Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stödEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 142 , 14/05/1998 s. 0001 - 0004RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 94 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

efter att ha hört Europaparlamentet (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:

(1) Enligt artikel 94 i fördraget får rådet anta de förordningar som behövs för tillämpningen av artiklarna 92 och 93 och får särskilt fastställa villkoren för tillämpningen av artikel 93.3 och vilka slag av stödåtgärder som skall vara undantagna från detta förfarande.

(2) Enligt fördraget ankommer det i huvudsak på kommissionen att bedöma om ett stöd är förenligt med den gemensamma marknaden.

(3) För att den inre marknaden skall kunna fungera väl krävs det en strikt och effektiv tillämpning av konkurrensreglerna för statligt stöd.

(4) Kommissionen har tillämpat artiklarna 92 och 93 i fördraget i ett flertal beslut och har också redovisat sin politik i en rad meddelanden. För att säkerställa effektiv kontroll och förenklad administration utan att kommissionens kontroll försvagas bör kommissionen, mot bakgrund av sin stora erfarenhet av att tillämpa artiklarna 92 och 93 i fördraget och de allmänna texter som den har antagit på grundval av dessa bestämmelser, bemyndigas att, inom områden där den har tillräcklig erfarenhet för att fastställa allmänna kriterier för förenlighet, genom förordningar förklara att vissa stöd är förenliga med den gemensamma marknaden enligt någon eller flera av bestämmelserna i artikel 92.2 och 92.3 i fördraget och undantagna från förfarandet i artikel 93.3 i fördraget.

(5) Förordningar om undantag av vissa slag av stöd kommer att öka insynen och rättssäkerheten och kommer att kunna tillämpas direkt av de nationella domstolarna utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 5 och 177 i fördraget.

(6) När kommissionen antar förordningar om undantag från anmälningsskyldigheten enligt artikel 93.3 i fördraget för vissa slag av stöd bör den ange stödets syfte, kategorier av stödmottagare samt tröskelvärden som begränsar det undantagna stödet till en viss maximal stödnivå i förhållande till samtliga tillåtna kostnader eller ett visst maximalt stödbelopp, villkoren för kumulation av stöd samt kontrollvillkoren, för att säkerställa att det stöd som omfattas av denna förordning är förenligt med den gemensamma marknaden.

(7) När kommissionen antar förordningar om undantag för vissa slag av stöd från anmälningsskyldigheten enligt artikel 93.3 i fördraget bör den bemyndigas att föreskriva ytterligare närmare villkor för att säkerställa att det stöd som omfattas av denna förordning är förenligt med den gemensamma marknaden.

(8) Det kan vara ändamålsenligt att fastställa tröskelvärden eller andra lämpliga villkor för anmälan av beviljande av stöd i ett särskilt fall så att kommissionen har möjlighet att undersöka effekterna av vissa stöd på konkurrensen och handeln mellan medlemsstaterna och att bedöma om stödet är förenligt med den gemensamma marknaden.

(9) Med hänsyn till den gemensamma marknadens utveckling och funktion bör kommissionen bemyndigas att genom en förordning fastställa att vissa stöd inte uppfyller samtliga kriterier i artikel 92.1 i fördraget och därför är undantagna från anmälningsförfarandet i artikel 93.3 i fördraget, förutsatt att stöd som beviljas samma företag under en angiven period inte överskrider ett fastställt belopp.

(10) Kommissionen är enligt artikel 93.1 i fördraget skyldig att i samarbete med medlemsstaterna fortlöpande granska alla stödprogram som förekommer. För att säkerställa största möjliga insyn och lämplig kontroll bör kommissionen därför se till att ett tillförlitligt system införs för att registrera och sammanställa uppgifter om tillämpningen av de förordningar som den antar, till vilket alla medlemsstater har tillgång, och att den erhåller alla nödvändiga uppgifter från medlemsstaterna om genomförandet av stöd som undantagits från anmälan, vilka kan komma att granskas och utvärderas i samarbete med medlemsstaterna i en rådgivande kommitté. Kommissionen bör därför också ha möjlighet att begära in de uppgifter som krävs för att granskningen skall bli effektiv.

