Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32004R0773.pdf

32004R0773

Kommissionens förordning (EG) nr 773/2004 av den 7 april 2004 om kommissionens förfaranden enligt artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget (Text av betydelse för EES)Europeiska unionens officiella tidning nr L 123 , 27/04/2004 s. 0018 - 0024Kommissionens förordning (EG) nr 773/2004

av den 7 april 2004

om kommissionens förfaranden enligt artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget(1), särskilt artikel 33 i denna,

efter samråd med den rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor, och

av följande skäl:

(1) Förordning (EG) nr 1/2003 ger kommissionen befogenhet att reglera vissa aspekter av förfarandena för tillämpning av artiklarna 81 och 82 i fördraget. Det är nödvändigt att fastställa bestämmelser om kommissionens inledande av förfaranden, om handläggning av klagomål och om hörande av berörda parter.

(2) Enligt förordning (EG) nr 1/2003 skall nationella domstolar undvika att fatta beslut som skulle kunna strida mot ett beslut som övervägs av kommissionen i samma ärende. Enligt artikel 11.6 i den förordningen fråntas nationella konkurrensmyndigheter sin behörighet så snart kommissionen har inlett ett förfarande i syfte att fatta ett beslut enligt kapitel III i förordning (EG) nr 1/2003. Det är mot denna bakgrund viktigt att domstolar och konkurrensmyndigheter får kännedom om att kommissionen har inlett ett förfarande. Kommissionen bör därför kunna offentliggöra sina beslut om att inleda ett förfarande.

(3) Innan kommissionen inhämtar muntliga redogörelser från fysiska eller juridiska personer som samtycker till detta bör den underrätta dessa personer om den rättsliga grunden för förhöret och om förhörets frivilliga karaktär. De personer som hörs bör också informeras om förhörets syfte och om eventuella protokoll som kommer att föras. För att garantera att redogörelserna är korrekta, bör den som hörs även ges möjlighet att rätta den redogörelse som har tagits upp. När information som inhämtats genom muntliga redogörelser utbyts enligt artikel 12 i förordning (EG) nr 1/2003, bör den endast användas som bevismedel för att ålägga fysiska personer påföljder om villkoren i den artikeln är uppfyllda.

(4) Enligt artikel 23.1 d i förordning (EG) nr 1/2003 kan företag eller företagssammanslutningar åläggas böter om de underlåter att inom en av kommissionen fastställd tidsfrist rätta ett felaktigt, ofullständigt eller vilseledande svar som en medarbetare har lämnat under en inspektion. Ett protokoll över de förklaringar som har lämnats bör därför tillställas det berörda företaget, och det bör inrättas ett förfarande som ger företaget möjlighet att rätta, ändra eller göra tillägg till de förklaringar som har lämnats av medarbetare som inte har eller hade givits befogenhet att lämna förklaringar på företagets vägnar. Kommissionens akt bör innehålla medarbetarnas förklaringar såsom de togs upp under inspektionen.

(5) Klagomål är en väsentlig informationskälla när det gäller att upptäcka överträdelser av konkurrensreglerna. Det är viktigt att fastställa klara och effektiva förfaranden för handläggningen av klagomål som ges in till kommissionen.

(6) För att ett klagomål skall kunna tas upp till prövning på det sätt som avses i artikel 7 i förordning (EG) nr 1/2003 måste det innehålla vissa närmare angivna uppgifter.

(7) För att hjälpa klagande att lämna de nödvändiga uppgifterna om sakförhållandena till kommissionen, bör det utarbetas ett formulär. En förutsättning för att ett klagomål skall behandlas som ett sådant klagomål som avses i artikel 7 i förordning (EG) nr 1/2003 bör vara att de uppgifter som anges i detta formulär lämnas.

(8) Fysiska eller juridiska personer som har valt att lämna in ett klagomål bör ges möjlighet att vara nära delaktiga i det förfarande som kommissionen inleder i syfte att konstatera en överträdelse. De bör dock inte ges tillgång till affärshemligheter eller andra konfidentiella uppgifter som tillhör andra parter i förfarandet.

