Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

21.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 336/24


RÅDETS BESLUT

av den 10 december 2010

om statligt stöd för att underlätta nedläggning av icke-konkurrenskraftiga kolgruvor

(2010/787/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 107.3 e,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EG) nr 1407/2002 av den 23 juli 2002 om statligt stöd till kolindustrin (2) upphör att gälla den 31 december 2010.

(2)

Det subventionerade kolets obetydliga bidrag till den totala energimixen berättigar inte längre att man har kvar sådana stöd för en trygg energiförsörjning på unionsnivå.

(3)

Unionens politik att främja förnybara energikällor samt en hållbar och säker koldioxidsnål ekonomi berättigar inte att icke-konkurrenskraftiga kolgruvor får stöd i det oändliga. Därför bör de stödkategorier som tillåts i förordning (EG) nr 1407/2002 inte fortgå i oändlighet.

(4)

Om det inte finns några sektorspecifika stödregler omfattas dock kolsektorn endast av de allmänna reglerna om statligt stöd. I detta sammanhang är det möjligt att icke-konkurrenskraftiga kolgruvor som för närvarande får stöd på grundval av förordning (EG) nr 1407/2002 inte längre skulle vara stödberättigade och kanske skulle tvingas stänga.

(5)

Utan att det påverkar tillämpningen av de allmänna reglerna om statligt stöd bör medlemsstaterna kunna vidta åtgärder för att lindra de sociala och regionala konsekvenserna av att gruvorna läggs ned, dvs. i god ordning avveckla verksamheten som ett led i en oåterkallelig nedläggningsplan och/eller finansiera extraordinära kostnader, särskilt ärvda åtaganden.

(6)

Detta beslut innebär för kolsektorn en övergång från tillämpning av sektorspecifika regler till tillämpning av allmänna regler om statligt stöd, vilka är tillämpliga på alla sektorer.

(7)

För att minimera den snedvridning av konkurrensen som statligt stöd för att underlätta nedläggning av icke-konkurrenskraftiga kolgruvor orsakar på den inre marknaden, bör sådant stöd trappas ned successivt och vara strikt begränsat till kolproduktionsenheter som planeras ska läggas ned definitivt.

(8)

För att mildra miljökonsekvenserna av kolproduktion vid kolproduktionsenheter till vilka nedläggningsstöd beviljas, bör medlemsstaterna fastställa en plan med lämpliga åtgärder, t.ex. på området energieffektivitet, förnybar energi eller avskiljning och lagring av koldioxid.

(9)

Företagen bör dessutom vara berättigade till stöd för att täcka kostnader som enligt normal redovisningssed inte direkt påverkar produktionskostnaderna. Syftet med sådant stöd är att täcka extraordinära kostnader som uppstår när deras kolproduktionsenheter läggs ned. För att undvika att sådant stöd orättmätigt gynnar sådana företag som lägger ned endast vissa produktionsanläggningar bör de berörda företagen särredovisa varje kolproduktionsenhet.

(10)

När kommissionen fullgör sitt uppdrag enligt detta beslut bör den se till att normala konkurrensvillkor upprättas, upprätthålls och följs. Framför allt när det gäller elmarknaden bör stödet till kolindustrin inte vara sådant att det påverkar elproducenternas val av försörjningskälla för sitt behov av primärenergi. Följaktligen bör kolets priser och mängder bygga på frivilliga överenskommelser mellan avtalsparterna mot bakgrund av de villkor som gäller på världsmarknaden.

(11)

Tillämpningen av detta beslut bör inte utesluta att stöd till kolindustrin kan anses vara förenligt med den inre marknaden av andra skäl. I detta sammanhang kommer andra specifika regler, särskilt de som gäller stöd till forskning, utveckling och innovation, miljöskydd och utbildning att även i fortsättningen tillämpas inom gränserna för maximal stödnivå, om inte annat anges.

(12)

Kommissionen bör bedöma de anmälda åtgärderna på grundval av detta beslut och fatta beslut i enlighet med rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (3).