(11) Kontrollen av beviljandet av stöd inbegriper en rad mycket komplicerade faktiska, rättsliga och ekonomiska överväganden i en omgivning som ständigt förändras. Kommissionen bör därför regelbundet ompröva vilka slag av stöd som skall vara undantagna från anmälningsskyldigheten. Kommissionen bör kunna upphäva eller ändra förordningar som den har antagit enligt denna förordning, om något viktigt förhållande som legat till grund för antagandet har förändrats eller om den gemensamma marknadens gradvisa utveckling eller funktion gör det nödvändigt.

(12) Kommissionen bör ha möjlighet att i nära och fortlöpande samarbete med medlemsstaterna exakt fastställa tillämpningsområdet för dessa förordningar och de villkor som anges i dem. För att möjliggöra samarbetet mellan kommissionen och de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna bör en rådgivande kommitté för statligt stöd inrättas, som skall höras innan kommissionen antar förordningar i enlighet med denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undantag av vissa slag av stöd

1. Kommissionen kan, genom förordningar som antas i enlighet med förfarandet i artikel 8 i denna förordning och i enlighet med artikel 92 i fördraget, förklara att följande slag av stöd är förenliga med den gemensamma marknaden och undantagna från anmälningsskyldigheten enligt artikel 93.3 i fördraget:

a) Stöd till förmån för

i) små och medelstora företag,

ii) forskning och utveckling,

iii) miljöskydd,

iv) sysselsättning och yrkesutbildning.

b) Stöd i enlighet med den karta som kommissionen har godkänt för varje medlemsstat för att bevilja regionalstöd.

2. I de av kommissionens förordningar som avses i punkt 1 skall för varje slag av stöd anges

a) stödets syfte,

b) kategorier av stödmottagare,

c) tröskelvärden, uttryckta antingen som stödnivå i förhållande till samtliga tillåtna kostnader eller som högsta belopp,

d) villkor för kumulation av stöd,

e) villkor för kontroll enligt artikel 3.

3. I de förordningar som avses i punkt 1 får det dessutom särskilt

a) fastställas tröskelvärden eller andra villkor för när beviljande av stöd i ett särskilt fall skall anmälas,

b) undantas vissa sektorer från att omfattas av förordningen,

c) föreskrivas ytterligare villkor för att stöd som undantas enligt de förordningarna skall anses vara förenligt med den gemensamma marknaden.

Artikel 2

De minimis-regel

1. Kommissionen kan, genom förordningar som antas i enlighet med förfarandet i artikel 8 i denna förordning, besluta att med tanke på den gemensamma marknadens utveckling och funktion vissa former av stöd inte uppfyller samtliga kriterier i artikel 92.1 i fördraget och därför skall undantas från anmälningsförfarandet enligt artikel 93.3 i fördraget, så länge som det stöd som beviljas ett och samma företag under en angiven period inte överskrider ett bestämt fast belopp.

2. På kommissionens begäran skall medlemsstaterna när som helst meddela den alla ytterligare uppgifter om de former av stöd som är undantagna från anmälningsskyldighet i enlighet med punkt 1.

Artikel 3

Insyn och kontroll

1. När kommissionen antar förordningar enligt artikel 1 skall den föreskriva detaljerade regler för medlemsstaterna för att säkerställa insyn och kontroll när det gäller det stöd som har undantagits från anmälningsskyldigheten i enlighet med dessa förordningar. Dessa regler skall särskilt omfatta de krav som anges i punkterna 2-4.