(9) Om kommissionen anser att det saknas tillräckliga grunder för att vidta åtgärder med anledning av ett klagomål bör klaganden ges tillfälle att framföra synpunkter. Om kommissionen avvisar ett klagomål med hänvisning till att en konkurrensmyndighet i en medlemsstat handlägger eller har handlagt det, bör den underrätta klaganden om vilken myndighet det rör sig om.

(10) För att respektera företagens rätt till försvar bör kommissionen ge de berörda parterna rätt att höras innan den fattar ett beslut.

(11) Det bör också införas regler om hörande av personer som inte har lämnat in ett sådant klagomål som avses i artikel 7 i förordning (EG) nr 1/2003 och som inte är parter som kommissionen har riktat ett meddelande om invändningar till, men som ändå kan påvisa ett tillräckligt intresse i saken. Konsumentorganisationer som begär att bli hörda bör normalt anses ha ett tillräckligt intresse i saken, om förfarandet rör varor eller tjänster som används av slutkonsumenter eller varor eller tjänster som direkt ingår i sådana varor eller tjänster. När kommissionen anser att det kan främja förfarandet bör den också kunna uppmana andra personer att framföra synpunkter skriftligen och att närvara vid det muntliga hörandet av de parter som kommissionen har riktat ett meddelande om invändningar till. Om det är lämpligt bör kommissionen även kunna uppmana sådana personer att framföra sina synpunkter vid det muntliga hörandet.

(12) För att göra det muntliga hörandet effektivare bör hörandeombudet ha befogenhet att tillåta de berörda parterna, klagande, andra personer som inbjudits till hörandet, kommissionen och medlemsstaternas myndigheter att ställa frågor under hörandet.

(13) När kommissionen beviljar tillgång till handlingar i ett ärende bör den säkerställa skyddet av affärshemligheter och andra konfidentiella uppgifter. Kategorin "andra konfidentiella uppgifter" omfattar andra uppgifter än affärshemligheter som kan betraktas som konfidentiella i den mån det skulle vara till betydande skada för ett företag eller en person om de lämnades ut. Kommissionen bör kunna kräva att företag eller företagssammanslutningar som ger in eller har gett in handlingar eller lämnar eller har lämnat redogörelser anger vilka uppgifter som är konfidentiella.

(14) Om affärshemligheter eller andra konfidentiella uppgifter är nödvändiga för att styrka en överträdelse, bör kommissionen för varje enskild handling bedöma huruvida behovet av att lämna ut handlingen är större än den skada som utlämnandet kan leda till.

(15) Av rättssäkerhetsskäl bör det föreskrivas en minimifrist för att ge in de olika inlagor som anges i denna förordning.

(16) Denna förordning ersätter kommissionens förordning (EG) nr 2842/98 av den 22 december 1998 om hörande av parter i vissa förfaranden enligt artiklarna 85 och 86 i EG-fördraget(2), som därför bör upphävas.

(17) Genom denna förordning anpassas förfarandereglerna inom transportsektorn till de allmänna förfaranderegler som gäller för alla sektorer. Kommissionens förordning (EG) nr 2843/98 av den 22 december 1998 om form, innehåll och övriga detaljer i de ansökningar och anmälningar som föreskrivs i rådets förordningar (EEG) nr 1017/68, (EEG) nr 4056/86 och (EEG) nr 3975/87 om tillämpningen av konkurrensreglerna på transportsektorn(3) bör därför upphävas.

(18) Genom förordning (EG) nr 1/2003 avskaffas systemet med anmälningar och godkännanden. Kommissionens förordning (EEG) nr 3385/94 av den 21 december 1994 om form, innehåll och övriga detaljer beträffande ansökningar och anmälningar som fastställs i rådets förordning nr 17(4) bör därför upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Artikel 1

Ämne och tillämpningsområde

Denna förordning är tillämplig på kommissionens förfaranden för tillämpning av artiklarna 81 och 82 i fördraget.

