillträde till blir inte ogiltiga på grund av att personalföreträdarna eller någon av dem inte har kallats till sammanträdet.

Partssammansatta organ

Fullmäktige får inrätta partssammansatta organ för sådana ärenden som rör förhållandet mellan kommunen eller regionen som arbetsgivare och dess anställda eller, i fråga om en gemensam nämnd, förhållandet mellan de samverkande kommunerna eller regionerna som arbetsgivare och deras anställda. Detta gäller dock inte om något annat följer av lag eller annan författning.

De partssammansatta organen ska inom en nämnds verksamhetsområde svara för beredning, förvaltning och verkställighet av de ärenden som fullmäktige har bestämt enligt första stycket.

SFS 2019:835

Fullmäktige ska fastställa ett partssammansatt organs uppgifter, sammansättning, mandattid och verksamhetsformer i ett reglemente.

Partssammansatta organ får inte avgöra frågor som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.

De får inte heller avgöra ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild.

Ett partssammansatt organ ska bestå av företrädare för dels kommunen eller regionen, dels de anställda.

Kommunens eller regionens företrädare väljs av fullmäktige eller, om fullmäktige bestämmer det, av en nämnd.

De anställdas företrädare utses av den eller de lokala arbetstagarorganisationer som kommunen eller regionen har slutit kollektivavtal med om partssammansatta organ.

SFS 2019:835

För partssammansatta organ ska följande bestämmelser tillämpas:

 1. 4 kap. 27 § om reservation,

 2. 6 kap. 28–32 §§ om jäv, och

 3. 5 kap. 65–67 och 69 §§ och 8 kap. 12 § om hur protokollet ska föras, protokollets innehåll, justering av protokollet och hur justeringen ska tillkännages.

En nämnd inom vars verksamhetsområde ett partssammansatt organ har tillsatts får återkalla uppdrag som har lämnats över till organet, om det finns synnerliga skäl för det.

Delaktighet och insyn

Medborgarförslag

Den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom regionen får, om fullmäktige har beslutat det, väcka ärenden i fullmäktige (medborgarförslag). Detsamma gäller unionsmedborgare som avses i 1 kap. 5 § andra stycket.

SFS 2019:835

Folkinitiativ

Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige väckas av minst tio procent av de röstberättigade kommun- eller regionmedlemmarna enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar (folkinitiativ). Initiativet ska vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna gjorts, namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser.

Vid beräkningen av antalet initiativtagare ska endast de räknas med som har skrivit under initiativet under den sexmånadersperiod som föregått inlämnandet.

SFS 2019:835

Brukarinflytande

Nämnderna ska verka för att samråd sker med dem som brukar deras tjänster.

Självförvaltningsorgan

Fullmäktige får besluta att en nämnd får uppdra åt ett självförvaltningsorgan under nämnden att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution, om inte något annat följer av lag eller annan författning. Fullmäktige får i ett sådant fall även besluta att nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda eller som i övrigt avses i 6 kap. 38 § får dock inte delegeras till ett självförvaltningsorgan.

Nämnden ska fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.

De beslut som självförvaltningsorganet fattar med stöd av uppdrag enligt 4 § ska anmälas till nämnden på det sätt som nämnden bestämmer.

Ett självförvaltningsorgan ska bestå av företrädare för dem som brukar anläggningen eller institutionen och de anställda där. Företrädarna för sådana brukare ska vara fler än dem som företräder de anställda.

Nämnden väljer på förslag av brukarna de ledamöter och ersättare som ska företräda brukarna och på förslag av de anställda dem som ska företräda de anställda.

De ledamöter och ersättare som företräder brukarna har rätt till den ledighet från sina anställningar som behövs för uppdraget och de ekonomiska förmåner som fullmäktige bestämt för de förtroendevalda.

En nämnd får helt eller delvis återkalla ett uppdrag som har getts till ett självförvaltningsorgan eller en enskild ledamot, om det finns särskilda skäl för det.

Anslagstavlan

Varje kommun och region ska på sin webbplats ha en anslagstavla. Anslagstavlan ska vara lättillgänglig och kunna särskiljas från övrigt innehåll på webbplatsen.

Kommuner och regioner ska i sina lokaler eller på annan plats ge allmänheten möjlighet att ta del av innehållet på anslagstavlan.

SFS 2019:835

Anslagstavlan ska innehålla

 1. tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,

 2. tillkännagivanden av justerade protokoll,

 3. tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd,

 4. justerade protokoll i den utsträckning kommunen eller regionen bestämmer och det inte strider mot lag eller annan författning, och

 5. upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kap.

Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

När en handling, som anslagits med stöd av andra stycket, varit anslagen under föreskriven tid ska den som begärt åtgärden få ett bevis om det.

SFS 2019:835

Anslagstavlan får utöver det som anges i 10 § endast innehålla tillkännagivanden om styrelsens och övriga nämnders sammanträden samt beslutsunderlag inför fullmäktiges, styrelsens och övriga nämnders sammanträden.

Tillkännagivande av protokoll

Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats ska justeringen tillkännages på anslagstavlan. Av tillkännagivandet ska det framgå var protokollet finns tillgängligt samt vilken dag det har tillkännagetts. Tillkännagivandet får inte tas bort från anslagstavlan före överklagandetidens utgång enligt 13 kap. 5 § första stycket.

Rättsfall:

Äldre rätt: Besvärstiden räknades från dagen för anslaget, även om tillkännagivandet avlägsnats före besvärstidens utgång R 1976:13 – Ang. verkan av att besvär prövats utan att LSt:n haft tillgång till justerat protokoll över beslutet R 19792:25.

Kommunala föreskrifter

Kommunala föreskrifter ska kungöras genom att det på kommunens eller regionens anslagstavla tillkännages att protokollet för de beslutade föreskrifterna har justerats.

Gällande föreskrifter ska finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens eller regionens webbplats. De ska där vara samlade i kommunens eller regionens författningssamling eller på något annat sätt. Innehållet i samlingen ska framgå av ett register eller någon annan förteckning på webbplatsen.

