Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32014R1388.pdf

24.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 369/37


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1388/2014

av den 16 december 2014

genom vilken vissa kategorier av stöd till företag som är verksamma inom produktion, beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 108.4,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa slag av övergripande statligt stöd, (1) särskilt artikel 1.1 a i och vi,

efter att ha offentliggjort ett utkast till denna förordning (2),

efter att ha hört Rådgivande kommittén för statligt stöd, och

av följande skäl:

(1)

Statlig finansiering som uppfyller kriterierna i artikel 107.1 i fördraget utgör statligt stöd och ska anmälas till kommissionen i enlighet med artikel 108.3 i detta. Emellertid får rådet, i enlighet med artikel 109 i fördraget, fastställa kategorier av stöd som ska vara undantagna från denna anmälningsskyldighet. I enlighet med artikel 108.4 i fördraget får kommissionen anta förordningar avseende dessa kategorier av stöd.

(2)

Rådets förordning (EG) nr 994/98 ger kommissionen befogenhet att i enlighet med artikel 109 i fördraget förklara att följande kategorier på vissa villkor får undantas från anmälningsskyldigheten: På grundval av den förordningen antog kommissionen förordning nr (EG) 736/2008 (3) enligt vilken stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, beredning och saluföring av fiskeriprodukter på vissa villkor är förenliga med den gemensamma marknaden och undantagna från anmälningsskyldigheten enligt artikel 108.3 i fördraget. Förordning (EG) nr 736/2008 gällde till och med den 31 december 2013.

(3)

Kommissionen har i ett flertal beslut tillämpat artiklarna 107 och 108 i fördraget på vissa kategorier av stöd till små- och medelstora företag som är verksamma inom produktion, beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter. Kommissionen har också redogjort för sin politik på området i riktlinjer för denna sektor. Mot bakgrund av kommissionens erfarenheter av att tillämpa dessa bestämmelser på små och medelstora företag är det lämpligt att kommissionen fortsätter att utnyttja de befogenheter den tilldelats genom förordning (EG) nr 994/98 för att på vissa villkor undanta stöd till den kategorin av företag från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i fördraget.

(4)

Den 22 juli 2013 ändrades förordning (EG) nr 994/98 genom rådets förordning (EU) nr 733/2013 (4) för att ge kommissionen befogenhet att utvidga gruppundantaget till nya kategorier av stöd avseende vilka tydliga villkor för förenlighet kan fastställas. Inom fiskeri- och vattenbrukssektorn gäller detta för stöd för att avhjälpa skador som orsakats av vissa naturkatastrofer, mot bakgrund av kommissionens erfarenheter av att tillämpa artikel 107.2 b i fördraget på denna typ av stöd.

(5)

Statliga stöds förenlighet med den gemensamma marknaden inom fiskeri- och vattenbrukssektorn bedöms av kommissionen på grundval av målen för såväl konkurrenspolitiken som den gemensamma fiskeripolitiken. För att uppnå samstämmighet med unionsfinansierade stödåtgärder bör den högsta stödnivå för offentligt stöd som tillåts enligt denna förordning vara lika med den som fastställs för samma slags stöd i artikel 95 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 (5) och i de genomförandeakter som antagits i enlighet med den förordningen.

(6)

Det är viktigt att stöd inte beviljas i de fall då unionslagstiftningen, och framför allt reglerna i den gemensamma fiskeripolitiken, inte följs. En medlemsstat kan således endast bevilja stöd inom fiskeri- och vattenbrukssektorn om de åtgärder som finansieras och deras effekter är förenliga med unionslagstiftningen. Medlemsstaterna bör säkerställa att mottagarna av statligt stöd följer den gemensamma fiskeripolitikens regler.

(7)

Med sitt meddelande om modernisering av det statliga stödet i EU (6) inledde kommissionen en omfattande översyn av reglerna om statligt stöd. De huvudsakliga syftena med denna modernisering är i) att främja en hållbar, smart tillväxt för alla på en konkurrensutsatt inre marknad, samtidigt som man hjälper medlemsstaterna att använda de offentliga finanserna på ett mer effektivt sätt, ii) att inrikta kommissionens förhandsgranskning av stödåtgärder på de ärenden som mest påverkar den inre marknaden och samtidigt stärka medlemsstaternas samarbete vid tillämpningen av reglerna om statligt stöd, och iii) att rationalisera reglerna och möjliggöra snabbare, mer välgrundade och välunderbyggda beslut baserade på en tydlig ekonomisk logik, ett gemensamt angreppssätt och tydliga skyldigheter. Denna förordning är en del av moderniseringsprogrammet.

(8)

Denna förordning bör möjliggöra en bättre prioritering av tillämpningen av reglerna om statligt stöd och ökad förenkling, och bör leda till ökad insyn, effektiv utvärdering och kontroll av efterlevnaden av reglerna för statligt stöd på nationell nivå och unionsnivå, samtidigt som man bevarar kommissionens och medlemsstaternas institutionella befogenheter. I enlighet med proportionalitetsprincipen går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(9)

De allmänna villkoren för tillämpningen av denna förordning bör fastställas på grundval av ett antal gemensamma principer som garanterar att stödet tillgodoser gemensamma intressen, har en tydlig stimulanseffekt, är ändamålsenligt och proportionerligt, beviljas med full insyn, och omfattas av en kontrollmekanism och regelbunden utvärdering och inte påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset.

(10)

Stöd som uppfyller samtliga villkor i denna förordning, både generella och specifika för respektive stödkategori, bör anses förenliga med den inre marknaden och vara undantagna från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i fördraget.

(11)

Statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 i fördraget som inte omfattas av denna förordning eller av andra förordningar antagna enligt artikel 1 i förordning (EG) nr 994/98 omfattas fortfarande av anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i fördraget. Denna förordning hindrar inte medlemsstaterna från att anmäla stöd som eventuellt kan omfattas av denna förordning. Sådant stöd bör bedömas mot bakgrund av riktlinjerna för granskning av statligt stöd inom sektorn för fiske och vattenbruk eller andra senare antagna riktlinjer (7).

(12)

Denna förordning bör inte gälla stöd som gynnar användning av inhemska produkter framför importerade produkter eller stöd till exportrelaterade verksamheter. Förordningen bör framför allt inte gälla stöd för att finansiera upprättande och drift av distributionsnät i andra medlemsstater eller tredjeländer. Stöd som avser att täcka kostnaderna för att delta i handelsmässor eller för undersökningar eller konsulttjänster som krävs för att lansera en ny eller befintlig produkt på en ny marknad i en annan medlemsstat eller ett tredjeland bör normalt sett inte utgöra stöd till exportrelaterade verksamheter.

(13)

Kommissionen bör se till att godkänt stöd inte påverkar handelsvillkoren negativt i en utsträckning som strider mot det gemensamma intresset. Därför bör denna förordning inte omfatta stöd till stödmottagare som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden, med undantag för stödordningar för att avhjälpa skador orsakade av naturkatastrofer.

(14)

Stöd som beviljas företag i svårigheter bör inte omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning, eftersom sådant stöd bör bedömas enligt riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter (8) i syfte att undvika att de kringgås, undantaget stödordningar för att avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer. För att skapa rättslig säkerhet bör det fastställas tydliga kriterier enligt vilka det inte är nödvändigt att bedöma alla omständigheter kring ett företags situation för att avgöra huruvida företaget kan anses vara i svårigheter vid tillämpning av denna förordning.

(15)

Tillämpningen av reglerna om statligt stöd är i hög grad beroende av att medlemsstaterna samarbetar. Därför bör medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att denna förordning följs, även när det gäller individuellt stöd som beviljas enligt stödordningar som omfattas av gruppundantag.

(16)

För att finna rätt balans mellan behovet att minimera snedvridningen av konkurrensen i den sektor där stödet beviljas och målen för denna förordning, bör individuella stöd som överskrider ett fastställt högsta belopp inte medges undantag, oavsett om de betalas ut enligt stödordningar som undantas enligt denna förordning eller inte.

(17)

Med hänsyn till behovet av insyn, likabehandling och effektiv kontroll bör denna förordning endast tillämpas på stöd för vilket det är möjligt att i förväg räkna ut den exakta bruttobidragsekvivalenten utan att en riskbedömning behöver göras (överblickbart stöd).

(18)

Denna förordning bör definiera de villkor enligt vilka vissa särskilda stödinstrument, t.ex. lån, garantier, skatteåtgärder och, i synnerhet, förskott med återbetalningsskyldighet kan anses överblickbara. Stöd som ingår i garantier bör anses överblickbart om bruttobidragsekvivalenten har beräknats på grundval av de säkerhetsavgifter som föreskrivs för respektive typ av företag. När det gäller små och medelstora företag anges i kommissionens tillkännagivande om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd i form av garantier (9) de årliga avgiftsnivåer över vilka en statlig garanti inte anses utgöra stöd. Vid tillämpning av denna förordning bör kapitaltillskott och riskkapitalåtgärder inte betraktas som överblickbart stöd.

(19)

För att säkerställa att stödet är nödvändigt och fungerar som stimulans till ytterligare utveckling av verksamheter eller projekt bör denna förordning inte gälla stöd till verksamheter som stödmottagaren skulle bedriva även utan stöd. Stöd bör endast undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i fördraget i enlighet med denna förordning om verksamheten eller arbetet med det understödda projektet inleds efter det att stödmottagaren har lämnat in en skriftlig ansökan om stödet.