KAPITEL II INLEDANDE AV ETT FÖRFARANDE

Artikel 2

Inledande av ett förfarande

1. Kommissionen får besluta att inleda ett förfarande i syfte att fatta ett beslut enligt kapitel III i förordning (EG) nr 1/2003 vid vilken tidpunkt som helst, dock senast den dag då den utfärdar en sådan preliminär bedömning som avses i artikel 9.1 i samma förordning eller ett meddelande om invändningar eller den dag då ett tillkännagivande enligt artikel 27.4 i den förordningen offentliggörs, beroende på vilken dag som infaller tidigast.

2. Kommissionen får på lämpligt sätt offentliggöra att ett förfarande har inletts. Innan den gör det skall den underrätta de berörda parterna.

3. Kommissionen får utöva sina utredningsbefogenheter enligt kapitel V i förordning (EG) nr 1/2003 innan den har inlett förfarandet.

4. Kommissionen får avvisa ett klagomål enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 1/2003 utan att ha inlett ett förfarande.

KAPITEL III KOMMISSIONENS UTREDNINGAR

Artikel 3

Befogenhet att inhämta redogörelser

1. När kommissionen hör en person med dennes samtycke i enlighet med artikel 19 i förordning (EG) nr 1/2003 skall den i början av förhöret ange den rättsliga grunden för och syftet med förhöret samt erinra om dess frivilliga karaktär. Kommissionen skall också underrätta den som hörs om sin avsikt att föra protokoll över förhöret.

2. Förhöret kan hållas på vilket sätt som helst, även per telefon eller med elektroniska medel.

3. Kommissionen får ta upp de redogörelser som lämnas av de personer som hörs i vilken form som helst. En kopia av varje protokoll skall hållas tillgänglig för den person som har hörts för godkännande. Om det är nödvändigt skall kommissionen fastställa en tidsfrist inom vilken den person som har hörts får meddela kommissionen eventuella rättelser som bör göras.

Artikel 4

Muntliga frågor vid inspektioner

1. När tjänstemän och andra medföljande personer som kommissionen har bemyndigat begär att ett företags eller en företagssammanslutnings företrädare eller medarbetare lämnar förklaringar i enlighet med artikel 20.2 e i förordning (EG) nr 1/2003, får förklaringarna tas upp i vilken form som helst.

2. En kopia av varje protokoll som tagits upp enligt punkt 1 skall hållas tillgänglig för det berörda företaget eller den berörda företagssammanslutningen efter inspektionen.

3. Om en medarbetare vid ett företag eller en företagssammanslutning har uppmanats att lämna förklaringar och denne inte har eller hade givits befogenhet av företaget eller företagssammanslutningen att lämna förklaringar på företagets eller företagssammanslutningens vägnar, skall kommissionen fastställa en tidsfrist inom vilken rättelser, ändringar eller tillägg får göras till de förklaringar som en sådan medarbetare har lämnat. Rättelsen, ändringen eller tillägget skall fogas till de förklaringar som tagits upp i enlighet med punkt 1.

KAPITEL IV HANDLÄGGNING AV KLAGOMÅL

Artikel 5

Klagomåls upptagande till prövning

1. Fysiska och juridiska personer skall påvisa ett berättigat intresse i saken för att ha rätt att ge in ett klagomål i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1/2003.

Sådana klagomål skall innehålla de uppgifter som anges i formulär C, vilket återfinns i bilagan. Kommissionen får bevilja undantag från denna skyldighet i fråga om delar av de uppgifter, inbegripet handlingar, som krävs enligt formulär C.

2. Tre pappersexemplar och, om möjligt, ett elektroniskt exemplar av klagomålet skall ges in till kommissionen. Klaganden skall också ge in en icke-konfidentiell version av klagomålet, om det görs gällande att eventuella delar av klagomålet är konfidentiella.