Första och andra styckena gäller inte om

 1. det i lag eller annan författning anges att föreskrifterna ska kungöras eller göras tillgängliga på något annat sätt, eller

 2. föreskrifterna på grund av sekretess inte får lämnas ut till var och en.

SFS 2019:835

Insyn i budgeten

Styrelsens förslag till budget ska hållas tillgängligt för allmänheten på kommunens eller regionens webbplats från och med tillkännagivandet av det sammanträde med fullmäktige då budgeten ska fastställas.

Rättsfall:

Äldre rätt:R 19812:31.

SFS 2019:835

Insyn i årsredovisningen

Årsredovisningen ska hållas tillgänglig för allmänheten på kommunens eller regionens webbplats från och med tillkännagivandet av det sammanträde med fullmäktige då årsredovisningen ska godkännas.

SFS 2019:835

Fullmäktige får bestämma att allmänheten får ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde med fullmäktige.

Insyn i privata utförares verksamhet

Bestämmelser om allmänhetens insyn i verksamhet som genom avtal lämnas över från en kommun, en region eller ett helägt kommunalt bolag till en privat utförare finns i 10 kap. 3 och 9 §§.

SFS 2019:835

Information till enskilda

När enskilda kan välja mellan olika utförare av en nämnds tjänster ska nämnden lämna information om samtliga utförare, om inte annat framgår av lag eller annan författning.

Sådan information ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig.

Kommunal samverkan

Kommunalförbund

Bildande av kommunalförbund

Ett kommunalförbund enligt 3 kap. 8 § bildas genom att förbundsmedlemmarnas fullmäktige antar en förbundsordning. Förbundsmedlemmarna kan också i förbundsordningen ange en senare tidpunkt vid vilken kommunalförbundet ska bildas.

Bestämmelser som ska tillämpas för kommunalförbund

Om inget annat anges eller följer av bestämmelserna om kommuner och regioner i denna lag, tillämpas dessa även för kommunalförbund.

När ett kommunalförbund har hand om en angelägenhet som det finns bestämmelser om i en särskild författning, ska den författningens bestämmelser om kommuner eller regioner tillämpas för förbundet.

Om det i någon annan författning finns särskilda bestämmelser om kommunalförbund för ett visst ändamål, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag.

SFS 2019:835

Beslutande församling, förbundsstyrelse och övriga organ

I ett kommunalförbund ska det som beslutande församling finnas ett förbundsfullmäktige eller en förbundsdirektion.

Ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen väljs av förbundsmedlemmarnas fullmäktige enligt vad som anges i förbundsordningen.

Varje förbundsmedlem ska vara representerad i den beslutande församlingen med minst en ledamot och en ersättare. Antalet ersättare ska vara lika många som antalet ledamöter.

Den beslutande församlingen väljs för fyra år, om inte en kortare mandattid anges i förbundsordningen.

Mandattiden räknas från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits i hela landet, om inte annat anges i förbundsordningen.

Den beslutande församlingen ska tillsätta en förbundsstyrelse. Om ett förbund är organiserat med förbundsdirektion, ska direktionen också vara förbundsstyrelse.

Den beslutande församlingen ska tillsätta de organ som utöver förbundsstyrelsen behövs för att fullgöra kommunalförbundets uppgifter.

Förbundsordningen

Förbundsordningen ska ange

 1. kommunalförbundets namn och den ort där förbundet ska ha sitt säte samt förbundets medlemmar och ändamål,

 2. förbundets organisation, organens uppgifter och inbördes förhållanden samt om interimsorgan får inrättas och om förbundsstyrelsen ska få vara ställföreträdare för förbundsfullmäktige,

 3. antalet ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen och hur förbundsmedlemmarna ska vara representerade samt mandattiden i de fall som anges i 4 §,

 4. antalet revisorer och deras mandattid,

 5. i fråga om förbund med förbundsdirektion, på vilket sätt som revisorer ska utses,

 6. om en förbundsmedlem ska ha rätt att väcka ärenden i den beslutande församlingen,

 7. om det för beslut ska krävas kvalificerad majoritet i den beslutande församlingen och för vilka ärenden detta ska gälla,

 8. om en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är ledamot i den beslutande församlingen ska ha rätt att delta vid sammanträden enligt 5 kap. 40 §,

 9. om en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är ledamot eller ersättare i förbundsstyrelsen eller någon annan nämnd ska ha sådan närvarorätt som anges i 4 kap. 28 §,

 10. på vilken webbplats förbundets anslagstavla ska finnas,

 11. förbundsmedlemmarnas andelar i förbundets tillgångar och skulder och fördelningen av förbundets kostnader mellan medlemmarna,

 12. förbundsmedlemmarnas styrning av och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet,

 13. riktlinjer om förbundets budgetprocess,

 14. om allmänheten ska ha rätt att ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde och i så fall förutsättningarna för detta,

 15. förfarandet vid en förbundsmedlems utträde ur förbundet,

 16. förutsättningarna för och förfarandet vid förbundets likvidation och upplösning samt grunderna för skifte av förbundets behållna tillgångar när förbundet upplöses,

 17. ordningen för att lösa tvister mellan förbundet och dess medlemmar, och

 18. ordningen för att bestämma ekonomiska förmåner till ledamöterna och ersättarna i den beslutande församlingen samt, i fråga om förbund med förbundsdirektion, till revisorerna.

Ledamöter och ersättare

En förbundsmedlem får till ledamot eller ersättare i den beslutande församlingen välja endast den som är ledamot eller ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige.

Ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen och andra nämnder samt revisorer väljs bland dem som har rösträtt vid val till någon av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

Proportionella val

Under de förutsättningar som anges i lagen (2022:629) om proportionella val i kommuner och regioner ska val av ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen samt revisorer vara proportionella.

Om inte något annat följer av förbundsordningen ska det som sägs i första stycket tillämpas när den beslutande församlingen väljer ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen, andra nämnder och de beslutande organens beredningar samt revisorer.

SFS 2022:638

Budgetprocessen

Det som sägs om budgetprocessen i 11 kap. 8 och 10 §§ gäller inte kommunalförbund.