(20)

Automatiska stödordningar i form av skatteförmåner bör fortsätta att omfattas av ett särskilt villkor som gäller stimulanseffekt, eftersom denna typ av stöd beviljas genom andra förfaranden än andra stödkategorier. Sådana stödordningar bör ha antagits redan innan arbetet med det understödda projektet eller den understödda verksamheten inleds. Detta villkor bör dock inte vara tillämpligt i fråga om uppföljande ordningar på skatteområdet förutsatt att verksamheten redan omfattades av de tidigare skatteordningarna i form av skatteförmåner.. För bedömning av stimulanseffekten i sådana stödordningar är den avgörande tidpunkten den tidpunkt då skatteåtgärden fastställdes för första gången i den ursprungliga stödordningen, som sedan ersätts av den uppföljande stödordningen.

(21)

Vid beräkningen av stödnivån bör endast stödberättigande kostnader beaktas. Denna förordning bör inte undanta stöd som överskrider den relevanta stödnivån därför att icke stödberättigande kostnader tas med. Fastställandet av de stödberättigande kostnaderna bör bestyrkas med tydlig, specifik och aktuell dokumentation. Alla siffror bör avse situationen före avdrag för skatt eller andra avgifter. Stöd som betalas ut i flera delbetalningar bör diskonteras till sitt värde den dag då stödet beviljades. De stödberättigande kostnaderna bör också diskonteras till sitt värde på dagen för beviljandet. Den ränta som bör användas för diskontering och för beräkning av stödbeloppet i fråga om stöd som inte beviljas i form av bidrag bör vara den gällande diskonteringsräntan respektive referensräntan vid den tidpunkt då stödet beviljades, fastställd i enlighet med meddelandet från kommissionen om en översyn av metoden för att fastställa referens- och diskonteringsräntor (10). Om stöd beviljas i form av skatteförmåner bör de olika delarna av stödet diskonteras på grundval av de diskonteringsräntor som gäller på de olika datum då skatteförmånerna får verkan. Användningen av stöd i form av förskott med återbetalningsskyldighet bör främjas, eftersom sådana riskdelningsinstrument förstärker ett stöds stimulanseffekt. Det bör därför slås fast att i de fall stöd beviljas i form av förskott med återbetalningsskyldighet kan de tillämpliga stödnivåer som avses i denna förordning komma att höjas.

(22)

Om det är fråga om skatteförmåner i samband med framtida skatter är det eventuellt inte känt på förhand vilken diskonteringsränta som gäller och exakt hur stora de olika delarna av stödet är. I sådana fall bör medlemsstaterna på förhand sätta ett tak för det diskonterade värdet på stödet som respekterar den tillämpliga stödnivån. När det blir känt hur stort stödbelopp som betalas ut vid en viss tidpunkt kan diskonteringen därefter ske på grundval av den gällande diskonteringsräntan vid den tidpunkten. Det diskonterade värdet på varje enskild del av stödet bör dras av från det sammanlagda beloppet för den övre gränsen (övre gränsvärde).

(23)

Vid fastställandet av om de tröskelvärden för anmälan och de högsta tillåtna stödnivåer som avses i denna förordning har följts bör hänsyn tas till det sammanlagda belopp offentligt stöd som beviljats för det understödda projektet eller den understödda verksamheten. Vidare bör det i denna förordning anges under vilka omständigheter olika stödkategorier får kumuleras. Stöd som är undantaget genom denna förordning och allt annat förenligt stöd som är undantaget genom någon annan förordning eller som godkänts av kommissionen får kumuleras, om åtgärderna i fråga avser olika identifierbara stödberättigande kostnader. Om olika stödkällor avser samma – helt eller delvis överlappande – identifierbara stödberättigande kostnader, bör kumulering tillåtas upp till den högsta tillåtna stödnivå eller det högsta tillåtna stödbelopp som gäller för sådant stöd enligt denna förordning. Denna förordning bör också innehålla särskilda regler om kumulering av stödåtgärder med stöd av mindre betydelse. Stöd av mindre betydelse beviljas sällan för eller kan sällan hänföras till särskilda identifierbara stödberättigande kostnader. I ett sådant fall bör det vara möjligt att fritt kumulera stöd av mindre betydelse med statligt stöd som undantas enligt denna förordning. Om stöd av mindre betydelse beviljas för samma identifierbara stödberättigande kostnader som statligt stöd som undantas enligt denna förordning bör dock kumulering tillåtas endast upp till den högsta tillåtna stödnivå som avses i kapitel III i denna förordning.

(24)

Eftersom statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 i fördraget i princip är förbjudet är det viktigt att alla parter har möjlighet att kontrollera om ett stöd beviljas enligt gällande regler. Insyn i statligt stöd är därför av avgörande betydelse för en korrekt tillämpning av fördragets regler och leder till bättre efterlevnad, ökad ansvarighet, kollegial granskning och på sikt till effektivare offentliga finanser. För att säkerställa öppenhet bör medlemsstaterna åläggas att inrätta övergripande webbplatser för statligt stöd på regional eller nationell nivå med sammanfattande information om varje stödåtgärd som undantas genom denna förordning. Denna skyldighet bör utgöra ett villkor för det individuella stödets förenlighet med den inre marknaden. Enligt den standardpraxis för offentliggörande av information som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/37/EU (11) bör ett standardformat användas som gör det möjligt att söka, ladda ner och lätt offentliggöra information på internet. Länkarna till alla medlemsstaters webbplatser för statligt stöd bör offentliggöras på kommissionens webbplats. I enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 994/98, ändrad genom förordning (EU) nr 733/2013, bör den sammanfattande informationen om varje stödåtgärd som beviljats undantag enligt denna förordning offentliggöras på kommissionens webbplats.

(25)

För att garantera en effektiv övervakning av stödåtgärder i enlighet med förordning (EG) nr 994/98, ändrad genom förordning (EU) nr 733/2013, bör krav utarbetas som gäller medlemsstaternas rapportering om stödåtgärder som har undantagits enligt denna förordning och om tillämpningen av denna förordning. Det bör också fastställas regler om de register som medlemsstaterna bör föra över det stöd som undantas genom denna förordning, med hänsyn till den preskriptionsfrist som fastställs i artikel 15 i rådets förordning (EG) nr 659/1999 (12). Slutligen bör varje individuellt stöd innehålla en uttrycklig hänvisning till denna förordning.

(26)

För att göra de villkor för förenlighet med den inre marknaden som anges i denna förordning effektivare bör det vara möjligt för kommissionen att återkalla rätten att omfattas av gruppundantaget för framtida stödåtgärder om dessa krav inte uppfylls.. Kommissionen bör kunna begränsa återkallelsen av gruppundantaget till vissa typer av stöd, vissa stödmottagare eller stödåtgärder som antagits av vissa myndigheter om endast en begränsad grupp åtgärder eller vissa myndigheter påverkas av att denna förordning inte följs. En sådan riktad återkallelse bör vara en proportionell åtgärd med direkt koppling till en konstaterad underlåtenhet att följa denna förordning.. Om stöd beviljas utan att villkoren för förenlighet i kapitlen I och III är uppfyllda kommer det inte att omfattas av denna förordning och kommer, följaktligen, att utgöra olagligt stöd, vilket kommissionen kommer att granska enligt relevant förfarande i förordning (EG) nr 659/1999. Vid underlåtelse att uppfylla kraven i kapitel II påverkar återkallelsen av gruppundantaget när det gäller framtida stödåtgärder inte det faktum att de tidigare åtgärderna omfattades av gruppundantag.

(27)

För att undanröja olikheter som kan medföra snedvridning av konkurrensen och för att underlätta samordningen mellan olika unionsinitiativ och nationella initiativ som rör små och medelstora företag samt av hänsyn till administrativ klarhet och rättslig säkerhet, bör definitionen av små och medelstora företag i denna förordning bygga på definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG (13).

(28)

Denna förordning bör omfatta den typ av stöd inom fiskeri- och vattenbrukssektorn som sedan många år systematiskt har godkänts av kommissionen. Detta stöd bör inte kräva någon bedömning från fall till fall av förenligheten med den inre marknaden från kommissionens sida, förutsatt att det är förenligt med de villkor som fastställs i förordning (EU) nr 508/2014.

(29)

I enlighet med artikel 107.2 b i fördraget är stöd för att avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer förenligt med den inre marknaden. För att skapa rättslig säkerhet är det nödvändigt att fastställa vilken typ av händelser som kan utgöra en naturkatastrof för vilken undantag beviljas enligt denna förordning. Vid tillämpningen av denna förordning bör jordbävningar, jordskred, översvämningar, i synnerhet översvämningar som orsakats av vatten som rinner över flodbankar eller sjöstränder, samt laviner, tornador, orkaner, vulkanutbrott och naturligt uppkomna skogsbränder betraktas som händelser som utgör en naturkatastrof. Skador till följd av ogynnsamma väderförhållanden såsom frost, hagel, is, regn eller torka som inträffar mer regelbundet bör inte anses vara en naturkatastrof i den mening som avses i artikel 107.2 b i fördraget. För att säkerställa att stöd för att kompensera för skador orsakade av naturkatastrofer faktiskt omfattas av undantaget, bör de villkor på vilka sådana stödordningar kan omfattas av gruppundantag fastställas i denna förordning, i enlighet med vedertagen praxis. Dessa villkor bör särskilt avse den formella bekräftelsen från medlemsstaternas behöriga myndigheter att händelsen har karaktären av en naturkatastrof samt att det finns ett direkt orsakssamband mellan naturkatastrofen och de skador som det stödmottagande företaget lidit, vilket kan omfatta företag i svårigheter, och bör säkerställa att överkompensation undviks. Ersättningen får inte överstiga vad som krävs för att stödmottagaren ska kunna återgå till den situation som rådde innan katastrofen inträffade.