3. Klagomål skall ges in på ett av gemenskapens officiella språk.

Artikel 6

Klagandes deltagande i förfarandet

1. När kommissionen utfärdar ett meddelande om invändningar rörande en sak som den har mottagit ett klagomål om, skall den tillställa klaganden en kopia av den icke-konfidentiella versionen av meddelandet om invändningar och fastställa en tidsfrist inom vilken klaganden får framföra synpunkter skriftligen.

2. Kommissionen får också om det är lämpligt ge klagande möjlighet att framföra synpunkter vid det muntliga hörandet av de parter som den har riktat ett meddelande om invändningar till, om klagandena så begär i sina skriftliga inlagor.

Artikel 7

Avslag på klagomål

1. Om kommissionen anser att det med stöd av de uppgifter den förfogar över inte finns tillräckliga grunder för att vidta åtgärder med anledning av ett klagomål, skall den underrätta klaganden om skälen för detta och fastställa en tidsfrist inom vilken klaganden får framföra synpunkter skriftligen. Kommissionen skall inte vara skyldig att beakta ytterligare skriftliga synpunkter som inkommer efter det att tidsfristen löpt ut.

2. Om klaganden framför synpunkter inom den tidsfrist som kommissionen har fastställt och de skriftliga synpunkterna inte föranleder en annorlunda bedömning av klagomålet, skall kommissionen genom beslut avslå klagomålet.

3. Om klaganden underlåter att framföra synpunkter inom den tidsfrist som kommissionen har fastställt skall klagomålet anses ha återkallats.

Artikel 8

Tillgång till uppgifter

1. Om kommissionen har underrättat klaganden om sin avsikt att avslå ett klagomål enligt artikel 7.1, får klaganden begära att få tillgång till de handlingar som ligger till grund för kommissionens preliminära bedömning. Klaganden får dock för detta ändamål inte ges tillgång till affärshemligheter och andra konfidentiella uppgifter som tillhör andra parter i förfarandet.

2. De handlingar som klaganden har fått tillgång till i samband med förfaranden vid kommissionen enligt artiklarna 81 och 82 i fördraget får av klaganden endast användas för rättsliga eller administrativa förfaranden som avser tillämpningen av dessa bestämmelser i fördraget.

Artikel 9

Avvisning av klagomål enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 1/2003

Om kommissionen avvisar ett klagomål enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 1/2003, skall den utan dröjsmål underrätta klaganden om vilken nationell konkurrensmyndighet som handlägger eller redan har handlagt ärendet.

KAPITEL V UTÖVANDE AV RÄTTEN ATT BLI HÖRD

Artikel 10

Meddelande om invändningar och svar på detta

1. Kommissionen skall underrätta de berörda parterna skriftligen om de invändningar som riktas mot dem. Meddelandet om invändningar skall delges var och en av dem.

2. När kommissionen delger de berörda parterna meddelandet om invändningar skall den fastställa en tidsfrist inom vilken dessa parter får framföra synpunkter skriftligen. Kommissionen skall inte vara skyldig att beakta skriftliga synpunkter som inkommer efter det att tidsfristen löpt ut.

3. Parterna får i sina skriftliga inlagor ange alla sakförhållanden som är relevanta för deras försvar mot de invändningar som kommissionen har framfört. De skall bifoga alla handlingar som kan tjäna som bevis för de angivna sakförhållandena. De skall ge in ett pappersoriginal och en elektronisk kopia eller, om de inte ger in en elektronisk kopia, 28 papperskopior av inlagan och de bifogade handlingarna. De får föreslå att kommissionen hör personer som kan bekräfta de sakförhållanden som anges i inlagan.

Artikel 11

Rätt att bli hörd

1. Kommissionen skall ge de parter till vilka den har riktat ett meddelande om invändningar tillfälle att yttra sig innan den samråder med den rådgivande kommitté som avses i artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1/2003.

2. Kommissionen skall i sina beslut endast behandla invändningar som de parter som avses i punkt 1 har kunnat yttra sig över.