I kommunalförbund med förbundsdirektion ska det sammanträde vid vilket budgeten fastställs vara offentligt. Sammanträdet ska tillkännages på kommunalförbundets anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.

Förbundsmedlemmarnas ekonomiska ansvar

Om ett kommunalförbund saknar tillgångar för att betala en skuld, är förbundsmedlemmarna skyldiga att fylla bristen. Varje medlem ska skjuta till så stor del av bristen som svarar mot medlemmens andel i skulden efter de grunder som anges i förbundsordningen.

Revision

Det som sägs om val av revisorer i 12 kap. 4 och 5 §§ gäller inte för kommunalförbund.

I kommunalförbund med förbundsfullmäktige väljs revisorer av förbundsfullmäktige. I kommunalförbund med förbundsdirektion väljs revisorer enligt vad som anges i förbundsordningen.

I kommunalförbund med förbundsdirektion ska revisorerna lämna en revisionsberättelse till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige. Det som sägs om fullmäktige i 5 kap. 24, 25, 32 och 49 §§ ska för sådana förbund gälla förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

Om en förbundsdirektion tillsatt en eller flera nämnder, ska revisorerna lämna en särskild revisionsberättelse som avser nämndernas verksamhet till förbundsdirektionen.

Direktionen prövar om ansvarsfrihet ska beviljas eller inte för de nämnder som den tillsätter.

Revisorer i ett kommunalförbund är skyldiga att på begäran lämna upplysningar till de förtroendevalda revisorerna i varje kommun eller region som är medlem i kommunalförbundet. Skyldigheten gäller upplysningar om

 1. kommunalförbundets angelägenheter, och

 2. sådana juridiska personer som omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och till vilka kommunalförbundet enligt 10 kap. 2–6 §§ lämnat över skötseln av en kommunal angelägenhet.

SFS 2019:835

Folkomröstning

Kommunalförbund får inte anordna folkomröstning eller anlita valnämnden i en kommun som är förbundsmedlem.

Anslagstavlan

Det som anges om fullmäktige och styrelsen i bestämmelserna om anslagstavlan i 8 kap. 9–11 §§ ska i stället avse förbundsfullmäktige, förbundsdirektion och förbundsstyrelsen.

Utträde

En förbundsmedlem har rätt att utträda ur ett kommunalförbund.

Uppsägningstiden ska vara tre år, om inte en kortare tid anges i förbundsordningen.

Gemensam nämnd

Tillsättande av gemensam nämnd

Fullmäktige får besluta att en nämnd ska vara gemensam med en annan kommun eller en annan region.

SFS 2019:835

En gemensam nämnd tillsätts i någon av de samverkande kommunerna eller regionerna och ingår i denna kommuns eller regions organisation.

SFS 2019:835

Uppgifter

Kommuner och regioner får genom en gemensam nämnd fullgöra uppgifter enligt 3 kap. 4 §.

En gemensam nämnd får fullgöra uppgifter för vilka det enligt lag eller annan författning ska finnas en eller flera nämnder i varje kommun eller region. Uppgifter som kommun- eller regionstyrelsen har vid höjd beredskap enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap får dock inte fullgöras av en gemensam nämnd.

SFS 2019:835

En gemensam nämnds uppgifter ska närmare preciseras i en överenskommelse mellan de berörda kommunerna och regionerna.

SFS 2019:835

Bestämmelser som ska tillämpas för gemensam nämnd

Det som gäller för en nämnd enligt denna lag ska, om inget annat sägs, även tillämpas för en gemensam nämnd.

Ledamöter och ersättare

Ledamöter och ersättare väljs av fullmäktige i de samverkande kommunerna och regionerna. Var och en av de samverkande kommunerna och regionerna ska vara representerade i den gemensamma nämnden med minst en ledamot och en ersättare. Antalet ersättare ska vara lika många som antalet ledamöter.

SFS 2019:835

Ekonomiska förmåner

Förtroendevalda i en gemensam nämnd har rätt till ersättning av den kommun eller den region som har valt dem.

SFS 2019:835

Budget

Budgeten upprättas av den kommun eller region som har tillsatt nämnden. Budgeten ska upprättas efter samråd med de övriga samverkande kommunerna och regionerna.

SFS 2019:835

Rätt till upplysningar

Fullmäktige i en kommun eller en region som bildat en gemensam nämnd har rätt att begära upplysningar från nämnden. Ordföranden och vice ordföranden i nämnden samt de anställda i de samverkande kommunerna och regionerna är skyldiga att lämna upplysningar vid fullmäktiges sammanträden, om det inte finns något hinder mot det på grund av sekretess.

SFS 2019:835

Närvarorätt för personalföreträdare

Företrädare för anställda i kommuner eller regioner som samverkar i en gemensam nämnd får i den omfattning som anges i 7 kap. 13–16 §§ närvara vid sammanträden med den gemensamma nämnden.

SFS 2019:835

Interpellationer och frågor

Ledamöter i fullmäktige i kommuner eller regioner som bildat en gemensam nämnd får ställa interpellationer om nämndens handläggning. För att hämta in upplysningar får ledamöterna ställa frågor. Interpellationer och frågor ska riktas till nämndens ordförande.

SFS 2019:835

Delegering av ärenden

En gemensam nämnd får, utöver vad som anges i 7 kap. 5 §, även under samma förutsättningar uppdra åt en anställd i någon av de samverkande kommunerna eller regionerna att besluta på nämndens vägnar.

SFS 2019:835

Om en gemensam nämnd med stöd av 7 kap. 5 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller regionen eller i någon av de samverkande kommunerna eller regionerna att fatta beslutet.

SFS 2019:835

Tillkännagivande av protokoll

Justeringen av en gemensam nämnds protokoll ska tillkännages på var och en av de samverkande kommunernas och regionernas anslagstavlor.

SFS 2019:835

Reglemente

Reglementet för en gemensam nämnd ska antas av fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna eller regionerna.

SFS 2019:835

Revision

En gemensam nämnd ska granskas av revisorerna i var och en av de samverkande kommunerna eller regionerna.