(30)

Enligt artikel 15.1 f och artikel 15.3 i rådets direktiv 2003/96/EG (14) kan medlemsstaterna införa skattebefrielse eller skattenedsättning i fråga om inlandsfiske och fiskodling. Det är därför lämpligt att fortsätta att undanta dessa åtgärder från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i fördraget om de villkor som föreskrivs i det direktivet är uppfyllda. Skattebefrielser som är tillämpliga på fiske inom EU:s vatten och som medlemsstaterna kan införa enligt artikel 14.1 c i det direktivet kan inte tillskrivas staten och bör därför inte utgöra statligt stöd.

(31)

Mot bakgrund av kommissionens erfarenhet på detta område bör politiken på området statligt stöd ses över regelbundet. Därför bör tillämpningsperioden för denna förordning begränsas och övergångsbestämmelser bör fastställas. Med beaktande av att villkoren för beviljande av stöd enligt denna förordning har anpassats till de villkor som fastställts för tillämpningen av förordning (EU) nr 508/2014 (15) är det lämpligt att se till att denna förordnings tillämpningsperiod överensstämmer med tillämpningsperioden för förordning (EU) nr 508/2014. Om denna förordning upphör att gälla utan att förlängas, bör stödordningar som redan undantagits genom denna förordning fortsätta att vara undantagna under sex månader.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Tillämpningsområde

1.   Denna förordning ska tillämpas på stöd som beviljas små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, beredning eller saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter.

2.   Denna förordning ska också tillämpas på stöd som beviljas företag verksamma inom produktion, beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter, för att avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer i enlighet med artikel 44, oberoende av stödmottagarens storlek.

3.   Denna förordning ska inte tillämpas på följande:

(a)

Stöd vars storlek fastställs på grundval av priset på eller mängden av de produkter som släpps ut på marknaden.

(b)

Stöd till exportrelaterad verksamhet riktad mot tredjeländer eller medlemsstater, det vill säga stöd som är direkt knutet till exporterade kvantiteter, till upprättandet och driften av ett distributionsnät eller till andra löpande kostnader som har samband med exportverksamheten.

(c)

Stöd som är förenat med villkoret att inhemska varor används framför importerade.

(d)

Stöd som beviljas till företag i svårigheter, med undantag för stöd för att avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer.

(e)

Stödordningar som inte uttryckligen utesluter utbetalning av individuellt stöd till förmån för ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden, med undantag för stödordningar för att avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer.

(f)

Stöd för särskilda ändamål till ett företag som avses i led e.

(g)

Stöd som beviljas för insatser som inte skulle ha berättigat till stöd enligt artikel 11 i förordning (EU) nr 508/2014.

(h)

Stöd som beviljas företag som inte kan ansöka om stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden på de villkor som anges i artikel 10.1–3 i förordning (EU) nr 508/2014.

4.   Denna förordning ska inte tillämpas på statliga stödåtgärder som i sig, på grund av de villkor som är förbundna med dem eller metoden för att finansiera dem, medför en icke särskiljbar överträdelse av unionslagstiftningen, särskilt:

(a)

Stöd där beviljandet är förenat med en skyldighet för stödmottagaren att ha sitt huvudkontor i den berörda medlemsstaten eller till övervägande del vara etablerad i denna. Kravet på att det ska finnas ett driftställe eller en filial i den stödbeviljande medlemsstaten vid tidpunkten för utbetalning av stöd är dock tillåtet.

(b)

Stöd där beviljandet är förenat med en skyldighet för stödmottagaren att använda nationellt producerade varor eller nationella tjänster.

(c)

Stöd som begränsar stödmottagarens möjligheter att utnyttja resultaten från forskning, utveckling och innovation i andra medlemsstater.

Artikel 2

Tröskelvärde för anmälan

1.   Denna förordning ska inte tillämpas på stöd till projekt vars stödberättigande kostnader överstiger 2 miljoner euro, eller där stödbeloppet överstiger 1 miljon euro per stödmottagare per år.

2.   De tröskelvärden som anges i punkt 1 får inte kringgås genom en konstgjord uppdelning av stödordningar eller stödprojekt.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

(1)   stöd: varje åtgärd som uppfyller samtliga kriterier som anges i artikel 107.1 i fördraget.

(2)   små och medelstora företag: företag som uppfyller kriterierna i bilaga I.

(3)   fiskeri- och vattenbruksprodukter: de produkter som förtecknas i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 (16) EUT L 354, 28.12.2013, s..

(4)   Naturkatastrofer: jordbävningar, laviner, jordskred och översvämningar, tornador, orkaner, vulkanutbrott och naturligt uppkomna skogsbränder.

(5)   företag i svårigheter: företag för vilka minst en av följande omständigheter råder:

(a)

I fallet med aktiebolag (utom små eller medelstora företag som funnits i mindre än tre år), om över hälften av det tecknade aktiekapitalet har försvunnit på grund av ackumulerade förluster. Detta är fallet om avdrag för ackumulerade förluster från reserver (och alla andra element som vanligtvis betraktas som en del av företagets egna medel) leder till ett negativt ackumulerat belopp som överstiger hälften av det tecknade aktiekapitalet. Vid tillämpning av denna bestämmelse avses med aktiebolag särskilt de typer av företag som anges i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU (17), och aktiekapital omfattar om så är relevant eventuell överkurs.

(b)

I fallet med ett företag där åtminstone några ägare har obegränsat ansvar för företagets skuld (utom små eller medelstora företag som funnits i mindre än tre år), om över hälften av det bokförda egna kapitalet har försvunnit på grund av ackumulerade förluster. Vid tillämpningen av denna bestämmelse avses med ett företag där åtminstone några ägare har obegränsat ansvar för företagets skuld särskilt de typer av företag som nämns i bilaga II till direktiv 2013/34/EU.

(c)

Om företaget är föremål för ett kollektivt insolvensförfarande eller uppfyller kriterierna i nationell lagstiftning för att försättas i kollektiv insolvens på sina fordringsägares begäran.

(d)

Om företaget har fått undsättningsstöd och ännu inte har betalat tillbaka lånet eller avslutat garantin, eller har fått omstruktureringsstöd och fortfarande omfattas av en omstruktureringsplan.

(6)   stöd för särskilda ändamål: stöd som inte beviljas på grundval av en stödordning.

(7)   stödordning: varje rättsakt på grundval av vilken individuellt stöd kan beviljas företag som i rättsakten definieras på ett allmänt och abstrakt sätt, utan att några ytterligare genomförandeåtgärder krävs, samt varje rättsakt på grundval av vilken stöd som inte är hänförbart till ett visst projekt kan beviljas ett eller flera företag för obestämd tid och/eller med obestämt belopp.

(8)   individuellt stöd:

(a)

stöd för särskilda ändamål, och

(b)

stöd till enskilda stödmottagare som beviljas på grundval av en stödordning.

(9)   bruttobidragsekvivalent: stödbeloppet om stödet hade getts i form av ett bidrag till stödmottagaren, före eventuella avdrag för skatt eller andra avgifter.

(10)   återbetalningspliktigt förskott: ett lån för ett projekt som betalas ut i en eller flera delbetalningar och där villkoren för återbetalning beror på projektets resultat.

(11)   inledande av arbeten: det som inträffar först av antingen inledandet av byggnadsarbeten i samband med investeringen eller det första rättsligt bindande åtagandet att beställa utrustning eller varje annat åtagande som gör investeringen oåterkallelig. Markförvärv och förberedande arbeten såsom att erhålla tillstånd och utföra genomförbarhetsstudier anses inte som inledande av arbeten. Vid företagsförvärv avses med inledande av arbeten tidpunkten för förvärv av tillgångar som direkt hänför sig till den förvärvade anläggningen.

(12)   efterföljande ordning på skatteområdet: en ordning i form av skatteförmåner som utgör en ändrad version av en tidigare befintlig ordning i form av skatteförmåner och som ersätter denna.

(13)   stödnivå: stödbeloppet brutto uttryckt som en procentandel av de stödberättigande kostnaderna, före eventuella avdrag för skatter eller andra avgifter.

(14)   dag då stödet beviljas: den dag då stödmottagaren får laglig rätt till stödet enligt tillämplig nationell lagstiftning.

Artikel 4

Villkor för undantag

1.   Stödordningar, individuellt stöd som beviljas enligt stödordningar och stöd för särskilda ändamål ska anses vara förenliga med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.2 eller 107.3 i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i fördraget under förutsättning att sådant stöd uppfyller samtliga villkor i kapitel I i denna förordning och de särskilda villkor för den relevanta stödkategorin som anges i kapitel III i denna förordning.

2.   Stödåtgärder får undantas enligt denna förordning endast om det i stödåtgärden uttryckligen anges att stödmottagarna under den period stöd beviljas ska följa den gemensamma fiskeripolitikens regler och att, om det under den perioden visar sig att stödmottagaren inte följer dessa regler, stödet ska återbetalas i proportion till överträdelsens allvar.

Artikel 5

Stödets överblickbarhet

1.   Denna förordning ska endast tillämpas på stöd för vilket det är möjligt att i förväg beräkna den exakta bruttobidragsekvivalenten utan att göra någon riskbedömning (överblickbart stöd).

2.   Följande kategorier av stöd ska anses vara överblickbara:

(a)

Stöd som ingår i bidrag och räntesubventioner.

(b)

Stöd som ingår i lån, om bruttobidragsekvivalenten har beräknats på grundval av den referensränta som gällde när stödet beviljades.