Artikel 12

Rätt till ett muntligt hörande

Kommissionen skall ge de parter till vilka den har riktat ett meddelande om invändningar tillfälle att utveckla sina argument vid ett muntligt hörande, om de så begär i sin skriftliga inlaga.

Artikel 13

Hörande av andra personer

1. Om andra fysiska eller juridiska personer än de som avses i artiklarna 5 och 11 begär att bli hörda och kan påvisa ett tillräckligt intresse i saken, skall kommissionen underrätta dem skriftligen om förfarandets art och föremål och fastställa en tidsfrist inom vilken de får framföra synpunkter skriftligen.

2. Kommissionen får om det är lämpligt uppmana de personer som avses i punkt 1 att utveckla sina argument vid det muntliga hörandet av de parter som den har riktat ett meddelande om invändningar till, om de personer som avses i punkt 1 så begär i sina skriftliga synpunkter.

3. Kommissionen får uppmana varje annan person att framföra synpunkter skriftligen och att närvara vid det muntliga hörandet av de parter som den har riktat ett meddelande om invändningar till. Kommissionen får också uppmana sådana personer att framföra sina synpunkter vid det muntliga hörandet.

Artikel 14

Genomförande av muntligt hörande

1. Hörandet skall ledas av ett hörandeombud på fullständigt oberoende grund.

2. Kommissionen skall kalla de personer som skall höras till ett muntligt hörande på ett datum som kommissionen bestämmer.

3. Kommissionen skall kalla medlemsstaternas konkurrensmyndigheter att delta vid hörandet. Den får även kalla tjänstemän och andra anställda vid andra myndigheter i medlemsstaterna.

4. De som har kallats till hörandet skall antingen inställa sig personligen eller företrädas av juridiska ombud eller legala ställföreträdare. Företag och företagssammanslutningar får också företrädas av ett i behörig ordning befullmäktigat ombud som utsetts bland deras fast anställda.

5. Personer som hörs av kommissionen får biträdas av sina juridiska ombud eller av andra kvalificerade personer som har godkänts av hörandeombudet.

6. Muntligt hörande skall inte vara offentligt. Varje person får höras enskilt eller i närvaro av andra personer som har kallats, varvid hänsyn skall tas till företagens berättigade intresse av att deras affärshemligheter och andra konfidentiella uppgifter skyddas.

7. Hörandeombudet får tillåta de parter som den har riktat ett meddelande om invändningar till, klagandena, andra personer som inbjudits till hörandet, kommissionen och medlemsstaternas myndigheter att ställa frågor under hörandet.

8. Varje hörd persons redogörelse skall protokollföras. På begäran skall protokollet över hörandet hållas tillgängligt för de personer som deltog vid hörandet. Hänsyn skall tas till parternas berättigade intresse av att deras affärshemligheter och andra konfidentiella uppgifter skyddas.

KAPITEL VI TILLGÅNG TILL HANDLINGAR I ÄRENDET OCH BEHANDLING AV KONFIDENTIELLA UPPGIFTER

Artikel 15

Tillgång till handlingar och användning av handlingar

1. På begäran skall kommissionen bevilja de parter till vilka den har riktat ett meddelande om invändningar tillgång till handlingar i ärendet. Tillgång till handlingar skall beviljas efter delgivningen av meddelandet om invändningar.

2. Rätten till tillgång till handlingar skall inte omfatta affärshemligheter, andra konfidentiella uppgifter och interna handlingar hos kommissionen eller medlemsstaternas konkurrensmyndigheter. Rätten till tillgång till handlingar skall inte heller omfatta skriftväxling mellan kommissionen och medlemsstaternas konkurrensmyndigheter eller mellan de senare, om sådan skriftväxling finns med i kommissionens akt.

3. Det finns ingenting i denna förordning som hindrar kommissionen från att lämna ut och använda uppgifter som är nödvändiga för att styrka en överträdelse av artiklarna 81 eller 82 i fördraget.