SFS 2019:835

Ansvarsfrihet och anmärkning

Fråga om ansvarsfrihet och om anmärkning för en gemensam nämnd ska prövas av fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna eller regionerna.

SFS 2019:835

Gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet

Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.

Avtalssamverkan

Rubriken införd g. SFS2018-0569

En kommun eller en region får ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller en annan region (avtalssamverkan). Sådan avtalssamverkan hindras inte av kravet i 2 kap. 1 § på anknytning till kommunens eller regionens område eller dess medlemmar.

Kommuner och regioner får inom ramen för avtalssamverkan, med de begränsningar som följer av 6 kap. 38 §, komma överens om att uppdra åt en anställd i den andra kommunen eller i den andra regionen att besluta på kommunens eller regionens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. I så fall tillämpas 7 kap. 4–8 §§.

Om det i annan lag eller författning finns bestämmelser som avviker från denna paragraf, tillämpas de bestämmelserna.

SFS 2019:835

Styrelsen ska årligen till fullmäktige rapportera om kommunens eller regionens avtalssamverkan enligt 37 § eller enligt annan lag eller författning.

SFS 2019:835

Överlämnande av kommunala angelägenheter

Överlämnande

Fullmäktige i kommuner eller regioner får, om det inte i lag eller annan författning anges att angelägenheten ska bedrivas av en kommunal nämnd, besluta att lämna över skötseln av en kommunal angelägenhet till en juridisk person eller en enskild individ.

Om skötseln av angelägenheten innefattar myndighetsutövning, får den lämnas över endast om det finns stöd för det i lag.

SFS 2019:835

Kommunala bolag

Definitioner

Med ett helägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag där kommunen eller regionen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier.

Med ett delägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag eller handelsbolag där kommunen eller regionen bestämmer tillsammans med någon annan.

SFS 2019:835

Överlämnande till helägda bolag

Om en kommun eller en region med stöd av 1 § lämnar över skötseln av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige

 1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,

 2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,

 3. utse samtliga styrelseledamöter,

 4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas,

 5. utse minst en lekmannarevisor, och

 6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare.

SFS 2019:835

Överlämnande till delägda bolag

Innan skötseln av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett delägt kommunalt bolag, ska fullmäktige se till att bolaget blir bundet av de villkor som avses i 3 § i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.

I delägda kommunala bolag som inte omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), ska fullmäktige verka för att allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

Lekmannarevisorer

Till lekmannarevisor i hel- eller delägda kommunala bolag ska fullmäktige utse någon av de revisorer som valts enligt 12 kap. 4 §.

Kommunala stiftelser och föreningar

Det som anges i 3 § 1–4 och 6 gäller också när kommunen eller regionen ensam bildar en stiftelse för en kommunal angelägenhet. Fullmäktige ska även utse minst en revisor i en sådan stiftelse. Till revisor i stiftelsen ska fullmäktige utse någon av de revisorer som valts enligt 12 kap. 4 §.

Det som anges i 4 § gäller också en förening där kommunen eller regionen bestämmer tillsammans med någon annan och en stiftelse som kommunen eller regionen bildar tillsammans med någon annan för en kommunal angelägenhet.

Det som anges i 3 § om bolagsordningen ska vid tillämpningen av första och andra styckena i stället avse stadgarna i en förening och stiftelseförordnandet eller stiftelseurkunden i en stiftelse.

Rättsfall:

Äldre rätt: Fråga om kommun före överlämnande av uppgifter till en sådan förening som avses i tidigare motsvarighet till 2 st. verkat för handlingsoffentlighet HFD 2011:53.

SFS 2019:835

Privata utförare

Med en privat utförare avses en juridisk person eller en enskild individ som har hand om skötseln av en kommunal angelägenhet enligt 1 §. Med en privat utförare avses inte ett hel- eller delägt kommunalt bolag och inte heller en sådan stiftelse eller förening som avses i 6 §.

När skötseln av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare, ska kommunen eller regionen kontrollera och följa upp verksamheten.

SFS 2019:835

Om en kommun eller en region sluter avtal med en privat utförare, ska kommunen eller regionen genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.

SFS 2019:835

Ekonomisk förvaltning

Mål för den ekonomiska förvaltningen

Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2–6 §§. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller regionen. Om kommunen eller regionen har en sådan resultatutjämningsreserv som avses i 14 §, ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av den.

SFS 2019:835

Medelsförvaltningen

Kommuner och regioner ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.

SFS 2019:835

Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för medelsförvaltningen.

Fullmäktige ska utöver vad som följer av 3 § besluta om riktlinjer för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. I riktlinjerna ska det anges hur medlen ska förvaltas. Tillåten risk vid placering av medlen ska då fastställas. Det ska också anges hur uppföljning och kontroll av förvaltningen ska ske.

Budgetens innehåll

Kommuner och regioner ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår).

Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.

Undantag från andra stycket får göras

 1. i den utsträckning som medel från en resultatutjämningsreserv tas i anspråk enligt 14 §, eller

 2. om det finns synnerliga skäl.

SFS 2019:835

I budgeten ska skattesatsen och anslagen anges. Av budgeten ska det vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. De finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges.

Budgeten ska även innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska då alltid vara periodens första år. Planen ska innehålla sådana finansiella mål som anges i första stycket.

Rättsfall:

Äldre rätt: Fråga om kommunfullmäktiges befogenhet att i budgeten utan särskilda direktiv ställa medel till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda ändamål R 19822:55.

Fullmäktige får besluta att inte anvisa några medel till en nämnd.

Budgetprocessen

Förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Förslag till budget för revisorernas verksamhet ska upprättas av fullmäktiges presidium senast vid samma tidpunkt.

Om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt eller regionskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.

SFS 2019:835

Styrelsen bestämmer när övriga nämnder senast ska lämna in sina särskilda budgetförslag till styrelsen.

Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång.

De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige.

Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen och, i förekommande fall, avgiftssatsen för begravningsavgiften enligt 9 kap. begravningslagen (1990:1144) inom denna tid.

Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare.