(13)

För att undvika ett avbrott mellan åtgärderna enligt förordning (EG) nr 1407/2002 och de åtgärder som fastställs i detta beslut bör detta beslut tillämpas från och med den 1 januari 2011.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

INLEDANDE BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I detta beslut gäller följande definitioner:

a)   kol: högvärdigt, medelvärdigt och lågvärdigt kol av klass A och B enligt den klassificering som Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa upprättat i det internationella systemet för kodifiering av kol (4).

b)   nedläggning: definitivt upphörande med produktion och försäljning av kol.

c)   nedläggningsplan: en plan som har fastställts av en medlemsstat och som anger de åtgärder som bör leda till definitiv nedläggning av kolproduktionsenheter.

d)   kolproduktionsenhet: anläggning för brytning av kol under jord eller i dagbrott med tillhörande infrastruktur för framställning av råkol oberoende av andra delar av företaget.

e)   kolproduktionsår: ett kalenderår eller en annan tolvmånadersperiod som används som referens för avtal inom kolindustrin.

f)   produktionskostnader: totala kostnader som är förknippade med den löpande produktionen, inklusive utvinning och förädling av kol, särskilt rening och sortering, samt transport till användningsplatsen, normala avskrivningar och marknadsbaserade räntekostnader för lånat kapital.

g)   förluster i den löpande produktionen: den positiva skillnaden mellan kolproduktionskostnaden och försäljningspriset på användningsplatsen som bygger på frivilliga överenskommelser mellan avtalsparterna mot bakgrund av de villkor som gäller på världsmarknaden.

KAPITEL 2

STÖDETS FÖRENLIGHET

Artikel 2

Princip

1.   Stöd till kolindustrin inom ramen för en nedläggning av icke-konkurrenskraftiga gruvor kan anses vara förenligt med en väl fungerande inre marknad om det är förenligt med bestämmelserna i detta beslut.

2.   Stödet får bara täcka de kostnader som är förknippade med kol avsett för elproduktion, för kraftvärmeproduktion, för produktion av koks samt för masugnar inom stålindustrin, om sådan användning sker inom unionen.

Artikel 3

Nedläggningsstöd

1.   Stöd till ett företag som är särskilt avsett att täcka förluster i den löpande produktionen i kolproduktionsenheter kan anses vara förenligt med den inre marknaden endast om följande villkor uppfylls:

a)

Verksamheten i de berörda kolproduktionsenheterna måste ingå i en nedläggningsplan som ska vara genomförd senast den 31 december 2018.

b)

De berörda kolproduktionsenheterna ska läggas ned definitivt i enlighet med nedläggningsplanen.

c)

Det anmälda stödet får inte överstiga skillnaden mellan de uppskattade produktionskostnaderna och de intäkter som kan förväntas under ett kolproduktionsår. Det faktiskt utbetalade stödet ska korrigeras årligen på grundval av de faktiska utgifterna och intäkterna senast vid utgången av kolproduktionsåret efter det för vilket stöd beviljats.

d)

Stödbeloppet per ton kolekvivalent får inte leda till att priserna för kol från unionen på användningsplatsen hamnar under priserna på kol av motsvarande kvalitet från tredjeländer.

e)

De berörda kolproduktionsenheterna ska ha varit i drift den 31 december 2009.

f)

Det totala belopp nedläggningsstöd som beviljas av en medlemsstat ska minska fortlöpande: vid utgången av 2013 får minskningen inte vara mindre än 25 %, vid utgången av 2015 inte mindre än 40 %, vid utgången av 2016 inte mindre än 60 % och vid utgången av 2017 inte mindre än 75 % av beviljat stöd 2011.

g)

Det totala beloppet nedläggningsstöd till kolindustrin i en medlemsstat får inte under något år efter 2010 överstiga det stödbelopp som den medlemsstaten har beviljat och som kommissionen godkänt i enlighet med artiklarna 4 och 5 i förordning (EG) nr 1407/2002 för år 2010.

h)

Medlemsstaterna måste fastställa en plan med åtgärder för att mildra miljökonsekvenserna av kolproduktion vid kolproduktionsenheter till vilka nedläggningsstöd beviljas i enlighet med denna artikel, t.ex. på området energieffektivitet, förnybar energi eller avskiljning och lagring av koldioxid.