(c)

Stöd som ingår i garantier

i)

om bruttobidragsekvivalenten har beräknats på grundval av de säkerhetsavgifter som föreskrivs i ett tillkännagivande från kommissionen, eller

ii)

om metoden för att beräkna bruttobidragsekvivalenten för garantin före genomförandet av åtgärden har godkänts på grundval av kommissionens tillkännagivande om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd i form av garantier (18), eller ett senare tillkännagivande som ersätter detta, efter att ha anmälts till kommissionen enligt en förordning som kommissionen antagit på området statligt stöd som gällde vid den aktuella tidpunkten, och om den godkända metoden uttryckligen avser den typ av garantier och den typ av underliggande transaktioner som det är fråga om vid tillämpningen av denna förordning.

(d)

Stöd i form av skatteförmåner, om det i åtgärden föreskrivs ett tak som garanterar att det tillämpliga tröskelvärdet inte överskrids.

(e)

Stöd i form av återbetalningspliktigt förskott, om det sammanlagda nominella beloppet av det återbetalningspliktiga förskottet inte överstiger de tröskelvärden som är tillämpliga enligt denna förordning eller om metoden för att beräkna bruttobidragsekvivalenten för det återbetalningspliktiga förskottet har godkänts efter anmälan till kommissionen, före genomförandet av åtgärden.

3.   Vid tillämpning av denna förordning ska följande kategorier av stöd inte anses vara överblickbart stöd:

(a)

Stöd som ingår i kapitaltillskott.

(b)

Stöd som ingår i riskfinansieringsåtgärder.

Artikel 6

Stimulanseffekt

1.   Denna förordning ska endast vara tillämplig på stöd som har en stimulanseffekt.

2.   Stöd ska anses ha en stimulanseffekt om stödmottagaren har lämnat in en skriftlig ansökan om stöd till den berörda medlemsstaten innan arbetet med projektet eller verksamheten inleds. Ansökan om stöd ska innehålla minst följande uppgifter::

(a)

Företagets namn och storlek.

(b)

Beskrivning av projektet eller verksamheten, inklusive start- och slutdatum.

(c)

Plats för projektet eller verksamheten.

(d)

Förteckning över stödberättigande kostnader.

(e)

Typ av stöd (bidrag, lån, garanti, återbetalningspliktigt förskott eller annat) och det offentliga finansieringsbelopp som behövs för projektet/verksamheten.

3.   Genom undantag från punkt 2 ska åtgärder i form av skatteförmåner anses ha en stimulanseffekt om följande villkor är uppfyllda:

(a)

Åtgärden fastställer en rätt till stöd i enlighet med objektiva kriterier och utan vidare bedömningsutrymme för medlemsstaten, och

(b)

åtgärden har antagits och trätt i kraft innan arbetet med det understödda projektet eller den understödda verksamheten har inletts, utom när det gäller efterföljande ordningar på skatteområdet, om verksamheten redan omfattades av de tidigare ordningarna i form av skatteförmåner.

4.   Genom undantag från punkterna 1 och 2 gäller att följande kategorier av stöd inte behöver ha en stimulanseffekt eller ska anses ha en stimulanseffekt:

(a)

Stöd för att avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer, om villkoren i artikel 44 är uppfyllda.

(b)

Stöd i form av skattebefrielser eller skattenedsättningar som antas av medlemsstaterna i enlighet med artikel 15.1 f och artikel 15.3 i direktiv 2006/96/EG, om villkoren i artikel 45 i denna förordning är uppfyllda.

Artikel 7

Stödnivå och stödberättigande kostnader

1.   Vid beräkningen av stödnivå och stödberättigande kostnader ska alla siffror som används avse belopp före eventuella avdrag för skatter eller andra avgifter. De stödberättigande kostnaderna ska styrkas av skriftliga underlag som ska vara tydliga, specifika och aktuella.

2.   Om stöd beviljas i någon annan form än som bidrag ska stödbeloppet vara lika med stödets bruttobidragsekvivalent.

3.   Stöd som betalas ut i flera delbetalningar ska diskonteras till sitt värde den dag då stödet beviljades. De stödberättigande kostnaderna ska diskonteras till sitt värde den dag då stödet beviljades. Den räntesats som ska användas för diskonteringen ska vara den gällande diskonteringsräntan den dag då stödet beviljades.

4.   Om stöd beviljas genom skatteförmåner ska diskonteringen av respektive del av stödet ske på grundval av den gällande diskonteringsräntan på de olika datum då skatteförmånerna får verkan.

5.   Om stöd beviljas i form av återbetalningspliktiga förskott som, i avsaknad av en vedertagen metod för att beräkna bruttobidragsekvivalenten, uttrycks som en procentandel av de stödberättigande kostnaderna och åtgärden föreskriver att förskotten, om projektet blir en framgång, definierat på grundval av en rimlig och försiktig hypotes, ska betalas tillbaka med en räntesats som minst motsvarar den gällande diskonteringsräntan den dag då stödet beviljades, får de högsta stödnivåer som anges i kapitel III höjas med 10 procentenheter.

6.   De stödberättigande kostnaderna ska uppfylla kraven i artiklarna 67–69 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 (19).

Artikel 8

Kumulering

1.   Vid fastställandet av huruvida tröskelvärdena för anmälan enligt artikel 2 och de högsta stödnivåerna enligt kapitel III iakttas, ska det samlade beloppet för offentliga stödåtgärder för den understödda verksamheten eller det understödda projektet eller det understödda företaget beaktas, oavsett om stödet finansieras från lokala, regionala eller statliga källor eller från unionen.

2.   Stöd som undantas enligt denna förordning får kumuleras med

(a)

annat statligt stöd, så länge dessa åtgärder avser olika identifierbara stödberättigande kostnader,

(b)

annat statligt stöd, med avseende på samma stödberättigande kostnader som helt eller delvis överlappar varandra, endast om en sådan kumulering inte leder till att den högsta stödnivå eller det högsta stödbelopp som gäller för detta stöd enligt denna förordning överskrids.

3.   Statligt stöd som undantas enligt denna förordning får inte kumuleras med något stöd av mindre betydelse som avser samma stödberättigande kostnader om en sådan kumulering skulle leda till en stödnivå som överstiger de stödnivåer som avses i kapitel III.

Artikel 9

Offentliggörande och information

1.   Den berörda medlemsstaten ska se till att följande offentliggörs på en övergripande webbplats för statligt stöd på nationell eller regional nivå:

(a)

Den sammanfattande information som avses i artikel 11 i det standardiserade format som anges i bilaga II eller en länk som ger tillgång till denna.

(b)

Den fullständiga texten till varje stödåtgärd enligt artikel 11 eller en länk som ger tillgång till den fullständiga texten.

(c)

Den information som avses i bilaga III om varje beviljat individuellt stöd som överstiger 500 000 euro.

2.   För ordningar i form av skatteförmåner ska de villkor som anges i punkt 1 c anses vara uppfyllda om medlemsstaterna offentliggör den begärda informationen om individuella stödbelopp inom följande intervaller (i miljoner euro):

(a)

0,03–0,2

(b)

0,2–0,4

(c)

0,4–0,6

(d)

0,6–0,8

(e)

0,8–1

3.   Den information som avses i punkt 1 c ska presenteras och hållas tillgänglig på ett standardiserat sätt, enligt vad som anges i bilaga III, och ska möjliggöra effektiva sök- och nedladdningsfunktioner. Den information som avses i punkt 1 ska offentliggöras inom sex månader från den dag då stödet beviljades eller, i fråga om stöd i form av skatteförmåner, inom ett år från den dag då skattedeklarationen ska lämnas in, och ska finnas tillgänglig i minst tio år från den dag då stödet beviljades.

4.   Varje stöd och individuellt stöd ska innehålla en uttrycklig hänvisning till denna förordning, med angivande av förordningens titel och en hänvisning till dess publikationsreferens i Europeiska unionens officiella tidning och till de särskilda bestämmelser i kapitel III som avses i den akten eller, i tillämpliga fall, till den nationella lagstiftning som säkerställer att de relevanta bestämmelserna i denna förordning iakttas. Även dess genomförandebestämmelser och ändringar ska anges.

5.   Kommissionen ska offentliggöra följande på sin webbplats:

(a)

Länkarna till de webbplatser för statligt stöd som avses i punkt 1 i denna artikel.

(b)

Den sammanfattande information som avses i artikel 11.

6.   Medlemsstaterna ska iaktta bestämmelserna i denna artikel senast två år efter det att denna förordning har trätt i kraft.

KAPITEL II

ÖVERVAKNING

Artikel 10

Återkallelse av gruppundantaget

Om en medlemsstat beviljar stöd som enligt dess uppfattning är undantaget från anmälningsskyldigheten enligt denna förordning utan att de villkor som anges i kapitlen I–III är uppfyllda, får kommissionen, efter att ha gett den berörda medlemsstaten tillfälle att lämna sina synpunkter, anta ett beslut om att alla eller en del av de framtida stödåtgärder som i övrigt uppfyller kraven i denna förordning och som antas av den berörda medlemsstatenska ska anmälas till kommissionen i enlighet med artikel 108.3 i fördraget. De åtgärder som ska anmälas får begränsas till åtgärder som beviljar vissa typer av stöd, till åtgärder till förmån för vissa stödmottagare eller till åtgärder som antas av vissa myndigheter i den berörda medlemsstaten.

Artikel 11

Rapportering

Medlemsstaterna ska översända följande till kommissionen:

(a)

Via kommissionens elektroniska anmälningssystem, sammanfattande information om varje stödåtgärd som undantas enligt denna förordning i det standardiserade format som anges i bilaga II, tillsammans med en länk som ger tillgång till den fullständiga texten till stödåtgärden inklusive ändringar inom 20 arbetsdagar efter att den har trätt i kraft.