Rättsfall:

Äldre rätt: Kommunfullmäktige, som i nov. antagit budget och fastställt skattesats, ansågs oförhindrade att, när särskilda förhållanden därefter inträffat, i dec. fastställa ny budget med ändrad skattesats R 19832:80 – Kommun äger inte efter budgetårets ingång ändra fastställd skattesats, ej heller eljest besluta om återbetalning till kommuninvånarna av viss del av föregående års överskott R 1991:64.

Reglering av balanskravsresultat

Om balanskravsresultatet enligt 11 kap. 10 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det regleras under de närmast följande tre åren.

Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske.

Beslut om reglering ska fattas senast i budgeten det tredje året efter det år då det negativa balanskravsresultatet uppkom.

SFS 2018:600

Fullmäktige får besluta att en reglering av ett negativt balanskravsresultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl.

Resultatutjämningsreserver

Kommuner och regioner får till en resultatutjämningsreserv reservera medel som får användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel.

Reservering får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar enligt 11 kap. 10 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, som överstiger

 1. en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, eller

 2. två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, om kommunen eller regionen har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser.

SFS 2019:835

Utgiftsbeslut under budgetåret

Om fullmäktige beslutar om en utgift under löpande budgetår, ska beslutet också innefatta en anvisning om hur utgiften ska finansieras.

Delårsrapport

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport som upprättats enligt 13 kap. 1 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

Styrelsen ska inom två månader efter utgången av den period av räkenskapsåret som delårsrapporten omfattar överlämna delårsrapporten till fullmäktige och revisorer.

SFS 2018:600

Räkenskaper

Styrelsen och övriga nämnder ska fortlöpande föra räkenskaper över de medel som de förvaltar.

Styrelsen bestämmer när övriga nämnder senast ska redovisa sin medelsförvaltning under föregående budgetår till styrelsen.

Årsredovisning

När styrelsen har fått övriga nämnders redovisningar, ska den upprätta en årsredovisning.

Årsredovisningen ska lämnas över till fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige. Det ska ske innan fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet enligt 5 kap. 24 §.

Förbud mot pantsättning

Kommuner och regioner får inte upplåta panträtt i sin egendom till säkerhet för en fordran.

Vid förvärv av egendom får de dock överta betalningsansvaret för lån som tidigare har tagits upp mot säkerhet av panträtt i egendomen.

SFS 2019:835

Underrättelse om skattesats

Bestämmelser om skyldighet för styrelsen att underrätta vissa myndigheter om skattesatsen och om avgiftssatsen för begravningsavgiften finns i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Rättsfall:

Äldre rätt: Fråga om kommuns rätt till ersättning enl. tidigare lag om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting för bidrag som lämnats till hjälp- och intresseorganisationer HFD 2011:9.

Anmärkt författning:

Lag (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.F (2022:1422) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2023Lag (1990:608) om tillfällig begränsning av kommuners rätt att ta ut skattLag (1982:1070) om skatteutjämning i Stockholms läns landstingskommunLag (2004:773) om kommunalekonomisk utjämningF (2004:881) i samma ämne – F (1995:1644) om generellt statsbidrag till kommuner och regionerLag (2007:1413) om utbetalning till kommuner av fastighetsavgiftsmedel 2008–2010Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbundF (2005:811) i samma ämne.

Bestämmelser om kommunal redovisning

Bestämmelser om bokföring och årsredovisning finns i lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

Anmärkt författning:

Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

SFS 2018:600

Revision

Revisorernas uppgifter

Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas eller fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i juridiska personer enligt 10 kap. 2–6 §§, även verksamheten i de juridiska personerna.

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Om revisorerna i sin granskning finner att det föreligger misstanke om att brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om att allmän förvaltningsdomstols avgörande åsidosatts, ska de anmäla förhållandet till berörd nämnd. Om nämnden efter en sådan anmälan inte vidtar åtgärder utan oskäligt dröjsmål, är revisorerna skyldiga att rapportera det till fullmäktige. Revisorerna får dock avstå från att anmäla misstanke om brott till fullmäktige om nämnden funnit att det inte föreligger en sådan misstanke.

Revisorerna ska bedöma om resultaten i den delårsrapport som enligt 11 kap. 16 § ska behandlas av fullmäktige och årsredovisningen är förenliga med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av delårsrapporten och årsredovisningen.

Revisorernas granskning omfattar inte ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild i andra fall än

 1. när handläggningen av sådana ärenden har vållat kommunen eller regionen ekonomisk förlust,

 2. när granskningen gäller hur nämnderna verkställer egna gynnande beslut enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och socialtjänstlagen (2001:453),

 3. när granskningen gäller hur nämnderna verkställer avgöranden av allmänna förvaltningsdomstolar, eller

 4. när granskningen sker från allmänna synpunkter.

SFS 2019:835

Val av revisorer

Under de år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren.

Vid en samlad revision av hela verksamheten ska minst fem revisorer väljas.

Vid en särskild revision för granskning av en viss eller vissa nämnders verksamhet ska minst fem revisorer väljas för varje nämnd eller grupp av nämnder.

Om en revisor avgår under mandattiden får fullmäktige hålla fyllnadsval för återstoden av denna tid.

Revisorernas ställning

Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt.

Sakkunnigt biträde

Revisorerna ska i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed.

Lekmannarevisorer som utses med stöd av 10 kap. 3 och 4 §§ ska i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs för att fullgöra uppdraget enligt god sed vid detta slag av granskning.

De sakkunniga ska ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som fordras för att kunna fullgöra uppdraget.

Revisorernas rätt till information

Nämnderna, fullmäktigeberedningarna, de enskilda ledamöterna och ersättarna i dessa, samt de anställda är skyldiga att lämna revisorerna de upplysningar som behövs för revisionsarbetet.

De ska också ge revisorerna tillfälle att när som helst inventera de tillgångar som nämnderna eller fullmäktigeberedningarna har hand om och ta del av de räkenskaper och andra handlingar som berör deras verksamhet.

Revisorernas förvaltning

Revisorerna svarar själva för den förvaltning som har samband med revisionsuppdraget, om inte fullmäktige bestämmer något annat.

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll.

