Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31971R2821.pdf

31971R2821

Rådets förordning (EEG) nr 2821/71 av den 20 december 1971 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på grupper av avtal, beslut och samordnade förfarandenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 285 , 29/12/1971 s. 0046 - 0048

Finsk specialutgåva Område 8 Volym 1 s. 0043

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1971(III) s. 0896

Svensk specialutgåva Område 8 Volym 1 s. 0043

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1971(III) s. 1032

"Grekisk specialutgåva

" Område 08 Volym 1 s. 0088

Spansk specialutgåva: Område 08 Volym 2 s. 0014

Portugisisk specialutgåva: Område 08 Volym 2 s. 0014RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2821/71 av den 20 december 1971 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 87 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

med beaktande av följande:

Bestämmelserna i fördragets artikel 85.1 kan enligt punkt 3 i samma artikel förklaras inte tillämpliga på grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden som uppfyller de villkor som anges där.

Bestämmelser om tillämpning av artikel 85.3 skall fastställas genom en förordning antagen enligt artikel 87.

Skapandet av en gemensam marknad kräver att företagen anpassas till den utvidgade marknadens villkor och samarbete mellan företag vara ett ändamålsenligt medel för att uppnå detta.

Avtal, beslut och samordnade förfaranden avseende samarbete mellan företag som gör det möjligt för företagen att arbeta mera rationellt och att anpassa sin produktivitet och konkurrenskraft till den utvidgade marknaden kan, i den mån de omfattas av förbudet i artikel 85.1, undantas från förbudet under vissa villkor. Detta är nödvändigt särskilt när det gäller avtal, beslut och samordnade förfaranden om tillämpning av normer eller typer, forskning och utveckling avseende varor eller metoder fram till stadiet för industriell tillämpning, utnyttjande av resultaten och specialisering.

För att underlätta för företag att samarbeta på ett sätt som är önskvärt ur ekonomisk synpunkt utan att medföra negativa konkurrenspolitiska följder bör kommissionen ges möjlighet att genom förordning förklara att bestämmelserna i artikel 85.1 inte är tillämpliga på dessa grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden.

Det bör fastställas under vilka förutsättningar kommissionen, i nära och ständig samverkan med medlemsstaternas behöriga myndigheter, får utöva denna befogenhet.

Enligt artikel 6 i förordning nr 17 (1), kan kommissionen bestämma att ett beslut enligt fördragets artikel 85.3 skall gälla med retroaktiv verkan. Kommissionen bör också ha befogenhet att utfärda förordningar som innehåller bestämmelser med sådan verkan.

Enligt artikel 7 i förordning nr 17 kan avtal, beslut och samordnade förfaranden genom beslut av kommissionen undantas från förbud, särskilt om de ändra så sätt att de uppfyller villkoren enligt artikel 85.3. Kommissionen bör få möjlighet att genom förordning likaledes medge undantag för sådana avtal, beslut och samordnade förfaranden, om de ändras på så sätt att de kan hänföras till en grupp som anges i en undantagsförordning.

Eftersom det inte kan uteslutas att villkoren i artikel 85.3 i ett visst fall inte är uppfyllda, skall kommissionen ha möjlighet att reglera sådana fall enligt bestämmelserna i artikel 17 genom beslut med verkan för framtiden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Om inte annat följer av tillämpningen av rådets förordning nr 17, kan kommissionen enligt fördragets artikel 85.3 genom förordning förklara att artikel 85.1 inte gäller grupper av avtal mellan företag, beslut av företagssammanslutningar och samordnade förfaranden som har följande syften:

a) Tillämpning av normer eller typer.

b) Forskning och utveckling avseende produkter eller metoder fram till stadiet för industriell tillämpning och utnyttjande av resultaten, däri inbegripet bestämmelser om rättigheter som åtnjuter industriellt rättsskydd och hemligt tekniskt kunnande.

c) Specialisering, däri inbegripet avtal som är nödvändiga för att möjliggöra specialisering.

2. I förordningen skall anges de grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden som den är tillämplig på och särskilt skall anges

a) vilka begränsningar eller bestämmelser som avtal, beslut och samordnade förfaranden får eller inte får innehålla,

b) vilka bestämmelser som avtal, beslut och samordnade förfaranden skall innehålla eller vilka andra villkor som skall vara uppfyllda.

Artikel 2

1. En förordning som har utfärdats med stöd av artikel 1 skall gälla för en bestämd period.

2. Förordningen kan upphävas eller ändras om förhållandena har ändrats på någon punkt som var väsentlig för dess tillkomst. I så fall skall en tidsfrist fastställas för anpassning av de avtal, beslut och samordnade förfaranden som omfattas av den tidigare förordningen.

Artikel 3

En förordning som har utfärdats med stöd av artikel 1 kan innehålla bestämmelser om att den med retroaktiv verkan skall gälla avtal, beslut och samordnade förfaranden som vid förordningens ikraftträdande hade kunnat omfattas av ett beslut med retroaktiv verkan enligt artikel 6 i förordning nr 17.

Artikel 4

1. En förordning som har utfärdats med stöd av artikel 1 kan innehålla bestämmelser om att förbudet i fördragets artikel 85.1 under den tid som fastställs i förordningen inte skall gälla avtal, beslut och samordnade förfaranden som förelåg den 13 mars 1962 och som inte uppfyller villkoren i artikel 85.3

- om de inom sex månader efter det att förordningen har trätt i kraft ändras så att de uppfyller villkoren enligt dess bestämmelser, och

- om ändringarna meddelas kommissionen inom den tidsfrist som fastställs i förordningen.

2. Punkt 1 gäller sådana avtal, beslut och samordnade förfaranden som enligt artikel 5 i förordning nr 17 skulle ha anmälts före den 1 februari 1963 endast om så har skett före detta datum.

3. Bestämmelser som meddelas enligt punkt 1 kan inte åberopas i rättsliga förfaranden som redan har inletts när en förordning enligt artikel 1 har trätt i kraft. De kan inte heller åberopas som grund för skadeståndsanspråk mot tredje man.

Artikel 5

Innan kommissionen utfärdar en förordning skall den offentliggöra ett utkast för att bereda alla berörda personer och organisationer tillfälle att yttra sig inom den tidsfrist som kommissionen fastställer och som inte skall understiga en månad.

Artikel 6

1. Kommissionen skall samråda med den rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor

a) innan den offentliggör ett utkast till förordning,

b) innan den utfärdar en förordning.

2. Bestämmelserna i artikel 10.5 och 10.6 i förordning nr 17 om samråd med den rådgivande kommittén äger motsvarande tillämpning, dock skall gemensamma sammanträden med kommissionen hållas tidigast en månad efter det att kallelse har sänts.

Artikel 7

Konstaterar kommissionen, på eget initiativ eller efter ansökan från en medlemsstat eller fysiska eller juridiska personer som åberopar ett berättigat intresse i saken, att avtal, beslut eller samordnade förfaranden som omfattas av en förordning utfärdad med stöd av artikel 1 i ett visst fall ändå har vissa verkningar som är oförenliga med de villkor som anges i fördragets artikel 85.3, kan den bestämma att förordningen inte skall tillämpas och fatta beslut enligt artiklarna 6 och 8 i förordning nr 17, utan att anmälan enligt artikel 4.1 i förordning nr 17 behöver ske.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 1971.

På rådets vägnar

M. PEDINI

Ordförande

(1) EGT nr 13, 21.2.1962, s. 204/62.