(b)

En årlig rapport enligt kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 (20), i elektronisk form, om tillämpningen av denna förordning och innehållande de uppgifter som anges i förordning (EG) nr 794/2004, för hela det år eller varje del av det år under vilket denna förordning är tillämplig.

Artikel 12

Övervakning

För att kommissionen ska kunna övervaka det stöd som undantas från anmälningsskyldigheten genom denna förordning ska medlemsstaterna föra detaljerade register med den information och de styrkande handlingar som behövs för att fastställa att alla villkor i denna förordning är uppfyllda. Dessa register ska bevaras i tio år från den dag då stödet för särskilda ändamål beviljades eller det sista stödet beviljades enligt stödordningen. En berörd medlemsstat ska på begäran inom 20 arbetsdagar, eller inom en längre tidsfrist som får anges i begäran, förse kommissionen med all information och alla styrkande handlingar som kommissionen anser nödvändiga för att kunna övervaka tillämpningen av denna förordning.

KAPITEL III

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR OLIKA STÖDKATEGORIER

AVSNITT 1

Hållbar utveckling för fisket

Artikel 13

Stöd för innovation

Stöd för innovation inom fisket ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 c i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i detta om det uppfyller de villkor som anges i kapitel I och under förutsättning att

(a)

stödet uppfyller villkoren i artikel 25.1 och 25.2 och artikel 26 i förordning (EU) nr 508/2014, och

(b)

stödet, uttryckt i bruttobidragsekvivalent, inte överstiger den högsta stödnivå för offentligt stöd som fastställs i artikel 95 i förordning (EU) nr 508/2014 och i de genomförandeakter som antagits på grundval av artikel 95.5 i den förordningen.

Artikel 14

Stöd för rådgivningstjänster

Stöd för innovation inom fisket ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 c i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i detta om det uppfyller de villkor som anges i kapitel I och under förutsättning att

(a)

stödet uppfyller villkoren i artikel 25.1 och 25.2 och artikel 27 i förordning (EU) nr 508/2014, och

(b)

stödet, uttryckt i bruttobidragsekvivalent, inte överstiger den högsta stödnivå för offentligt stöd som fastställs i artikel 95 i förordning (EU) nr 508/2014 och i genomförandeakter antagna på grundval av artikel 95.5 i den förordningen.

Artikel 15

Stöd för partnerskap mellan forskare och fiskare

Stöd för partnerskap mellan forskare och fiskare ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 c i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i detta om det uppfyller de villkor som anges i kapitel I och under förutsättning att

(a)

stödet uppfyller villkoren i artikel 25.1 och 25.2 och artikel 28 i förordning (EU) nr 508/2014, och

(b)

stödet, uttryckt i bruttobidragsekvivalent, inte överstiger den högsta stödnivå för offentligt stöd som fastställs i artikel 95 i förordning (EU) nr 508/2014 och i genomförandeakter antagna på grundval av artikel 95.5 i den förordningen.

Artikel 16

Stöd för att främja humankapital och social dialog

Stöd för att främja humankapital, skapande av arbetstillfällen och social dialog ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 c i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i detta om det uppfyller de villkor som anges i kapitel I och under förutsättning att

(a)

stödet uppfyller villkoren i artikel 25.1 och 25.2 och artikel 29 i förordning (EU) nr 508/2014, och

(b)

stödet, uttryckt i bruttobidragsekvivalent, inte överstiger den högsta stödnivå för offentligt stöd som fastställs i artikel 95 i förordning (EU) nr 508/2014 och i genomförandeakter antagna på grundval av artikel 95.5 i den förordningen.

Artikel 17

Stöd för att underlätta diversifiering och nya former av inkomst

Stöd för att underlätta diversifiering och nya former av inkomst ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 c i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i detta om det uppfyller de villkor som anges i kapitel I och under förutsättning att

(a)

stödet uppfyller villkoren i artikel 25.1 och 25.2 och artikel 30 i förordning (EU) nr 508/2014, och

(b)

stödet, uttryckt i bruttobidragsekvivalent, inte överstiger den högsta stödnivå för offentligt stöd som fastställs i artikel 95 i förordning (EU) nr 508/2014 och i genomförandeakter antagna på grundval av artikel 95.5 i den förordningen.

Artikel 18

Etableringsstöd för unga fiskare

Etableringsstöd för unga fiskare ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 c i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i detta om det uppfyller de villkor som anges i kapitel I och under förutsättning att

(a)

stödet uppfyller villkoren i artikel 25.1 och 25.2 och artikel 31 i förordning (EU) nr 508/2014, och

(b)

stödet, uttryckt i bruttobidragsekvivalent, inte överstiger den högsta stödnivå för offentligt stöd som fastställs i artikel 95 i förordning (EU) nr 508/2014 och i genomförandeakter antagna på grundval av artikel 95.5 i den förordningen.

Artikel 19

Stöd för att förbättra hälsa och säkerhet

Stöd för att förbättra hälsa och säkerhet ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 c i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i detta om det uppfyller de villkor som anges i kapitel I och under förutsättning att

(a)

stödet uppfyller villkoren i artikel 25.1 och 25.2 och artikel 32 i förordning (EU) nr 508/2014 och i de delegerade akter som antagits på grundval av artikel 32.4 i den förordningen, och

(b)

stödet, uttryckt i bruttobidragsekvivalent, inte överstiger den högsta stödnivå för offentligt stöd som fastställs i artikel 95 i förordning (EU) nr 508/2014 och i genomförandeakter antagna på grundval av artikel 95.5 i den förordningen.

Artikel 20

Stöd till gemensamma fonder för allvarliga klimathändelser och miljöolyckor

Stöd till gemensamma fonder för allvarliga klimathändelser och miljöolyckor ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 c i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i detta om det uppfyller de villkor som anges i kapitel I och under förutsättning att

(a)

stödet uppfyller villkoren i artikel 25.1 och 25.2 och artikel 35 i förordning (EU) nr 508/2014, och

(b)

stödet, uttryckt i bruttobidragsekvivalent, inte överstiger den högsta stödnivå för offentligt stöd som fastställs i artikel 95 i förordning (EU) nr 508/2014 och i genomförandeakter antagna på grundval av artikel 95.5 i den förordningen.

Artikel 21

Stöd till system för tilldelning av fiskemöjligheter

Stöd till system för tilldelning av fiskemöjligheter ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 c i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i detta om det uppfyller de villkor som anges i kapitel I och under förutsättning att

(a)

stödet uppfyller villkoren i artikel 25.1 och 25.2 och artikel 36 i förordning (EU) nr 508/2014, och

(b)

stödet, uttryckt i bruttobidragsekvivalent, inte överstiger den högsta stödnivå för offentligt stöd som fastställs i artikel 95 i förordning (EU) nr 508/2014 och i genomförandeakter antagna på grundval av artikel 95.5 i den förordningen.

Artikel 22

Stöd för utformningen och genomförandet av bevarandeåtgärder och regionalt samarbete

Stöd för utformningen och genomförandet av bevarandeåtgärder och regionalt samarbete ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 c i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i detta om det uppfyller de villkor som anges i kapitel I och under förutsättning att

(a)

stödet uppfyller villkoren i artikel 25.1 och 25.2 och artikel 37 i förordning (EU) nr 508/2014, och

(b)

stödet, uttryckt i bruttobidragsekvivalent, inte överstiger den högsta stödnivå för offentligt stöd som fastställs i artikel 95 i förordning (EU) nr 508/2014 och i genomförandeakter antagna på grundval av artikel 95.5 i den förordningen.

Artikel 23

Stöd för att begränsa fiskets inverkan på havsmiljön och anpassa fisket efter artskyddet

Stöd för att begränsa fiskets inverkan på havsmiljön och anpassa fisket efter artskyddet ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 c i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i detta om det uppfyller de villkor som anges i kapitel I och under förutsättning att

(a)

stödet uppfyller villkoren i artikel 25.1 och 25.2 och artikel 38 i förordning (EU) nr 508/2014, och

(b)

stödet, uttryckt i bruttobidragsekvivalent, inte överstiger den högsta stödnivå för offentligt stöd som fastställs i artikel 95 i förordning (EU) nr 508/2014 och i genomförandeakter antagna på grundval av artikel 95.5 i den förordningen.

Artikel 24

Stöd för innovation kopplad till bevarandet av de marina biologiska resurserna

Stöd för innovation kopplad till bevarandet av de marina biologiska resurserna ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 c i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i detta om det uppfyller de villkor som anges i kapitel I och under förutsättning att

(a)

stödet uppfyller villkoren i artikel 25.1 och 25.2 och artikel 39 i förordning (EU) nr 508/2014, och

(b)

stödet, uttryckt i bruttobidragsekvivalent, inte överstiger den högsta stödnivå för offentligt stöd som fastställs i artikel 95 i förordning (EU) nr 508/2014 och i genomförandeakter antagna på grundval av artikel 95.5 i den förordningen.

Artikel 25

Stöd för skydd och återställande av den marina biologiska mångfalden och av ekosystemen och kompensationssystem inom ramen för hållbart fiske

Stöd för skydd och återställande av den marina biologiska mångfalden och av ekosystemen och kompensationssystem inom ramen för hållbart fiske ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 c i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i detta om det uppfyller de villkor som anges i kapitel I och under förutsättning att

(a)

stödet uppfyller villkoren i artikel 25.1 och 25.2 och artikel 40 i förordning (EU) nr 508/2014 och i de delegerade akter som antagits i enlighet med artikel 40.4 i den förordningen, och

(b)

stödet, uttryckt i bruttobidragsekvivalent, inte överstiger den högsta stödnivå för offentligt stöd som fastställs i artikel 95 i förordning (EU) nr 508/2014 och i genomförandeakter antagna på grundval av artikel 95.5 i den förordningen.