Bestämmelserna i 5 kap. 65–67 och 69 §§ och 8 kap. 12 § om hur protokollet ska föras, protokollets innehåll, justering av protokollet och hur justeringen ska tillkännages, ska tillämpas också på revisorernas protokoll.

Revisionsberättelse

Revisorerna ska varje år till fullmäktige lämna en berättelse med redogörelse för resultatet av den revision som avser verksamheten under det föregående budgetåret. De sakkunnigas rapporter ska bifogas revisionsberättelsen.

Granskningsrapport enligt 10 kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551) som har lämnats för ett aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § ska också bifogas revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen för sådana kommunalförbund som kommunen eller regionen ingår i ska också bifogas revisorernas berättelse utom i det fall som avses i 9 kap. 13 §. Vidare ska revisionsberättelsen för aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening och stiftelse till vilken kommunen eller regionen lämnat över skötseln av en kommunal angelägenhet enligt 10 kap. 2–6 §§ bifogas revisionsberättelsen.

SFS 2019:835

Anmärkningar får riktas mot

 1. nämnder och fullmäktigeberedningar, och

 2. de enskilda förtroendevalda i sådana organ.

Anledningen till anmärkningen ska anges i revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen ska också innehålla ett särskilt uttalande om huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller inte.

Rättsfall:

Äldre rätt: Revisor fick ej omedelbart hos fullmäktige anhängiggöra annan granskningsrapport än revisionsberättelsen R 1977:106 – Den omständigheten att revisionsberättelse saknat ställningstagande betr. ansvarsfrihet medförde ej att kommunfullmäktiges beslut i frågan ansågs olagligt HFD 2016:72.

Jäv

I fråga om jäv för en revisor ska bestämmelserna i 6 kap. 28 § om jäv tillämpas.

Från jäv ska bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse.

En revisor som är jävig i ett ärende får inte delta eller närvara vid behandlingen av ärendet. Revisorn får dock vidta åtgärder som inte någon annan kan utföra utan att behandlingen försenas avsevärt.

En revisor som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom eller henne ska självmant uppge det.

Har det uppkommit en fråga om jäv mot någon av revisorerna ska de gemensamt och snarast besluta i jävsfrågan. Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om revisorerna annars inte är beslutsföra och någon annan inte kan tillkallas utan olägligt uppskov.

Ett beslut om jäv får överklagas endast i samband med överklagande av det beslut genom vilket ärendet avgörs.

Revisionsreglemente

Fullmäktige får anta ett reglemente om revisionen.

Laglighetsprövning

Vem som får överklaga

Varje medlem av en kommun eller en region har rätt att få lagligheten av kommunens eller regionens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Lagligheten av en gemensam nämnds beslut får överklagas på samma sätt av varje medlem av de samverkande kommunerna och regionerna.

Lagligheten av ett kommunalförbunds beslut får överklagas på samma sätt av varje medlem av de kommuner eller regioner som ingår i kommunalförbundet samt av förbundsmedlemmarna.

Allmän anmärkning:

Ang. medlem se 1:5 f.

Rättsfall:

Äldre rätt: Besvär över landstingskommunalt beslut prövade trots att klaganden hade avlidit R 1976:151 – Kommunalbesvär kunde ej föras av underårig R 19792:43 – Frågan om klagandens talerätt utreddes ej, när det var uppenbart att talan inte kunde bifallas R 19802:57 – Dödsbo efter den som anfört kommunalbesvär fick inte återkalla besvären R 19812:22.

SFS 2019:835

Vilka beslut som får överklagas

Följande beslut får överklagas:

 1. beslut av fullmäktige eller den beslutande församlingen i ett kommunalförbund,

 2. beslut av en nämnd eller ett partssammansatt organ, om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art,

 3. beslut av förbundsstyrelsen eller en annan nämnd eller ett partssammansatt organ i ett kommunalförbund, om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art, och

 4. sådana beslut av revisorerna som avses i 12 kap. 11 §.

Rättsfall:

Äldre rätt: Klagan över fullmäktigbeslut innefattande endast uttalande R 1975:65 – Frågan om kommunal myndighet underlåtit att före besluts fattande iaktta förhandlings- och informationsskyldighet enl. MBL prövades ej, då sådan underlåtenhet icke kunde medföra att beslutet ej tillkommit i laga ordning R 19792:8 (plenum) – Fråga, sedan inhibition meddelats betr. kommunfullmäktigbeslut, om inhibition även betr. nytt beslut av fullmäktige av väsentligen samma innebörd R 19802:55 – Ingående av lokalt kollektivavtal ej beslut som kunde överklagas genom kommunalbesvär R 1987:143 – Fördelning av barnomsorgsplatser genom lottning ansågs innefatta beslut, som kunde överklagas genom kommunalbesvär R 19812:41 – Ej hinder att kommunalbesvärsvägen pröva hälsovårdsnämnds bordläggningsbeslut ang. planering av nämndens verksamhet R 19792:16 – Kommundelsnämnds beslut att till rektor delegera prövningen av en ansökan om ledighet för elever kunde överklagas genom kommunalbesvär R 19842:85 – Fråga, om en s.k. arvodesberedning utgjorde endast en fullmäktigeberedning eller en kommunal nämnd vars beslut fick överklagas R 2003:14 – Rektors beslut om skolskjuts efter ärendets överlämnande från skolstyrelsen ansågs fattat på skolstyrelsens vägnar R 2006:78 – Utbildningsnämnds beslut om att anvisa plats i förskoleklass i viss skola ansågs överklagbart HFD 2011:7.

Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte om det i lag eller annan författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.

Hur besluten överklagas

Ett beslut överklagas skriftligt.

I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på.

Överklagandet ska ges in till förvaltningsrätten.

Tiden för överklagande

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens, regionens eller kommunalförbundets anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Tiden för överklagande av en gemensam nämnds beslut räknas från det att tillkännagivandet skett på anslagstavlorna i samtliga samverkande kommuner och regioner.

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen måste finnas på anslagstavlan under hela överklagandetiden för att tiden ska löpa ut.

