Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31974R2988.pdf

31974R2988

Rådets förordning (EEG) nr 2988/74 av den 26 november 1974 om preskriptionstider i fråga om förfaranden och verkställande av påföljder enligt Europeiska ekonomiska gemenskapens transport- och konkurrensreglerEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 319 , 29/11/1974 s. 0001 - 0003

Finsk specialutgåva Område 8 Volym 1 s. 0048

"Grekisk specialutgåva

" Område 07 Volym 1 s. 0241

Svensk specialutgåva Område 8 Volym 1 s. 0048

Spansk specialutgåva: Område 08 Volym 2 s. 0041

Portugisisk specialutgåva: Område 08 Volym 2 s. 0041RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2988/74 av den 26 november 1974 om preskriptionstider i fråga om förfaranden och verkställande av påföljder enligt Europeiska ekonomiska gemenskapens transport- och konkurrensregler

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 75, 79 och 87 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), och

med beaktande av följande:

Enligt Europeiska ekonomiska gemenskapens transport- och konkurrensregler har kommissionen befogenhet att ålägga företag och företagssammanslutningar böter, sanktionsavgifter och viten om de bryter mot gemenskapsrätten när det gäller upplysningar eller undersökningar eller förbudet mot diskriminering, konkurrensbegränsande avtal och missbruk av en dominerande ställning. Dessa regler innehåller inga bestämmelser om preskriptionstider.

Det är nödvändigt med hänsyn till rättssäkerheten att principen om preskription införs och att tillämpningsföreskrifter utfärdas. För fullständighetens skull är det nödvändigt att preskriptionsbestämmelser införs inte endast i fråga om befogenheten att ålägga böter eller viten, utan även i fråga om befogenheten att verkställa beslut om åläggande av böter, sanktionsavgifter eller viten. Dessa bestämmelser skall ange preskriptionstidernas längd, tidpunkten när fristen börjar löpa samt de åtgärder som medför att preskriptionstiden avbryts eller upphävs tillfälligt. Hänsyn skall därvid tas till å ena sidan företagens och företagssammanslutningarnas intressen, å andra sidan de krav som ställs med hänsyn till administrativ praxis.

Denna förordning skall vara tillämplig på relevanta bestämmelser i förordning nr 11 om avskaffande av diskriminering när det gäller transportpriser och -villkor, utfärdad med stöd av artikel 79.3 i Fördraget (3) om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, förordning nr 17 (4), första förordningen om tillämpning av fördragets artiklar 85 och 86 och rådets förordning (EEG) nr 1017/68 (5) av den 19 juli 1968 om tillämpning av konkurrensregler på transporter på järnväg, landsväg och inre vattenvägar. Förordningen skall även vara tillämplig på relevanta bestämmelser i framtida förordningar inom Europeiska ekonomiska gemenskapens transport- och konkurrensrätt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Preskriptionstider i fråga om förfaranden

1. Följande preskriptionstider gäller kommissionens befogenhet att ålägga böter eller viten för överträdelser av Europeiska ekonomiska gemenskapens transport- och konkurrensregler:

a) Tre år vid överträdelser av bestämmelser om företags eller företagssammanslutningars ansökningar eller anmälningar, begäran om upplysningar eller genomförande av undersökningar.

b) Fem år vid övriga överträdelser.

2. Preskriptionstiden skall räknas från och med den dag när överträdelsen begås. I fråga om fortsatta eller upprepade överträdelser skall dock tiden räknas från och med den dag när överträdelsen upphör.

Artikel 2

Avbrott i preskriptionstiden i fråga om förfaranden

1. Preskriptionstiden i fråga om förfaranden avbryts av åtgärder som vidtas av kommissionen eller av en medlemsstat på kommissionens begäran i syfte att få till stånd en förundersökning eller ett förfarande beträffande en överträdelse. Avbrottet i preskriptionstiden gäller från och med den dag när minst ett företag eller en företagssammanslutning som har deltagit i överträdelsen har underrättats om åtgärden.

Åtgärder som avbryter preskriptionstiden omfattar särskilt

a) skriftliga framställningar om upplysningar, som görs av kommissionen eller av den behöriga myndigheten i en medlemsstat på kommissionens begäran, eller beslut av kommissionen i vilka de begärda upplysningarna krävs,

b) skriftliga bemyndiganden att genomföra undersökningar som kommissionen eller på kommissionens begäran den behöriga myndigheten i en medlemsstat har lämnat sina tjänstemän, eller beslut av kommissionen om att beordra en undersökning,

c) kommissionens inledande av ett förfarande,

d) meddelanden om kommissionens anmärkningar.

2. Avbrottet i preskriptionstiden gäller alla företag eller företagssammanslutningar som har deltagit i överträdelsen.

3. Efter varje avbrott börjar preskriptionstiden att löpa på nytt. Preskriptionstiden skall dock utlöpa senast när en period som är lika med dubbla preskriptionstiden har förflutit utan att kommissionen har ålagt böter eller viten. Denna period skall förlängas med den tid under vilken preskriptionen tillfälligt har upphävts enligt artikel 3.

Artikel 3

Tillfälligt upphävande av preskriptionstiden i fråga om förfaranden

Preskriptionstiden beträffande förfaranden upphävs så länge kommissionens beslut är föremål för prövning vid Europeiska gemenskapernas domstol.

Artikel 4

Preskriptionstiden i fråga om verkställande av påföljder

1. En preskriptionstid på fem år gäller för kommissionens befogenhet att verkställa beslut om åläggande av böter, sanktionsavgifter eller viten för överträdelser av Europeiska ekonomiska gemenskapens transport- eller konkurrensregler.

2. Preskriptionstiden skall räknas från och med den tidpunkt när beslutet träder i kraft.

Artikel 5

Avbrott i preskriptionstiden i fråga om verkställande av påföljder

1. Preskriptionstiden i fråga om verkställande av påföljder avbryts

a) genom underrättelse av ett beslut om ändring av det ursprungliga bötes-, sanktionsavgifts- eller vitesbeloppet eller om avslag på en begäran om en sådan ändring,

b) genom åtgärder som vidtas av kommissionen eller av en medlemsstat på kommissionens begäran för att driva in böter, sanktionsavgifter eller viten.

2. Efter varje avbrott börjar preskriptionstiden att löpa på nytt.

Artikel 6

Tillfälligt upphävande av preskriptionstiden i fråga om verkställande av påföljder

Preskriptionstiden i fråga om verkställande av påföljder skall upphävas så länge som

a) en betalningsfrist har medgetts, eller

b) indrivningen har skjutits upp enligt ett beslut av Europeiska ekonomiska gemenskapens domstol.

Artikel 7

Tillämpning under övergångstiden

Denna förordning gäller även i fråga om överträdelser som har begåtts innan den träder i kraft.

Artikel 8

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1975.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 november 1974.

På rådets vägnar

J. LECANUET

Ordförande

(1) EGT nr C 129, 11.12.1972, s. 10.

(2) EGT nr C 89, 23.8.1972, s. 21.

(3) EGT nr 52, 16.8.1960, s. 1121/60.

(4) EGT nr 13, 21.2.1962, s. 204/62.

(5) EGT nr L 175, 23.7.1968, s. 1.