Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31963R0099.pdf

31963R0099

Kommissionens förordning nr 99/63/EEG av den 25 juli 1963 om sådana förhör som avses i artikel 19.1 och 19.2 i rådets förordning nr 17Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr 127 , 20/08/1963 s. 2268 - 2270

Finsk specialutgåva Område 8 Volym 1 s. 0032

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1963-1964 s. 0042

Svensk specialutgåva Område 8 Volym 1 s. 0032

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1963-1964 s. 0047

"Grekisk specialutgåva

" Område 08 Volym 1 s. 0037

Spansk specialutgåva: Område 08 Volym 1 s. 0062

Portugisisk specialutgåva: Område 08 Volym 1 s. 0062KOMMISSIONENS FÖRORDNING nr 99/63/EEG av den 25 juli 1963 om sådana förhör som avses i artikel 19.1 och 19.2 i rådets förordning nr 17

EUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPENS KOM MISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 87 och 155 i detta,

med beaktande av artikel 24 i rådets förordning nr 17 (1) av den 6 februari 1962 (första tillämpningsförordning till fördragets artiklar 85 och 86), och

med beaktande av följande:

Kommissionen har befogenhet enligt artikel 24 i rådets förordning nr 17 att utfärda tillämpningsbestämmelser om sådana förhör som avses i artikel 19.1 och 19.2 i samma förordning.

Kommissionen kommer i de flesta fall redan under undersökningens gång att ha nära kontakter med de företag eller företagssammanslutningar som är föremål för undersökningen och dessa får därmed tillfälle att framföra sina synpunkter beträffande de anmärkningar som har framställts mot dem.

Enligt artikel 19.1 i förordning nr 17 och i överensstämmelse med rätten att gå i svaromål skall de berörda företagen och företagssammanslutningarna emellertid ha rätt att efter avslutad undersökning yttra sig om alla de anmärkningar som har framställts mot dem och som kommissionen avser att ta upp i sina beslut.

Andra personer än de företag eller företagssammanslutningar som är föremål för undersökning kan ha intresse av att yttra sig. Enligt andra meningen i artikel 19.2 i förordning nr 17 skall sådana personer beredas tillfälle att yttra sig, om de så begär och kan påvisa ett tillräckligt intresse i saken.

Personer som med stöd av artikel 3.2 i förordning nr 17 har begärt att åtgärder skall vidtas för att få en överträdelse att upphöra bör ges möjlighet att yttra sig, om kommissionen anser att det på grundval av den information som den har tillgång till inte finns tillräckliga skäl för att tillmötesgå begäran.

De olika personer som har rätt att yttra sig skall göra detta skriftligt, såväl i eget intresse som av administrativa hänsyn, utan att detta utesluter möjligheten av ett muntligt förfarande där så är lämpligt för att komplettera den skriftliga bevisningen.

Det är nödvändigt att ange vilka rättigheter som tillkommer personer som skall yttra sig och särskilt under vilka betingelser de får låta sig företrädas eller biträdas samt hur tidsfrister skall fastställas och beräknas.

Den rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avger sitt yttrande på grundval av ett preliminärt utkast till beslut. Samråd med kommittén angående ett ärende skall därför ske efter att undersökningen har avslutats, men ett sådant samråd hindrar inte kommissionen från att återuppta undersökningen om så behövs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Innan kommissionen samråder med den rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor skall den hålla ett förhör enligt artikel 19.1 i förordning nr 17.

Artikel 2

1. Kommissionen skall skriftligen meddela företag och företagssammanslutningar om de anmärkningar som har framställts mot dem. Meddelandet skall tillställas vart och ett av dem eller en gemensam ställföreträdare som de har utsett.

2. Kommissionen kan meddela parterna genom kungörelse i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, om omständigheterna i ärendet motiverar detta, särskilt om meddelandet skall riktas till flera företag och ingen gemensam ställföreträdare har utsetts. I kungörelsen skall hänsyn tas till företagens berättigade intresse av att deras affärshemligheter skyddas.

3. Böter eller viten kan åläggas företag eller företagssammanslutningar endast om anmärkningarna har meddelats på det sätt som anges i punkt 1.

4. Då kommissionen meddelar anmärkningar skall den fastställa en tidsfrist inom vilken företagen och företagssammanslutningarna kan framföra sina synpunkter till kommissionen.