Artikel 26

Stöd för att förbättra energieffektivitet och för att lindra effekterna av klimatförändringarna

Stöd för att förbättra energieffektivitet och för att lindra effekterna av klimatförändringarna, med undantag för stöd för att ersätta eller modernisera motorer, ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 c i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i detta om det uppfyller de villkor som anges i kapitel I och under förutsättning att

(a)

stödet uppfyller villkoren i artikel 25.1 och 25.2 och artikel 41 i förordning (EU) nr 508/2014 och i de delegerade akter som antagits i enlighet med artikel 41.10 i den förordningen, och

(b)

stödet, uttryckt i bruttobidragsekvivalent, inte överstiger den högsta stödnivå för offentligt stöd som fastställs i artikel 95 i förordning (EU) nr 508/2014 och i genomförandeakter antagna på grundval av artikel 95.5 i den förordningen.

Artikel 27

Stöd för mervärde, produktkvalitet och användning av oönskade fångster

Stöd för mervärde, produktkvalitet och användning av oönskade fångster ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 c i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i detta om det uppfyller de villkor som anges i kapitel I och under förutsättning att

(a)

stödet uppfyller villkoren i artikel 25.1 och 25.2 och artikel 42 i förordning (EU) nr 508/2014, och

(b)

stödet, uttryckt i bruttobidragsekvivalent, inte överstiger den högsta stödnivå för offentligt stöd som fastställs i artikel 95 i förordning (EU) nr 508/2014 och i genomförandeakter antagna på grundval av artikel 95.5 i den förordningen.

Artikel 28

Stöd till fiskehamnar, landningsplatser, auktionshallar och skyddshamnar

Stöd till fiskehamnar, landningsplatser, auktionshallar och skyddshamnar ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 c i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i detta om det uppfyller de villkor som anges i kapitel I och under förutsättning att

(a)

stödet uppfyller villkoren i artikel 25.1 och 25.2 och artikel 43 i förordning (EU) nr 508/2014, och

(b)

stödet, uttryckt i bruttobidragsekvivalent, inte överstiger den högsta stödnivå för offentligt stöd som fastställs i artikel 95 i förordning (EU) nr 508/2014 och i genomförandeakter antagna på grundval av artikel 95.5 i den förordningen.

Artikel 29

Stöd för inlandsfiske och den akvatiska faunan och floran i inlandet

Stöd för inlandsfiske och den akvatiska faunan och floran i inlandet ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 c i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i detta om det uppfyller de villkor som anges i kapitel I och under förutsättning att

(a)

stödet uppfyller villkoren i artikel 25.1 och 25.2 och artikel 44 i förordning (EU) nr 508/2014, och

(b)

stödet, uttryckt i bruttobidragsekvivalent, inte överstiger den högsta stödnivå för offentligt stöd som fastställs i artikel 95 i förordning (EU) nr 508/2014 och i genomförandeakter antagna på grundval av artikel 95.5 i den förordningen.

AVSNITT 2

Hållbar utveckling för vattenbruket

Artikel 30

Stöd för innovation inom vattenbruket

Stöd för innovation inom vattenbruket ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 c i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i detta om det uppfyller de villkor som anges i kapitel I och under förutsättning att

(a)

stödet uppfyller villkoren i artiklarna 46 och 47 i förordning (EG) nr 508/2014, och

(b)

stödet, uttryckt i bruttobidragsekvivalent, inte överstiger den högsta stödnivå för offentligt stöd som fastställs i artikel 95 i förordning (EU) nr 508/2014 och i genomförandeakter antagna på grundval av artikel 95.5 i den förordningen.

Artikel 31

Stöd för produktiva investeringar i vattenbruk

Stöd för produktiva investeringar i vattenbruk ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 c i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i detta om det uppfyller de villkor som anges i kapitel I och under förutsättning att

(a)

stödet uppfyller villkoren i artiklarna 46 och 48 i förordning (EG) nr 508/2014, och

(b)

stödet, uttryckt i bruttobidragsekvivalent, inte överstiger den högsta stödnivå för offentligt stöd som fastställs i artikel 95 i förordning (EU) nr 508/2014 och i genomförandeakter antagna på grundval av artikel 95.5 i den förordningen.

Artikel 32

Stöd för förvaltnings-, avbytar- och rådgivningstjänster för vattenbruk

Stöd för förvaltnings-, avbytar- och rådgivningstjänster för vattenbruk ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 c i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i detta om det uppfyller de villkor som anges i kapitel I och under förutsättning att

(a)

stödet uppfyller villkoren i artiklarna 46 och 49 i förordning (EG) nr 508/2014, och

(b)

stödet, uttryckt i bruttobidragsekvivalent, inte överstiger den högsta stödnivå för offentligt stöd som fastställs i artikel 95 i förordning (EU) nr 508/2014 och i genomförandeakter antagna på grundval av artikel 95.5 i den förordningen.

Artikel 33

Stöd för att främja humankapital och nätverksbyggande inom vattenbruket

Stöd för att främja humankapital och nätverksbyggande inom vattenbruket ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 c i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i detta om det uppfyller de villkor som anges i kapitel I och under förutsättning att

(a)

stödet uppfyller villkoren i artiklarna 46 och 50 i förordning (EG) nr 508/2014,

(b)

stödet, uttryckt i bruttobidragsekvivalent, inte överstiger den högsta stödnivå för offentligt stöd som fastställs i artikel 95 i förordning (EU) nr 508/2014 och i genomförandeakter antagna på grundval av artikel 95.5 i den förordningen.

Artikel 34

Stöd för att förbättra potentialen för vattenbruksanläggningar

Stöd för att förbättra potentialen för vattenbruksanläggningar ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 c i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i detta om det uppfyller de villkor som anges i kapitel I och under förutsättning att

(a)

stödet uppfyller villkoren i artiklarna 46 och 51 i förordning (EG) nr 508/2014, och

(b)

stödet, uttryckt i bruttobidragsekvivalent, inte överstiger den högsta stödnivå för offentligt stöd som fastställs i artikel 95 i förordning (EU) nr 508/2014 och i genomförandeakter antagna på grundval av artikel 95.5 i den förordningen.

Artikel 35

Stöd för att främja nya vattenbrukare som bedriver hållbart vattenbruk

Stöd för att främja humankapital och nätverksbyggande inom vattenbruket ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 c i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i detta om det uppfyller de villkor som anges i kapitel I och under förutsättning att

(a)

stödet uppfyller villkoren i artiklarna 46 och 52 i förordning (EG) nr 508/2014, och

(b)

stödet, uttryckt i bruttobidragsekvivalent, inte överstiger den högsta stödnivå för offentligt stöd som fastställs i artikel 95 i förordning (EU) nr 508/2014 och i genomförandeakter antagna på grundval av artikel 95.5 i den förordningen.

Artikel 36

Stöd för omställning till miljöledningsordning, miljörevisionsordning och ekologiskt vattenbruk

Stöd för omställning till miljöledningsordning, miljörevisionsordning och ekologiskt vattenbruk ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 c i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i detta om det uppfyller de villkor som anges i kapitel I och under förutsättning att

(a)

stödet uppfyller villkoren i artiklarna 46 och 53 i förordning (EU) nr 508/2014, och

(b)

stödet, uttryckt i bruttobidragsekvivalent, inte överstiger den högsta stödnivå för offentligt stöd som fastställs i artikel 95 i förordning (EU) nr 508/2014 och i genomförandeakter antagna på grundval av artikel 95.5 i den förordningen.

Artikel 37

Stöd till vattenbruk som tillhandahåller miljötjänster

Stöd vattenbruk som tillhandahåller miljötjänster ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 c i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i detta om det uppfyller de villkor som anges i kapitel I och under förutsättning att

(a)

stödet uppfyller villkoren i artiklarna 46 och 54 i förordning (EU) nr 508/2014, och

(b)

stödet, uttryckt i bruttobidragsekvivalent, inte överstiger den högsta stödnivå för offentligt stöd som fastställs i artikel 95 i förordning (EU) nr 508/2014 och i genomförandeakter antagna på grundval av artikel 95.5 i den förordningen.

Artikel 38

Stöd för åtgärder för folkhälsa

Stöd för åtgärder för folkhälsa ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 c i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i detta om det uppfyller de villkor som anges i kapitel I och under förutsättning att

(a)

stödet uppfyller villkoren i artiklarna 46 och 55 i förordning (EU) nr 508/2014, och

(b)

stödet, uttryckt i bruttobidragsekvivalent, inte överstiger den högsta stödnivå för offentligt stöd som fastställs i artikel 95 i förordning (EU) nr 508/2014 och i genomförandeakter antagna på grundval av artikel 95.5 i den förordningen.

Artikel 39

Stöd för åtgärder för djurs hälsa och välbefinnande

Stöd för åtgärder för djurs hälsa och välbefinnande ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 c i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i detta om det uppfyller de villkor som anges i kapitel I och under förutsättning att

(a)

stödet uppfyller villkoren i artiklarna 46 och 56 i förordning (EU) nr 508/2014, och

(b)

stödet, uttryckt i bruttobidragsekvivalent, inte överstiger den högsta stödnivå för offentligt stöd som fastställs i artikel 95 i förordning (EU) nr 508/2014 och i genomförandeakter antagna på grundval av artikel 95.5 i den förordningen.