2.   Införande av åtgärder som utgör statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 i fördraget i en plan enligt led h i punkt 1 i den här artikeln ska inte påverka tillämpningen av de skyldigheter angående underrättelse och genomförandeförbud som åligger medlemsstaterna vad gäller sådana åtgärder enligt artikel 108.3 i fördraget och sådana åtgärders förenlighet med den inre marknaden.

3.   Om de kolproduktionsenheter som beviljas stöd enligt punkt 1 inte har lagts ned den dag som har fastställts i nedläggningsplanen på det sätt som kommissionen har godkänt, ska den berörda medlemsstaten återkräva allt det stöd som beviljats för hela den period som omfattas av nedläggningsplanen.

Artikel 4

Stöd för att täcka extraordinära kostnader

1.   Sådant statligt stöd som beviljats till företag som bedriver eller har bedrivit en verksamhet som är förknippad med kolproduktion för att de ska kunna täcka de kostnader som uppstår eller har uppstått genom nedläggningen av kolproduktionsenheter och som inte avser den löpande produktionen kan anses förenligt med den inre marknaden om stödbeloppet inte överstiger dessa kostnader. Detta stöd kan täcka följande kostnader:

a)

Kostnader och avsättningar för kostnader som enbart åsamkats företag som lägger ned eller har lagt ned kolproduktionsenheter, inklusive företag som får nedläggningsstöd.

b)

Kostnader som åsamkas flera företag.

2.   De kostnadskategorier som omfattas av punkt 1 definieras i bilagan. Punkt 1 är inte tillämplig på kostnader som uppstår därför att miljöbestämmelser inte följs.

Artikel 5

Kumulering

1.   Det maximala stödbelopp som godkänns i detta beslut ska tillämpas oberoende av om stödet finansieras direkt av medlemsstaterna eller delfinansieras av unionen.

2.   Stöd som godkänns på grundval av detta beslut får inte kombineras med annat statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 i fördraget eller med andra typer av unionsfinansiering för samma stödberättigande kostnader, om en sådan överlappning leder till ett högre stödbelopp än vad som godkänns i detta beslut.

Artikel 6

Särredovisning

Allt stöd som ett företag får ska bokföras i resultaträkningen som en särskild intäkt i förhållande till omsättningen. Om företag som får stöd på grundval av detta beslut fortsätter med handel eller drift efter att ha lagt ned vissa eller alla sina kolproduktionsenheter, ska de noggrant särredovisa varje kolproduktionsenhet och andra ekonomiska verksamheter som inte är förknippade med kolbrytning. Stöd som beviljas enligt detta beslut ska förvaltas på ett sådant sätt att det inte kan föras över till andra kolproduktionsenheter som inte omfattas av nedläggningsplanen eller till andra ekonomiska verksamheter inom samma företag.

KAPITEL 3

FÖRFARANDEN

Artikel 7

Information från medlemsstaterna

1.   Utöver förordning (EG) nr 659/1999 ska det stöd som avses i detta beslut omfattas av de särskilda regler som anges i punkterna 2–6.

2.   Medlemsstater som avser att bevilja nedläggningsstöd enligt artikel 3 ska meddela kommissionen en nedläggningsplan för de berörda kolproduktionsenheterna. Planen ska åtminstone omfatta följande:

a)

Identifiering av kolproduktionsenheterna.

b)

De faktiska eller uppskattade produktionskostnaderna för varje kolproduktionsenhet per kolproduktionsår.

c)

Den uppskattade kolproduktionen per kolproduktionsår för de kolproduktionsenheter som ingår i nedläggningsplanen.

d)

Det uppskattade beloppet nedläggningsstöd per kolproduktionsår.

3.   Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om eventuella ändringar av nedläggningsplanen.

4.   Medlemsstaterna ska anmäla allt stöd som de under ett kolproduktionsår avser att bevilja kolindustrin på grundval av detta beslut. De ska lämna kommissionen alla uppgifter om beräkningen av de uppskattade produktionskostnaderna och ange kopplingen till de nedläggningsplaner som anmälts till kommissionen enligt punkt 2.

5.   Medlemsstaterna ska inom sex månader efter utgången av produktionsåret ifråga underrätta kommissionen om hur stort stödbelopp som faktiskt har betalats ut under det året och om hur det beräknats. Medlemsstaterna ska före utgången av följande kolproduktionsår underrätta kommissionen om eventuella justeringar som görs i förhållande till de belopp som ursprungligen betalats ut under ett visst kolproduktionsår.