Rättsfall:

Äldre rätt: Att besvärstiden har iakttagits skall beaktas ex officio R 1976:13; dock ej av överinstans i fråga om besvär i lägre instans 1997:46 – För sent inkomna besvär prövades inte, fastän besvärshänvisningen var oriktig R 19832:27 – Efter besvärstiden framställt yrkande om verkställighetsförbud upptogs till prövning R 19812:13 – Ang. besvärstid jfr R 1973:74 (avser beslut av landstings sjukhusdirektion) – Fråga i kommunalbesvärsmål om försutten tid för anförande av besvär kunde återställas R 1973:80.

SFS 2019:835

Om överklagandet före överklagandetidens utgång har kommit in till kommunen, regionen eller kommunalförbundet i stället för till förvaltningsrätten, ska överklagandet ändå prövas. Detsamma gäller när överklagandet av en gemensam nämnds beslut kommit in till någon av de samverkande kommunerna eller regionerna.

SFS 2019:835

Grunder för upphävande av besluten

Vid prövningen av överklagandet får domstolen inte beakta andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före överklagandetidens utgång.

Ett överklagat beslut ska upphävas, om

 1. det inte har kommit till på lagligt sätt,

 2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller regionen,

 3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller

 4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Första stycket 3 och 4 gäller inte beslut enligt 11 kap. 5 § andra och tredje styckena samt 12 och 13 §§ och beslut om att använda medel från en resultatutjämningsreserv enligt 14 §.

Domstolen får inte ersätta det överklagade beslutet med något annat beslut.

Rättsfall:

Äldre rätt: Fråga huruvida kommun genom att ej anordna skolskjuts åsidosatt sin skyldighet enl. 2 § skollagen (1962:319) att sörja för undervisning i grundskolan R 1974:123 (plenum) – Skolstyrelses resp. kommundelsnämnds beslut att vägra skolskjuts för vissa elever stred mot skollagen (1985:1100)R 1993:77, 1994:84 – Skollagen ansågs ej grunda rätt för elever med fri skolskjuts att utan avgift få tillsyn inom ramen för den kommunala fritidsverksamheten under tiden mellan skoldagens slut och skolskjutsens avgång R 1995:12 – Fråga om kommunalt organs rätt att omgöra tidigare beslut om omplacering av tjänsteman R 1975:88 – Beslut att antaga anbud upphävt genom senare beslut R 1976:56 – Underlåtenhet i strid med upphandlingsreglemente att motivera beslut föranledde ej upphävande av beslutet R 1976:58 – Antagande av anbud i strid med gällande upphandlingsreglemente R 1976:133 – Fråga om central byggnadskommitté åsidosatt gällande upphandlingsreglemente och därigenom överskridit sin befogenhet R 1976:179 – Fråga om kommunstyrelse ägt antaga ett, vid jämförelse med andra prismässigt sämre anbud från en tidigare leverantör R 19812:60 – Beslut av kommunal nämnd att antaga av kommunägt bolag avgivet anbud, som var högre än ett annat jämförbart anbud, har upphävts R 19812:61 – Fråga om upphandling stred mot kommunalt upphandlingsreglemente R 19822:30 I och II – Fråga om direktupphandling varit tillåten enl. kommunalt upphandlingsreglemente R 19852:56 – I besvär över tjänstetillsättning åberopades, att erforderlig MBL-förhandling ej skett R 19782:13 – Kommunfullmäktiges utfästelse i bytesavtal rörande fast egendom att ej ändra eller upphäva detaljplan utgjorde kompetensöverskridande R 1991:59R 1991:60 anm. vid 3:10; 1991:61 anm. vid socialtjänstlagen (2001:453) 3:1. Bih.; 1991:64 anm. vid 11:11 – R 1992:40 anm. vid 2:3 – R 1992:52 (förenlighet med den kommunala självkostnadsprincipen?) – Fråga, om brand- och civilförsvarsnämnds beslut att bedriva konsultverksamhet innebar kompetensöverskridande R 1992:61 – Kommunfullmäktige överskred ej sin kompetens genom att anvisa medel till enskild för flyttning av avloppsanläggning, när kommunen annars riskerade skadeståndsskyldighet R 1992:71 – Gatunämnd överskred sin kompetens genom upplåtelseavtal med enskild beträff. allmän plats R 1992:87 – Kommunstyrelses arbetsutskott ägde ej ändra ett beslut av utskottet som var gynnande för enskild kommunmedlem R 1992:78 – Fråga, om ett landstings tvätteristyrelse överskridit sin befogenhet genom att erbjuda sina tjänster åt privata kunder R 1993:12 – Landstingskommunal nämnd överskred sina befogenheter genom beslut att vid sjukhus tillhandahålla likkistor till självkostnadspris R 1993:25; kommunstyrelse genom att anslå medel till kampanj i Öresundsbrofrågan 1993:32; men ej kommunfullmäktige genom beslut om kommunalt stöd till golftävling i form av sponsring med 250 000 kr 1993:35 – Ang. 1 st. p. 3 R 1993:47 anm. vid 5:2 – Kommuns bidrag till extern företagshälsovård i och för sig kompetensenligt men olagligt på annan (orättvis) grund R 1993:93R 1998:33 (brott mot likabehandlingsprincipen) anm. även vid 4:14 – Kommunal borgen för ett privat företags lån i syfte att främja sysselsättningen ej kompetensenligt, då synnerliga skäl (jfr 2:8) ej förelåg R 1993:98 – Däremot godtogs kommuns beslut att tillsammans med andra kommuner och landsting bilda ekonomisk förening för främjande av medlemmarnas finansiella intressen och att teckna solidarisk borgen för förpliktelser som uppkom i verksamheten R 1994:65 – Kommunfullmäktiges beslut att deltaga i västsvensk EG-representation i Bryssel och att anslå medel härför kompetensenligt R 1994:23R 1995:7, 24, 1996:9, båda anm. vid 2:3 – I skolplan infogade uttalanden utgörande tillägg till de av statsmakterna angivna nationella utbildningsmålen ansågs som befogenhetsöverskridande R 1995:14 I och II – R 1995:62 anm. vid MB 27:4R 1995:86 anm. vid 8:2 socialtjänstlagen (2001:453). Bih. – R 1995:98 anm. vid 2:8; 1996:95 anm. vid 2:1; 1997:9 anm. vid hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 8:7, 1998:15 anm. vid 5:44, 1999:5 anm. vid 5:25 a – Kommunfullmäktiges beslut om anslag till ett permanent internationellt vatteninstitut avsåg ej kommunal angelägenhet R 2006:81 – Skyldigheten för en hemkommun att ansvara för gymnasieelevers dagliga resor mellan bostad och skola omfattar ej resor mellan inackorderingsbostad och skola belägna i en annan kommun R 2010:26 – Kommuns beslut att personlig assistans i skolan för skolelev av arbetsmiljöskäl ej fick utföras av någon av vårdnadshavarna ansågs ej olagligt HFD 2012:60 – HFD 2012:70 anm. vid RF 2:15 – Principen, att lagstiftning som trätt i kraft efter det att kommunalt beslut har fattats inte påverkar laglighetsprövningen, har ansetts gälla även lagstiftning ang. EES-avtalet och Sveriges medlemskap i EU R 1995:98.