Artikel 3

1. Företag och företagssammanslutningar skall inom den fastställda tidsfristen skriftligt framföra sina synpunkter på de anmärkningar som har framställts mot dem.

2. De får i sina skriftliga yttranden anföra alla omständigheter som är av betydelse för deras försvar.

3. De får bifoga alla handlingar som behövs för att styrka de åberopade omständigheterna. De får även föreslå att kommissionen hör personer som kan bekräfta dessa omständigheter.

Artikel 4

Kommissionen skall i sina beslut endast ta upp sådana anmärkningar mot företag och företagssammanslutningar beträffande vilka de har haft tillfälle att yttra sig.

Artikel 5

Om fysiska eller juridiska personer som kan påvisa ett tillräckligt intresse i saken begär att få yttra sig enligt artikel 19.2 i förordning nr 17, skall kommissionen lämna dem tillfälle att yttra sig skriftligt inom den tidsfrist som den fastställer.

Artikel 6

Om kommissionen, efter att ha mottagit en ansökan enligt artikel 3.2 i förordning nr 17, anser att det på grundval av den information som den har tillgång till inte finns tillräckligt underlag för att bifalla ansökan, skall den meddela sökandena sina skäl och fastställa en tidsfrist inom vilken de får inkomma med ytterligare skriftliga synpunkter.

Artikel 7

1. Kommissionen skall lämna personer, som i sina skriftliga yttranden begärt att få framföra sina synpunkter muntligen, tillfälle att göra detta, om de kan påvisa ett tillräckligt intresse i saken eller om kommissionen avser att ålägga dem böter eller viten.

2. Kommissionen kan även lämna varje annan person tillfälle att muntligen framföra sina synpunkter.

Artikel 8

1. Kommissionen skall kalla de personer som skall höras att infinna sig vid den tidpunkt som den bestämmer.

2. Den skall genast översända en kopia av kallelsen till medlemsstaternas behöriga myndigheter, som kan utse en tjänsteman att delta i förhöret.

Artikel 9

1. Förhören skall ledas av de personer som kommissionen utser för detta ändamål.

2. Personer som kallas att närvara skall infinna sig personligen eller genom sina juridiska ombud eller stadgeenliga ställföreträdare. Företag och företagssammanslutningar kan dessutom företrädas av ett vederbörligen befullmäktigat ombud som har utsetts bland deras ordinarie personal.

Personer som hörs av kommissionen kan biträdas av advokater eller akademiska lärare som enligt artikel 17 i protokollet till domstolens stadga har rätt att föra talan vid Europeiska gemenskapernas domstol eller av andra kvalificerade personer.

3. Förhören skall inte vara offentliga. Personerna skall höras enskilt eller i närvaro av andra personer som har kallats. I det senare fallet skall hänsyn tas till företagens berättigade intresse av att deras affärshemligheter skyddas.

4. Det väsentliga innehållet i de yttranden som avges av varje person som hörs skall antecknas i ett protokoll som skall läsas och godkännas av honom.

Artikel 10

Med förbehåll för bestämmelserna i artikel 2.2 skall meddelanden och kallelser från kommissionen skickas till mottagarna i rekommenderat brev med mottagningsbevis eller överlämnas till dem mot kvitto.

Artikel 11

1. När kommissionen fastställer de tidsfrister som anges i artiklarna 2, 5 och 6 skall den ta hänsyn till den tid som behövs för att förbereda yttranden och till om ärendet är av brådskande natur. Tidsfristen skall inte understiga två veckor och skall kunna förlängas.

2. Tidsfristerna skall löpa från dagen efter det att ett meddelande har mottagits eller överlämnats med bud.

3. Skriftliga yttranden skall komma in till kommissionen eller vara avsända i rekommenderat brev före tidsfristens utgång. Om tidsfristen löper ut på en söndag eller helgdag, skall den förlängas till utgången av påföljande arbetsdag. Vid beräkningen av den förlängda tidsfristen skall hänsyn tas, när det gäller dagen för mottagandet av skriftliga yttranden, till de helgdagar som anges i bilagan till denna förordning och när det gäller avsändningsdagen till de lagstadgade helgdagarna i avsändningslandet.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 juli 1963.

På kommissionens vägnar

W. HALLSTEIN

Ordförande

(1) EGT nr 13, 21.2.1962, s. 204/62.

BILAGA till artikel 11.3, tredje meningen

(Förteckning över helgdagar)

>Plats för tabell>