Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden

Utkom från trycket den 3 december 2010
utfärdad den 25 november 2010.
Allmän anmärkning:

Genom F 1988:1404, ändr. g. F 2007:1326,har förordnats: 1 § Finansinspektionen får inhämta uppgifter enligt lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden i fråga om sådan verksamhet som är föremål för myndighetens tillsyn. Energimarknadsinspektionen får inhämta sådana uppgifter i fråga om fjärrvärmeverksamhet. Konkurrensverket får inhämta sådana uppgifter i fråga om näringsverksamhet i övrigt. – Ersättning enligt7 § nämnda lag för inställelse inför myndighet ska betalas av allmänna medel enligt förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. – 2 § Upphävd g. F 1993:684.

Hänvisad författning:

Jfr F (2007:1117) med instr. för Konkurrensverket anm. efter konkurrenslagen (2008:579) här ovan.

För att tillgodose de behov av uppgifter om marknads- och konkurrensförhållanden som Konkurrensverket har för att främja en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet och en effektiv offentlig upphandling får Konkurrensverket ålägga

  1. ett företag eller någon annan att tillhandahålla uppgifter eller handlingar, eller

  2. en kommun eller en region som driver verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur att redovisa kostnader och intäkter i verksamheten.

Ett åläggande gäller omedelbart, om något annat inte bestäms.

SFS 2019:951

Uppgiftsskyldigheten enligt denna lag omfattar inte

  1. utredning i enskilda ärenden som rör tillämpning av konkurrenslagen (2008:579),

  2. utredning i enskilda ärenden som rör tillämpning av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner, lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, eller lagen (2008:962) om valfrihetssystem,

  3. överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare om lön eller andra anställningsvillkor,

  4. företagshemligheter av teknisk natur, eller

  5. skriftlig handling vars innehåll kan antas vara sådant att en advokat eller en advokats biträde inte får höras som vittne om innehållet, och som innehas av advokaten eller biträdet eller den till förmån för vilken tystnadsplikten gäller.

SFS 2016:1157

Den som är uppgiftsskyldig enligt denna lag får inte betungas onödigt.

Ett åläggande enligt 1 § får förenas med vite. Detta gäller dock inte om åläggandet riktar sig mot någon i dennes egenskap av upphandlande myndighet enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, upphandlande enhet enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, upphandlande myndighet eller enhet enligt lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner eller lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

En talan om utdömande av vite som förelagts med stöd av denna lag förs av Konkurrensverket vid Patent- och marknadsdomstolen.

SFS 2016:1157

Beslut av Konkurrensverket om åläggande enligt 1 § får överklagas till Patent- och marknadsdomstolen. I fråga om rättegångskostnader tillämpas 31 kap. rättegångsbalken.

SFS 2016:226

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1350

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011, då lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden ska upphöra att gälla.

2. Beslut som har meddelats enligt den upphävda lagen ska fortfarande gälla.

SFS 2012:475

Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2012.

SFS 2016:226

1. Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2016.

2. Mål och ärenden som har inletts i tingsrätt eller hovrätt före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen.

3. Om huvudförhandling har inletts före ikraftträdandet ska handläggningen i tingsrätten eller hovrätten dock slutföras enligt äldre bestämmelser.

SFS 2016:1157

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2017.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för upphandlingar som har påbörjats före d. 1 jan. 2017.

SFS 2019:951

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2020.