6.   När medlemsstaterna anmäler stöd enligt artiklarna 3 och 4 och när de underrättar kommissionen om vilket stöd som faktiskt har betalats ut, ska de lämna all den information kommissionen behöver för att kunna kontrollera att bestämmelserna i detta beslut följs.

KAPITEL 4

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 8

Genomförandeåtgärder

Kommissionen ska vidta alla åtgärder som krävs för genomförandet av detta beslut. Den kan, inom de gränser som fastställs genom detta beslut, fastställa en gemensam ram för tillhandahållandet av de uppgifter som avses i artikel 7.

Artikel 9

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2011.

Det upphör att gälla den 31 december 2027.

Utfärdat i Bryssel den 10 december 2010.

På rådets vägnar

V. VAN QUICKENBORNE

Ordförande


(1)  Yttrande av den 23 november 2010 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 205, 2.8.2002, s. 1.

(3)  EGT L 83, 27.3.1999, s. 1.

(4)  Internationella systemet för kodifiering av medelvärdigt och högvärdigt kol (1998), Internationell klassificering av kolförande lager (1998) och Internationella systemet för kodifiering för användning av lågvärdigt kol (1999).


BILAGA

DEFINITION AV DE KOSTNADER SOM AVSES I ARTIKEL 4

1.   Kostnader och avsättningar för kostnader som åsamkas endast de företag som har lagt ned eller som lägger ned kolproduktionsenheter

Endast följande kostnadskategorier och endast om kostnaderna uppstått i samband med nedläggning av kolproduktionsenheter:

a)

Kostnader för sociala förmåner i samband med pensionering av arbetstagare innan de når lagstadgad pensionsålder.

b)

Andra extraordinära utgifter för arbetstagare som har förlorat eller som förlorar arbetet.

c)

Utbetalning av pensioner och bidrag utöver det lagstadgade pensionssystemet till arbetstagare som har förlorat eller som förlorar arbetet samt till arbetstagare som hade rätt till sådana utbetalningar före nedläggningen.

d)

Kostnader som betalas av företagen för återanpassning av arbetstagare i syfte att underlätta för dessa att hitta en ny anställning utanför kolindustrin, särskilt utbildningskostnader.

e)

Fria leveranser av kol till arbetstagare som har förlorat eller som förlorar arbetet och till arbetstagare som hade rätt till sådana leveranser före nedläggningen, eller deras monetära motsvarighet.

f)

Resterande kostnader på grund av administrativa, rättsliga eller skattemässiga bestämmelser som är specifika för kolindustrin.

g)

Extra säkerhetsarbete under jord till följd av att kolproduktionsenheter läggs ned.

h)

Terrängskador, i den mån de avser kolproduktionsenheter som har lagts ned eller som håller på att läggas ned.

i)

Alla vederbörligt motiverade kostnader i samband med återställande av gamla platser för kolutvinning, inklusive

resterande kostnader till följd av avgifter till organ som svarar för vatten och avlopp,

övriga resterande kostnader för vatten och avlopp.

j)

Resterande kostnader för före detta gruvarbetares sjukförsäkring.

k)

Kostnader i samband med uppsägning eller ändring av löpande avtal (till ett maximalt värde av sex månaders produktion).

l)

Väsentliga extraordinära avskrivningar som uppstått till följd av nedläggning av kolproduktionsenheter.

m)

Kostnader för rekultivering av markytor.

Värdestegringen för marken ska dras av från de stödberättigande kostnaderna för kostkategorierna g, h, i och m.

2.   Kostnader och avsättningar för kostnader som åsamkas flera företag

Endast följande kostnadskategorier:

a)

Höjning av avgifterna utöver det lagstadgade systemet för att täcka de sociala avgifter som uppstått genom att antalet betalande minskat till följd av nedläggning av kolproduktionsenheter.

b)

Utgifter för vatten och avlopp till följd av nedläggning av kolproduktionsenheter.

c)

Höjning av avgifterna till organ som svarar för vatten och avlopp om denna höjning uppstått till följd av att den kolproduktion som ligger till grund för avgiftsdebiteringen minskat efter en nedläggning av kolproduktionsenheter.