En kommuns beslut att helt eller delvis avstå från att kompensera fristående skolverksamheter för budgetunderskott i den egna skolverksamheten på den grunden att underskott kvittas mot tidigare års överskott i kommunens skolverksamhet ansågs ej strida mot lag eller annan författning HFD 2021:69 – Kommuns begränsning av elevresor för minderårig elev med växelvis boende till att omfatta endast boendet där eleven var folkbokförd ansågs strida mot lagstiftningen HFD 2023:4.

SFS 2019:835

Om ett fel har saknat betydelse för ärendets utgång, behöver beslutet inte upphävas. Detsamma gäller om beslutet har förlorat sin betydelse till följd av senare inträffade förhållanden.

Rättsfall:

Äldre rätt:R 1995:89.

Handläggningen i domstol

Vid tillämpningen av förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska kommunen, regionen, den gemensamma nämnden eller kommunalförbundet anses som part.

SFS 2019:835

Ett föreläggande enligt 5 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får inte gälla sådana brister som består i att det i överklagandet inte anges de omständigheter som överklagandet grundas på.

Bestämmelsen i 29 § förvaltningsprocesslagen om rätt att utan yrkande besluta till det bättre för enskild ska inte tillämpas.

Rättsfall:

Äldre rätt: Då besvärshandling ej innehöll någon grund för besvären kunde bristen ej avhjälpas genom tjänsteanteckning på handlingen ang. telefonkontakt med klaganden R 19822:42 – Ej avvisning av kommunalbesvär, då i begäran om komplettering icke tydligt angivits, att underlåtenhet skulle medföra sådan påföljd R 1975:69.

Bestämmelser om hur förvaltningsrättens beslut överklagas finns i förvaltningsprocesslagen (1971:291).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Hänvisad författning:

Ang. 1 st. se förvaltningsprocesslagen (1971:291)3 § ff och 33 § ff.

Rättsfall:

Äldre rätt: Prövningstillstånd krävdes vid överklagande av länsrättens beslut att ej pröva ett överklagande av en kommunal nämnds beslut därför att överklagandet skett för sent R 1997:69 I; likaså när länsrätten avvisat ett överklagande av dess egen dom därför att överklagandet skett för sent 1997:69 II.

Om förvaltningsrättens eller kammarrättens beslut har gått klaganden emot, får endast klaganden överklaga beslutet.

Om förvaltningsrätten eller kammarrätten har upphävt ett beslut eller förbjudit att det verkställs, får domstolens beslut överklagas av kommunen eller regionen och av deras medlemmar.

Om förvaltningsrätten eller kammarrätten har upphävt ett beslut av ett kommunalförbund eller en gemensam nämnd eller förbjudit att det verkställs, får domstolens beslut överklagas av förbundet eller av nämnden, liksom av varje kommun och region som är medlem i förbundet eller samverkar i nämnden och av deras medlemmar.

Rättsfall:

Äldre rätt: Kommunstyrelse ägde ej utan kommunfullmäktiges uppdrag överklaga beslut varigenom fullmäktigbeslut upphävts R 19802:56.

SFS 2019:835

När beslut får verkställas

Ett beslut som kan överklagas enligt detta kapitel får verkställas innan det fått laga kraft om inte särskilda skäl talar mot det. Vid bedömningen ska särskild hänsyn tas till om verkställigheten av beslutet kommer att kunna rättas.

Rättelse av verkställda beslut

Om ett beslut har upphävts genom ett avgörande som fått laga kraft och om beslutet redan har verkställts, ska det organ som har fattat beslutet se till att verkställigheten av det rättas i den utsträckning som det är möjligt. Ett beslut om rättelse ska meddelas utan oskäligt dröjsmål.

Rättsfall:

Äldre rätt: Ang. retroaktiv tillämpning av ett äldre beslut, som upphävts pga. förfarandefel R 1987:41.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:725

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018.

2. Bestämmelserna i 4 kap. 5 § 1 om att en revisor inte är valbar till ledamot eller ersättare i fullmäktige och bestämmelserna i 6 kap. 16 § första stycket om antalet ersättare i styrelsen tillämpas första gången efter det att det första ordinarie valet efter ikraftträdandet har hållits i landet.

3. Genom lagen upphävs

a) kommunallagen (1991:900), och

b) lagen (1970:462) om vissa anslag på kommuns anslagstavla.

4. Den upphävda kommunallagen gäller fortfarande för överklagande av beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet.

5. Fram till dess att det första ordinarie valet efter ikraftträdandet har hållits i landet gäller den upphävda kommunallagen i fråga om

a) sådana underställda nämnder som fullmäktige beslutat om före ikraftträdandet, och

b) bestämmelserna om att fullmäktige får föreskriva att en lokal nämnd inte får väcka ärenden i fullmäktige.

SFS 2018:569

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2018:600

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2018:1350

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2019:835

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2020.

SFS 2022:638
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2022.

 2. Bestämmelserna i 6 kap. 20 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande för ledamöter som valts före ikraftträdandet.

 3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats eller tillkännagetts före ikraftträdandet.