4. Handlingar som erhållits med stöd av denna artikel skall endast användas för rättsliga eller administrativa förfaranden som avser tillämpningen av artiklarna 81 och 82 i fördraget.

Artikel 16

Identifiering och skydd av konfidentiella uppgifter

1. Uppgifter, inbegripet handlingar, får inte kommuniceras eller hållas tillgängliga av kommissionen om de innehåller affärshemligheter eller andra konfidentiella uppgifter som tillhör en viss person.

2. Varje person som framför synpunkter enligt artiklarna 6.1, 7.1, 10.2 samt artikel 13.1 och 13.3 eller i ett senare skede av samma förfarande lämnar ytterligare upplysningar till kommissionen, skall tydligt ange varje material som den anser vara konfidentiellt och skälen för detta samt tillhandahålla en separat icke-konfidentiell version inom den tidsfrist som fastställts av kommissionen för att framföra synpunkter.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 i denna artikel får kommissionen begära att företag och företagssammanslutningar, som lägger fram handlingar eller lämnar redogörelser enligt förordning (EG) nr 1/2003, anger vilka handlingar eller delar av handlingar som de anser innehåller affärshemligheter eller andra konfidentiella uppgifter som tillhör dem och gentemot vilka företag dessa handlingar skall betraktas som konfidentiella. Kommissionen får också begära att företag eller företagssammanslutningar anger vilka delar av ett meddelande om invändningar, en sammanfattning av ärendet enligt artikel 27.4 i förordning (EG) nr 1/2003 eller ett beslut som fattats av kommissionen som de anser innehåller affärshemligheter.

Kommissionen får fastställa en tidsfrist inom vilken företagen och företagssammanslutningarna skall

a) ange skälen för sin begäran om konfidentiell behandling för varje enskild handling eller del av en handling och för varje enskild redogörelse eller del av en redogörelse,

b) tillhandahålla kommissionen en icke-konfidentiell version av handlingarna eller redogörelserna, där de konfidentiella avsnitten har tagits bort,

c) tillhandahålla en kortfattad beskrivning av varje uppgift som har tagits bort.

4. Om företag eller företagssammanslutningar inte iakttar punkterna 2 och 3, får kommissionen utgå ifrån att de berörda handlingarna eller redogörelserna inte innehåller konfidentiella uppgifter.

KAPITEL VII ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 17

Tidsfrister

1. När kommissionen fastställer de tidsfrister som avses i artiklarna 3.3, 4.3, 6.1, 7.1, 10.2 och 16.3, skall den beakta både den tid som krävs för att utarbeta inlagan och hur brådskande ärendet är.

2. De tidsfrister som avses i artiklarna 6.1, 7.1 och 10.2 skall vara minst fyra veckor. Vid förfaranden som har inletts i syfte att förordna om interimistiska åtgärder enligt artikel 8 i förordning (EG) nr 1/2003 får tidsfristen emellertid förkortas till en vecka.

3. De tidsfrister som avses i artiklarna 3.3, 4.3 och 16.3 skall vara minst två veckor.

4. Tidsfristerna kan förlängas om det är lämpligt och om en motiverad begäran om detta framställs innan den ursprungliga tidsfristen har löpt ut.

Artikel 18

Upphävande

Förordningarna (EEG) nr 2842/98, (EEG) nr 2843/98 och (EEG) nr 3385/94 skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till de upphävda förordningarna skall anses som hänvisningar till denna förordning.

Artikel 19

Övergångsbestämmelser

Förfarandeåtgärder som har vidtagits enligt förordningarna (EEG) nr 2842/98 och (EEG) nr 2843/98 skall fortsätta att gälla vid tillämpningen av den här förordningen.

Artikel 20

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 april 2004.

På kommissionens vägnar

Mario Monti

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 1, 4.1.2003, s. 1. Förordningen ändrad enligt förordning (EG) nr 411/2004 (EUT L 68, 6.3.2004, s. 1).

(2) EGT L 354, 30.12.1998, s. 18.

(3) EGT L 354, 30.12.1998, s. 22.