Artikel 40

Stöd för försäkring för vattenbruksbestånd

Stöd för försäkring för vattenbruksbestånd ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 c i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i detta om det uppfyller de villkor som anges i kapitel I och under förutsättning att

(a)

stödet uppfyller villkoren i artiklarna 46 och 57 i förordning (EU) nr 508/2014, och

(b)

stödet, uttryckt i bruttobidragsekvivalent, inte överstiger den högsta stödnivå för offentligt stöd som fastställs i artikel 95 i förordning (EU) nr 508/2014 och i genomförandeakter antagna på grundval av artikel 95.5 i den förordningen.

AVSNITT 3

Saluförings- och beredningsrelaterade åtgärder

Artikel 41

Stöd för saluföringsåtgärder

Stöd för saluföringsåtgärder ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 c i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i detta om det uppfyller de villkor som anges i kapitel I och under förutsättning att

(a)

stödet uppfyller villkoren i artikel 68 i förordning (EU) nr 508/2014, och

(b)

stödet, uttryckt i bruttobidragsekvivalent, inte överstiger den högsta stödnivå för offentligt stöd som fastställs i artikel 95 i förordning (EU) nr 508/2014 och i genomförandeakter antagna på grundval av artikel 95.5 i den förordningen.

Artikel 42

Stöd för beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter

Stöd för beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 c i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i detta om det uppfyller de villkor som anges i kapitel I och under förutsättning att

(a)

stödet uppfyller villkoren i artikel 69 i förordning (EU) nr 508/2014, och

(b)

stödet, uttryckt i bruttobidragsekvivalent, inte överstiger den högsta stödnivå för offentligt stöd som fastställs i artikel 95 i förordning (EU) nr 508/2014 och i genomförandeakter antagna på grundval av artikel 95.5 i den förordningen.

AVSNITT 4

Övriga stödkategorier

Artikel 43

Stöd för datainsamling

Stöd för datainsamling ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 c i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i detta om det uppfyller de villkor som anges i kapitel I och under förutsättning att

(a)

stödet uppfyller villkoren i artikel 77 i förordning (EU) nr 508/2014, och

(b)

stödet, uttryckt i bruttobidragsekvivalent, inte överstiger den högsta stödnivå för offentligt stöd som fastställs i artikel 95 i förordning (EU) nr 508/2014 och i genomförandeakter antagna på grundval av artikel 95.5 i den förordningen.

Artikel 44

Stöd för att avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer

1.   Stödordningar för att avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.2 b i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i detta om det uppfyller villkoren i denna artikel och i kapitel I.

2.   Följande villkor ska gälla för stöd som beviljas enligt denna artikel:

(a)

De behöriga myndigheterna i medlemsstaten har formellt bekräftat att det rör sig om en naturkatastrof, och

(b)

det ska finnas ett direkt orsakssamband mellan naturkatastrofen och den skada som företaget lidit.

3.   Stödet ska betalas direkt till det berörda företaget.

4.   Stödordningar som avser en viss naturkatastrof ska inrättas inom tre år från den dag då naturkatastrofen inträffade. Stödet ska betalas ut inom fyra år från den dagen.

5.   De stödberättigande kostnaderna ska vara kostnaderna för den skada som uppstått som en direkt följd av naturkatastrofen, såsom denna bedömts av antingen en offentlig myndighet, en oberoende expert erkänd av den beviljande myndigheten eller ett försäkringsföretag. Denna skada kan omfatta följande:

(a)

Materiell skada på tillgångar som till exempel byggnader, utrustning, maskiner, produktionsmedel eller lager.

(b)

Inkomstbortfall till följd av ett upphörande, helt eller delvis, med verksamhet under en period av högst sex månader från det att katastrofen inträffade.

6.   Beräkningen av de materiella skadorna ska baseras på de berörda tillgångarnas reparationskostnader eller ekonomiska värde före katastrofen. De materiella skadorna får inte överstiga de reparationskostnader eller den minskning av det skäliga marknadsvärdet som katastrofen orsakat, dvs. skillnaden mellan egendomens värde omedelbart före och omedelbart efter katastrofen.

7.   Inkomstbortfall ska beräknas genom att

(a)

mängden fiskeri- och vattenbruksprodukter som framställts under det år då naturkatastrofen inträffade, eller under varje påföljande år som påverkas av en partiell eller fullständig destruktion av produktionsmedel, multiplicerad med det genomsnittliga försäljningspriset under det året, subtraheras från

(b)

den genomsnittliga årliga producerade mängden fiskeri- och vattenbruksprodukter under den treårsperiod som föregår naturkatastrofen eller under en genomsnittlig treårsperiod baserad på de fem år som föregår naturkatastrofen, varvid de högsta och de lägsta värdena inte ska medräknas, multiplicerad med det genomsnittliga försäljningspriset.

8.   Skadan ska beräknas för den enskilda stödmottagare.

9.   Stödet och andra betalningar som erhållits för att kompensera för skadan, inbegripet ersättningar från försäkringar, ska begränsas till 100 % av de stödberättigande kostnaderna.

Artikel 45

Skattebefrielser och skattenedsättningar i enlighet med direktiv 2003/96/EG

1.   Stöd i form av skattebefrielser eller skattenedsättningar som antas av medlemsstaterna i enlighet med artikel 15.1 f och artikel 15.3 i direktiv 2003/96/EG ska vara förenliga med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 c och undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i fördraget, under förutsättning att de villkor som föreskrivs i direktiv 2003/96/EG och i kapitel 1 i denna förordning är uppfyllda.

2.   De som beviljas skattenedsättning ska väljas ut på grundval av transparenta och objektiva kriterier. I tillämpliga fall ska de betala åtminstone den respektive minimiskattenivå som fastställs i direktiv 2003/96/EG.

KAPITEL IV

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 46

Övergångsbestämmelser

1.   Denna förordning ska tillämpas på individuellt stöd som beviljas före dess ikraftträdande om stödet uppfyller samtliga villkor i denna förordning, med undantag för artikel 9.

2.   Stöd som beviljas före den 1 juli 2014 med stöd av en förordning som antagits i enlighet med artikel 1 i förordning (EEG) nr 994/98 och som tidigare var i kraft, ska anses vara förenligt med den inre marknaden och undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i fördraget.

3.   Stöd som inte är undantaget från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i fördraget med stöd av denna förordning eller andra förordningar som antagits i enlighet med artikel 1 i förordning (EG) nr 994/98 och som tidigare var i kraft, ska bedömas av kommissionen i enlighet med relevanta rambestämmelser, riktlinjer, meddelanden och tillkännagivanden.

4.   Vid utgången av denna förordnings giltighetstid ska stödordningar som undantagits enligt denna förordning fortsätta att vara undantagna under en anpassningsperiod på sex månader.

Artikel 47

Ikraftträdande och tillämplighet

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Den ska tillämpas till och med den 31 december 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2014.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  Rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa slag av övergripande statligt stöd (EGT L 142, 14.5.1998, s. 1).

(2)  EUT C 258, 8.8.2014, s. 1.

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 736/2008 av den 22 juli 2008 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, beredning och saluföring av fiskeriprodukter (EUT L 201, 30.7.2008, s. 16).

(4)  Rådets förordning (EU) nr 733/2013 av den 22 juli 2013 om ändring av förordning (EG) nr 994/98 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd (EUT L 204, 31.7.2013, s. 11).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 20.5.2014, s. 1).

(6)  COM(2012) 209, 8.5.2012.

(7)  EUT C 84, 3.4.2008, s. 10.

(8)  EUT C 249, 31.7.2014, s. 1.

(9)  EUT C 155, 20.6.2008, s. 10.

(10)  EUT C 14, 19.1.2008, s. 6.

(11)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/37/EU av den 26 juni 2013 om ändring av direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (EUT L 175, 27.6.2013, s. 1).

(12)  Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (EGT L 83, 27.3.1999, s. 1).

(13)  Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

(14)  Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (EUT L 283, 31.10.2003, s. 51).

(15)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 20.5.2014, s. 1).

(16)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 1).

(17)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).

(18)  EUT C 155, 20.6.2008, s. 10.

(19)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

(20)  Kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (EUT L 140, 30.4.2004, s. 1).


BILAGA I

DEFINITION AV SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Artikel 1

Företag

Varje enhet, oberoende av juridisk form, som bedriver en ekonomisk verksamhet ska anses som ett företag. Som företag ska således anses sådana enheter som utövar ett hantverk eller annan verksamhet enskilt eller inom familjen, personsammanslutningar eller föreningar som bedriver en regelbunden ekonomisk verksamhet.

Artikel 2

Personalstyrka och finansiella trösklar som definition av olika företagskategorier

1.   Kategorin mikroföretag samt små och medelstora företag (SMF-kategorin) utgörs av företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år.

2.   Inom kategorin små och medelstora företag definieras små företag som företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år.

3.   Inom kategorin små och medelstora företag definieras mikroföretag som företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år.

Artikel 3

Typer av företag som beaktas vid beräkning av personalstyrkan och de finansiella beloppen

1.   ”Fristående företag” är de företag som inte betecknas som partnerföretag enligt punkt 2 eller anknutna företag enligt punkt 3.

2.   ”Partnerföretag” är de företag som inte betecknas som anknutna företag enligt punkt 3 och mellan vilka det finns följande förbindelse: ett företag (företag i tidigare marknadsled) innehar ensamt eller tillsammans med ett eller flera andra anknutna företag enligt punkt 3 minst 25 % av kapitalet eller rösterna i ett annat företag (företag i senare marknadsled).