2. Redan vid införandet av stödprogram eller av enskilt stöd som har beviljats vid sidan av ett program, och där stödet är undantaget enligt dessa förordningar, skall medlemsstaterna till kommissionen överlämna en sammanfattning av uppgifterna om dessa stödprogram eller fall av enskilt stöd som inte hänför sig till ett undantaget stödprogram för att dessa skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

3. Medlemsstaterna skall registrera och sammanställa alla uppgifter om tillämpningen av undantagen av vissa slag av stöd. Om kommissionen förfogar över uppgifter som ger anledning att ifrågasätta den korrekta tillämpningen av en undantagsförordning, skall medlemsstaterna meddela kommissionen alla uppgifter som den anser vara nödvändiga för att bedöma om stödet är förenligt med den aktuella förordningen.

4. Medlemsstaterna skall åtminstone en gång om året till kommissionen överlämna en rapport, företrädesvis i elektronisk form, om tillämpningen av undantagen av vissa slag av stöd i enlighet med kommissionens särskilda krav. Kommissionen skall ge alla medlemsstater tillgång till denna rapport. En gång om året skall den rådgivande kommitté som avses i artikel 7 granska och utvärdera dessa rapporter.

Artikel 4

Giltighetstid och ändring av förordningar

1. De förordningar som antas enligt artiklarna 1 och 2 skall ha en fastställd giltighetstid. De stöd som undantas genom en förordning som har antagits enligt artiklarna 1 och 2 skall undantas under den tid som denna förordning är giltig och, i förekommande fall, den anpassningsperiod som avses i punkterna 2 och 3.

2. De förordningar som antas enligt artiklarna 1 och 2 får upphävas eller ändras om något viktigt förhållande som legat till grund för antagandet har förändrats eller om den gemensamma marknadens gradvisa utveckling eller funktion gör det nödvändigt. I sådana fall skall det i den nya förordningen fastställas en anpassningsperiod på sex månader för att de stöd som omfattades av den föregående förordningen skall kunna justeras.

3. I de förordningar som antas enligt artiklarna 1 och 2 skall det föreskrivas en sådan period som avses i punkt 2 för det fall att de inte förlängs när deras giltighet upphör.

Artikel 5

Utvärderingsrapport

Vart femte år skall kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om tillämpningen av denna förordning. Ett utkast till rapport skall sändas på remiss till den rådgivande kommitté som avses i artikel 7.

Artikel 6

Remiss till berörda parter

När kommissionen har för avsikt att anta en förordning, skall den offentliggöra ett utkast så att alla berörda personer och organisationer skall kunna meddela kommissionen sina synpunkter inom en rimlig tid som kommissionen fastställer och som inte i något fall får understiga en månad.

Artikel 7

Rådgivande kommitté

En rådgivande kommitté, nedan kallad "rådgivande kommittén för statligt stöd", inrättas härmed. Denna kommitté skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

Artikel 8

Samråd med den rådgivande kommittén

1. Kommissionen skall samråda med rådgivande kommittén för statligt stöd

a) innan ett utkast till förordning offentliggörs, och

b) innan en förordning antas.

2. Samråd med kommittén skall äga rum genom att kommissionen kallar till ett möte. Till denna kallelse skall bifogas de utkast och dokument som skall granskas. Mötet skall äga rum tidigast två månader efter det att kallelsen har skickats ut.

Denna frist kan minskas om det gäller sådant samråd som avses i punkt 1 b ovan, i brådskande fall samt om en förordning enbart skall förlängas.

3. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är, om nödvändigt genom omröstning.

4. Yttrandet skall protokollföras och dessutom har varje medlemsstat rätt att begära att få sin uppfattning tagen till protokollet. Den rådgivande kommittén kan rekommendera att yttrandet offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

5. Kommissionen skall ta största hänsyn till det yttrande som kommittén avgett. Den skall underrätta kommittén om det sätt på vilket dess yttrande har beaktats.

Artikel 9

Slutbestämmelser

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 maj 1998.

På rådets vägnar

M. BECKETT

Ordförande

(1) EGT C 262, 28.8.1997, s. 6.

(2) EGT C 138, 4.5.1998.

(3) EGT C 129, 27.4.1998, s. 70.