(4) EGT L 377, 31.12.1994, s. 28.

BILAGA

FORMULÄR C

KLAGOMÅL ENLIGT ARTIKEL 7 I FÖRORDNING (EG) NR 1/2003

I. Uppgifter om klaganden och det eller de företag eller företagssammanslutningar som klagomålet gäller

1. Lämna fullständiga uppgifter om identiteten på den juridiska eller fysiska person som ger in klagomålet. Om klaganden är ett företag, ange vilken företagskoncern det tillhör och beskriv kortfattat arten och omfattningen av dess affärsverksamhet. Lämna namnet på en kontaktperson (med telefonnummer samt post- och e-postadress) som kan lämna kompletterande förklaringar.

2. Ange det eller de företag eller företagssammanslutningar vars agerande klagomålet avser, däribland, om så är lämpligt, alla tillgängliga uppgifter om vilken koncern företaget eller företagen tillhör och arten och omfattningen av den affärsverksamhet de bedriver. Ange vilken ställning klaganden har gentemot det eller de aktuella företagen eller företagssammanslutningarna (t.ex. kund, konkurrent).

II. Närmare uppgifter om den påstådda överträdelsen och bevis

3. Ange i detalj de sakförhållanden som enligt er uppfattning tyder på att det föreligger en överträdelse av artiklarna 81 eller 82 i fördraget och/eller artiklarna 53 eller 54 i EES-avtalet. Ange särskilt vilken typ av produkter (varor eller tjänster) som påverkas av den påstådda överträdelsen och förklara vid behov de kommersiella förhållandena kring dessa produkter. Lämna alla tillgängliga upplysningar om de avtal eller förfaranden inom företaget eller företagssammanslutningen som klagomålet gäller. Ange i den mån det är möjligt vilken relativ marknadsställning de företag som berörs av klagomålet har.

4. Ge in alla handlingar i er besittning som direkt eller indirekt har samband med de i klagomålet angivna sakförhållandena (till exempel avtalstexter, protokoll från förhandlingar eller möten, transaktionsvillkor, affärshandlingar, rundskrivelser, skriftväxling, anteckningar från telefonsamtal o.d.). Ange namn och adress till de personer som kan vittna om de i klagomålet angivna sakförhållandena, särskilt personer som påverkas av den påstådda överträdelsen. Ge in statistik eller andra uppgifter i er besittning som har samband med de angivna sakförhållandena, särskilt när de visar utvecklingen på marknaden (till exempel uppgifter om prisutveckling och pristrender, hinder för marknadsinträde för nya leverantörer o.d.).

5. Ange er uppfattning om den geografiska omfattningen av den påstådda överträdelsen och förklara, om det inte är uppenbart, i vilken utsträckning handeln mellan medlemsstater eller mellan gemenskapen och en eller flera Efta-stater som är avtalsslutande parter till EES-avtalet kan påverkas av det agerande som klagomålet avser.

III. Beslut av kommissionen som ni vill utverka, berättigat intresse i saken

6. Ange vilka beslut eller åtgärder som ni önskar att kommissionens förfarande skall leda till.

7. Ange grunderna för att ni har ett berättigat intresse i saken som klagande enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 1/2003. Ange särskilt hur det agerande klagomålet påverkar er och förklara hur ett ingripande från kommissionen enligt er mening skulle kunna avhjälpa det påstådda missförhållandet.

IV. Förfaranden inför nationella konkurrensmyndigheter eller nationella domstolar

8. Lämna fullständig information om huruvida ni avseende samma sak eller en sak som har nära anknytning till denna har vänt er till en annan konkurrensmyndighet och/eller väckt talan inför en nationell domstol. Lämna i så fall fullständiga upplysningar om vilken administrativ eller rättslig myndighet som har kontaktats och vilka inlagor ni har lämnat till denna myndighet.

Härmed intygas att de uppgifter som lämnats i detta formulär och i dess bilagor har lämnats med ärligt uppsåt.

Datum och underskrift