Ett företag kan dock betecknas som fristående, och alltså inte anses ha ett partnerföretag, även om tröskelvärdet på 25 % har uppnåtts eller överskridits, om det gäller följande kategorier av investerare och dessa enskilt eller tillsammans inte är anknutna i den mening som avses i punkt 3 till det berörda företaget:

(a)

Offentliga investeringsbolag, riskkapitalbolag, fysiska personer eller grupper av fysiska personer som regelbundet ägnar sig åt riskkapitalinvesteringar (så kallade ”business angels”) och som investerar eget kapital i icke börsnoterade företag, förutsatt att dessa ”business angels” sammanlagda investering i ett och samma företag inte överstiger 1 250 000 euro.

(b)

Universitet eller forskningscentra utan vinstsyfte.

(c)

Institutionella investerare, inklusive regionala utvecklingsfonder.

(d)

Självständiga lokala myndigheter som har en årlig budget som understiger 10 miljoner euro och som har färre än 5 000 invånare.

3.   ”Anknutna företag” är de företag som mellan sig upprätthåller en av följande förbindelser:

(a)

Ett företag innehar en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i ett annat företag.

(b)

Ett företag har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i ett annat företags styrelse, ledning eller tillsynsorgan.

(c)

Ett företag har rätt att utöva ett bestämmande inflytande över ett annat företag enligt ett avtal som är slutet med detta eller enligt en bestämmelse i det företagets stadgar.

(d)

Ett företag som är aktieägare eller delägare i ett annat företag förfogar till följd av en överenskommelse med andra aktieägare eller delägare i företaget ensamt över en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i det företaget.

Ett bestämmande inflytande anses inte föreligga då de investerare som avses i punkt 2 andra stycket inte direkt eller indirekt deltar i förvaltningen av det berörda företaget, dock utan detta påverkar deras rättigheter som aktieägare eller delägare.

De företag som upprätthåller någon av de förbindelser som avses i första stycket via ett eller flera andra företag eller via de investerare som avses i punkt 2 ska också anses som anknutna företag.

De företag som upprätthåller någon av dessa förbindelser via en fysisk person eller en grupp fysiska personer i samverkan ska också anses som anknutna företag, om dessa företag helt eller delvis bedriver sin verksamhet på samma eller angränsande marknader.

Som angränsande marknad ska betraktas marknaden för en produkt eller en tjänst i ett tidigare eller senare marknadsled.

4.   Utom i de fall som avses i punkt 2 andra stycket, kan ett företag inte anses tillhöra SMF-kategorin, om 25 % eller mer av dess kapital eller dess röstandel direkt eller indirekt kontrolleras av ett eller flera offentliga organ, individuellt eller gemensamt.

5.   Företagen får avge en försäkran om sin status som fristående företag, partnerföretag eller anknutet företag och om uppgifter rörande trösklarna i artikel 2. Även om kapitalspridningen inte gör det möjligt att exakt veta vem som innehar kapitalet, får företaget avge en sådan försäkran om det kan försäkra att det har rimliga skäl att anta att det inte till 25 % eller mer ägs av ett företag eller gemensamt av anknutna företag eller via fysiska personer eller grupper av fysiska personer. Sådana försäkringar skall avges utan att det påverkar de kontroller eller granskningar som föreskrivs i nationell lagstiftning eller i unionslagstiftningen.

Artikel 4

Uppgifter som behövs för att beräkna personalstyrkan och de finansiella beloppen samt referensperiod

1.   Uppgifterna för beräkning av personalstyrkan och de finansiella beloppen ska hämtas från det senast godkända räkenskapsåret och beräknas på årsbasis. De ska beaktas från och med att räkenskaperna har godkänts. Omsättningen ska beräknas exklusive mervärdesskatt och andra indirekta skatter.

2.   Om uppgifterna om ett företag beräknade på årsbasis vid datum för bokslut överstiger eller understiger de trösklar som anges i artikel 2 för personalstyrkan eller för de finansiella beloppen, erhåller eller förlorar företaget sin status av medelstort företag, litet företag eller mikroföretag först om detta inträffar under två på varandra följande år.

3.   Om företaget är nyetablerat och bokslutet ännu inte har blivit godkänt, ska uppgifterna i fråga grunda sig på en skälig uppskattning som görs under räkenskapsåret.

Artikel 5

Personalstyrkan

Personalstyrkan motsvarar antalet årsarbetskrafter, det vill säga antalet personer som på heltid arbetat i företaget eller för företagets räkning under hela referensåret. Det arbete som utförs av personer som inte har arbetat hela året, som har arbetat deltid, oberoende av varaktighet, eller som utfört säsongsarbete ska beräknas som delar av årsarbetskrafter. Personalstyrkan utgörs av

(a)

löntagarna,

(b)

de personer som arbetar för företaget och som har en underordnad ställning i förhållande till detta och som i nationell rätt jämställs med löntagare,

(c)

de ägare som driver företaget,

(d)

de delägare som utövar en regelbunden verksamhet i företaget och som erhåller ekonomiska förmåner från företaget.

Lärlingar och studerande under yrkesutbildning som omfattas av lärlings- eller yrkesutbildningsavtal ska inte räknas in vid beräkningen av personalstyrkan. Den tid som utgörs av mödraledighet eller föräldraledighet ska inte räknas in.

Artikel 6

Fastställande av uppgifterna om företaget

1.   I fråga om ett fristående företag ska fastställandet av uppgifterna, inklusive personalstyrkan, göras enbart på grundval av företagets egna räkenskaper.

2.   Uppgifterna, inklusive personalstyrkan, om ett företag som har partnerföretag eller anknutna företag ska beräknas på grundval av räkenskaperna och andra uppgifter om företaget eller – om sådana finns – företagets konsoliderade räkenskaper eller de konsoliderade räkenskaperna där företaget räknats in genom konsolidering.

Till uppgifterna i första stycket ska aggregeras uppgifterna om det berörda företagets eventuella partnerföretag som befinner sig i ett omedelbart tidigare eller senare marknadsled i förhållande till det berörda företaget. Uppgifterna ska aggregeras i proportion till andelen av kapitalet eller rösträtten (den högsta av dessa båda andelar). Vid korsvist ägande ska den högsta andelen tillämpas.

Till uppgifterna i första och andra styckena ska läggas 100 % av uppgifterna för de eventuella företag som är direkt eller indirekt anknutna till det berörda företaget och som inte redan har tagits med i räkenskaperna genom konsolidering.

3.   Vid tillämpningen av punkt 2 ska uppgifterna om de företag som är anknutna till det berörda företaget hämtas från räkenskaperna och andra uppgifter, konsoliderade om sådana finns. Till dessa ska läggas 100 % av uppgifterna för de eventuella företag som är direkt eller indirekt anknutna till det berörda företaget och som inte redan har tagits med i räkenskaperna genom konsolidering.

Vid tillämpningen av punkt 2 ska uppgifterna om de företag som är anknutna till det berörda företaget hämtas från räkenskaperna och andra uppgifter, konsoliderade om sådana finns. Till dessa ska aggregeras, proportionellt, uppgifterna om de eventuella partnerföretag till dessa anknutna företag, som befinner sig i ett omedelbart tidigare eller senare marknadsled i förhållande till dessa, om de inte redan har räknats in i de konsoliderade räkenskaperna i en proportion som motsvarar minst den procentsats som anges i punkt 2 andra stycket.

4.   När personalstyrkan inte framgår av de konsoliderade räkenskaperna, ska den beräknas genom att uppgifterna om de företag till vilka detta företag är partnerföretag aggregeras proportionellt och uppgifterna om de företag till vilka det är anknutet läggs till.


BILAGA II

Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning ska tillhandahållas genom kommissionens fastställda IT-applikation enligt vad som föreskrivs i artikel 11


BILAGA III

Bestämmelser om offentliggörande av information som avses i artikel 9.1

Medlemsstaterna ska organisera sina övergripande webbplatser för statligt stöd, där den information som anges i artikel 9.1 ska offentliggöras, på ett sätt som gör att informationen är lättillgänglig.

Informationen ska offentliggöras i kalkylbladsformat som möjliggör sökning och utdrag av uppgifter och som är lätt att publicera på internet, till exempel i csv- eller xml-format. Alla berörda parter ska ges tillträde till webbplatsen utan begränsningar. Ingen användarregistrering ska krävas för åtkomst till webbplatsen.

Följande information om individuellt stöd enligt artikel 9.1 c ska offentliggöras:

Stödmottagarens namn

Stödmottagarens referens

Typ av företag (litet eller medelstort/stort) vid tidpunkten för beviljandet.

Region där stödmottagaren är belägen, på Nuts II-nivå (1)

Verksamhetsområde på Nace-gruppnivå (2)

Stödinslag, angivet i heltal i nationell valuta (3)

Stödinstrument (4) (bidrag/räntesubvention, lån/återbetalningspliktigt förskott/bidrag som ska återbetalas, garanti, skatteförmån eller skattebefrielse, övrigt (precisera)).

Datum för beviljande

Stödets syfte

Beviljande myndighet


(1)  Nuts – Nomenklaturen för statistiska territoriella enheter. Vanligen anges regionen på nivå 2.

(2)  Rådets förordning (EEG) nr 3037/90 av den 9 oktober 1990 om statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen (EGT L 293, 24.10.1990, s. 1).

(3)  Bruttobidragsekvivalent. För ordningar i form av skatteförmåner kan detta belopp anges i de intervall som fastställs i artikel 9.2.

(4)  Om stödet beviljas genom flera stödinstrument ska stödbeloppet anges per instrument.